Okenný profilový systém SYNEGO – okná pre obdobie od roku 2016

Znižovanie energetických strát sa stalo nosným pilierom energeticky efektívneho stavebníctva. Výraznou mierou k zníženiu strát energie môže v stavebníctve pomôcť aj správna, energeticky efektívna konštrukcia okna.

Znižovanie energetických strát si vynútili
neustále stúpajúce náklady na energie, klesajúce zásoby energií a aj čoraz viac sa zvyšujúce znečistenie Zeme. V stavebníctve môže k zníženiu strát energie výraznou mierou pomôcť aj správna, energeticky efektívna konštrukcia okna.
Súčasné trendy vo výstavbe rodinných i bytových domov sú vo výstavbe komfortných ultranízkoenergetických a pasívnych domov. Z hľadiska energie je cieľom budúcnosti výstavba nulových, ba až plusových domov. Na dosiahnutie týchto cieľov pri výstavbe treba mať schopného dodávateľa s čo najširším množstvom technických riešení vhodných pre daný projekt. Nevyhnutnosťou je pritom komplexnosť dodávky a kompetentnosť.

Európsky trend trhu okien už niekoľko rokov smeruje k neustále sa zlepšujúcim tepelnoizolačným a zvukovoizolačným vlastnostiam okien. V súčasnosti sa javí ako jediná ekonomicky výhodná cesta v zlepšovaní tepelnoizolačných hodnôt rámov a sklených výplní. A to zatiaľ znamená používanie nových, hrubších rámov a hrubších zasklievacích systémov. Hrúbky rámov (hliník, drevo, plast) sa dnes už bežne používajú nad
80 mm; sklá sa čoraz viac používajú trojsklá, ba začínajú sa už aj používať štvorsklá (severné fasády). Tento trend sa snaží udávať jednak Európska únia svojou legislatívou a tiež jednotlivé členské krajiny sprísňovaním teplotechnických noriem (Nemecko, Rakúsko…).

Od 1.1.2013 platí aj na Slovensku nová teplotechnická norma STN 73 0540-2 / -3 „Teplotechnická ochrana budov. Teplotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov.“ Táto nová norma okrem iného definuje nové teplotechnické parametre stavebných materiálov vrátane okien. A práve v oknách posúva normalizovanú hodnotu súčiniteľa prechodu tepla okna (Uw) z 1,7 W/
(m2.K) na 1,4 W/(m2.K). Okrem toho udáva aj odporúčanú hodnotu a cieľovú hodnotu. V zmysle tejto normy budú musieť okná od 1.1.2016 spĺňať „odporúčanú“ hodnotu, teda 1,00 W/(m2.K) a od roku 2021 „cieľovú“ hodnotu Uw 0,60 W/(m2.K). Touto normou jednoznačne kopírujeme trend stavebnícka v Európe, po roku 2020 stavať len pasívne budovy.

Firma REHAU sleduje tento smer už niekoľko rokov, čím máme značný predstih. Už v roku 2008 sme uviedli na trh nový revolučný systém Geneo®, ktorý je konštruovaný na báze kompozitných materiálov a jeho nástup a následný predaj možno hodnotiť ako mimoriadne úspešný – v súčasnosti tvorí podiel tohto systému v celej palete REHAU viac ako 40 %. Vývoj profilového systému Geneo® úspešne pokračoval a v súčasnosti
REHAU ponúka vynikajúcu energetickú efektívnosť a stabilitu vo všetkých dimenziách.

V zmysle vyššie popísaných trendov a s ohľadom na blížiaci sa termín 1.1.2016, keď bude požadovaná hodnota na Uw 1,0 W/(m2K), ktorú bude veľmi obtiažne dosiahnuť so 70 mm systémom a trojsklom, sme uviedli začiatkom roku 2015 na slovenský trh úplne nový profilový systém SYNEGO. Tento systém má stavebnú hrúbku 80 mm, ktorou sa radí do novej generácie kvalitatívne lepších profilových systémov. Má možnosť voľby dorazového či stredového tesnenia, čo je veľká výhoda pre výrobcov, a tiež možnosť splniť rôzne požiadavky investorov.

Tento systém bez problémov spĺňa aj budúce požiadavky na tepelnú izoláciu. Hodnota Uf je až do 0,94 W/m2K.
Následne je možné dosiahnuť Uw – hodnotu celého okna 0,79 W/m2K pri bežnom trojskle. Systém má pohľadovú šírku len 117 mm a osvedčený, hladký povrch High Definition Finishing (HDF), známy aj z iných systémov REHAU.
Už pri uvedení na trh je systém SYNEGO plne kompletný systém, čo znamená, že je možné z neho vyrobiť okrem bežných okien a balkónových dverí aj vchodové dvere (von aj dnu otváravé) a taktiež vytvárať rôzne komplikované zostavy, keďže súčasťou systému je aj kompletný rad dopln­kových profilov. V roku 2016 pribudne do tohto systému aj kompletne prepracovaný systém zdvíhavo-posuvných dverí. Z týchto dôvodov veríme, že práve systém SYNEGO v priebehu dvoch rokov kompletne nahradí 70 mm systémy.
Pred zavedením do výroby sme na Slovensku v autorizovaných skúšobniach podrobili okná množstvu skúšok. Pri týchto skúškach sme dosiahli obdivuhodné výsledky. Jedna vlastnosť, ktorá vplýva na miestny tepelný komfort, je napr. prievan. V dôsledku doteraz platných noriem sa skúšali okná na prievzdušnosť
do 600 Pa.
Skúsenosti ukazujú, že napríklad v rámci sídlisk na nárožiach budov a na vyšších podlažiach pri väčších nárazoch vetra vzniká vplyvom prievanu značná nepohoda. A to aj keď majú obyvatelia nové okná. Preto sme vyskúšali okná na prievzdušnosť až
do 1500 Pa a výsledky meraní nám opäť potvrdili vynikajúcu kvalitu okien Synego.

Veľmi dôležitou súčasťou nových, kvalitných okien a dverí je zodpovedná príprava jednotlivých stavebných detailov spojených s montážou týchto, väčšinou veľkých a ťažkých okenných elementov. Tieto detaily riešení, ich aplikáciu ako aj celkovú podporu architektom poskytuje náš plánovací softvér. Program okrem bežných výpočtov, posúdení a riešení detailov umožňuje aj výpočet priebehu teplôt v ostení. Pomocou tohto programu je možné nájsť a vyriešiť najlepšie detaily pre danú budovu.

A preto sú na mieste otázky: Prečo nevyužiť poradenstvo firmy Rehau a jej systémových spracovateľov – výrobcov okien? Prečo sa nerozhodnúť pre kúpu okien z profilov, ktoré už dnes spĺňajú kritériá, ktoré budú bežné a nutné o pár rokov?
A preto porozmýšľajte, porovnajte a správne sa rozhodnite!

Ing. arch. Marian Macko
Rehau s.r.o.

www.rehau.sk

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk