Energetické štítky pre vykurovaciu techniku

Podľa novej smernice Európskej únie, známej ako smernica „Ekodizajn“, musia byť po 26. septembri 2015 všetky zdroje tepla s výkonom do 70 kW a zásobníky teplej vody do 500 litrov, uvádzané do obchodných sietí, označené štítkom s energetickou účinnosťou.Energetickými štítkami musia byť označované aj celé vykurovacie zariadenia.

Spotrebitelia, ktorí si budú tieto zariadenia kupovať a inštalovať do svojich rodinných domov, sa tak budú môcť na základe farieb a písmen rýchlo zorientovať v energetickej efektívnosti produktov. Tvar energetického štítku bude veľmi podobný, ako to poznáme z tzv. „bielej“ techniky.

Štítky produktov
Štítky označujúce energetickú účinnosť vykurovacích zariadení (zdroje tepla) budú na označenie využívať kategórie „A až G“ s označením tried rozličnými farbami. Zdroje tepla sa delia až do deviatich tried účinnosti, od A++ do G. Zatiaľ čo triedy A až G obsahujú rozličné druhy konvenčných vykurovacích kotlov, triedy A+ a A++ majú označovať systémy zdrojov tepla využívajúce obnoviteľné zdroje energie (slnko, zem či vietor). Toto označovanie upresňuje vyhláška 2013/811/EÚ. Zásobníky na teplú vodu – bojlery sa budú označovať triedami A až G v zmysle vyhlášky 2013/812/EÚ. Kupujúci sa tak budú môcť na základe farieb a písmen rýchlo zorientovať v energetickej efektívnosti a účinnosti týchto zariadení pre prípravu a uskladňovanie teplej vody.

Štítok vykurovacieho systému
Nariadenie o vydávaní a označovaní energetických tried sa vzťahuje aj na celé vykurovacie systémy v budovách, ktoré sú zostavené z viacerých komponentov. Tento štítok je potrebné vypočítať na základe údajov z jednotlivých dátových listov k produktom, napr. zdroja tepla, regulácie, zásobníka či solárnych kolektorov.
Patričné výpočtové postupy predpisujú vyhlášky EÚ. Výsledok energetickej klasifikácie celého zariadenia musí remeselnícka firma v budúcnosti svojim zákazníkov oznámiť už v ponuke inštalácie a následne poskytnúť štítok po samotnej inštalácii podľa konkrétnych realizácií. V tomto prípade za správne označenie triedy (A – G) zodpovedá tzv. uvádzač na trh, teda odborný inštalatér – kúrenár. Systémový štítok celého systému môže nakoniec vykazovať lepšiu energetickú klasifikáciu ako jeho jednotlivé komponenty, preto stupnica siaha až po A+++. Takto môže zariadenie, ktorého primárny zdroj tepla je zaradený do triedy A, rozšírením o solárny kolektor dosiahnuť triedu A+ či dokonca A++ v prípade vybavenia vykurovacieho systému tepelným čerpadlom. Umožní to dosiahnuť značné zhodnotenie použitých bivalentných a multivalentných systémov vykurovacích sústav.

Prechodné obdobie
Výrobky vykurovacej techniky, uvedené do obchodných sietí pred týmto dátumom, nemajú ešte vyhotovené energetické značenie, a tak zariadenia expedované od výrobcu do skladov predajcov pred 26. septembrom
2015 sa môžu v tomto prechodnom období predávať bez štítku. Tieto zariadenia je teda možné aj po termíne 26. 9. predávať, inštalovať a uvádzať do prevádzky. Toto prechodné obdobie bude trvať jeden rok. Takto majú remeselníci istotu, že pred týmto dátumom dodané zariadenia budú môcť aj montovať a celé sytémy sa dajú posúdiť podľa dátových listov výrobkov.

Solárne kolektory sa neštítkujú
Bez štítku zostanú solárne komponenty, ako sú kolektory či skupiny solárnych čerpadiel. Dôvodom tohto postupu je, že sa solárna výroba tepla využíva spravidla len v spojení s ďalšími zdrojmi tepla. Preto sa má uplatniť zatriedenie podľa pokynov zatrieďovania systémov. Vyhlášky EÚ predpokladajú dodanie len produktových dátových listov pre  výpočet a stanovenie systémového štítku.

Rekuperácie a biomasa
Úplne bez štítku zatiaľ zostávajú bytové vetracie systémy a kotly spaľujúce biomasu. Na potrebných vyhláškach Komisia EÚ ešte stále pracuje. Povinnosť obdobného označovania týchto výrobkov nastane až v roku 2016 resp. 2017.

Redakcia z podkladov firiem:
Buderus, Vailant, Junkers

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk