Prvky inžinierskych sietí značky Leier

Do skupiny prvkov pre inžinierske siete od spoločnosti Leier zaraďujeme skruže, kónusy, šachtové dná a betónové rúry. Leier prvky majú za cieľ zmodernizovať a zrýchliť výstavbu inžinierskych sietí. Všetky výrobky z tohoto produktového radu sú skúšané podľa príslušných európskych noriem, pričom sa jedná o podpovrchové prvky pre vedenie médií bez pretlaku. Vhodné sú na odvod dažďovej vody, domácich a priemyselne znečistených odpadových vôd, pokiaľ ich chemické zloženie nepoškodzuje povrch betónových rúr, alebo materiál gumového tesnenia. Základným materiálom pre prvky je betón, na zhotovenie ktorého používa spoločnosť Leier síranovzdorný cement. V tejto krátkej správe predstavíme šachtové dielce. Dielce z ktorých sa vyskladajú kontrolné šachty sú určené len pre gravitačné zaťaženie bez pretlaku. Používajú sa ako podzemné čistiace šachty pri výstavbe kanalizačných sietí. Prvky šácht môžeme zabudovať do hĺbky max. 6 m. Dielce s gumovým tesnením a väčšou hrúbkou stien sú použiteľné aj v prostredí vyššej záťaže. Hrúbka steny pri 800 mm systéme je 90 mm, pri 1000 mm priemere je to 120 mm. Použitý materiál je betón triedy C 25/30.

šachta

www.leier.sk

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Ing. František Orth
obchodný zástupca
0911 721 233
Mgr. Peter Jurovčák
obchodný zástupca
0903 210 551
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808

Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk