Aktuálne o OZE

Obnoviteľné zdroje energie (OZE) je oblasť, ktorá by mala mať aj u nás „zelenú“. Štát im síce deklaruje všestrannú podporu, povolenie – konkrétne pre malé fotovoltické elektrárne s výkonom do
10 kW však stále vyžaduje veľa „byrokracie“ a svedčí skôr o opaku…

Nejdem písať o pripájaní veľkých megawattových fotovoltaických projektov, ale o maličkých projektoch pre domácnosti. Konkrétne o malých FV zdrojoch do 10 kW, kde väčšinu budú tvoriť 2 až 3 kWp solárne systémy a na tieto maličké FV elektrárne vláda poskytne dotácie.

Predstavte si malú solárnu elektráreň s inštalovaným výkonom
2 kWp, ktorá pozostáva z 8 fotovoltaických panelov, striedača, malého rozvádzača a kabeláže. Ak si to neviete predstaviť, pomôžeme vám (pozri obrázok).

Takáto elektráreň dodá 80 % vyrobenej energie počas roka pri výkone menšom ako 1 kW, čo je výkon menší, ako je výkon varnej kanvice. Tento fakt je zapríčinený nerovnomernosťou slnečného svitu, mrakmi a aj pohybom slnka ako aj orientáciou strechy a smerom inštalácie elektrárničky k svetovým stranám. Toto všetko sú „premenné“, ktoré sa musia u takýchto maličkých elektrární veľmi citlivo zvažovať a návrh každej musí byť oveľa presnejší ako u FV elektrární, ktoré poznáme z našich polí.

Teraz si predstavte, že by ste chceli namontovať takúto elektráreň na svoj dom. Všetku vyrobenú el. energiu nespotrebujete v reálnom čase výroby, a tak „prebytok“ musíte bezodplatne „predať“ distribučnej spoločnosti, do ktorej siete sa pripájate.
Aj keď sa rozhodnete pre hybridný systém (ukladáte vyrobenú energiu do batérií), aj tento musíte pripojiť na distribúciu, lebo batérie nebudú vždy nabité na 100 % (inverzia, slabé slnečné žiarenie, atď.), a preto si elektrinu budete musieť kúpiť od distribučnej spoločnosti, aby vaša domácnosť mohla fungovať v komfortnom režime. Aby ste sa však mohli „pripojiť“, musíte získať súhlas od „distribučky“. S tým spojená byrokracia je úžasne rozsiahla a mám pocit, že v niektorých častiach zbytočná.

Montáž nie je problém. Zväčša trvá jeden deň. Ale čas vybavovania dokumentov a povolení – od požiadania o pripojenie malého zdroja po skutočné pripojenie sa môže natiahnuť až na pol roka! Prečo? Pretože veľa článkov byrokratického reťazca má 30 dní na vyjadrenie, lebo sa tu „ukája byrokratický moloch“ (prepáčte ten expresívny výraz, preto som ho dal do úvodzoviek).

Na dôkaz tohto tvrdenia uvádzam ako príklad pripojenie elektrárne do distribučnej sústavy Západoslovenskej distribučnej
a koľko strán dokumentov formátu A4 bude na to treba:

1. Žiadosť o pripojenie pozostáva zo:
Titulná strana s obsahom žiadosti (1 str.).
Žiadosť (6 str.).
Dotazník pre výrobne (4 str.). V dotazníku žiadajú vypísať
40 vyšších harmonických, prikladá sa bežne ich výpis
v prílohe (1 – 3 str.).
List vlastníctva (zväčša 1 – 3 str.).
Prehľadný situačný plán (1 str.).
Jednopólová schéma zapojenia (1 – 2 str.).
Fotokópie typových listov FV panelov (2 str.).
Fotokópie typových listov striedača (2 str.).
Štúdia výroby elektriny (1 – 2 str.).
Plnomocenstvo, že inštalatér podáva žiadosť za zákazníka (1 str.).
Veľká obálka + podací lístok na pošte (približne 3 str.).
Spolu: 24 až 31 strán A4.

2. Zmluva inštalatéra so zákazníkom:
Väčšinou 2 x originál 2 až 4 str. (4 – 8 str.).
Príloha – dátový list použitých striedačov a FV panelov 2 x 4 str. (8 str.).
Spolu: 12 až 16 strán A4.

3. Zákazníkovi príde 5-stranová zmluva v štyroch
vyhotoveniach vo veľkej obálke:
4 x zmluva (20 str.).
Veľká obálka (2,5 str.).
Spolu: 22,5 strán A4.
4. Odoslanie podpísanej zmluvy:
Veľká obálka + podací lístok (približne 3 str.).
Spolu: 3 strany A4.

5. Projektová dokumentácia:
Môj posledný projekt elektrárne aj s obalom (25 str.)
v 4 vyhotoveniach pre stavebný úrad, distribučku,
inštalatéra a zákazníka.
Veľká obálka + podací lístok (3 str.).
Spolu: 103 strán A4.

6. Stavebný úrad:
Ohlásenie drobnej stavby (1 – 2 str.).
Projekt (už započítaný v bode 5).
LV z katastra nehnuteľností (1 – 3 str.).
Katastrálna mapa (1 str.).
Niekde aj statický posudok – príťaž bežne
len 16 kg/m2 (3 – 5 str.).
Veľká obálka + podací lístok (približne 3 str.).
Odpoveď stavebného úradu v malej obálke (2 str.).
Spolu: 11 až 16 strán A4.

7. Revízie:
Skúšobný protokol k rozvádzaču (2 str.).
Revízna správa (6 str.).
Protokol o nastavení ochrán (1 str.).
Revízna správa k elektromerovému rozvádzaču (3 str.).
Spolu: 12 strán A4.
8. Ďalšie „lajstrá“ korešpondencie s distribučkou a ZSE:
Potvrdenie režimu zodpovednosti za odchýlku
s 2 x malou obálkou od ZSE (4 str.).
Čestné vyhlásenie o výrobe pre vlastnú spotrebu (1 str.).
Protokol o vykonaní funkčnej skúšky (1 str.).
Vyhlásenie o zhode k panelom (2 str.).
Vyhlásenie o zhode k striedaču – meniču (2 str.).
Kópia certifikátu inštalatéra (1 str.).
Spolu: 11 strán A4.

9. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví:
Oznámenie o začatí prevádzky malého zdroja podľa § 4a (1 str.).
Žiadosť o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny (3 str.).
Doklad o úspešnom ukončení funkčnej skúšky (1 str.).
Obálka (1 str.).
Spolu: 6 strán A4.

10. Dotácia od SIEA:
Tu zatiaľ viem len tipovať. Vzhľadom na kvalitu slovenskej byrokracie (20 – 30 str.).
Spolu: 20 až 30 strán A4.

11. Ďalšie:
Návod na použitie elektrárne (4 – 6 str.).
Určite som niečo zabudol (nebudem rátať).
Úradníci vyrobia, odhadujem, 10 % ďalších zbytočných strán z celkového množstva strán A4.
Určite vznikne niekoľko strán chybných dokumentov.
Odhadujem 3 % v priemere.

Takže, koľko je to nakoniec?
Predpokladané množstvo strán A4 k jednej malej fotovoltaickej elektrárni s bežným výkonom varnej kanvice je 259 až 290 ks strán formátu A4. Plocha 8 panelov s výkonom 2 kWp je približne 13,6 m2. Plocha dokumentácie uloženej vedľa seba dosahuje až 18,6 m2, čo je o 5 m2 viac, ako je plocha samotných FV panelov.

A čo finančné náklady spojené s byrokraciou?
Slovenská pošta približne 20 – 30 eur; Katastrálny úrad 16 eur; Miestny stavebný úrad 10 eur. Ak cena čiernobielej tlače na A4 vrátane papiera je 4 centy = 12 eur. Ak nemáte skúsenosti s vybavovaním tejto byrokracie, určite to bude ešte jedna nádrž paliva vo vašom aute za
40 – 60 eur.

Toto je reálny – zjednodušený proces pripojenia malého zdroja po slovensky. Otázka: Budú úradníci a zamestnanci distribučných spoločností vôbec stíhať takúto byrokraciu pri očakávanom počte žiadostí o pripojenie solárnych elektrárni?
Necháme sa prekvapiť…

Ing. Igor Tomiš

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk