Čím sa oplatí vykurovať?

Skladby technických zariadení podieľajúcich sa na hospodárení s teplom v rodinných domoch, odborne im hovoríme – vykurovacia sústava, sú zásadným spôsobom ovplyvňované stavebnou časťou.

Dnes by sa podľa STN už mali stavať iba domy „ultranízkoenergetické“ a lepšie. Toto nám rieši projekt stavebnej časti nášho budúceho RD. Najdôležitejším „prvkom“ konštrukčnej skladby stavby rodinného domu je teda rozhodnutie, akú úroveň prevádzkových nákladov na vykurovanie v ňom chceme dosiahnuť. Takéto rozmýšľanie – úvaha rozhodne o kvalite plášťa budovy a o úrovni technologických zariadení, ktoré zabudujeme do stavby. Smelo ju môžeme nazvať základnou filozofiou o tom, v „akom“ rodinnom dome chceme žiť.

Energetická koncepcia je veľmi dôležitá

Ide teda o najdôležitejšie rozhodnutie stavebníka, pretože obe časti rodinného domu – stavebná aj technologická – sa v prevádzke domu dopĺňajú a budú sa podieľať na vytváraní tepelnej pohody v interiéri stavby. Za túto pohodu však – ľudovo povedané – musíme zaplatiť plynárňam, elektrárniam… Alebo aj nie! To platí vtedy, ak si straty energií zbilancujeme hneď pri projektových úvahách. Energetická koncepcia rodinného domu je totiž vo svojej podstate analýza spôsobov hospodárenia s teplom v dome.

V energetickej koncepcii stavby dochádza k zbilancovaniu tepelných strát aj tepelných ziskov, ktoré budú v budove na základe skladby stavebnej časti nášho RD. Veľkosť tepelných strát a nahrádzanie tepelných strát vykurovaním následne posudzujeme z pohľadu budúcich prevádzkových, ale aj investičných vstupov.

Ako „zaobchádzať“ s teplom

Tepelnú energiu do domu privádzame cez vykurovací systém, ale cezeň ju aj odoberáme. Odoberajú nám ju tepelné straty cez steny, okná, strechu, atď… Názorným príkladom je využívanie rekuperácie vzduchu. V tomto zariadení sa z vydýchaného vzduchu, ktorý ventilátormi vytláčame z obytného prostredia, vracia teplo do nového čistého vzduchu. Časť tepelných energií (80 – 90 %) síce vraciame späť do obytného priestoru, avšak k tepelnému komfortu nám chýba nenávratne „vyfúknutých“ 10 – 20 % tepla (žiaľ, lepšie to zatiaľ technici nedokážu urobiť). Na rad prichádza otázka, akým technickým zariadením doplníme chýbajúci tepelný výkon? Množstvo potrebného tepla je na jednej strane pomyselných váh, na druhej sú vykurovacie technológie vyrábajúce teplo a ich prevádzkové náklady a obstarávacie ceny.

Tepelnotechnická kvalita obalu je rozhodujúca

Základná poučka o energeticky vysoko úsporných domoch (ultranízkoenergetické, domy s takmer nulovou spotrebou či pasívne domy) hovorí, že na vykurovanie takéhoto domu stačia vnútorné zdroje a pasívne využívanie solárnej energie za pomoci správne navrhnutých okenných otvorov. Tento stav sa dá docieliť len pri dokonale tepelne izolovanej obálke domu!!! Vtedy sú tepelné straty cez obal stavby malé a skutočne sa dajú nahradiť týmito „pasívnymi“ ziskami tepla. Určite vám napadne otázka: A čo v čase, keď je zamračené? Takéto počasie môže byť aj viac dní za sebou…

Čiastočne pomôže vnútorná prevádzka domu, teda teplo produkované osobami, varením, svietením, aj chod televízora či počítača produkuje tepelnú energiu, ale musíme mať aj technológiu doplnkového zdroja tepla, ktorý v tomto čase vypomôže s produkciou tepelnej energie. Táto musí byť maximálne efektívna pri premieňaní paliva na tepelnú energiu. Na druhej strane, jej obstaranie musí byť ekonomicky prijateľné.

Návrh technológie vykurovania

Prirodzene, nasleduje úvaha o type technického zariadenia dodávajúceho teplo a úvaha o jeho výkone. Musí sa nadimenzovať úsporne, aby výkon 100%ne pokryl potreby v čase, keď sa nedajú využívať „pasívne zdroje“, ale zariadenie musí poskytovať aj možnosť regulovať produkciu tepla, ak nám bude stačiť jeho 50%ný či nižší výkon.

Úloha navrhnúť technológie TZB v úspornom dome nie je ľahká, nakoľko musí byť správne „zbilancované“ množstvo potreby dodávanej energie tak, aby zariadenia neboli predimenzované, a teda neboli investične náročné, pretože platí: Čím viac výkonu, tým vyššia cena. Ako vidíte, znova sa vraciame k prvotnej energetickej bilancii tepla. Toto je potvrdenie toho, čo sme tvrdili na začiatku príspevku – je to vzájomná previazanosť stavebnej časti a technológie vykurovania v dome. Označuje sa aj ako TZB.

Vysvetlíme si „obsah“ pojmu TZB

Čo teda je TZB? Technickým zariadením v budovách riešime tepelnú energiu na vykurovanie, prípravu teplej vody, letné klimatizovanie obytných priestorov, vetranie a dodávku čerstvého vzduchu… Toto všetko v určitej úrovni užívateľského komfortu – ovládania, ktoré môže byť v automatickej prevádzke či v inej úrovni.

Množstvo technológií a ich ovládanie u nás vyvoláva určité obavy. Projektantovi musíme vysvetliť nielen svoju predstavu, ale aj dostupnosť finančných zdrojov, pretože aj toto musí projektant TZB brať pri svojej práci do úvahy, rovnako aj úroveň našich technických zručností! Zbytočne nám navrhne experimentálnu prevádzkovo nenáročnú, inteligentnú technológiu, ak na ňu nemáme finančné zdroje a jej riadenie pomocou smartfónu bude naša „nočná mora“. Tieto úvahy teda riešime vo fáze dôkladne navrhnutého projektu technologického vybavenia v dome.

Začiatkom sú stavebné konštrukcie

Všetky tieto úvahy sa však musia odvíjať „ruka v ruke“ s filozofiou a odpoveďami na otázky: Z čoho? Z akého stavebného systému náš dom postavíme?, pretože tieto odpovede nám určia na veľmi dlhé roky výšku tepelných strát, ktoré budú cez steny, strechu, okná, dvere aj cez základy unikať. Ich elimináciu síce budeme môcť uskutočniť aj dodatočne, napr. zvýšením hrúbky zateplenia či výmenou dvojskiel za trojsklá, avšak existujú určité technologické hranice, za ktoré bez zásahu do stavebnej konštrukcie nebudeme môcť ísť.

Pri takejto eliminácii v podstate hovoríme už o rekonštrukcii stavebných konštrukcií väčšieho rozsahu. Každá takáto rekonštrukcia už postavenej novostavby!!! bude vyžadovať finančné zdroje. Budú k dispozícii? Prax ukazuje, že prevažná väčšina majiteľov rodinných domov tieto ďalšie financie nemá, pretože využívajú možnosť hypotéky. A tak sa „musíme“ uspokojiť s vyššími prevádzkovými nákladmi, ktoré nás budú trápiť až do doby splatenia väčšej časti hypotéky, ktorej splácanie môže trvať aj niekoľko desiatok rokov.

Kde sme urobili chybu?

Pri voľbe tepelnotechnickej kvality obálky stavby! Hneď na začiatku stavby sme začali šetriť na izoláciách, čím sme si zvýšili prevádzkové náklady za kúrenie, za vysoký vykurovací výkon kotla, ktorý má zas na „svedomí“ jeho vyššiu cenu, ako by mohla byť pri dokonale zateplenom dome.

Zamyslite sa nad naším odporúčaním

Už som naznačoval, že existuje niekoľko dokonale zaizolovaných stavebných systémov pre stavby domov s takmer „nulovou spotrebou tepelných energií“ – a existujú aj praktické skúsenosti. Oboznámte sa teda aspoň so základnými informáciami o energeticky úsporných stavebných systémoch a požadujte od vášho projektanta, aby vám vysvetlil ich klady a zápory.

Ak vás niektorý z týchto stavebných systémov zaujme, dajte si projektantom vypracovať štúdiu s popisom, aké straty by vami vytipovaný dom (určite máte predstavu o veľkosti, tvare…) dosiahol v koncepcii „klasiky“ a v koncepcii vysoko úsporného domu. Odborne sa to označuje ako – Projektové energetické hodnotenie. Váš projekt „to“ jedenkrát musí obsahovať, ináč by vám stavebný úrad nemal stavbu povoliť. Budete síce musieť za druhú alternatívu projektantovi zaplatiť, verte však, že peniaze, ktoré zaplatíte projektantovi za takúto štúdiu, sa vám určite do dvoch rokov vrátia v úsporách platieb za teplo.

Až po tejto bilancii sa dajte do debaty, aké technologické schémy vykurovacích systémov sa dajú do vášho domu naprojektovať.

Určite je ich viac, nielen „klasika“ – kotol ÚK, podlahovka či radiátor… a ten istý kotol, ktorý pripravuje aj teplú vodu. Mimochodom, touto schémou máte zaručené, že budete závislí od plynu a cenových výkyvov platieb za dodávku plynu.

Pýtajte sa projektanta na novodobé technológie a uvažujte o ich možnostiach zabudovania do vašej stavby. Projektanti ich poznajú. Firmy, ktoré tieto zariadenia vyrábajú, investujú značné množstvá financií aj času na pravidelné školenia architektov a projektantov. Dokonca aj laická verejnosť už „eviduje“ pojmy ako tepelné čerpadlo, solárne panely, rekuperácia vzduchu, fotovoltika, infrakúrenie či alternatívne zdroje tepla. Všetky sa dajú použiť a zabudovať do akejkoľvek stavby, ale je potrebné ich správne usporiadanie do funkčných schém, hlavne však nadimenzovanie výkonov. Toto je úlohou koncepcie TZB vo vašom dome.

O tomto sme sa však už rozprávali.

Jedine „domy s takmer nulovou spotrebou“

Nie je ďaleko čas (2020), keď sa podľa smerníc EÚ budú smieť stavať len domy s takmer nulovou spotrebou tepla. Toto je smernica EÚ, s ktorou plne súhlasím a zdvíham ruku za jej urýchlenú aplikáciu v praxi. Jej aplikácia bude šetriť vaše peniaze pri platbách za teplo, bude šetriť životné prostredie.

Ak budete stavať dom s takmer nulovou spotrebou energie, určite do neho nik nenavrhne radiátorové kúrenie, pretože takýto dom je ekologický – nepotrebuje veľa tepelnej energie, tak prečo by mal produkovať CO2 spaľovaním plynu či uhlia alebo peletiek. Prečo v takomto dome nevyužiť najekologickejšiu energiu, ktorá existuje – teda solárnu „elektrickú“ energiu z vlastnej elektrárne na streche a túto vlastnú elektrinu premieňať na teplo cez infrapanely.

Takýchto schém vedia projektanti pre rôzne úrovne stavieb (nízkoenergetické domy, ultranízkoenergetické domy, domy s takmer nulovou spotrebou energií, pasívne domy, aktívne domy…) „naskicovať“ niekoľko desiatok už dnes. Strojárskych technológií je dostatok, aj praktických skúseností. Pýtajte sa na ne…

Ing. Pavel Kleskeň

šéfredaktor

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk