Ako získať štátne dotácie na zatepľovanie RD?

Na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov chce vláda SR v roku 2016 poskytnúť ich majiteľom príspevok, aby sa uskutočnením stavebných úprav rodinného domu, ktorými sa zlepšia tepelnoizolačné vlastnosti obalových konštrukcií budov, znížila ich energetická spotreba. Plánuje na to v budúcom roku vynaložiť približne 30 mil. eur.

Tieto príspevky (dotácie) majú za cieľ znížiť spotreby palív a energií premieňaných na teplo. Všeobecne sa vie, že plyn, ktorým sa prevažná väčšina RD vykuruje, sa musí do SR dovážať. Aby sa znížilo množstvo dovozu, vláda prijala toto opatrenie, ktoré má motivovať vlastníkov rodinných domov k obnove, ktorou sa zníži potreba energie. To isté platí aj pre iné typy palív.
Zníženie spotreby palív na vykurovanie RD bude mať zároveň dlhodobo pozitívny vplyv na zníženie produkovaných emisií v ovzduší, a teda aj pozitívny dopad na životné prostredie. Stavebnými úpravami sa zlepšia tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií, predĺži sa životnosť rodinných domov a znížia sa výdavky domácností na energie. Pod stavebnými úpravami sa myslia stavebné práce súvisiace so zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa, vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a výmenou pôvodných otvorových konštrukcií rodinného domu za nové tepelnotechnicky lepšie.

Aké výšky dotácií sa predpokladajú
Príspevok môže získať fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a je vlastníkom rodinného domu. Majitelia rodinných domov môžu na ich komplexné zateplenie získať od štátu príspevok do 30 % oprávnených a uhradených nákladov. Dotácia bude však maximálne vo výške 6 500 eur, vrátane 500 eur na projektovú dokumentáciu zateplenia domu a energetický certifikát. Príslušná novela zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní nadobudne účinnosť 1. januára 2016.
Ktoré RD získajú dotáciu?
Podmienkou získania dotácie je, aby rodinný dom bol daný do užívania aspoň desať rokov pred realizáciou zateplenia, pričom jednopodlažný môže mať plochu do 150 a dvojpodlažný do 250 m2. O dotáciu budú môcť požiadať aj majitelia rodinných domov, ktorí začali so zatepľovaním v tomto roku.
Rodinný dom musí byť využívaný výlučne na bývanie na Slovensku a na jeho zateplenie nesmela byť už poskytnutá podpora z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania alebo príspevok na zlepšenie energetickej hospodárnosti. Majitelia rodinných domov, ale aj zatepľovacie firmy sa o tom, aké sú pravidlá pre priznanie dotácie, ale aj aké podmienky musia majitelia RD splniť na získanie podpory na zatepľovanie, môžu dozvedieť viac na stránke www.zatepluj.sk. Verejnosť na tejto stránke nájde základné informácie, zákony súvisiace s týmto opatrením, postup, ako podať žiadosť o dotáciu. Efektívnou pomôckou pre návštevníkov stránky je záložka „Často kladené otázky“, kde sa nachádzajú praktické informácie pre záujemcov o dotáciu. Ministerstvo dopravy zriadilo na tento účel
aj infolinku
02 594 94 465.

Ešte je čas oboznámiť sa s podmienkami
Pri vybavovaní žiadosti o dotáciu však treba počítať s množstvom administratívnych úkonov, pretože na získanie štátnej dotácie musia žiadatelia predložiť až 19 dokladov vrátane faktúr za zatepľovacie práce. Ďalšou veľmi tvrdou podmienkou je certifikovanie – licencovanie realizačných (zatepľovacích) spoločností, ktoré budú práce vykonávať. Obdobne je to s certifikovaním komplexných zatepľovacích systémov. Rovnaká povinnosť platí aj pri výmene okenných výplní. Aj tu musia byť práce a dodávka okien vykonaná licencovanou spoločnosťou a licencovaným systémom. Na stránke (www.TSUS) už existuje veľmi podrobný zoznam certifikovaných zatepľovacích spoločností a tiež zoznam certifikovaných systémov pre zatepľovanie. Vláda chce týmto spôsobom obmedziť „špekulantov“, ktorí vyskladajú systém z najlacnejších komponentov a práce vykonávajú načierno „bez DPH“. Toto sa týka aj dodávateľov okien či vchodových dverí.

Postup pri podávaní žiadostí
Aby sa občanom uľahčila komunikácia a zvýšila informovanosť o tomto dotačnom príspevku, zriadilo ministerstvo špeciálnu stránku www.zatepluj.sk. Tu sa už teraz možno predbežne zaregistrovať.
Cez túto špeciálnu stránku zaregistrovaným záujemcom pošle ministerstvo automaticky oznámenie o zverejnení výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu. Výzva bude zverejnená v prvom štvrťroku budúceho roka, najmenej mesiac pred termínom na predkladanie žiadostí o príspevok. Žiadosti sa na základe výzvy z ministerstva budú podávať prostredníctvom elektronického formulára, z ktorého sa automaticky vygeneruje papierová podoba žiadosti. Túto žiadosť v stanovenej lehote odošle žiadateľ spolu s potrebnými prílohami na ministerstvo. V prípade požiadania o podporu po ukončení zateplenia rodinného domu bude príspevok poskytnutý do 90 dní. Kto požiada o dotáciu pred začiatkom zateplenia, musí realizáciu prác zabezpečiť do dvanástich mesiacov a až potom začne plynúť uvedená 90 dňová lehota.

Aké dokumenty sa musia pri podaní
žiadosti predložiť?
Na stránke www.zatepluj.sk sa nachádza aj zoznam administratívnych povinností žiadateľa o príspevok – dotáciu.
1. Projektová dokumentácia zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia.
2. Zhrnutie výsledkov energetického hodnotenia.
3. Doklad o odovzdaní rodinného domu do užívania (kolaudačný protokol).
4. Čestné vyhlásenie žiadateľa, že rodinný dom je využívaný výlučne na bývanie.
5. Čestné vyhlásenie žiadateľa, že je občanom členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie.
6. Plnomocenstvo na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku, prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania a na vyplatenie poskytnutého príspevku s úradne overenými podpismi spoluvlastníkov, ak je rodinný dom v podielovom spoluvlastníctve viacerých fyzických osôb.
7. Úradne overený písomný súhlas manžela alebo manželky s predložením žiadosti, ak je rodinný dom v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.
8. Čestné vyhlásenie žiadateľa, že práce na zateplení rodinného domu boli začaté po
31. decembri 2014.
9. Energetický certifikát zatepleného rodinného domu.
10. Vyhlásenie o parametroch tepelnoizolačného systému, vydané výrobcom systému.
11. Správa z inšpekcie na realizáciu tepelnoizolačného systému, vydaná pre zhotoviteľa akreditovaným inšpekčným orgánom.
12. Licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií.
13. Položkový rozpočet zateplenia rodinného domu.
14. Súpis faktúr, doklady o úhrade – zaplatení prác.

Ďalšími dokumentmi je dokladovanie samotnej realizácie prác:
15. Realizácia zateplenia rodinného domu (kópie stavebného denníka).
16. Protokol vyregulovania vykurovacieho systému po ukončení zateplenia rodinného domu.
17. Spracovanie projektovej dokumentácie rodinného domu.
18. Spracovanie energetického certifikátu na zateplený rodinný dom.
19. Fotodokumentácia zateplenia rodinného domu.
DaB z internetových podkladov na www.zatepluj.sk

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk