Nové požiadavky súvisiace s obnovou bytových domov

Od začiatku tohto roka nadobudli účinnosť sprísnené požiadavky na energetickú hospodárnosť budov. Požiadavky, ktoré platili na nízkoenergetickú úroveň výstavby (energetická trieda B) sa sprísnili a od 1. januára 2016 sa vyžaduje požiadavka na ultranízkoenergetickú úroveň (energetická trieda A1). Ide o významnú zmenu, ktorá priniesla aj nové požiadavky súvisiace s obnovou bytových domov…

Zmeny v spracovaní projektovej dokumentácie
Podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov [1], v znení neskorších predpisov, má projektant preukázať splnenie minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budovy v projektovej dokumentácii na stavebné povolenie alebo na povolenie zmeny stavby. Na základe vyššie uvedeného je dátum podania žiadosti o stavebné povolenie záväzným termínom a všetky žiadosti o stavebné povolenie alebo povolenie zmeny stavby podané od 1. 1. 2016 musia spĺňať už sprísnenú minimálnu požiadavku na energetickú hospodárnosť vyjadrenú odporúčanými hodnotami (od 1.1.2016 normalizovanými hodnotami) podľa
STN 73 0540-2/O1: 2012 [4], a to platí tak pre nové ako aj významne obnovované budovy. Povoľované sú stavby v ultranízkoenergetickej úrovni výstavby, čo znamená, že minimálna požiadavka na energetickú hospodárnosť je určená hornou hranicou energetickej triedy A1 pre globálny ukazovateľ primárnu energiu [2].

Tieto požiadavky na nové budovy sa považujú za splnené, ak pri obnovených stavebných konštrukciách alebo vymenených stavebných konštrukciách nie je z funkčných dôvodov alebo z technických dôvodov umožnené splnenie normalizovanej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla podľa platnej slovenskej technickej normy STN 73 0540-2/O1: 2012, ale sú splnené aspoň maximálne hodnoty súčiniteľa prechodu tepla podľa tejto normy a súčasne v projektovej dokumentácii sú uvedené funkčné, technické alebo ekonomické dôvody nedosiahnutia normalizovanej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla. Napr. pri zateplení balkónov a lodžií by zabudovanie väčších hrúbok tepelnej izolácie spôsobilo zhoršenie funkčných vlastností. Z uvedeného vyplýva aj zdôvodnenie nesplnenia globálneho ukazovateľa.
Pokiaľ bolo na uskutočnenie významnej obnovy vydané stavebné povolenie pred uvedeným termínom (pred 1.1.2016), stavebné dielo sa vyhotovuje podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Stavebník sa môže rozhodnúť a môže požadovať zmenu stavby počas výstavby tak, aby sa významnou obnovou [1], resp. hĺbkovou obnovou [3] dosiahli sprísnené požiadavky.

Splnenie požiadaviek na tepelnú ochranu vyžaduje použitie väčších hrúbok tepelnej izolácie s dopadom na zabezpečenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti.
Od 1. septembra 2015 platí na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) revidovaná norma STN 73 2901/O1: 2015 [5]. Táto má dopad aj na STN 73 0802/Z2/O1: 2015 [6], uvádzajúcu podrobnosti navrhovania ETICS. Požiadavky podľa nových technických noriem musí spĺňať projektová dokumentácia, ktorá bude prílohou žiadosti na vydanie stavebného povolenia alebo na povolenie zmeny stavby, podanej stavebnému úradu od 1. marca 2016.

Zhotoviteľ sa pri realizácii významnej obnovy riadi projektovou dokumentáciou schválenou v stavebnom konaní. To znamená, že počas platnosti stavebného povolenia, zhotoviteľ môže zhotoviť dielo aj bez požiarnych zábran, pokiaľ je tak spracovaná projektová dokumentácia potvrdená v stavebnom konaní. Nebráni to však rozhodnutiu stavebníka a v dohovore so zhotoviteľom uskutočneniu zmeny stavby počas výstavby, t. j. rozhodnutiu o zhotovení diela podľa platných predpisov.

Sprísnenie požiadaviek na tepelnú ochranu
Od 1. januára 2016 platia podľa vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. [2] (ktorá spodrobňuje zákon č. 555/2005 Z. z.) požiadavky na ultranízkoenergetickú úroveň výstavby. Podľa § 1 ods. 5 vyhlášky má projektová dokumentácia spracovaná na stavebné povolenie významne obnovovanej budovy obsahovať splnenie požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti:
a) stavebných konštrukcií a na potrebu tepla na vykurovanie podľa STN 73 0540-2: 2012 [4], ak sa má uskutočniť významná obnova celého obalu existujúcej budovy alebo
b) stavebných konštrukcií podľa tepelnotechnickej normy [4], ak sa má uskutočniť významná obnova len stavebných konštrukcií tvoriacich časť obalu existujúcej budovy.

Predpokladá sa hrúbka tepelnej izolácie v ETICS viac ako 100 mm (pôvodná budova BA NKS-S). Bytový dom má výšku stavby viac ako 30,0 m. Uvádza sa spôsob zateplenia v prípade splnenia podmienky, že predpokladaný čas, ktorý uplynie od ohlásenia požiaru do začatia zásahu hasičskej jednotky, je menej ako 12 minút. V takom prípade sa predpokladá zateplenie ETICS na báze EPS. Od úrovne hornej hrany otvorových výplní 6. nadzemného podlažia s bytmi (vzhľadom na 2 podlažia nebytové), sa rovnako ako v minulosti, celoplošne použije ETICS na báze MW.  Nadväzne na požiadavky STN 73 0802/Z2/O1: 2015 sa zabuduje po celom obvode priečelia a štítov soklová požiarna zábrana (PZ) a ďalšie nad otvormi druhého až ôsmeho nadzemného podlažia. Vzhľadom na to, že v štíte nie sú otvory, môžu sa zabudovať namiesto zvislej PZ v blízkosti nárožia budovy vodorovné PZ v rovnakej úrovni ako v priečelí, ale po celej výške štítu (potrebné je však posúdiť odstupové vzdialenosti a intenzitu sálania tepla z posudzovaného požiarneho úseku). V styku s terénom sa až po úroveň soklovej PZ zabuduje nenasiakavá tepelná izolácia (aspoň do výšky 500 mm, ale najviac 600 mm od terénu), týka sa to aj styku zateplenia s terasou. Nad terasou sa musí navyše zabudovať soklová PZ. Po celej ploche vystupujúcej konštrukcie chránenej únikovej cesty sa použije MW v ETICS. Pre bleskozvod platia požiadavky rovnako, ako sú uvedené pri predchádzajúcom obrázku.

Predpokladá sa hrúbka tepelnej izolácie v ETICS viac ako 100 mm (pôvodná budova BA NKS). Predpokladá sa zateplenie ETICS na báze EPS. Od úrovne hornej hrany otvorových výplní 9. nadzemného podlažia, sa rovnako ako v minulosti, celoplošne použije ETICS na báze MW.  Nadväzne na požiadavky STN 73 0802/Z2/O1: 2015 sa zabuduje po celom obvode priečelia a štítov soklová požiarna zábrana (PZ) a ďalšie nad otvormi druhého až ôsmeho nadzemného podlažia. PZ prebiehajú až po styk so stropnou doskou zapustených lodžií. Na čelá a spodné plochy lodžiových dosiek sa rovnako ako doteraz použije MW od lodžie nad 2. NP.  Vzhľadom na to, že v štíte nie sú otvory, môžu sa zabudovať namiesto zvislej PZ v blízkosti nárožia budovy vodorovné PZ v rovnakej úrovni ako v priečelí, ale po celej výške štítu. V úrovni nehorľavej atiky sa v štíte PZ nemusí zabudovať. Na bočné steny lodžie sa od 3. NP použije MW v ETICS a plocha obvodového plášťa (s balkónovými dverami a oknom) sa zateplí EPS v ETICS až po úroveň 9. podlažia (vrátane). Pri vyšších podlažiach sa na všetky plochy použije MW v ETICS. V styku s terénom sa až po úroveň soklovej PZ zabuduje nenasiakavá tepelná izolácia (aspoň do výšky 500 mm, ale najviac 600 mm od terénu). Nenasiakavá tepelná izolácia max. šírky 300 mm sa zabuduje aj na zvislé plochy v styku s horizontálne vystupujúcimi plochami  (napr. balkóny, lodžie). V mieste bleskozvodu sa zabuduje tepelná izolácia podľa vzdialenosti bleskozvodu od povrchu zateplenia. Ak je zvod vo väčšej vzdialenosti ako 100 mm od povrchu zateplenia, použije sa EPS v ETICS.

Pri obnove obvodového plášťa sa zateplenie uskutočňuje pomocou tepelnoizolačného kontaktného systému
(ETICS – External Thermal Insulation System). Tepelnoizolačný kontaktný systém je stavebným výrobkom, priamo na stavbe zabudovaným ako zostava z priemyselne zhotovených výrobkov dodávaných výrobcom ETICS. Uvádzať na trh a zabudovať do stavby je možné iba také ETICS, pre ktoré sú vydané európske technické posúdenia (ETA) alebo národné technické posúdenia (TP SK), prípadne platné technické osvedčenia vydané pred 1. júlom 2013 [7].

Na zabezpečenie tepelnej ochrany obvodového plášťa budov v úrovni ultranízkoenergetickej výstavby pomocou zateplenia sa musí dosiahnuť hodnota súčiniteľa prechodu tepla U ≤ 0,22 W/(m2.K) (pre nízkoenergetickú úroveň výstavby sa požadovalo splnenie U ≤ 0,32 W/(m2.K)). Dosiahnutie sprísnených požiadaviek na tepelnú ochranu obvodového plášťa ultranízkoenergetickej úrovne výstavby vyžaduje navrhovanie väčšej hrúbky tepelnoizolačnej vrstvy v ETICS. Od začiatku uplatňovania ETICS sa tieto obvykle zhotovovali s hrúbkou tepelnej izolácie na báze expandovaného polystyrénu (EPS) a minerálnej vlny (MW) 60 – 80 mm.
Na splnenie sprísnených požiadaviek bude potrebné, v závislosti od tepelnoizolačných vlastností pôvodnej konštrukcie obvodového plášťa a výpočtovej hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti λ, vo W/(m.K), zabudovávať tepelnoizolačnú vrstvu hrúbky 120 až 180 mm. Zvýšenie hrúbky tepelnej izolácie ovplyvňuje návrh a zhotovenie ETICS aj z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti.

Nové požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri zabudovaní ETICS
Navrhovanie tepelnoizolačnej vrstvy najmä s ohľadom na výšku stavby/požiarnu výšku a s tým súvisiaci návrh detailov ETICS (vytvorenie výstužnej vrstvy s prekrývaním
výstužnej mriežky) zohľadňuje podmienky podľa STN 73 2901/O1: 2015 [5]
a STN 73 0802/Z2/O1: 2015 [6].
Na nehorľavé obvodové steny existujúcich budov (napr. tehlové murivo, obvodové dielce z betónov s ľahkými plnivami) sa z vonkajšej strany sta­vebnej konštrukcie môže pridať tepelnoizolačný kontaktný systém [6]:
1. triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0 (ďalej MW);
2. triedy reakcie na oheň aspoň B-s1, d0, s tepelnou izoláciou triedy reakcie na oheň aspoň E (ďalej EPS);
3. triedy reakcie na oheň aspoň B-s2, d0, s tepelnou izoláciou triedy reakcie na oheň aspoň E (iba na 1 podlažné bytové budovy).

Použitie ETICS na báze expandovaného polystyrénu (EPS) alebo minerálnej vlny (MW), okrem ďalších podmienok zavedených STN 73 0802/Z2: 2015, ovplyvňuje výška stavby. Výška stavby h je výška daná vzdialenosťou od podlahy prvého nadzemného podlažia po podlahu posledného úžitkového nadzemného podlažia. Podmienky určené pre výšku stavby podľa STN 73 0802/Z2/O1: 2015 platia rovnako pre požiarnu výšku podľa STN 73 2901/O1: 2015.

Nové technické predpisy zavádzajú pojem požiarna zábrana. Návrh a umiestnenie požiarnych zábran v ETICS sa musí uvádzať v projektovej dokumentácii. Požiarna zábrana je bariéra v celej hrúbke tepelnoizolačného kontaktného systému, ktorá ob­medzuje šírenie požiaru tepelnoizolačným kontaktným systémom a po vonkajšom povrchu obvodovej steny s tepelnou ochranou tepelnoizolačným kontaktným systémom.
Požiarna zábrana je súčasťou ETICS triedy reakcie na oheň B-s1, d0 s tepelnou izoláciou z expandovaného polystyrénu (EPS) triedy reakcie na oheň aspoň E s hrúbkou viac ako
100 mm a najviac 200 mm, so šírkou aspoň 200 mm. Vytvorená je z tepelnej izolácie z minerálnej vlny (MW) triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0 v tepelnoizolačnom kontaktnom systéme triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0. Vodorovná požiarna zábrana sa navrhuje nad každým podlažím s otvorom v ob­vodovej stene. Požiarna zábrana sa umiestňuje na nehorľavé obvodové steny do vzdialenosti najmenej 150 mm a najviac 400 mm nad otvorom nachádzajúcim sa pod ňou.

Pri navrhovaní tepelnej ochrany pomocou tepelnoizolačného kontaktného systému (ETICS) sa rozlišujú vybrané kategórie budov – jednopodlažné, budovy s výškou stavby najviac 22,5 m a viac ako 22,5, ale aj viac ako 30 m a viac ako 45 m. Rozlišujú sa podmienky navrhovania ETICS s tepelnou izoláciou s triedou reakcie na oheň aspoň E v ETICS s triedou reakcie na oheň aspoň B-s1, d0 s hrúbkou najviac 100 mm a viac ako 100 (najviac 200 mm). Pre všetky uvádzané typy budov a všetky spôsoby zatepľovania platia rovnaké nasledujúce požiadavky (obr. 1).
V styku s terénom najviac do výšky 600 mm (najmenej 500 mm) sa navrhuje nenasiakavá tepelná izolácia (napr. perimetrová, z extrudovaného polystyrénu – XPS) triedy reakcie na oheň aspoň E v tepelnoizolačnom kontaktnom systéme triedy reakcie na oheň aspoň B-s1, d0. Platí to aj v prípade, ak sa navrhuje tepelnoizolačný kontaktný systém triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0 s tepelnou izoláciou triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0 po celej výške obvodovej steny.
Soklová požiarna zábrana sa vkladá medzi nenasiakavú tepelnú izoláciu a tepelnoizolačný kontaktný systém na báze EPS. Soklo­vá požiarna zábrana  sa navrhuje aj ako začiatok ETICS na báze EPS, ak sa sokel neza­tepľuje. Vzdialenosť soklovej požiarnej zábrany od úrovne terénu musí byť aspoň 500 mm.
Prvá súvislá vodorovná požiarna zábrana sa navrhuje v ETICS vo výške od terénu najviac 7,00 m. Rovnako sa navrhuje aj na obvodových stenách bez otvoru.
Požiarna zábrana pod rímsou, atikou alebo v polohe nehorľavej rímsy sa navrhuje na obvodovej stene na zabránenie šírenia požiaru po povrchu strechy alebo do podkrovia v budovách  s horľavou strechou alebo krovom a s rímsou alebo horľavou atikou plochej strechy vo vzdialenosti najviac 7,00 m od terénu.

Tepelnoizolačný kontaktný systém na báze MW sa navrhuje v budovách s výškou stavby h viac ako 30,00 m, ak je predpokladaný čas, ktorý uplynie od ohlásenia požiaru do začatia zásahu hasičskej jednotky viac ako 12 minút, a v budovách s výškou stavby h viac ako 45,00 m.
V budovách s výškou stavby h > 22,50 m a hrúbkou tepelnej izolácie triedy reakcie na oheň aspoň E najviac 100 mm, sa do výšky stavby 22,50 m navrhuje tepelnoizolačný kontaktný systém aspoň B-s1, d0 a vyššie od úrovne nad oknom celoplošne tepel­no­izolačný kontaktný systém triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0. Zabudovať sa musí soklová a prvá zábrana. Tepelnoizolačný kontaktný systém triedy reakcie na báze EPS s požiarnymi zábranami sa navrhuje v budovách s výškou stavby h ≤ 22,50 m a tepelnou izoláciou triedy reakcie na oheň aspoň E s hrúbkou viac ako 100 mm sa.

Požiarne zábrany sa nenavrhujú na obvodovú stenu stavby bez otvorov (napr. štítová stena). Na takejto stene sa od prvej požiarnej zábrany nad terénom v blízkosti oboch nároží susediacich s obvodovými stenami s otvormi musí umiestniť zvislá požiarna zábrana šírky aspoň 200 mm po celej výške stavby. Zvislé požiarne zábrany sa môžu zhotoviť priamo v nároží alebo v jeho blízkosti, na strane štítu alebo priečelia s oknami (balkónmi, lodžiami). V budovách s výškou stavby h viac ako 22,50 m a s hrúbkou tepelnej izolácie z EPS viac ako 100 mm sa navrhuje tepelnoizolačný kontaktný systém triedy na báze EPS s požiarnymi zábranami do výšky stavby h ≤ 22,50 m a vyššie od úrovne nad oknom celoplošne ETICS na báze MW.

Na zateplenie vodorovnej vystupujúcej konštrukcie balkónov, lodžií sa na ich dolnej ploche (zdola) navrhuje ETICS na báze MW. ETICS na báze MW sa navrhuje aj na zateplenie bočných stien vystupujúcich a ustupujúcich konštrukcií a pri zateplení nehorľavých ríms striech, ktorých výška od terénu je viac ako 7,00 m.
Na všetky plochy únikových ciest vo vnútri stavby sa musia  navrhnúť ETICS na báze MW. Okolo otvorov v schodisku z vonkajšej strany obvodovej steny chránenej únikovej cesty sa navrhuje vodorovná aj zvislá požiarna zábrana šírky aspoň 200 mm v ETICS na báze EPS. Ak je úniková cesta (schodisko) odvetraná jednotlivými otvormi, na celú vonkajšiu plochu obvodovej steny s otvormi únikovej cesty sa navrhuje ETICS na báze MW.
Únikové dvere z budovy, ktoré sú vyústením únikovej cesty alebo chránenej únikovej cesty, sa chránia nad dverami konštrukciou (napr. strieška, markíza) vystupujúcou z líca obvodovej steny. Vyloženie tejto stavebnej konštrukcie je minimálne 1 500 mm so šírkou, ktorá presahuje šírku únikových dvier najmenej o 550 mm na oboch stranách. ETICS sa okolo dverí navrhuje na báze MW.

V prípade, že nad vyústením jedinej únikovej cesty zo stavby nie je možné zhotoviť takúto vystupujúcu konštrukciu, nad únikovými dverami zo stavby sa navrhuje pridaný ETICS na báze MW po celej výške stavby a so šírkou, ktorá presahuje šírku únikových a zásahových dvier najmenej o 1 000 mm na oboch stranách.

Záver
Splnenie predpokladov na dosiahnutie nových požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov závisí od kvality vykonania významnej obnovy budovy, čiže od uskutočnenia zateplenia obvodového a strešného plášťa, výmeny otvorových výplní a zateplenia vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovanými a nevykurovanými priestormi. Súčasne je potrebné vykonať aspoň hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému.
Od 1. januára 2016 sa majú zabudovávať stavebné konštrukcie, ktorými sa splnia požiadavky na ultranízkoenergetickú úroveň výstavby a opatrenia pri obnove sú funkčne, technicky a ekonomicky uskutočniteľné.
Zhotoviť tepelnú ochranu obvodového plášťa pomocou tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS), v ktorých sa použijú rôzne druhy tepelnej izolácie (najmä na báze EPS a na báze MW) bez priznania ich styku drážkou alebo bez oddelenia profilmi, možno len vtedy, ak existujú tepelnoizolačné kontaktné systémy ako stavebné výrobky s rovnakými komponentmi (stierková hmota a povrchová úprava) na báze EPS a na báze MW špecifikovaným výrobcom ETICS.

Zabudovanie tepelnoizolačných kontaktných systémov sa má uskutočňovať podľa STN 73 2901/O1: 2015 [5] Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS), ktorá v celom rozsahu nahradila STN 73 2901: 2008. Kvalitu stavebných prác ovplyvňuje výber skúsenej realizačnej firmy so zaškolenými pracovníkmi. Náročnosť zhotovovania typických detailov ETICS je stále rovnaká. Nové technické normy, na rozdiel od doteraz platných, presnejšie vymedzujú použitie EPS a MW. Potreba kombinácie tepelných izolácií (EPS a MW) sa stanovila už zásadami PHaZZ v roku 2003 a ďalšími zmenami v roku 2010. Pribúda potreba zabudovania požiarnych zábran. Všetky uvedené požiadavky musí zohľadniť v projektovej dokumentácii, rovnako ako doteraz, projektant. Podľa prílohy A STN 73 2901/O1: 2015 spracovanie výkresu kladenia tepelnej izolácie je povinnou súčasťou projektovej dokumentácie.
Navrhované riešenie zohľadňujúce tepelnotechnické požiadavky a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti je optimálnym riešením zabudovania ETICS, ktorým sa berie do úvahy zabezpečenie kvality hotového diela, prácnosť a obtiažnosť zhotovovania, podmienky manipulácie s tepelnoizolačnými materiálmi, spotreba stierkovej hmoty, priťaženie obvodového plášťa a cena zabudovania ETICS.
Podrobnosti navrhovania a zhotovovania ETICS uvádzajú nové technické predpisy STN 73 2901/O1: 2015 a STN 73 0802/Z2/O1: 2015 a podmienky na navrhovanie a zhotovovanie ETICS spodrobňujú technické informácie OZ ZPZ č. 1 [8] a č. 2 [9].

prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
Snímky: DaB, Obrázky: TSÚS, n. o.

Literatúra:
[1] Zákon č. 300/2012 Z. z. z 18. septembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
[2] Vyhláška MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. z 12. novembra 2012, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005
Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
[3] Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
[4] STN 73 0540-2: 2012 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky
[5] STN 73 2901/O1: 2015 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)
[6] STN 73 0802/Z2/O1: 2015 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia.
[7] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS
[8] Technická informácia č. 1: Tepelná ochrana obvodového plášťa budov pomocou ETICS. OZ ZPZ. Vydavateľstvo Jaga, s.r.o., 2015
[9] Technická informácia č. 2: Zásady navrhovania ETICS z hľadiska protipožiarnej ochrany pri obnove budov. OZ ZPZ. Vydavateľstvo Jaga, s.r.o., 2015

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk