3 rady kupujúcim a zaručene slovenské okno

V súčasnosti v SR neexistuje mechanizmus, ktorý by pomohol vytriediť výrobcov a predajcov kvalitných okien od  tých menej kvalitných. Združenie SLOVENERGOokno preto už pred troma rokmi rozšírilo svoju činnosť o pomoc spotrebiteľom, ktorí z neznalosti vpadli do osídiel „tiežvýrobcov a tiežpredajcov“ okien a dverí, od ktorých si kúpili výrobky so zjavnými chybami vyhotovenia. Ako predísť takýmto situáciám?

1. Rada kupujúcim:
„Okná a dvere kupujte na základe vzoriek!
Nariadením EK a zákonom SR určené vyhlasovanie parametrov a označovanie CE nebolo a ani nebude kritériom kvality v najširšom slova zmysle. Spotrebitelia sa obracajú na združenie SLOVENERGOokno so žiadosťami o pomoc pri riešení nedostatkov najmä vo vyhotovení, ktoré zistili až po zabudovaní okna alebo dverí do stavby. Viacerí členovia združenia ochotne pomáhajú identifikovať možné príčiny chýb podľa zaslaných fotografií. Pokiaľ je zo strany spotrebiteľov záujem, združenie vykoná za úhradu aj odborné posúdenie vyhotovenia výrobku. Následne je spotrebiteľovi odporučené obrátiť sa na právnu poradňu pri spotrebiteľských združeniach, ktorých zoznam je na internetovej stránke ministerstva hospodárstva.
V SR platia normy, v ktorých sú uvedené požiadavky na okná z hľadiska kvality materiálu, technologického opracovania alebo povrchovej úpravy, ale bežne sa nestretávame, že by sa výrobca alebo predajca k dodržaniu týchto kvalitatívnych požiadaviek v zmluve zaväzoval! Dokonca niektorí predajcovia odmietajú akúkoľvek zmluvu so spotrebiteľom spísať. Nakoľko tlak na kvalitu vyhotovenia okien a dverí nevie urobiť štát a ani rôzne certifikačné postupy nezávislých certifikačných orgánov, je na spotrebiteľoch, aby vyvinuli zvýšený tlak na výrobcov a predajcov, aby došlo k očakávanej selekcii.
Odporúčania združenia SLOVENERGOokno spotrebiteľom sú nasledovné:
 Kupujte okná a dvere na základe vzoriek. Výrobca alebo predajca, ktorý nemá vlastnú vzorkovňu, kde by mohol ukázať výrobok, o ktorý má spotrebiteľ záujem, je podozrivý! Vzorka je záväzkom predajcu, že aj dodaný výrobok bude vyhotovený tak, ako bol predstavený spotrebiteľovi vo vzorkovni.
 Trvajte, aby na výrobok a jeho montáž bola predajcom vyhotovená zmluva, v ktorej sú uvedené odvolávky na technické normy, ktoré má výrobok spĺňať, a vzorku, ktorú predstavil spotrebiteľovi vo svojej vzorkovni. Odvolávky v zmluve majú byť nielen na harmonizovanú EN, podľa ktorej má vyhotovené vyhlásenie o parametroch a označenie CE, ale aj na národné (dobrovoľné) normy, v ktorých je uvedená prevažná časť kvalitatívnych požiadaviek na výrobok. Pomôže to úspešne zavŕšiť prípadnú reklamáciu a odstránenie chýb!
 Dokumentujte! Foťte si výrobok pred montážou a počas montáže vrátane obalov použitých pomocných materiálov, pomôže to dodatočne identifikovať možné príčiny chýb na hotovom výrobku. Čiastočne tým nahradíte technický dozor, ktorý robí združenie pre veľkých investorov.
 Svoje skúsenosti publikujte na sociálnych sieťach. Pomôžete tým ostatným!

2. Rada kupujúcim:
„Kupujte okná s overenou a nezávislým orgánom potvrdenou kvalitou!“
Na internetových stránkach viacerých výrobcov okien nájdeme odkazy na rôzne systémy, pomocou ktorých by mala byť preukázaná kvalita výrobku. To, že ním nie je CE označenie a vyhlásenie o parametroch, sme napísali už vyššie. Aj u nás môžu byť ponúkané niektoré certifikačné systémy, kde sa audítor o kvalite výrobku, v našom prípade okna a dverí, dokáže presvedčiť kontrolou vo výrobe a meraním (skúšaním) ich vlastností. Žiaľ, vyskytujú sa len ojedinelo. Dnes, keď sa certifikát systému kvality ISO 9001 stal pre mnohých výrobcov len obchodným artiklom, je veľmi ťažké sa dopátrať skutočných garancií kvality okien.

Združenie SLOVENERGOokno poskytnutím možnosti označovať okná energetickými štítkami dáva spotrebiteľovi nástroj, pomocou ktorého môže získať postačujúce informácie o skladbe a vlastnostiach predmetného okna a polotovarov, z ktorých je vyrobené. V oprávnení, ktorým dáva združenie SLOVENERGOokno právo označovať výrobky energetickými štítkami, sa ukladá výrobcovi používať len identifikovateľné polotovary. Či výrobca nepoužíva „no name“ polotovary (sklá, kovanie a profily), sa informuje združenie pravidelnou, ale aj náhodnou kontrolou pri návšteve výrobcu – držiteľa oprávnenia na označovanie výrobkov energetickým štítkom.
Energetický štítok obsahuje jednoznačné označenie vedúce k výrobcovi okna, ktorého plný názov aj s adresou je uvedený v prvých riadkoch štítka; v ďalších riadkoch sú uvedené obchodné názvy profilov okien, vlastnosti a skladba skiel. Energetickú bilanciu okna vypočíta združenie z korektných podkladov výrobcu a vlastných zistení.

Združenie SLOVENERGOokno uvedenými kontrolnými mechanizmami garantuje u tých členov, ktorí pristúpili k vydávaniu štítkov, deklarované vlastnosti okna. Neplnenie podmienok, ku ktorým sa výrobca okien zaviazal, je postihované združením zmluvnou pokutou. Okrem písomných zistení má združenie možnosť aj zmerať naplnenie izolačného skla inertnými plynmi, a tým aj touto cestou v praxi kontrolovať plnenie zmluvných záväzkov svojich členov. Aktuálny zoznam držiteľov energetických štítkov je na internetovej stránke združenia (http://slovenergookno.sk).
Združenie už pri svojom vzniku adresovalo výzvu aj ostatným výrobcom okien (Dom a Byt č.10/2009 s. 2-4), ktorí tvrdia, že združenie nepotrebujú, aby dokázali v praxi úctu k svojim zákazníkom tým, že im poskytnú rovnocenné informácie o svojich oknách, ako sú na energetických štítkoch, so zabezpečením kvality izolačných skiel uzavretými zmluvami o kvalite s výrobcami izolačných skiel a prihlásením sa k etickému kódexu výrobcu okna, zverejnenému na internetovej stránke združenia. O (ne-)plnení tejto výzvy je možné sa denne presvedčiť návštevou internetových stránok výrobcov a v horších prípadoch kúpou okien a dverí!

3. Rada kupujúcim:
„Okná a dvere kupujte od slovenských výrobcov!“
Združenie SLOVENERGOokno má svoj nový produkt: označenie „Zaručene slovenské okno“. Ide o označenie výrobku alebo dokumentácie k výrobku na základe toho, že vyrábané a predávané okno je vyrábané výhradne v Slovenskej republike, teda že u tohto výrobku sú rámy spojené, okované a zasklené na Slovensku. Ochranná známka bola registrovaná na Úrade pre priemyselné práva SR pod č. 237194.
Ochranná známka sa vzťahuje zatiaľ len na výrobky vyrobené členmi združenia SLOVENERGOokno, pretože u nich je garancia takejto výroby na základe dohľadu vykonávaného orgánmi združenia. V budúcnosti je možné, že bude značka poskytnutá aj mimo členov združenia, pokiaľ dôjde k dohode o garanciách s ňou spojených.
Ochranná značka „Zaručene slovenské okno“ má upozorniť spotrebiteľa na trvalú dostupnosť služieb spojených s prevádzkou výrobku, vyplývajúcu z miesta výroby v SR. Výhodnosť tejto dostupnosti spozná kupujúci ihneď, ako zistí, že výrobok nie je dodaný a zabudovaný v súlade s dokumentáciou alebo vzorkou, ktorú videl vo vzorkovni.

V marci 2016 to budú dva roky, čo bol Národnou radou SR schválený zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Prijatím tohto zákona mal zákonodarca za cieľ eliminovať spoločensky nežiaduce faktory pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, t. j. zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom, dohodnutej a uzavretej výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, prípadne zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Pri reklamáciách sa často spotrebitelia priznávajú, že výmenu okien dohodli u nich priamo v byte a ani nevedia, či predávajúci má nejakú „kamennú“ predajňu. Potom často majú najmä po výmene okien len ponukový list, ktorý sa niekedy nezhoduje ani s výrobkami zabudovanými v byte a – „oči pre plač“. Sú bez zmluvy, špecifikácie výrobkov a najmä záruk. Podľa uvedeného zákona predávajúci je povinný jasne a zrozumiteľne informovať spotrebiteľa najmä o:
 hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby (v rozsahu primeranom použitému
prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe);
 obchodnom mene a sídle (alebo mieste podnikania predávajúceho);
 dôležitých kontaktných údajoch na predávajúceho (najmä telefónne číslo predávajúceho, adresa elektronickej pošty, prípadne číslo faxu);
 adrese predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet;
 celkovej cene tovaru alebo služby (vrátane DPH, iných daní, nákladov na dopravu, dodanie a iných nákladov a poplatkov);
 cene za použitie prostriedkov, ktoré je možné využiť na účely uzavretia zmluvy, ak ide o číslo služby so zvýšenou tarifou;
 možnosti odstúpenia od zmluvy ako aj o podmienkach uplatnenia tohto práva.

Spomenutým zákonom bola predĺžená lehota na odstúpenie od zmluvy zo siedmich pracovných dní na štrnásť kalendárnych dní, pričom spotrebiteľ si môže uplatniť právo odstúpiť od zmluvy jednoduchším spôsobom, a to prostredníctvom formulára, ktorý je predávajúci povinný spotrebiteľovi poskytnúť pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku.
Zákon vyžaduje na uzavretie zmluvy písomnú formu. Po uzatvorení zmluvy so spotrebiteľom je predávajúci povinný poskytnúť spotrebiteľovi potvrdenie, ktoré musí byť aj v prípade uzatvorenia zmluvy na diaľku, na trvanlivom nosiči, pričom toto potvrdenie musí obsahovať informácie uvedené v Zákone, a aj v prípade uzatvorenia zmluvy mimo prevádzkových priestorov v listinnej forme alebo so súhlasom spotrebiteľa aj na inom trvanlivom nosiči.

V prípade, ak predávajúci kontaktuje spotrebiteľa s ponukou na uzavretie zmluvy telefonicky, je predávajúci povinný na začiatku každého telefonického rozhovoru oznámiť spotrebiteľovi svoje identifikačné údaje (alebo identifikačné údaje osoby, v mene ktorej sa rozhovor uskutočňuje), obchodný zámer telefonickej komunikácie a, ak ide o odplatnú zmluvu, aj informáciu o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť za tovar alebo službu (alebo uhradiť iné náklady a poplatky).
K uzavretiu zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom, ktorej náležitosti boli dohodnuté počas telefonického rozhovoru (z podnetu predávajúceho), dôjde doručením písomného súhlasu spotrebiteľa s dohodnutým obsahom návrhu predávajúcemu. Povinnosť uzavrieť zmluvu písomnou formou je splnená aj v prípade, ak je právny úkon urobený elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby (spotrebiteľa), ktorá právny úkon urobila.

Záver
Kúpa nových okien a dverí alebo ich výmena je dôležitou investičnou akciou pre každého spotrebiteľa. Radosť z nových okien a dverí by nemalo pokaziť zistenie chýb na zabudovanom výrobku. Je jedným z poslaní združenia SLOVENERGOokno pomáhať pri ochrane spotrebiteľov pred dodaním nekvalitných okien a dverí a/ alebo zabudovaním do stavby. K tomu by mali slúžiť aj rady v tomto príspevku.
Svoje skúsenosti s kúpou chybných výrobkov a nesprávnej montáže do stavby alebo riešením reklamácie môžete prostredníctvom portálu združenia odovzdať aj iným kupujúcim, a tým ich varovať pred niektorými „tiežpredajcami“ a „tiežvýrobcami“. Na uvedené môžete využiť aj nižšie uvedený e-mailový kontakt.

Ing. Pavol Panáček, PhD.
SLOVENERGOokno
e-mail: tajomnik@slovenergookno.sk

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk