Energeticky takmer nulové domy (nZEB) – jediné riešenie

Dnes, keď sú známe všetky teoretické podklady progresívnych spôsobov projektovania aj procesov realizácie energeticky vysoko úsporných stavieb, by nemal byť problém požiadať svojho projektanta, aby vám vyprojektoval dom s energetickou perspektívou. Prečo? Pretože dlhodobo usporíte na prevádzke.

Legislatívne opatrenia EÚ a ich zakomponovanie do našich slovenských noriem, týkajúcich sa stavebníctva, musia vo veľmi krátkej dobe radikálne zmeniť zaužívané postupy pri projektovaní a výstavbe rodinných domov. Budovy a stavby pre bývanie spotrebovávajú viac ako 40 % energie, ktorú ľudstvo pre svoju potrebu produkuje. Cieľ je – znížiť spotrebu energií. Novodobé riešenia preto vyžadujú ekologickejší pohľad na stavby.

Legislatívne usmernenia
Slovenská norma STN 73 0540 – 2: 2012 – Tepelná ochrana budov stanovuje spôsoby posudzovania tepelnotechnických vlastností konštrukcií a od 1.1.2016 odporúča, aby max. potreba tepla v stavbe RD bola 40,7 kWh/m2/rok.
Druhým legislatívnym usmernením je Vyhláška 364/2012, ktorá metodicky usmerňuje, aké energeticky náročné domy sa majú stavať. Táto vyhláška hovorí, že od
1.1.2016 sa majú stavať domy v triede A, kde má byť potreba tepla na vykurovanie menšia ako 42 kWh/m2/rok. Obe legislatívne nariadenia sa mierne líšia, ale jednoznačne „udávajú“ smerovanie k výstavbe vysokoúsporných domov z pohľadu spotreby energií. Efekt z tohto smerovania bude mať aj investor – znížia sa mu prevádzkové náklady, pretože straty energií budú nižšie a platby za ne zásadným spôsobom poklesnú. Celosvetové a celoeurópske smerovanie je k výstavbe domov s takmer nulovou spotrebou energie (nZEB).

Prínos pre investora – stavebníka
Malé straty energií cez obálku stavby (tadiaľ sa dejú úniky tepelných energií) zaručia zníženie investičných vstupov pri stavbe v časti projektovania TZB zariadení. V energeticky nulových domoch (nZEB) nepotrebujete ústredné kúrenie (podlahové či stenové) za tisíce eur, nepotrebujete drahé klimatizácie s vysokými prevádzkovými nákladmi v lete, ale ani centrálne rekuperačné jednotky, ak máte obavu o kvalitu vnútorného vzduchu. Vystačíte s decentrálnymi technológiami prípravy tepla či úpravy kvality vzduchu. Napríklad pri riešení vykurovania domu s takmer nulovou spotrebou energie (menej ako 20 kWh/m2/rok) postačia v obytných miestnostiach lokálne infrapanely či elektrické vykurovacie telesá s veľmi nízkymi vykurovacími výkonmi a s minimálnymi obstarávacími nákladmi v desiatkach eur.

Ušetrené peniaze za náročné technológie (TZB) prednostne vložíte do hrubých tepelných izolácií stien, strechy, podlahy, aby sa dosiahli hodnoty R=10 – 12 (m2.K/W).
Takéto domy majú v praxi (v závislosti od veľkosti domu) reálnu! ročnú spotrebu energie na kúrenie (bez zohľadnenia solárnej alebo inej obnoviteľnej energie alebo energie
získanej z rekuperácie) od 1 500 do 2 500 kWh za rok.
Pri dnešných cenách energie to predstavuje platbu cca
20 – 40 eur mesačne. Preto by ste mali svojho projektanta požiadať, aby do konštrukčných skladieb, z ktorých tvorí obálku stavby, navrhol viac tepelných izolácií, ako odporúča STN.

Aká bude realita?
Štatistiky hovoria, že až 90 % domov sa stavia dva až tri roky (len 10 % tvoria drevodomy, ktoré majú kratší čas výstavby). Domy, na ktoré dnes vybavujete stavebné povolenia, tak budú musieť mať, keď ich dokončíte (už bude rok 2017 – 2018), energetické certifikáty v triede A1! Bude to tak? Boli projektované so spotrebou energie pri hornej hranici rozpätia triedy A1, čo v reálnej hodnote predstavuje – 20 kWh/m2/rok?
Ak sa nebudete zaujímať o úsporný typ výstavby formou budov s takmer nulovou spotrebou energií (nZEB), tak mám veľké pochybnosti, aký bude výsledok energetického posúdenia!
Ak si nepostavíte rodinný dom kategórie nZEB, tak keď prejdú dva tri roky, „uspokojenie a radosť“ z nového bývania opadnú a „spotreba energií“, za ktoré budete platiť každý mesiac, bude trápiť len a len vás. Ak nebudete mať energeticky vysokoúsporný dom, verte, budete maximálne nespokojný s tým, čo vlastníte. Až v čase užívania domu a platenia zálohových faktúr za energie zistíte, že dom sa z tepelnotechnického hľadiska dal už v čase výstavby, teda dnes postaviť aj lepšie.

„Z čoho?“ – hamletovská otázka
Výber stavebného systému je u laického stavebníka obvykle otázkou výberu z „pocitov“ k nejakému stavebnému systému. Ale aj keď niekto verí len „múranici“ a o drevostavbe či inom systéme nechce „ani počuť“, vždy by si mal dať námahu a vytvoriť si obraz o možnostiach, ktoré mu výrobcovia stavebných systémov ponúkajú.
Je na škodu veci, že posudzovanie tepelnotechnických vlastností systémov, z ktorých sa má dom postaviť, a dopad tohto výberu na platby v budúcom rodinnom dome, nie sú prvou a hlavnou posudzovanou hodnotou zvoleného stavebného systému. Obvykle prevažuje posúdenie ceny za tvarovku či za m2 steny!

Ak pri výbere stavebného materiálu, odborne označovaného pojmom stavebný systém, zvyčajne ako prvé porovnávate prvotný investičný vstup, teda nákup 1 m2 materiálu či cenu za tvarovku, dopúšťate sa chyby! Vo svojej podstate porovnávate – neporovnateľné! Porovnávate totiž vstupné ceny materiálov a už spomínaná tepelnotechnická kvalita, teda strata tepla cez materiál, z ktorého si dom postavíte, a za ktorú budete platiť
počas celej doby užívania svojho RD, ide „mimo vás“. Budúce prevádzkové náklady zaujímajú len – 2 % stavebníkov. O tomto neduhu sa všeobecne vie, avšak projektanti akosi nechcú zmeniť svoj prístup
(česť výnimkám).

Čo teda porovnávať?
Musíme porovnávať straty tepla cez 1 m2 steny (okna, dverí, strechy, atď…) pri rovnakých vonkajších a vnútorných teplotách. Tieto parametre sú označované ako hodnota U s dolným indexom a sú udávané v jednotkách kWh/m2. Laický stavebník si po podrobnejšom preštudovaní prospektov od výrobcu stavebného systému síce dokáže porovnať, aké straty dosiahne pri rôznych šírkach stavebných konštrukcií. Stále však „posudzuje“ jeden stavebný systém a nevytvára si priestor na posúdenie alternatív z rôznych stavebných systémov.
Predstava práce seriózneho projektanta je taká, že by investorovi teda svojmu zákazníkovi mal ponúknuť niekoľko ideí i alternatív konštrukčných riešení z vlastnej iniciatívy. Nedeje sa tak, pretože podľa argumentov projektantov ide o prácu navyše, ktorú im nik nezaplatí. Mám troška iný názor. Najlepšia reklama je spokojný investor. Keď svojmu známemu, ktorý chce stavať RD, povie, že za kúrenie platí mesačne len 20 – 30 eur, určite si záujemca bude od neho pýtať telefónne číslo na „jeho“ projektanta.

Ing. Ingrida Niková,
doktorandka na Katedre TZB,
Stavebnej fakulty STU v Bratislave
Snímky: archív MGU

Použitá literatúra:
ŽIVNER, Lukáš. Monitorovanie prevádzky tepelného čerpadla v zimnom režime. In Vykurovanie 2015 [elektronický zdroj] : zborník prednášok z 23. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie na tému Vykurovanie a budovy s takmer nulovou potrebou energie, Stará Ľubovňa, SR,
2. – 6. 3. 2015. 1. vyd. Bratislava : SSTP, 2015, CD-ROM, s. 277-280.
ISBN 978-80-89216-70-3 (CD-ROM).

Hybridné fotovolticko-termické solárne kolektory
Produkujú elektrickú aj tepelnú energiu a predstavujú inteligentný spôsob využívania slnečnej energie.
Ing. Diana Kováčová, doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.

Analysis of solar thermal energy system in Slovakia 1.D. Kováčová
2.Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Department of Building Services, Radlinského 11, 810 05 Bratislava,Slovakia

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk