Ako získať peniaze na bývanie či obnovu?

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) spustilprostredníctvom okresných a mestských úradov príjem žiadostí o úvery pre rok 2017 v účeloch: Obnova bytovej budovy, Obstaranie nájomného bytu kúpou alebo výstavbou, Obstaranie zariadenia sociálnych služieb a Obnova zariadenia sociálnych služieb..

Žiadosti sa podávajú na mestských úradoch v sídle okresu a okresných úradoch v sídle kraja príslušného podľa miesta stavby v nasledovných termínoch:

– Obnovu bytovej budovy – mestské úrady v sídle okresu v termíne od 15. januára do 31. októbra príslušného kalendárneho roka pre všetkých oprávnených žiadateľov

- Obstaranie nájomného bytu – okresné úrady v sídle kraja v termíne od 15. januára do 28. februára príslušného kalendárneho roka keď je žiadateľom obec, samosprávny kraj a nezisková organizácia v termíne od 1. apríla do 31. mája príslušného kalendárneho roka keď je žiadateľom iná právnická organizácia (aj iná nezisková organizácia)

- Úvery na výstavbu alebo obnovu zariadení sociálnych služieb – okresné úrady v sídle kraja v termíne od 15. januára do 30. júna príslušného kalendárneho roka, oprávnený žiadateľom je obec a samosprávny kraj

- Obstaranie bytu do vlastníctva fyzickej osoby – mestské úrady v sídle okresu v termíne od 1. apríla do 31. októbra príslušného kalendárneho roka, oprávnený žiadateľ je fyzická osoba Žiadosti sú po preverení úplnosti požadovaných náležitostí príslušným pracovníkom mestského alebo okresného úradu zaregistrované prostredníctvom internetového portálu cez elektronický príjem žiadostí (EPŽ). Následne je žiadostiam pridelené poradové číslo vygenerované v celkovom poradovníku ŠFRB. Poskytovanie informácií: 0850 166 031

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk