Musia sa vymeniť! Rehau poradí ako!

O tom, že v bytových domoch postavených pred 30 – 40 rokmi je potrebné obnoviť množstvo stavebných a technologických konštrukcií, nepochybuje nik. Netesnosti, zatekanie, nedostatočná teplota teplej vody z dôvodu zúženia priemerov rozvodného potrubia usadenou inkrustáciou, zhoršená hygiena, zápach, hlučnosť a možné ohrozenie bezpečnosti obyvateľov – to sú dôsledky havarijného stavu „stupačiek“ v bytových domoch. Čo s tým?!

Odpovede na túto otázku v dňoch
8 – 9. septembra 2015 hľadali v Brne účastníci medzinárodnej odbornej konferencie pod mottom „Tepny nášho domu“. Už z názvu je zrejmé, že diskutovaná problematika sa zamerala na tému generálnej obnovy všetkých TZB rozvodov a zariadení v bytových domoch. Gestorom tejto konferencie bola spoločnosť REHAU, celosvetovo uznávaná spoločnosť v spracovaní plastov pre stavebnú činnosť. Na konferencii odznelo niekoľko veľmi zaujímavých prednášok a s dvoma vás zoznámime. Sú venované výmene starých kanalizačných stupačiek z azbestocementových rúr a výmene rozvodov vody či už teplej alebo studenej pomocou rúr z plastu.

Východiská
V objektoch hromadnej bytovej výstavby zo 60. – 90. rokov minulého storočia sa na rozvod studenej a teplej vody a jej cirkulácie používali oceľové pozinkované závitové potrubia. Plynové rozvody sa zvyčajne realizovali z bezošvého oceľového potrubia spájaného zváraním. Kanalizačné stupačky boli realizované z azbestocementových rúr.
Pravidelné, avšak havarijné opravy kanalizačných a vodovodných potrubí problém morálne a fyzicky dožívajúcich TZB rozvodov neriešia, len ho odsúvajú do budúcnosti. Predovšetkým unikajúca splašková voda a s tým spojená korózia plynových potrubí predstavuje vážne bezpečnostné riziko. Preto sa táto problematika logicky zaradila medzi priority, ktoré bude musieť v krátkej dobe riešiť väčšina spoločenstiev vlastníkov bytov či bytových družstiev, ale aj správcov budov.

Splašková kanalizácia
Dôvodov pre výmenu kanalizačných potrubí je niekoľko. Prvým je netesnosť 40- či viac ročných hrdlových spojov a aj únava – fyzické zostarnutie rúr z azbestocementu. Tieto praskajú a škody z vytopenia bytov nachádzajúcich sa pod
miestom poruchy ročne stoja až 10 000 000 eur. (zdroj Groupama hu.)
Tu musíme upozorniť na problematiku odstraňovania azbestocementových rúr. Venujeme sa jej v ďalšom príspevku na strane 30 – 32.

Hluk je nepríjemný
Podľa prieskumov uskutočnených v krajinách Európskej únie je hluk jedna z hlavných príčin nespokojnosti s vlastným bývaním. A jeden z najvýraznejších zdrojov hluku v bytových domoch je práve sanitárne zariadenie s príslušným odpadovým potrubím z liatiny alebo azbestu či starého PVC. Aj keď si občania svojpomocne „vymurovali“ bytové jadrá, obvykle  z dôvodu úspory miesta, použili pórobetónové tvárnice 5 – 7 cm hrubé. Tieto však hluk skoro vôbec neeliminujú.
Najväčším miestom vzniku hluku v rámci vnútornej kanalizácie sú hlavné vertikálne vedenia, ktoré rušia viacerých užívateľov bytových domov. Každé spláchnutie vody totiž vytvára hluk, ktorý je spôsobený tým, že voda špirálovite tečie po stene azbestovej rúry. Jej „ukotvenie“ je ďalším miestom šírenia hluku po priestoroch bytov. Kmitanie je cez upevnenie rúrky prenesené na inštalačnú stenu a ďalej šírené ako zvuk. Viacerí z nás túto situáciu denne zažívajú na vlastnej koži. Bol by preto hriech, keby sa v rámci obnovy bytových domov nevyužila príležitosť na výmenu starej azbestovej kanalizácie za rúry kvalitné, čím by sa odstránil tento nepríjemný zdroj hluku.

Základy zvukovej techniky
Zvuk sa delí na dve zložky – na zvuk šíriaci sa vzduchom a zvuk šíriaci sa hmotou.
O zvuk šíriaci sa vzduchom ide vtedy, ak je hluk priamo zo zdroja prenášaný na človeka (napr. hudba a pod.).
K šíreniu zvuku hmotou dochádza najskôr v pevnom telese. To je uvedené do kmitania, ktoré je ako zvuk šíriaci sa vzduchom prenesený ďalej na človeka.
Rúry RAUPIANO Plus
Spoločnosť Rehau vyvinula pre splaškové kanalizačné potrubia veľmi kvalitné plastové rúry RAUPIANO Plus. Dajú sa z nich zmontovať kanalizačné stúpačky v bytových domoch a nahradiť tak pôvodné azbestocementové. Rúrky a tvarovky sú z materiálu PP (zosilneného minerálmi) s hrdlom a tesniacim gumovým krúžkom. Ide o trojvrstvové rúry, ktorých vnútorný povrch je veľmi hladký, a tak tečúca voda odteká veľmi rýchlo a nevytvára šum aj preto, lebo na povrchu takto hladkej rúry sa nevytvára inkrustácia zo sedimentov odpadových vôd.
Stredná časť rúr je vysoko pevnostná, masívnej konštrukcie, v ktorej sa tlmí hluk, a tretia vrchná vrstva je taktiež staticky vysoko stabilná. Tvarové kolená sú v mieste dopadu vody zosilnené, aby staticky lepšie odolávali tlaku padajúcej splaškovej vody. Potrubie sa zvyčajne inštaluje, aj v prípade bytových a panelových domov, do inštalačnej šachty bez prídavnej zvukovej izolácie. Vďaka výborným hodnotám zvukovej izolácie nie je potrebná žiadna dodatočná izolácia odpadového potrubia. Ušetríte teda na materiáli, ale predovšetkým na montáži zvukovej izolácie, ktorá sa v stiesnených podmienkach inštalačnej šachty nedá kvalitne vyhotoviť.

Ako funguje systém odhlučnenej kanalizácie
RAUPIANO Plus?
V odpadových systémoch má ako zdroj hluku výraznú úlohu tak šírenie zvuku vzduchom, ako i hmotou. Preto musia byť pri vývoji zvukovo-izolačného systému domového odpadového potrubia zohľadnené obe tieto zložky.
Šíreniu zvuku vzduchom je v systéme RAUPIANO Plus zamedzené použitím špeciálnych zvukovo-pohlcujúcich materiálov so zvýšenou hmotnosťou potrubného systému. Rúrky a tvarovky sú z materiálu PP (zosilneného minerálmi).
Útlm hluku, ktorý sa šíri hmotou potrubia, ale aj vzduchom, zabezpečujú špeciálne – dvojité zvukovo-izolačné upevňovacie objímky, ktoré sa skladajú z pevnej a voľnej objímky, čím sa zamedzí pevnému spojeniu rúry a steny.
Podľa meraní Frauenhoferovho inštitútu pre stavebnú fyziku je subjektívne vnímaná redukcia hluku rúrami RAUPIANO Plus oproti bežnej kanalizácii niekoľkonásobná. Ani pri maximálnych prietokoch neprekračuje hladina hluku hodnotu 20 dB, čo je pre človeka kritická hranica pre nepríjemné vnímanie hluku.

Nový vnútorný vodovod
Komplexná výmena inštalácií – stupačiek je nutnosť. Rozvodné rúry už majú 40 či až 50 rokov. Sú zanesené vodným kameňom – inkrustáciou a ich prietoková schopnosť je radikálne znížená. Pri obnove sa teda rieši, čím ich obnoviť?
Obnova stupačiek rozvodu vody v inštalačných šachtách a pripojenie jednotlivých odberných miest si vyžaduje veľmi veľa tvarových kusov potrubia a veľa spojov. Stačí jeden netesný spoj a unikajúca voda znehodnotí všetky byty pod poruchou. Použitie pozinkovaných potrubí je vo svetle novodobých poznatkov v súčasnosti nelogické. Pre rozvod teplej vody a jej cirkuláciu úplne vylúčené, pretože  výskyt rôznych typov korózie znehodnotí dnes vyrábané rúry často už v priebehu niekoľkých mesiacov. Dôvodom je kvalita vyhotovenia a tenká vrstva pozinkovania. Na túto tému už existuje množstvo odborných príspevkov, zároveň samotní dodávatelia pozinkovaných rúr negarantujú vysokú životnosť rozvodov s ohriatou pitnou vodou.

Plast je dobré riešenie, ale?
Plastové potrubia predstavujú v súčasnosti štandardné materiálové riešenie pre vodovodné rozvody. Plast vo svojich rozmanitých podobách a druhoch má však tiež rozdielne vlastnosti, z čoho vyplývajú aj obrovské rozdiely v kvalite medzi jednotlivými inštaláciami. Podstatný je pritom materiál rúr, ale aj systém spojov plastových rúr, lebo pri rozvodoch teplej a aj studenej vody k miestu odberu sa musí potrubie zložito tvarovať, a tak je na trasách veľmi veľa spojov.
Z hľadiska kvality i životnosti je otázne použitie materiálu PPR, ktorý je spájaný zváraním za tepla. Odolnosť voči vyšším tlakom a teplotám je u tohto rúrového materiálu zo všetkých bežných plastov najnižšia. Nasledujú štandardné plast-hliníkové systémy spájané kovovými alebo plastovými tvarovkami Press formou lisovania. Tu je slabým miestom tesniaci O-krúžok, ktorý zabezpečuje tesnosť spoja – tento je zdrojom mnohých montážnych chýb a neskorších netesností.

Riešenia od Rehau – systém RAUTITAN
Na kvalitatívnej špičke pre výrobu rúrok pre rozvody vody je materiál PE-Xa (sieťovaný polyetylén triedy A) resp. kombinácia tohto materiálu s hliníkom PEX-AL-PE (kombinácia plast – hliník – plast). Rúrky RAUTITAN stabil sú vyrobené popisovanou technológiou.

Tento spôsob výroby rozvodných rúrok zaručuje vysokú stálosť tvaru, nižšie dĺžkové rozťažnosti a veľmi hladký vnútorný povrch rúrok. Rúrky majú vysokú odolnosť proti zlomeniu pri tvarovaní ohybov, sú spracovateľné aj pri teplotách okolo – 10 °C a ich povrchová „tvrdosť“ im zaručuje vysokú odolnosť pri nešetrnom zaobchádzaní na stavbách. Obe rúrky majú kyslíkovú bariéru! Rúrový systém RAUTITAN je spájaný bez tesniacich krúžkov mosadznými tvarovkami, a to výnimočnou technológiou pomocou násuvnej objímky, napr. REHAU RAUTITAN. V bytových domoch je preto kvalita každého spoja nutnosť!

Z pohľadu využívania týchto rúr pre sanácie je dôležité, že sa nepoužívajú žiadne lepidlá ani zváranie. Spájanie sa uskutočňuje mechanickým nasunutím mosadznej objímky na spoj, hydraulické náradie je úplne bezhlučné. Spoj sa vyznačuje vysokou pevnosťou, jednoduchou optickou kontrolou a takmer žiadnym zúžením prietoku na tvarovke. Bezzávitové tvarovky sú vyrobené zo špičkového plastu PPSU, násuvné objímky sú zas vyrobené z plastu PVDF. Kontrola spoja spočíva v tom, že tvarovka aj obe objímky musia vytvoriť jeden celok, a tak nezlisovaný spoj je okamžite identifikovateľný. Ďalšou výhodou tohto typu spoja je vysoká pevnosť spojov aj pri dodatočnej manipulácii s rozvodom – spoj nestratí vodotesnosť. Záruka sa tak môže vyšplhať až na dobu 10 rokov.

Ing. Igor Krajčovič, Rehau s.r.o.

www.rehau.sk

Strešné okná VELUX s finančným bonusom

V špeciálnej jesennej akcii môžu zákazníci získať späť
24 eur od spoločnosti VELUX z ceny akéhokoľvek okna GLL, GLL B a GLU z produktového radu Štandard Plus.

Strešné okná VELUX Novej Generácie, ktoré sa
na našom trhu predstavili minulý rok, prinášajú do interiéru viac denného svetla a čerstvý vzduch. Vyznačujú sa zväčšenou sklenou plochou až o 10 %, vylepšenými tepelno-izolačnými vlastnosťami, zoštíhlenými rámami a systémom ThermoTechnology™. Ponúkajú sa v troch produktových triedach, pričom medzi najvyhľadávanejšie patrí trieda Štandard Plus. Práve na strešné okná v akejkoľvek veľkosti či vyhotovení v triede Štandard Plus sa vzťahuje jesenná predajná akcia Strešné okná VELUX s bonusom 24 eur.

Podmienky získania bonusu
Výplatu finančnej čiastky 24 eur vrátane DPH môže uplatniť každý zákazník, ktorý v období od 14. 9. 2015 do 13. 11. 2015 zakúpi strešné okná VELUX v akejkoľvek veľkosti či vyhotovení, pričom akcia sa vzťahuje len na strešné okná VELUX z triedy Štandard Plus, t. j. typy GLL, GLL B a GLU. Finančnú čiastku môžu získať len spotrebitelia.

Štandard Plus pre viac možností
V sortimente Štandard Plus sa nachádzajú drevené strešné okná, ale aj ich bezúdržbový variant – jeho tepelne upravené drevené jadro je pokryté vodotesným polyuretánovým náterom, a tak si vyžaduje len minimálnu údržbu. V ponuke Štandard Plus sa nachádzajú strešné okná, vybavené horným alebo spodným ovládaním:
 horné ovládanie – umožňuje okno osadiť do väčšiny montážnych výšok. Jeho ovládanie neobmedzuje ani nábytok, ak je pod ním umiestnený. Počas neprítomnosti v dome alebo v noci môže dovnútra privádzať čerstvý vzduch unikátna ventilačná klapka – v tom prípade stačí jednorazovo potiahnuť hornú ovládaciu rukoväť a čerstvý vzduch sa dovnútra dostane aj cez zatvorené okno. Zabudovaný vzduchový filter zabraňuje prachu a hmyzu vniknúť do interiéru.
 spodné ovládanie – ideálnym riešením je v prípade vysokých nadmuroviek. K bezproblémovému ovládaniu slúži elegantná pozinkovaná kľučka. Vetranie pri zatvorenom okne umožňuje dvojstupňový vetrací systém so zabudovaným filtrom proti prachu a hmyzu.

Produktový rad Štandard Plus má aj ďalšie parametre:
bezpečnostné sklo – laminované vnútorné sklo zaručí, že pri prípadnom rozbití sa sklo neroztriešti ani nevypadne. Hodnota hlukového útlmu bezpečnostného energeticky úsporného dvojskla, ktoré je súčasťou okien triedy Štandard Plus, je 32 dB.
systém ThermoTechnology™ – riešenie izolácie, ktoré využíva veľmi kvalitné izolačné materiály v konštrukcii okna.
špeciálne tesnenie – umožňuje vychutnať si príjemné vnútorné prostredie bez zbytočného prievanu. Dopĺňa sa s izolačným systémom ThermoTechnology™ a posúva strešné okná o triedu vyššie do Triedy 4.

Viac informácií o akcii nájdete na našej internetovej stránke.

www.velux.sk

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk