Hľadáte optimálne riešenie vykurovania vášho domu?

Rozhodnutie, aké technologické zariadenie bude do vášho domu dodávať teplo, nie je jednoduché. Ponuka vykurovacích systémov na trhu je rozsiahla a nie je ľahké objektívne porovnať výhody a nevýhody jednotlivých systémov. Porovnávať sa môžu rôzne parametre systémov.

Otázka, ktorú v tomto príspevku riešime, spočíva v porovnaní prevádzkových nákladov, teda v porovnaní, koľko eur nás bude vlastne ročne stáť vykúrenie domu pri rôznych palivách a zdrojoch tepla. Pre objektívne posúdenie tejto otázky sme oslovili kompetentných odborníkov, ktorými sú špecialisti z Technickej univerzity vo Zvolene.

Východiská a rozsah posudzovania v analýze
Pre analýzu nákladov na vykurovanie (bez prípravy TÚV) bol vybraný dvojpodlažný (prízemie, podkrovie) rodinný dom (RD) s pôdorysným rozmerom 9,75 x 9,75 m so zastavanou plochou 95 m2 a úžitkovou plochou 154 m2 (prízemie 78 m2, podkrovie 76 m2). Dom nie je podpivničený, je založený na základových pásoch. Dom je zateplený na úroveň nízkoenergetického domu triedy B. Analýza nebude porovnávať investičné vstupy, ale len výpočtami predpokladané spotreby palív podľa metodík STN pre navrhovania vykurovacích systémov. Zároveň sa posúdi aj množstvo produkovaného CO2 u každého zdroja tepla.
Výpočet tepelno-technických vlastností, tepelných strát, mernej potreby tepla na vykurovanie, spotreby palív u  rôznych spôsobov vykurovania a pod. bol vypracovaný v súvislosti s normami STN 73 0540, STN EN ISO 6946, STN EN ISO 13370, STN EN ISO 10211, STN EN ISO 10077-1
a STN EN ISO 13790.
Analýza bola vypracovaná pre rôzne zdroje palív produkujúcich teplo a spôsoby vykurovania. Ceny palív – energií, z ktorých je teplo vyrobené, sú získané z oficiálnych verejne dostupných cenníkov uverejnených na internete.
Analýza obsahuje aj zhodnotenie týchto „palív“ z pohľadu tvorby emisií. Výpočet emisií oxidu uhličitého stanovuje norma STN EN 15603 s využitím hodnôt súčiniteľa emisií CO2. Podľa prílohy č. 2 k Vyhláške MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. pre jednotlivé energetické nosiče sa uvažujú hodnoty súčiniteľa emisií CO2 v kg/kWh: 0,277 – zemný plyn; 0,394 – čierne uhlie; 0,433 – hnedé uhlie triedené; 0,020 – drevené peletky, drevná štiepka a kusové drevo; pre energetický mix sa pri elektrine použije súčiniteľ emisií CO2 = 0,293.

Komentár k metodike prepočtov
Posudzovali sa nasledovné palivá: El. energia nakúpená od distribučnej spoločnosti. Plynové vykurovanie. Výroba tepla spaľovaním hnedého uhlia a čierneho uhlia. Výroba tepla v rôznych typoch kotlov pre spaľovanie kusového dreva ako paliva. Posudzovalo sa aj moderné peletkové vykurovanie, atď.
Výpočtami sa definovala prvotná potreba energie v mieste jej výroby, so zohľadnením všetkých strát z dôvodu posúdenia účinnosti zariadenia na jej výrobu, strát na rozvodoch, atď. Celkovú potrebu tepelnej energie vyjadruje ukazovateľ – primárna energia. Podľa metodík sa táto energia musí transformovať. Podľa prílohy č. 2 k Vyhláške MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. je prepočítací faktor primárnej energie pre zemný plyn 1,36; pre čierne uhlie 1,19; pre hnedé uhlie triedené 1,40; pre drevené peletky 0,20; pre drevné štiepky 0,15; pre kusové drevo 0,10. Pri elektrickej energii sa uvažuje faktor primárnej energie 2,764.
Množstvo emisií vyprodukovaných pri výrobe energie zase vyjadruje množstvo emisií oxidu uhličitého.
V nasledujúcich tabuľkách sú prepočty a grafy, ktoré vyjadrujú uvedené hodnoty pre jednotlivé spôsoby vykurovania, na základe prepočítavacích faktorov. Tieto sú prebraté z metodiky energeticko-ekologického hodnotenia budov (energetickej certifikácie) a sú uvedené vo Vyhláške MVRR SR č. 311/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a príslušných technických noriem.

Komentár k výsledkom
Tabuľka potreby primárnej energie ukazuje, že vykurovanie RD drevom je z pohľadu množstva primárnej energie, vynaloženej na ročnú potrebu energie pre vykúrenie rodinného domu, bezkonkurenčne najnižšie aj v porovnaní s fosílnymi palivami (plyn či uhlie). Údaje potreby primárnej energie boli následne prepočítané na priame ekonomické platby za palivá. Tieto sú názorne usporiadané v grafe.

Graf ukazuje, že z ekonomického hľadiska je vykurovanie akumulačnými kachľovými pecami (do tejto kategórie sa zaraďujú aj akumulačné krby) prevádzkovo najlacnejšie. Tento výsledok jednoznačne hovorí o efektivite moderných „kozubov a kachieľ“, avšak bude dosť diskutovaný a v dennom živote konfrontovaný s „pohodlím“ prevádzky vykurovania. Pri obsluhe je nutné prikladanie či občasné čistenie zariadenia od popola. Obyvatelia a majitelia RD síce uznávajú výbornú ekonomiku vykurovania kachľovými pecami či akumulačnými krbmi, ale nechcú si „dať vziať“ prakticky bezúdržbové systémy vykurovania plynom či elektrinou. Škoda, že je to tak.

Ekológia vykurovania drevom a vysoko­účinnou akumulačnou kachľovou pecou
Ekologické hľadisko je ďalším silným argumentom, prečo si vybrať na vykurovanie práve kachľovú pec alebo akumulačný krb. Emisie CO2, ktoré spôsobujú tvorbu skleníkového efektu na našej planéte, sú pri spaľovaní dreva jednoznačne najnižšie, čo potvrdzuje aj tabuľka.
Drevo patrí k obnoviteľným zdrojom suroviny a Slovensko sa vyznačuje vysokou mierou lesnatosti a zásobami dreva. Pri vyváženom hospodárení s lesmi, čo znamená, že ak podiel ročnej ťažby z celkového bežného ročného prírastku bude vždy menší, dochádza k stálemu narastaniu drevnej suroviny v lesoch. Slovensko takýto princíp hospodárenia zachováva – svedčí o tom zelená správa Ministerstva pôdohospodárstva SR za rok 2010.
Majme na pamäti, že drevo počas svojho rastu naakumuluje ďaleko viac CO2, ako ho uvoľní pri spaľovaní. Bilancia  produkcie CO2 je pri systéme vykurovania pecou či krbom teda vysoko záporná, a preto by sa vykurovacím systémom s palivom – drevo mala zo strany verejnosti, ale aj zo strany štátu venovať maximálna pozornosť.

Ing. Robert Šalvata
konateľ spoločnosti
J&R Inspire spol.s r.o.

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk