Nečakané teplo zo stien

Patentovaná technológia inovatívneho systému Schluter® – DITRA-HEAT-E ponúka veľmi efektívne riešenie výroby tepla s následným vykurovaním cez steny či podlahy.

Základným princípom výroby tepla je systém elektrických vykurovacích káblov inštalovaných pod podlahami či obkladmi stien z keramických obkladov a dlažieb. Vykurovacie káble sa ukladajú do separačnej rohože Schluter® – DITRA-HEAT a sú zaliate priamo do tenkej vrstvy lepidla, do ktorého sa ukladá dlažba či obklad. Separačná rohož je vytvarovaný polypropylénový pás so štruktúrou skosených výliskov.
Hrúbka separačnej rohože vrátane vykurovacieho káblu Schluter® – DITRA-HEAT-E-HK je
len 5,5 mm. Pri tvorbe novej podlahy sa nemusia teda nanášať hrubé niekoľkocentimetrové stierky či potery. Potrebné je len dokonalé vyrovnanie podkladu. Tenká vrstva lepidla, ktorou sa prekryje vykurovací kábel, tak umožňuje vysoko efektívne odovzdávanie tepla cez keramiku do obytného či kúpeľňového priestoru.
Elektrické vykurovacie káble Schluter® – DITRA-HEAT-E-HK ohrievajú povrchy s vyššou efektivitou, ako je to u hrubých poterov z betónu. Rýchlosť „nábehu“ tohto vykurovacieho systému je rádovo v minútach a nie v hodinách, ako u klasických podlahových vykurovaní s vodou. Samotný systém vykuruje miestnosti sálavým teplom, ktoré je zdravšie ako u cirkulačných systémoch, kde dochádza k prúdeniu vzduchu, a tým aj jemnému víreniu prachu.
Systém je aj ekonomicky výhodný, pretože do systému patria aj digitálne regulátory pre každú miestnosť. Takto je možná časová diferenciácia prevádzky systému v každej miestnosti a prevádzka vykurovania je ekonomicky úsporná.

Podlahové vykurovania DITRA-HEAT-E
Tento typ elektrického podlahového vykurovania je odlišný od klasických elektrických vykurovaní, kde sú vykurovacie káble nalepené na rohož v presne stanovených rozponoch (roztečiach) a ich vykurovací efekt je v rozmedzí 80 – 100 w/m2.
Systém Schluter® – DITRA-HEAT-E je flexibilný v tom, že vykurovací kábel sa ukladá do drážok medzi výlisky, ktoré tvoria separačnú rohož. Rohož bráni prenikaniu tepla do podkladu, a tak je teplo vytvorené vykurovacím káblom posúvané smerom hore k povrchu dlažby. Tvarovanie
ukladania vykurovacieho káblu má len jednu podmienku. Káble Schluter® – DITRA-HEAT-E-HK musia byť od seba vzdialené v podlahe cez 3 výlisky. Takto sa dosiahne
vykurovací výkon 136 W//m2.
Separačná rohož je použiteľná pre všetky typy podkladov – aj na drevo, poter či starú pôvodnú dlažba. Pretože je extrémne nízka – 5,5 mm, tak je vhodná aj pri rekonštrukciách, kde nie je možné vytvárať nové vyššie vrstvy. Odstráni sa stará dlažba, podklad sa dokonale vyrovná samonivelačnou vrstvou a položí sa nová vykurovacia vrstva s novou dlažbou. Efektivita vykurovania je daná tenkou vrstvou prekrytia vykurovacej rohože, takže čas „ohrevu“ novej podlahy je extrémne rýchly.
Stenové vykurovanie Schluter® – DITRA-HEAT-E
Samotný vykurovací systém je použiteľný aj ako stenové vykurovanie za účelom vyhrievania určených zón na stene. Najčastejšie sa aplikuje ako temperovanie vnútornej časti obvodovej steny, ktorá nemá dostatočné tepelnoizolačné vlastnosti. Dá sa takto zabrániť tvorbe plesní, lebo sa umožní rýchle vyschnutie povrchovej úpravy či obkladu steny, kde skondenzuje vlhkosť.
Ďalšou možnosťou sú cielené temperované plochy pre sušenie uterákov či županov. Riešenia vykurovania steny sprchovacieho boxu sú originálne riešenia pre zvýšenie vnútorného komfortu v kúpeľniach. Obdobne je možné vykurovať aj malé plochy stien pri nohách pod písacím stolom či za sedacími súpravami.
Inštalácia separačnej fólie je nutná na rovnú – dokonale zvislú stenu, aby sa obklad mohol uložiť aj systémom neviditeľnej škáry. Ukladanie kábla je obvyklé – cez tri výlisky, vtedy je vykurovací výkon m2 136 W. Pri pokládke cez dva výlisky sa zvýši výkon vykurovania až na 200 W/m2. Jedinou podmienkou je správny návrh dĺžky vykurovacieho káblu, lebo tento sa na stavbe nesmie skracovať z pohľadu zabezpečenia bezpečnosti budúcej prevádzky. Teplota a čas vykurovania je aj v tomto prípade regulovaná „inteligentnými“ regulátormi či termostatmi.
Systémové riešenia od výrobcu
Výrobca ponúka praktické sety pre bežné miestnosti.
Sú označované ako komplexné sady Schluter®
– DITRA-HEAT-E-(S1, S2, S3). Sety obsahujú separačnú rohož Schluter® – DITRA-HEAT-MA, vykurovací kábel Schluter® – DITRA-HEAT-HK a regulátor teploty
Schluter® – DITRA-HEAT-E-R. Písmená S1,S2,S3 zasa označujú plochu, na ktorú je set určený. Pokiaľ by sa vám do vášho priestoru nehodili systémové sady od
výrobcu, tak existuje aj možnosť individuálnej
konfigurácie vykurovacieho systému.

Elektrické vykurovania systému Schluter® Systems sú inovatívnymi prvkami reflektujúcimi na zvyšujúce sa nároky efektívnosti vykurovacích systémov novodobých konštrukcií RD, ktoré sa od roku 2016 musia stavať aj na Slovensku. Ide o domy s veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami, a tak sa do takýchto domov nemusia inštalovať nákladné vykurovacie systémy. Vďaka pružnému regulovaniu teplôt a presne stanoveným dobám vykurovania, ovládaných inteligentným regulátorom teploty, si zo systému Schluter® – DITRA-HEAT-E dokážete vytvoriť tepelnú pohodu aj z neočakávaných miest – kedykoľvek a kdekoľvek.

Schlüter-Systems KG
Servisná kancelária Praha
Prvního pluku 621/8a
CZ-186 00 Praha 8
Tel.: +420 224 891 384
Fax: +420 224 891 386
Mobil Slovensko: +421 911 424 517
www.schlueter.cz

Dotácie na obnovu starých technológií TZB

V štátom dotovanom programe Zelená domácnostiam sa začala registrácia zhotoviteľov, ktorí budú oprávnení zariadenia inštalovať a realizovať
dotačné poukážky od občanov.

SIEA, ktorá je poverená organizáciou projektu dotácií pre využívanie OZE (obnoviteľných zdrojov energie) v domácnostiach, otvorila registráciu zhotoviteľov v rámci projektu Zelená domácnostiam. Cieľom projektu Zelená domácnostiam je zabezpečiť finančnú podporu z fondov EÚ pre inštaláciu malých zariadení na využívanie OZE s určeným celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW pre budovu užívanú fyzickými osobami na bývanie.

Prečo registrácia zhotoviteľov?
Príspevok vo forme poukážky budú môcť domácnosti využiť len vtedy, ak im inštaláciu zariadenia zabezpečí oprávnený zhotoviteľ prostredníctvom odborne spôsobilých osôb podľa zákona. Zaregistrovaní zhotovitelia sa zaviažu dodržiavať zmluvné podmienky pri inštalácii zariadení a takto sa predpokladá správna a funkčná inštalácia zariadenia.

Oprávneným zhotoviteľom – montážnikom týchto zariadení môže byť fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je registrovaná v SR alebo v členskom štáte EÚ. Odborná spôsobilosť sa preukazuje osvedčením pre inštalatérov. Získaniu osvedčenia predchádza odborná príprava a úspešné absolvovanie skúšky. Zoznamy odborne spôsobilých osôb registrovaných v SR zverejňuje v súčasnosti na internetovej stránke Ministerstvo hospodárstva SR.
Zhotovitelia môžu požiadať o zaregistrovanie prostredníctvom žiadosti o uzatvorenie zmluvy o preplácaní poukážok. Zápis do zoznamu oprávnených zhotoviteľov je bezplatný. SIEA upozorňuje zhotoviteľov, že údaje v žiadosti je potrebné vypĺňať pozorne, pretože budú použité v zmluve a v ďalších dokumentoch ako aj v elektronickom informačnom systéme, prostredníctvom ktorého budú registrované konkrétne žiadosti o preplatenie poukážok!

Ako sa registrovať
Formulár žiadosti o uzatvorenie zmluvy o preplácaní poukážok medzi SIEA a zhotoviteľom je k dispozícii na stránke www.zelenadomacnostiam.sk v časti Registrácia zhotoviteľov. SIEA informuje, že formulár vypĺňajú zhotovitelia elektronicky a následne ho vytlačia a podpíšu. Údaje z formulára a príloh budú použité v zmluve a ďalších dokumentoch ako aj v elektronickom systéme, prostredníctvom ktorého budú registrované konkrétne žiadosti o preplatenie poukážok. Údaje je preto potrebné vyplniť správne a úplne. Do žiadosti je potrebné uviesť aj informácie o kontaktnej osobe, ktorá bude v prípade potreby zodpovedná za komunikáciu medzi SIEA a zhotoviteľom. Na e-mailovú adresu, ktorú v žiadosti uvediete, budú zaslané prístupové práva na vstup do informačného systému a tiež relevantné aktuálne informácie.

K ŽIADOSTI DOLOŽTE POVINNÉ PRÍLOHY!
Súčasťou kompletnej žiadosti musia byť tri povinné prílohy.
Prvou je originál výpisu z obchodného, prípadne živnostenského registra nie starší ako tri mesiace. Ďalšie prílohy sa týkajú každého z inštalatérov, ktorý ako odborne spôsobilá osoba bude pre zhotoviteľa vykonávať inštalácie zariadení.
Druhou prílohou je vlastnoručne podpísaný originál čestného vyhlásenia alebo úradne overená kópia originálu vyhlásenia odborne spôsobilej osoby, že bude vykonávať inštalácie zariadení pre zhotoviteľa v rámci Národného projektu Zelená domácnostiam. Vzor vyhlásenia je zverejnený na stránke ako príloha k formuláru žiadosti v časti Registrácia zhotoviteľov.
Treťou povinnou prílohou žiadosti je kópia osvedčenia pre inštalatéra preukazujúca, že je oprávnenou osobou podľa § 13a zákona č. 309/2009 Z. z. Kópia osvedčenia nemusí byť úradne overená, nakoľko zoznam inštalatérov, ktorí sú odborne spôsobilými osobami, je verejne prístupný na stránke Ministerstva hospodárstva SR a informácie uvedené v osvedčení je tak možné kedykoľvek overiť.

Redakcia
Ilustračné snímky: archív redakcie

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk