Obnovuje sa dotácia na technológie využívajúce obnoviteľné zdroje energie

Štát zverejnil, akou sumou sa na jeseň začnú dotovať domácnostiam zariadenia, ktoré šetria energie na prípravu tepla, teplej vody, ale aj výrobu elektrickej energie pre vlastnú spotrebu. Na pilotný národný projekt je vyčlenených 45 miliónov € a predpokladá sa, že dokážu podporiť až 15-tisíc systémov. Pôjde o zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje ako slnko, vietor či biomasa…

Do tejto skupiny patria zariadenia, ako sú tepelné čerpadlá, kotly spaľujúce biomasu, solárne termické kolektory, fotovoltické panely či malé veterné turbíny. Na pilotný národný projekt je vyčlenených 45 miliónov € a predpokladá sa, že dokážu podporiť až 15-tisíc systémov.

Táto dotačná politika štátu by nemala skončiť realizáciou pilotného projektu. Z eurofondov a zo štátneho rozpočtu by mali dotácie na tieto zariadenia do roku 2020 dosiahnuť spolu sumu až 115 miliónov eur. Projekt je pripravovaný a bude realizovaný prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA), ktorá v súčasnosti pripravuje smernice, ako sa budú prostriedky čerpať.

Aká bude výška dotácie?

Domácnosti (RD nesmie byť majetkom právnickej osoby), ktoré požiadajú o dotáciu a bude im odsúhlasená, získajú poukážky, ktoré si budú môcť pri inštalácii uplatniť priamo u dodávateľov a zhotoviteľov týchto úsporných systémov. Poukážky pokrývajú časť ceny za dodávku a montáž celého systému. Pri jednotlivých druhoch zariadení je určená sadzba za 1 inštalovaný kW výkonu a zároveň maximálna suma podpory na inštaláciu (max. 50 % zaobstarávacej ceny).

Podmienky budú nastavené tak, aby podpora pokryla (vo väčšine prípadov) približne až polovicu výdavkov na obstaranie moderných a kvalitných systémov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v objektoch určených na bývanie. Napríklad, ak sa domácnosť v rodinnom dome rozhodne kúpiť solárnu zostavu na ohrev teplej vody s výkonom 2,9 kilowattu (kW) s 300 litrovým bojlerom, ktorá teraz stojí 3 100 eur, dostane od štátu pred jej nákupom šek na 1 450 eur.

Pre tepelné čerpadlo, ktorým sa z hľadiska poplatkov za prevádzku môže kúriť 3- až 4-násobne lacnejšie ako plynom, bude táto dotácia pri výkone 10 kW maximálne 3 700 eur. Teraz takéto tepelné čerpadlo aj s inštaláciou vyjde asi na cca 8-tisíc eur.

V prípade kotla na biomasu dotácie dosiahnu 100 eur na kW a štát zadotuje aj fotovoltické panely vyrábajúce elektrinu pre vlastnú spotrebu (1 200 eur/kW) i veterné elektrárne (1 500 eur/kW). Dotácie majú stanovené svoje horné limity, aby nešlo o inštalácie zariadení s príliš veľkým výkonom a inštalovali sa iba do štandardných rodinných domov.

Dotácia je určená aj pre bytové domy

Pri bytových domoch je veľmi výhodné využívať slnečnú energiu na prípravu teplej vody. O príspevok sa preto, okrem rodinných domov, môžu uchádzať aj správcovia bytových domov alebo spoločenstvá vlastníkov bytov. Pri dotácii na slnečné kolektory je maximálna výška podpory v rozsahu najviac 1 kW výkonu na jeden byt, čo pri inštaláciách s výkonom nad 20 kW bude maximálne 350 eur/kW.

V prípade výkonu solárnych kolektorov, nepresahujúceho 20 kW, je podpora vyššia, a to až 450 eur/kW. Pre bytovky, ktoré majú záujem o kotol na biomasu, je maximálny limit 50 eur/kW jeho výkonu. Od štátu pritom možno dostať podporu v rozsahu najviac 7 kW na každý byt. Aj tu však existuje obmedzenie v počte bytov v majetku právnických osôb.

Prípravná fáza je už začatá

V súčasnosti SIEA začala registráciu zariadení, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje na výrobu energií a v mesiaci september bude vytvorený zoznam dodávateľov technologických zariadení. O zaregistrovanie ako dodávateľ môže požiadať každý, kto doloží všetky doklady potrebné na preukázanie splnenia požadovaných technických

vlastností a podmienok určených pre zariadenia.
Zariadenie bude do zoznamu zaradené na základe
kompletne vyplnenej žiadosti.

Formuláre žiadostí ako aj ďalšie podrobné informácie sú k dispozícii na stránke projektu www.zelenadomacnostiam.sk. Okrem nich bude potrebné (pred spustením projektu) vytvoriť zoznam zhotoviteľov – montážnych spoločností, ktorí sa zaviažu dodržiavať zmluvné podmienky pri inštalácii podporených
zariadení ako aj pri preplácaní poukážok. Registrácia zhotoviteľov bude otvorená v priebehu najbližších týždňov. Podmienkou registrácie zhotoviteľov je ich odborná spôsobilosť,
tzv. certifikácia a registrácia.

Registrácia žiadateľov

Registrácia žiadostí pre rodiny, spoločenstvá vlastníkov bytov či správcovské organizácie , teda žiadateľov o podporu by sa mala odštartovať až následne, na jeseň tohto roka.

V súčasnom období sa vypracováva podrobná metodika, ako čerpať túto dotáciu. Predpokladá sa, že záujemca si nechá vypracovať u registrovanej spoločnosti, ktorú si vyberie zo zoznamu na stránke SIEA, cenovú ponuku a po vyplnení potrebného formulára požiada o dotáciu. SIEA túto ponuku preverí a rozhodne o výške podpory. Podpora sa bude vyplácať vopred – prostredníctvom poukážky, ktorú domácnosť, ktorej bude podpora priznaná, dostane e-mailom od SIEA najneskôr do 30 dní. V rovnakom čase, teda 30 dní od doručenia, si ju môže uplatniť u zhotoviteľa, ktorý bude mať so SIEA podpísanú zmluvu (dodávateľ a zhotoviteľ).

Občania tak nebudú musieť prefinancovať realizáciu nového zdroja z vlastných finančných prostriedkov v plnej výške inštalácie zariadenia a potom čakať na dodatočné zaslanie peňazí od štátom poverenej organizácie na účet. Zároveň im odpadne aj administratívna záťaž vo forme rôznych formulárov. Tá zostane na pleciach firmám, ktoré musia najneskôr do šiestich mesiacov požiadať SIEA o zaplatenie poukážky.

Celkové oprávnené výdavky budú zrejmé až z konkrétnej faktúry za inštaláciu. Keďže maximálna podpora je možná do výšky 50 % oprávnených výdavkov, hodnota uvedená na poukážke nemusí byť preplatená v plnom rozsahu. To sa môže stať, ak sa bude realizovať menej náročná inštalácia, ako sa pôvodne predpokladalo. Vtedy by mal aj zhotoviteľ domácnosť upozorniť, že výška podpory bude menšia, ako je suma uvedená na poukážke. Určené sadzby na 1 inštalovaný kW výkonu zariadenia vyplývajú z celkových výdavkov na typické, tzv. modelové inštalácie. Prehľad aktuálnych celkových výdavkov na ne získava SIEA prostredníctvom prieskumu trhu.

Maximálna suma podpory je zvolená tak, aby pokryla potreby väčšiny inštalácií, pre ktoré sa rozhodnú slovenské domácnosti. Prostriedky budú vďaka tomu rozdelené rovnomerne a nebudú zvýhodňovať domácnosti, ktoré si môžu dovoliť investovať do rozsahom väčších inštalácií. Maximálne limity majú domácnosti motivovať k tomu, aby sa pred inštaláciou zariadení na výrobu tepla zrealizovali opatrenia na zníženie jeho potreby v budovách.

Údaje zverejnila Slovenská inovačná a energetická

agentúra (SIEA) na internetovej stránke.

Snímky: Vaillant

 

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk