Dotácie na zatepľovanie – zajtra sa spustí el. podávanie žiadostí

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 16.2.2016 oznámilo spustenie dotačného programu na zatepľovanie rodinných domov. Nakoľko sa blíži termín registrácie žiadateľov o dotáciu , od 16.3.2016 by malo byť záujemcom umožnené elektronicky požiadať o predmetnú dotáciu (príspevok) chceme vás na tento termín upozorniť!!!! V I. kole sú vyčlenené financie pre prvých 1.000 žiadateľov, a teda bude platiť, kto prv príde, ten prv melie. Dotácie na zateplenie sa budú priznávať aj pri prácach začatých v priebehu roka 2015 (nie však skôr, čo uvediete v čestnom vyhlásení), odporúčame si dôkladne preštudovať podmienky dotačného programu na internetovej stránke Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR: portál zatepluj.sk. Prečítajte si aj Zákon č. 277/2015 Z.z. a Vyhlášku č. 342/2015 Z.z.

zateplenie 001

V tomto upozornení vás však musíme oboznámiť aj s niekoľkými veľmi prísnymi podmienkami poskytnutia dotácie. Do 5 pracovných dní od podania elektronickej žiadosti bude potrebné ministerstvu doručiť aj listinnú podobu žiadosti, spolu so všetkými prílohami!!!!!!!  Aby ste mohli požiadať o dotáciu musíte si pripraviť projektovú dokumentáciu zateplenia vrátane projektového energetického hodnotenia (vzor nájdete na stránke). Musíte použiť teploizolačný materiál, na ktorý výrobca vydal vyhlásenie o parametroch (pôvodne vyhlásenie zhody výrobku); Práce môžu realizovať zhotoviteľ – stavebná spoločnosť či živnostník, ktorý disponuje platnou licenciou (správou z inšpekcie) na realizáciu tepelnoizolačných prác (pre zateplenie obvodových stien) vydanou buď TSÚS, alebo skúšobným ústavom eucert s.r.o. alebo iným skúšobným ústavom – akreditovaným orgánom v EÚ. Projekt musí obsahovať položkový rozpočet projektu ktorý predložíte pri žiadosti. Ak budete vymieňať aj vchodové dvere, musíte predostrieť licenciu vydanú stavebnej firme na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby (platí aj pre žiadosti predložené po 31. decembri 2016). Po ukončení prác si musíte nechať spracovať energetický certifikát (po skončení prác) a predložiť faktúry a fotodokumentáciu realizácie prác.

Parametre dotácie:
Výška príspevku na zateplenie rodinného domu môže dosiahnuť až 6.500 eur, z čoho suma:
5.000 eur bude podmienená kvalitou tepelnej izolácie strechy, obvodových stien, vonkajších dverí, okien a vnútorných konštrukcií oddeľujúcich vykurovaný a nevykurovaný priestor;
1.000 eur bude závisieť od množstva tepla potrebného na vykurovanie a 500 eur by malo pripadnúť na vypracovanie projektovej dokumentácie a energetického certifikátu.
Pričom suma 6.000 eur nesmie prekročiť 30% oprávnených a uhradených nákladov. Medzi oprávnené náklady, ktoré si budú môcť vlastníci RD započítať do sumy 6 000 eur, patria náklady za vyregulovanie vykurovacieho systému, obnovu vstupov do domu, obnovu bleskozvodu, lodžie a balkónu, ale aj DPH.
Bližšie informácie o celom projekte, ako aj jeho podrobné podmienky a predpísaný postup nájdete na

www.zatepluj.sk

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Ing. František Orth
obchodný zástupca
0911 721 233
Mgr. Peter Jurovčák
obchodný zástupca
0903 210 551
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808

Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk