Okná s víziou

Moderné. Elegantné. Energeticky úsporné. Také musia byť okná, ktoré sa dnes zabudovávajú do stavieb. Musia to byť okná s „víziou“ energetickej efektívnosti a tepelných úspor na dlhé desaťročia…

Okno, to nie je len rám a krídlo so sklom, cez ktoré nám prúdi slnečný svit. Cez okno sa deje prevažná väčšina tepelných strát z objektu. Okno je zložitý stavebný prvok, ktorého konštrukčná skladba musí byť veľmi precízne posúdená z mnohých uhlov riešení.
Ak teda plánujete zaobstarať si nové plastové okná a premýšľate, aké technické parametre by mali spĺňať, mali by ste sa na kúpu týchto prvkov do stavby pripraviť! V tomto príspevku vám poradíme, ako uvažovať a ako si zadefinovať otázky pre dodávateľa „vašich“ presklených častí domov či bytov.
Dlhodobá energetická úspornosť je dnes najaktuálnejšou požiadavkou okna či celých okenných zostáv. Plastové okná vďaka širokému výberu a kvalitnému technickému vyhotoveniu uspokoja aj najnáročnejšieho zákazníka. Vybrané modely plastových okien obstoja aj pri použití v ultranízkoenergetických a pasívnych domoch, kde vám pomôžu zabezpečiť komfortné bývanie.
Základné východiská k téme okno
Okná sú najdôležitejšie tvaroslovné elementy fasády. Umocňujú štýl a formát, svojím rytmom a symetriou vytvárajú estetický dojem a silu fasády. Táto je zasa silným urbanistickým prvkom v prostredí, kde stavba stojí. Na začiatku konštrukčnej tvorby okien teda stojí ideový návrh a nie funkcia. Funkcia nastupuje neskôr.
Pri obnove bytových domov sú východiská pri návrhu okien mierne odlišné. Na 99 % je ideový návrh definovaný architektúrou pôvodného riešenia fasády a toto riešenie je v zmysle platnej legislatívy nemenné. Pri obnove sú teda rozhodujúce funkčné vlastnosti okna.

Funkčné vlastnosti
Požiadavky, ktoré musí vyriešiť konštrukčný návrh okna, sa dajú zhrnúť do troch skupín kritérií označovaných ako funkčný model okna. Sú to:
1. Tvarové a estetické kritériá – veľkosť, proporcia, spôsob otvárania a povrchová úprava.
2. Funkčné a technické kritériá – osvetlenie, insolnácia, prirodzené vetranie, ochrana proti požiaru, tepelná ochrana v zime, tepelná ochrana v lete, ochrana proti hluku, vodotesnosť, mechanická odolnosť, ochrana proti vlámaniu, osadenie do stavebného otvoru a ekológia.
3. Požiadavky a kritériá hospodárnosti – životnosť, údržba, recyklácia.
Je to veľmi veľa požiadaviek, ktoré rám, krídlo, zasklenie a okovanie okna musia splniť. Pritom sú niektoré kritériá zadefinované až na úrovni normových či zákonných kritérií napr. Zákon o skúšaní stavebných výrobkov či Zákon o požiarnej ochrane, atď. Výrobcovia profilov, z ktorých sa okná montujú, teda musia overovať veľa vlastností materiálov a komponentov, aby sa tieto požiadavky v konečnom výrobku splnili.

Tepelná ochrana
Už v úvode príspevku som definoval súdobú vysokú požiadavku na dlhodobú energetickú úspornosť okenných konštrukcií. Okná a presklené steny nesmú byť „spotrebičmi“ tepla a v lete zasa nemú vysokým stupňom insolnácie zásadným spôsobom zhoršovať kvalitu vnútorného prostredia budov. Tento trend je definovaný aj požiadavkami STN 73 0540:2/2012 Tepelná ochrana budov – požiadavky na okná a steny.
Z časovej postupnosti sprísňovania tepelnotechnických požiadaviek tejto normy je jasne vidieť, že konštrukčná tvorba okenných a presklených stien je pod prísnym dohľadom a straty tepla cez tieto konštrukcie sa musia správnou skladbou z dostupných materiálových prvkov znižovať dosť zásadným spôsobom. Je potrebné podotknúť, že tieto sprísňujúce sa požiadavky platia pre všetky materiálové skupiny (drevo, PVC, hliník či ich kombinácie), ktoré sa používajú na tvorbu presklených prvkov fasád.
Musím s potešením konštatovať, že vývojové pracoviská spoločnosti REHAU dokazujú už veľa rokov, že sú špičkou v materiálovej aj konštrukčnej tvorbe profilov pre výrobu okien. Na obrázkovej prílohe je znázornené rozpätie, ktoré okná od spoločnosti REHAU dosahujú.

Overovanie kvality
Základné požiadavky sú stanovené v harmonizovanej norme STN EN 14351-1+A1: 2010 Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné charakteristiky Časť 1: Okná a vonkajšie dvere bez požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu (ďalej len norma), platnej od 1. 12. 2010.
Z hľadiska overovania technickej a kvalitatívnej úrovne dosahovaných parametrov sú významným nástrojom skúšky jednotlivých vlastností okna. Overovanie sa vykonáva vo viacerých časových postupnostiach výrobného procesu okna. Ako prvé ide o skúšky vo fáze vývoja výrobku, potom o potvrdenie predpo­kladaných vlastností vo forme počiatočných skúšok typu a následne o vykonávanie skúšok na overovanie trvalej kvality výrobku počas výrobnej kontroly. Toto overovanie kvality má za povinnosť každý výrobca okien.
Otvorený trh EÚ prináša v tejto oblasti veľa pozitív, ale aj negatív. Na slovenský stavebný trh tak vstupuje veľa importérov, ktorí deklarujú, že ich okná sú odskúšané a môžu používať značku CE, čo je značka, ktorá by mala deklarovať konečnú kvalitu celého výrobku. Toto nespochybňujem. Čo je však na veľké zváženie, je veľmi nízka cena takýchto „certifikovaných“ výrobkov. Pre stavebníkov sú tak takéto lacné okná veľkým lákadlom.
Nemôžeme obviňovať stavebníkov, že veľmi dôležité otázky hodnotiace kvalitu okien, ktoré v konečnom dôsledku zabezpečujú komfort obydlia, sú v ich malej, ba skôr nijakej pozornosti. Stavebníci nie sú špecialisti. Musia sa spoliehať na informácie od predajcov v dobrej viere, že informácie, ktoré od nich dostanú, sú objektívne. Cena výrobku by sa však v žiadnom prípade nemala stať limitujúcim faktorom. V obrázkovej prílohe môjho príspevku je vidieť, ako má vyzerať certifikát skutočne kvalitného okna.Odporúčam teda, pýtať sa u predajcu na protokoly overenia kvality výrobkov, ktoré ponúkajú, a hlavne hľadať predajcov, ktorí ponúkajú komplexné systémové riešenia, sú dlho na stavebnom trhu a ich referencie sú dlhodobo kvalitné.

Doc. Ing. Peter Suchánek, PhD.
Snímky: REHAU s.r.o., archív redakcie

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk