Na Vianoce kupujeme darčeky. Boha si kúpiť nemôžeme. Len ho sprítomňovať.

Teraz, a aj v čase sviatočných dní, sa Vám chcem, milí čitatelia, prihovoriť atmosférou Vianoc. Je plná pokoja, ale to preto, že je plná milosrdenstva. Božieho a potom aj toho ľudského. Vzájomného. Hoci obdarúvanie rozcíti ľudské srdce, nemá v sebe náboj vernosti, ak sa neudržiava krb vzájomných dobrých vzťahov ohňom obety a pozornosti…

Ako už tradične venujeme v predvianočnom období dvojstranu kresťanskému Rádiu LUMEN, s ktorým má Dom a Byt dlhoročnú mediálnu spoluprácu. Tentoraz uverejňujeme úvahu na vianočný čas od doc. ThDr. Juraja Spuchľáka, PhD., generálneho riaditeľa Rádia LUMEN.

Raz sa páter v Ríme stretol so žobrákom. Žiadal od pátra milodar. Páter otvoril peňaženku a zistil, že nemá drobné. Preto mu dal desaťeurovú bankovku. Žobrák sa daru potešil a povedal pátrovi: „Páter, dovolíte, aby som vás pozval na kávu?“
Úsmevné, ale aj poučné. Lebo všetko máme od Boha. A jemu niekedy chceme ukázať, akí sme dobrí a milosrdní zo svojho. A pritom to máme od neho.
Nie, neodmietajme jeho dary. Ale majme vedomie nezaslúžene obdarovaných. To je pravda, aj keď sme niečo dosiahli vlastnými silami. Aj tie totiž máme od Neho a od našich rodičov či iných na ceste nášho života. Títo ľudia svietia na našej životnej ceste ako perly.
Odborníkom na metódu priblíženia sa k Božiemu milosrdenstvu dáva radu apoštol Pavol. Najprv sa treba zrieknuť zlých skutkov – „Umŕtvujte teda svoje pozemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, čo je modloslužba!“ Kolosanom 3:5 SSV, http://bible.com/163/col.3.5.ssv [2015-11-27]. Na to sa duchovne odievať do dobrých skutkov:
„Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť.“ Kolosanom 3:12 SSV, http://bible.com/163/col.3.12.ssv [2015-11-27]. Tak spomína tajomník Kongregácie pre východné cirkvi arcibiskup Mons. Cyril Vasiľ na tohtoročnej Trnavskej novéne 21.11.2015.

Podobne ani len pozornosť, ba ani pomoc ľuďom nemá dosah na našu večnosť, ak so sebou nenesie zvesť o Kristovej dobrote. Ak to obdarovaný nevie, to ešte nič neznamená. Lebo náboj večnosti dáva svojmu skutku darca, ktorý sa cíti Bohom obdarovaný a Kristom vykúpený. Tak nesie Jeho lásku a milosť, ktorá oživuje a pozdvihuje každý jeho skutok do večnosti.

Kardinál Henry Newmann hovorí o Božej prozreteľnosti takto:
Božia prozreteľnosť je ako šnúra, na ktorú navliekame situácie prejavov Božej prítomnosti ako perly z mora nášho života.
Božia prozreteľnosť nie je len na potvrdenie našej predstavy o chystaných plánoch alebo pripravovaných podujatiach či budovaných dielach alebo dobrých činoch. Je to jemné riadenie a ponuky Ducha Svätého na také konanie v našom živote v jednotlivých situáciách a detailoch, ktoré môžu naplniť čas nám darovaný Bohom na splnenie úlohy od Boha nie pre jeho slávu alebo pohodu, ale pre našu spásu.

Samotná dobročinnosť bez spoluúčasti na Božej láske zo strany darcu môže byť len snahou o politický alebo spoločenský lobbing, uskutočňovaním sociálnej zodpovednosti firmy alebo odplatou za dobré služby, na upevnenie vzťahov. To je všetko ozaj dobré a chvályhodné, ale nedosahuje to vianočný „level“ večnosti. Naša dobrota je len z Božej dobroty a naše prostriedky sú z jeho ruky… Na ten „level“ sme povolaní aj tento rok.

Prajem čitateľom časopisu Dom a Byt nielen bohatý štedrovečerný stôl a štedrosť darčekov, ale predovšetkým milosti a láskyplné Vianoce v spoločnosti blízkych, pohodu a pokoj v duši.
Boh Vám žehnaj!

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk