Informácie pre podnikateľov – stavebné výrobky

Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI) ako orgán trhového dozoru dáva do pozornosti hospodárskym subjektom, najmä výrobcom, ktorí vyrábajú a uvádzajú stavebné výrobky a na trh EÚ príručku „Označenie CE stavebných výrobkov krok za krokom“, ktorú vypracovala Európska komisia. V príručke nájdete vysvetlenie, ako treba postupovať pri získavaní označenia CE pre nový stavebný výrobok. SOI zverejňuje túto príručku z dôvodu, že stále existuje množstvo výrobcov, ktorí nemajú dostatočné vedomosti o postupoch posudzovania parametrov stavebných výrobkov, označenia CE a najmä povinností vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a zrušuje sa smernica Rady 89/106/EHS.

Príručku v iných jazykoch nájdete aj na webovej stránke Komisie:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8419

Zároveň upozorňujeme, že príručka nemá právne záväzný charakter a je len informatívna.

oznacenie-ce

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk