Mechanické kotvenie izolačných dosiek u ETICS

Najskôr vysvetlíme, čo znamená značka ETICS (External Thermal Insula­tion Composite System). Ide o anglické označenie pre vonkajší tepelnoizolačný systém. Inak povedané – je to zvonku kontaktne montované súvrstvie materiálov, ktorého účelom je zvýšenie tepelnoizolačnej funkcie obvodového plášťa budovy.

Na mechanické kotvenie izolačných dosiek vo vonkajšom tepelnoizolačnom systéme ETICS sa používajú rozperné kotvy a tanierové fixačné príchytky (hmoždinky). Je to typ mechanického pripevňovacieho prostriedku, ktorý pozostáva z plastového kotevného puzdra s tanierom a rozperného prvku, pomocou ktorého sa vytvorí prítlačná sila pôsobiaca proti vytiahnutiu telesa kotvy zo stavebného materiálu. Zateplenie ETICS je možné realizovať na ohlásenie alebo stavebné povolenie. Záväzný predpis pri navrhovaní a zhotovovaní mechanického pripevnenia ETICS stanovuje od 1. 1. 2013 norma STN 73 2902.

Predmet normy STN 73 2902
Norma stanovuje požiadavky na správne používanie mechanického pripevnenia vonkajších tepelnoizolačných dosiek kontaktných tepelnoizolačných systémov (ETICS), v ktorých tepelnú izoláciu tvoria dosky z penového polystyrénu (EPS) alebo z minerálnej vlny (MW).
Spôsob a potreba kotvenia, kotevná dĺžka, druh, dĺžka, počet a rozmiestnenie kotiev sa určí v stavebnej dokumentácii na základe statického výpočtu s prihliadnutím na kvalitu podkladu, do ktorého sa budú dosky pripevňovať, a to tak, aby sa splnili požiadavky STN 73 2901 a predpisu ETAG 004.

Druh a počet kotiev je zásadne závislý od vlastností a druhu podkladu, ktorý môže byť z rôznych stavebných materiálov. Norma síce pripúšťa, že v prípade nízkych budov s výškou do 10 m nie je potrebné dosky ETICS kotviť, avšak norma zároveň hovorí: Navrhovanie kotvenia je nutné vykonávať s ohľadom na zaťaženie vetrom podľa STN EN 1991-1-4, lebo jednotlivé časti stien sú vystavené rôznemu zaťaženiu vetrom. V STN EN 1991-1-4 sa rozlišujú okrajové (nárožia) a vnútorné časti stien budov. Najväčšie namáhanie vetrom je zvyčajne satie vetra. V národnej prílohe normy STN EN 1991-1-4 sa uvádzajú veterné oblasti v Slovenskej republike hodnotami základných rýchlostí vetra 24; 26; 30 a 33 m/s, ktoré sa musia v projekte zohľadňovať. Napríklad v okolí BA, BB, ZA či KE je to 26 m. V južných oblastiach Slovenska DS, KN, Šahy je to 24 m.

Počet kotviacich prvkov pre ETICS
V norme sa stanovuje minimálny počet rozperných kotiev na jednu dosku, keď je nutné použiť 3 ks na dosku rozmeru 1m x 0,5 m. Tento prepočet definuje teda 6 ks kotiev na m2. Požiadavka vychádza z technologických podmienok správnej funkcie dosiek tvoriacich ETICS pri teplotnom namáhaní od slnka.
Zatepľovací systém je v priebehu roka vystavený absolútnemu teplotnému rozdielu až 100 °C. Prekvapivé? Áno. V prípade aplikácie tzv. tmavých povrchových úprav (dnes módne tmavošedé až čierne odtiene jemno-zrnných omietok) môže povrchová teplota ETICS v letných mesiacoch dosiahnuť približne 70 °C. V dôsledku vysokých kladných teplôt dochádza k tzv. poduškovému efektu. Stredová oblasť tepelnoizolačnej dosky vytvorí vypuklú (konkávnu) oblasť – pozri schému 1. Pri nízkych teplotách (v zime môžu byť teploty až – 30 °C) sa naopak zdvihnú rohy dosiek a stredová časť vytvorí dutú (konvexnú) oblasť – pozri schému 2. Úlohou minimálne šiestich rozperných kotiev na 1 m2 (obr. 1) je eliminovať tieto javy.

Realizačné pokyny
Kotvenie sa robí najskôr cca 1 – 3 dni po nalepení izolačných dosiek (lamiel), t.j., keď lepiaca malta, ktorou sme dosky prilepili k podkladu, je dokonale zatvrdnutá. Kotvy sa spravidla osadzujú pred vykonaním základnej výstužnej vrstvy.
Otvory pre kotvy sa vŕtajú príklepovou vŕtačkou, v poréznych materiáloch (veľkorozmerové tehlové tvarovky) sa vŕta bez príklepu, aby nedochádzalo k poškodeniu vnútornej štruktúry tehlového bloku. Smer vrtu musí byť vždy kolmo na podklad. Vrt sa musí vyčistiť od zvyškov prachového vývrtu vysávaním. Hĺbka otvoru má byť o 10 – 15 mm väčšia, ako je minimálna kotevná dĺžka.
Túto definuje výrobca kotvy pre konkrétny druh stavebného materiálu, do ktorého sa izolačné dosky kotvia.
Rozperné kotvy sa do kotevného otvoru zatĺkajú gumovým kladivom tak, aby sa hlava kotvy nepoškodila. Tanierová kotva (hmoždinka) sa osádza bez rozperného tŕňa. Rozperný tŕň sa zatlčie až po osadení tela hmoždinky. Hlava kotvy nesmie prečnievať cez vonkajší povrch izolantu, odporúča sa zapustiť ju pod povrch izolantu cca
2 – 3 mm. Povrch hlavy sa zatrie tenkovrstvou
lepiacou maltou.

Spôsob kotvenia jednotlivých izolačných materiálov
Izolačné fasádne dosky z EPS: dodatočné kotvenie sa robí následne po nalepení dosiek a zatvrdnutí lepiacej malty v počte 2 – 3 kotiev na jednu dosku 0,5 m2. Kotvenie sa vykonáva do T spojov „na väzbu“ ukladaných dosiek, v prípade väčšieho počtu kotiev na m2 sa kotví do T spojov a do plochy dosky. V okrajových častiach fasády, priradených k rohu budovy, má byť počet kotiev dvojnásobný. Okrajová časť fasády je vo vzdialenosti 1,0 m – pozri schému 3.

 Izolačné dosky z minerálnej vlny s pozdĺžnym vláknom: Dosky sa lepia štandardne, avšak kotvenie sa musí vykonať vždy, teda aj u nízkych stavieb. Dodatočné kotvenie sa robí následne po nalepení dosiek a zatvrdnutí lepiacej malty v počte kotiev 6 kusov na m2 plochy fasády. V okrajových častiach fasády priradených k rohu budovy má byť počet kotiev dvojnásobný. Okrajová
časť fasády, myslí sa tým roh stavby, je vzdialenosť
min. 1,0 m. Pred vŕtaním otvoru pre kotvu do podkladu sa musí izolačná doska z minerálnej vlny prepichnúť vrtákom. S ohľadom na väčšiu hmotnosť tepelného izolantu sa musia použiť kotvy s kovovým tŕňom.

 Izolačné dosky – lamely z minerálnej vlny s vláknami orientovanými priečne (kolmo) na podklad: Lamely z minerálnej vlny s priečnym vláknom sa lepia celoplošne, a preto sa dodatočné kotvenie do podkladu v miestach, ktoré sú určené v stavebnej dokumentácii, nevyžaduje. Pokiaľ sa dodatočné kotvenie vyžaduje, kotví sa následne po nalepení lamiel a zatvrdnutí lepiacej malty v rozsahu a v miestach podľa stavebnej dokumentácie, a to spravidla 6 kusov kotiev na 1 m2 plochy fasády, z toho 4 kusy v rohoch lamely a dva v strede lamely.
Lamely sa kotvia pomocou tanierových kotiev (príchytiek) v kombinácii s podkladovým tanierikom alebo tanierových kotiev cez základnú (výstužnú) vrstvu. V uvedenom prípade sa na lamelu nanesie základná vrstva lepiacej malty, do nej sa zatlačí sklotextilná mriežka a malta sa zahladí. Po cca ½ hodine sa vrták jemne zatlačí do takto vytvorenej vrstvy tak, aby sa mriežka neroztrhla, a vytvorí sa priestor na vyvŕtanie kotevného otvoru v podklade. Po 3 dňoch sa zrealizuje druhá vyrovnávacia vrstva malty v hrúbke 3 mm, do ktorej sa v miestach tanierov kotiev zatlačí sklotextilná mriežka. Povrch ETICS sa tak vystuží a fixuje celoplošne.

Chyby pri realizácii
Najčastejšou chybou pri mechanickom kotvení je používanie nevhodných zápustných kotiev či hmoždiniek na konkrétny stavebný podklad. Výrobca systému zateplenia obyčajne predpisuje rôzne druhy týchto kotiev a rozperných tŕňov – iné na betón, iné na tehlu a iné na pórobetón.
V projekte sa má určiť aj správna dĺžka kotvenia do stavebného materiálu v závislosti od konkrétnych podmienok. Dĺžka hmoždinky sa vypočíta nasledujúcim spôsobom:
DĹŽKA = A + B + C
A – hrúbka tepelného izolantu vrátane vrstvy
lepiaceho tmelu.
B – hrúbka vrstvy omietky, prípadne iné povrchové úpravy na podkladovej vrstve.
C – kotevná dĺžka  hmoždinky podľa typu podkladu, stanovená výrobcom hmoždinky.
Za kotevnú dĺžku sa pritom považuje tá časť hmoždinky, ktorá je v samotnom nosnom materiále obvodového plášťa. Hrúbka omietky sa do kotevnej dĺžky nepočíta!
Častou chybou je tiež používanie lacných nekvalitných hmoždiniek, ktoré sa pri aplikácii ľahko lámu a ich použitie vedie okrem zvýšenej spotreby tiež k zvýšenej prácnosti pri ich vymieňaní. Je preto potrebné rešpektovať odporúčania a technologický predpis výrobcu ETICS.

Redakcia
Snímky: Knauf a archív redakcie

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk