Nahrávam magazín ...
 • 0 - 1
  2 - 3
  4 - 5
  6 - 7
  8 - 9
  10 - 11
  12 - 13
  14 - 15
  16 - 17
  18 - 19
  20 - 21
  22 - 23
  24 - 25
  26 - 27
  28 - 29
  30 - 31
  32 - 33
  34 - 35
  36 - 37
  38 - 39
  40 - 41
  42 - 43
  44 - 45
  46 - 47
  48 - 49
  50 - 51
  52 - 53
  54 - 55
  56 - 57
  58 - 59
  60 - 61
  62 - 63
  64 - 65
  66 - 67
  68 - 69
  70 - 71
  72 - 73
  74 - 75
  76 - 77
  78 - 79
  80 - 81
  82 - 83

Editorial

Tak sme si teda v parlamentných voľbách zvolili nových, mnohých aj staronových, poslancov Národnej rady, nášho najvyššieho zákonodarného orgánu. Občania voliči, nespokojní so stavom vecí verejných, v nich prejavili túžbu po zmene a urobili to tak razantne, že na našej politickej scéne spôsobili hotové – zemetrasenie! Nevdojak mi to sprítomnilo časy dávnominulé, pamätníci vedia, keď sme tak razantne bojovali za mier, až hrozilo, že kvôli mieru pre budovateľské úsilie nezostane kameň na kameni.

Snaha vytvoriť na pôdoryse rozdaných kariet stabilnú a funkčnú vládu, ktorá by nebola krátkodobým zlepencom, sa rovná pokusu o kvadratúru kruhu. A nech už táto snaha dopadne akokoľvek, obávam sa, že v mnohých závažných veciach budeme zasa začínať odznova. Koľký ráz už od zásadnej zmeny pomerov spred štvrťstoročia?!

Ak sa budem pridŕžať stavbárskeho kopyta, mám na mysli napríklad nový stavebný zákon. Ako horúci zemiak si ho vlády prehadzovali skrz funkčné obdobia a keď už aj hora vajatala, že... napokon zasa len porodila myš. Dúfam, že aspoň podporný program Zelená domácnostiam a podpora zatepľovania aj rodinných domov (RD), ktoré sa u občanov stretli s mimoriadnym záujmom, budú pokračovať a pribudnú k nim ďalšie.

Popravde treba povedať, že ten veľký záujem vznikol aj vďaka dobrej propagácii oboch projektov. Kto však vie, že 1. januára 2016 sa začala „revolúcia“ vo výstavbe budov?! Ide o to, že od začiatku tohto roka sa musia podľa novelizovanej STN projektovať a stavať iba domy označované pojmom „ultranízko­energetické“. V praxi to znamená, že „straty“ tepla z domu musia byť až o 50 % menšie, ako bolo dovolené doteraz. Táto „revolúcia“ teda zásadným spôsobom ovplyvní aj výstavbu rodinných domov (RD), a hoci je v prospech stavebníkov, mnohí, ktorých sa to týka, nemajú o tom ani potuchy. Pritom práve im táto „revolúcia“ prinesie v konečnom dôsledku obrovské úspory.

V redakcii sme sa zhodli, že vinu na zlej informovanosti o uvedenej „revolúcii“ má aj to, že na Slovensku veľmi absentuje osveta a informovanosť, ktorá by oslovila širokú verejnosť formou serióznych publicistických článkov aj v iných (nielen odborných) časopisoch na tému energeticky úsporného domu. V elektronických médiách, ktorých vplyv je veľmi silný, téma úsporného domu z pohľadu spotreby energií prakticky neexistuje. A to, čo sa dá na túto tému nájsť na internete, je veľmi silne ovplyvnené reklamou.

Od novej vlády v tomto smere nemôžeme čakať nič. Rozhodli sme sa preto, že sa pokúsime túto medzeru aspoň čiastočne vyplniť. Ako sa nám to podarilo, dozviete sa z viacerých článkov na túto tému vo vnútri časopisu.

„Revolúcia“ vo výstavbe budov začala od 1. 1. 2016

„Revolúcia“ vo výstavbe budov sa začala prvým januárom tohto kalendárneho roku. Táto „revolúcia“ zásadným spôsobom ovplyvní projektovanie aj výstavbu rodinných domov (RD), lebo „straty“ tepla z domu musia byť až o 50 % menšie, ako bolo dovolené doteraz. Ako sa teda zmenia naše RD po 1.1.2016?

Podľa novelizovanej tepelno-technickej normy STN 73 05 40-2:2012 - Tepelná ochrana budov sa musia od 1. 1. 2016 projektovať domy so „stratou tepla“ v maximálnej úrovni 40,7 kWh/(m2 za rok). Táto požiadavka úzko súvisí s novými predpismi na energetickú hospodárnosť budov.
Energetická hospodárnosť je definovaná Zákonom č.555/2005 Z.z. a Vyhláškou
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č.364/2012 Z.z., ktorá zasa požaduje, aby domy v triede A, ktoré sa majú stavať od 1.1.2016, mali maximálnu „spotrebu“ tepla pre vykurovanie vo výške 42 kWh/(m2 za rok). Vyhláška vyžaduje, aby celková – globálna potreba primárnej energie v rodinnom dome bola v rozpätí 55 – 108 kWh/(m2 za rok). Tento číselný údaj si majitelia RD akoby vôbec neuvedomovali, hoci „on“ hovorí o výške budúcich prevádzkových nákladoch.

Musíme vysvetliť, čo to je primárna energia
RD na svoju prevádzku potrebuje aj iné energie, ako je energia na vykurovanie. Aj ich spotreba „zaťažuje“ životné prostredie, a tak požiadavky na energetickú hospodárnosť sú oprávnené.
Vyhláška definuje, že primárna energia pre prevádzku domu sa určí z množstva dodanej energie do technického systému budovy podľa jednotlivých miest spotreby v budove (vykurovanie, príprava teplej vody, vetranie, chladenie a osvetlenie vrátane účinnosti zdrojov, distribúcie, odovzdávania a regulácie) a pretransformuje sa podľa energetických nosičov konverzným faktorom primárnej energie. Tento faktor – koeficient stanovuje už spomínaná vyhláška. Názornú ukážku, ako je „to“ s primárnou energiou v reálnej praxi konkrétneho RD ukazuje náš ďalší príspevok na str. 8. Tu sa dozviete aj konkrétne platby za rôzne druhy palív, nielen teoretické posúdenie spotreby primárnej energie.

Aby „to“ nebolo také „jednoduché“, tak vyhláška hovorí, že pri tomto výpočte potreby primárnej energie sa majú zohľadniť použitia zdrojov energií, ktoré využívajú OZE (obnoviteľné zdroje energie) v budove alebo v jej blízkosti. Takže – od potreby tepelnej energie v budove sa odpočíta tepelná energia potrebná na vykurovanie, chladenie a prí­pravu teplej vody z obnoviteľných zdrojov v budove alebo v jej blízkosti. Od potreby elektrickej energie sa odpočíta elektrická energia z obnoviteľných zdrojov v budove alebo v jej blízkosti, ktoré vyprodukuje fotovoltaický systém či systém využívajúci vietor, atď... Za energiu z obnoviteľných zdrojov energie v budove alebo v jej blízkosti sa považuje len energia zo zariadení umiestnených:
a) vo vnútorných priestoroch s upravovaným prostredím, ohraničených hranicami budovy,
b) na hranici budovy, ak sú pevne spojené so stavbou,
c) mimo hranice budovy v nevykurovaných priestoroch budovy,
d) mimo hranice budovy na pozemku užívanom s budovou, ak sa energia z týchto zariadení využíva v budove.

Cieľ, prečo sa sleduje primárna energia v budovách
Z vyššie citovaných zákonov a vyhlášok je pri určitom „nadhľade“ vidieť, že legislatíva SR je vo svojej podstate „transformáciou“ Smernice EÚ, známej ako 20/20/20, a jej konečným cieľom je energeticky SEBESTAČNÁ BUDOVA. Preto sa od roku 2020 majú stavať len budovy s takmer nulovou spotrebou energie (nZEB). Obdobie rokov 2016 až 2020 je teda prechodným obdobím, aby sa investor, t.j. občan, ale aj projektanti a stavbári pripravili na „energetickú revolúciu v stavebníctve“.
Revidovaná – zvýšená tepelnotechnická kvalita novej (ale aj obnovovanej budovy) je už dnes ovplyvňovaná nariadením zavedeným do projektovej dokumentácie. Projektant je podľa § 4 ods. 3 zákona č. 555/2005 Z.z.  povinný splnenie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy, určených technickými normami, zahrnúť do projektovej dokumentácie na stavebné povolenie vo forme samostatnej projektovej prílohy. Takto definuje naša legislatíva sprísnenie požiadaviek!

Ako má tomuto rozumieť občan – stavebník
Stavebníci by si mali uvedomiť, že za energie v RD sa musia platiť prevádzkové platby – plyn, el. energia či iné formy energií. Energetická hospodárnosť budovy hovorí teda o platbách za prevádzku. Energie pre pokrytie celej prevádzky sa musia nakúpiť (časť si síce cez OZE vieme zaobstarať vo vlastnej réžii), ale existujú situácie, keď sa sebestačnosť nepodarí dosiahnuť, nakoľko aj smernica 20/20/20 hovorí o ekonomicky a investične prijateľných vstupoch použitia zariadení na získanie sebestačnosti.
Keď idete stavať RD, najprv riešite tvar, materiál a ako posledné riešime prístrojové vybavenie RD. Ktoré je teda vaše najdôležitejšie rozhodnutie vo fáze prípravy stavby RD?

Najdôležitejším „stavebným prvkom“ konštrukčnej skladby stavby vášho rodinného domu je vaše rozhodnutie, akú úroveň energetických, a teda aj prevádzkových nákladov v ňom chcete dosiahnuť. Toto vaše rozhodnutie bude hovoriť projektantovi, ako riešiť tepelnotechnickú kvalitu plášťa budovy a bude ovplyvňovať rozsah a úroveň technologických zariadení, ktoré zabudujeme do stavby.
Obe časti (stavebná aj technologická) rodinného domu sa v prevádzke domu dopĺňajú a budú sa podieľať na vytváraní tepelnej pohody v interiéri stavby. Zároveň budú určovať výšku prevádzkových nákladov, ktorými budeme uhrádzať tepelnú a prevádzkovú pohodu v interiéri. Za túto pohodu však – ľudovo povedané – musíme zaplatiť plynárňam, elektrárniam. Našim predstavám vyhovujú nízke platby. Toto očakávame od stavby RD všetci.

Sumár posudzovaných kritérií, aby bol váš RD energeticky úsporný
Hoci si to neuvedomujeme, kritériá energeticky nenáročnej výstavby však kladú veľmi náročné požiadavky na spracovanie architektonického konceptu stavby, ktorý sa v ďalších fázach projektovania dopracováva.
Proces navrhovania domu si môžeme rozdeliť do niekoľkých etáp, v ktorých riešime základné požiadavky tak, aby výsledné dielo bolo energeticky nenáročné. Pripomenieme niektoré zásady, ktoré ovplyvňujú zásadným spôsobom spotrebu energií v rodinnom dome.
 Tvar budovy. Hovorí sa tomu architektonická koncepcia. Energeticky vysoko úsporný dom sa dá postaviť aj ako bungalov, hoci jeho ochladzované plochy majú veľmi ďaleko k ideálnemu pomeru faktoru tvaru – A/V. Pri riešení celkového architektonického vzhľadu sa musíte zaoberať klimatickými pomermi lokality, kde sa stavba bude realizovať, ale musí sa zohľadniť aj urbanizácia ulice či cestná infraštruktúra.
 Orientácia stavby podľa svetových strán a využitia slnečnej energie z pohľadu pasívnych slnečných ziskov je zásadná. Tejto zásade sa musí prispôsobiť aj vnútorná dispozícia domu. Obytná zóna by mala byť preto orientovaná na juh, juhovýchod a juhozápad.
 „Obálka“ stavby plní tepelnoizolačnú aj statickú funkciu a z tohto dôvodu sa jej skladba musí posudzovať staticky aj tepelnoizolačne. Dajú sa uplatniť všetky klasické stavebné systémy (murované či drevostavby).Výborné výsledky sa však dosahujú u sendvičových skladieb konštrukcií, kde sa tepelná izolácia vloží medzi exteriérovú časť steny a z interiérovej časti sa taktiež prekryje.
 Tvar strechy nemusí byť strašiak. Hoci sa odporúčajú rovné tvary striech, lebo aj strecha svojím členením môže vytvoriť množstvo zložitých stavebných detailov, ktoré pri zlej realizácii sa stanú miestom tepelných strát.
 Homogenita obálky stavby. Túto zásadu by sme mohli definovať aj ako povinnosť vyriešiť všetky tepelné mosty na stavbe tak, aby neexistovali. Cez miesta tepelných mostov nám uniká tepelná energia. Miesta tepelných mostov sú rizikom aj preto, lebo na týchto plochách sú nižšie povrchové teploty a za určitých podmienok sa na nich môžu tvoriť plesne.
 Ďalšou stavebnou konštrukciou, ktorú teda musíme v procese projektovania správne navrhnúť, sú okná a presklené otvory, ktorými zabezpečujeme osvetlenie obytného priestoru. Preto musíme riešiť kvalitatívne parametre zasklenia. Osvedčujú sa izolačné trojsklá – aj na južné plochy.
 Tepelná kapacita budovy je teda v tom, aby stavba dokázala akumulovať už dodané teplo do obytného priestoru. Teplo akumulujú do svojej štruktúry stavebné konštrukcie. Masívne stavebné konštrukcie (tehla, betón, pórobetón...) majú túto vlastnosť už vo svojej materiálovej štruktúre. Troška zložitejšia je situácia u tzv. ľahkých stavebných systémoch. Patria sem drevostavby. Ak však drevostavbu projektuje zodpovedný projektant, tak „vloží“ do stavby niekoľko murovaných akumulačných priečok a podláh, do ktorých sa dodané teplo naakumuluje.
 Smernica EÚ vyžaduje, aby sa do týchto energeticky vysoko úsporných domov montovali technológie pre výrobu tepla a teplej vody z obnoviteľných zdrojov energií, a to za podmienky ekonomicky primeraných a hlavne v reálne návratných vstupoch! Táto podmienka hovorí, že technické zariadenia využívajúce OZE sa majú navrhovať vtedy, ak je ich návratnosť zaručená v reálnom čase, nemusia byť montovaná vždy a všade.

Prečo vyššie popisované zmeny prístupov k RD označujeme ako „revolúciu“
Prínos legislatívnych zmien sa dá ukázať na porovnaní dvoch úrovní strát tepla.
Do 1.1.2016 sa mohli projektovať RD triedy B, ktorých  strata tepla mohla byť až 86 kWh/(m2 za rok). Normová a aj požiadavka zo zákona o energetickom posudzovaní hovorí, že od 1.1.2016 nesmú byť straty tepla z novoprojektovaného domu väčšie ako 40,7 – 42 kWh/(m2 za rok). Rozdiel – úspora tepla v nových RD je teda až 50 %. Nie je to „revolúcia“ v stavebníctve? Verte, že je. Hlavne musí nastať v hlavách budúcich stavebníkov.
Zníženie tepelných strát sa dá docieliť väčšou hrúbkou tepelných izolácií. Hoci sa do stavieb budú musieť zabudovať väčšie hrúbky tepelných izolácií a investorom sa bude zdať, že sa im stavba predraží, konečný efekt, ktorý si zatiaľ neuvedomujú, bude v nižšej „spotrebe“ platieb za kúrenie a prípravu teplej vody.

Súhrnný pohľad na „revolúciu“ od nás – redaktorov
Cesta k návrhu a následnému postaveniu energeticky úsporného domu nie je zložitá. Teoretických poznatkov je dostatok a veľmi veľa združení školí projektantov, aby takéto úsporné domy dokázali navrhnúť. Už dnes stoja na Slovensku stovky energeticky vysoko úsporných domov, ktoré plnia odporúčania Smernice EÚ, a je jedno, ako sa volajú (najčastejšie sa používa označenie pasívny či nulový dom). A rovnako je jedno, či majú „certifikát“ toho alebo onoho združenia. Všetky majú veľmi nízke spotreby energií na prípravu tepla (často až pod
15 kWh/(m2 za rok), majú rôzne technológie využívajúce obnoviteľné zdroje, ale všetky sú zatiaľ hodnotené ako niečo netradičné! Prečo sa nimi neinšpirujeme?
Na Slovensku veľmi absentuje osveta a informovanosť, ktorá by oslovila širokú verejnosť formou serióznych publicistických článkov aj v iných (nielen odborných) časopisoch na tému energeticky úsporného domu. V elektronických médiách, ktorých vplyv je veľmi silný, téma úsporného domu z pohľadu spotreby energií prakticky neexistuje. A to, čo sa dá na túto tému nájsť na internete, je veľmi silne ovplyvnené reklamou. Náš časopis sa síce už 20 rokov snaží o vyplnenie tejto medzery, ale... sami „to“ neutiahneme.

Ing. Pavel Kleskeň, PhDr. Andrej Fabík

„Revolúcia“ vo výstavbe budov začala od 1. 1. 2016

„Revolúcia“ vo výstavbe budov sa začala prvým januárom tohto kalendárneho roku. Táto „revolúcia“ zásadným spôsobom ovplyvní projektovanie aj výstavbu rodinných domov (RD), lebo „straty“ tepla z domu musia byť až o 50 % menšie, ako bolo dovolené doteraz. Ako sa teda zmenia naše RD po 1.1.2016?

Podľa novelizovanej tepelno-technickej normy STN 73 05 40-2:2012 - Tepelná ochrana budov sa musia od 1. 1. 2016 projektovať domy so „stratou tepla“ v maximálnej úrovni 40,7 kWh/(m2 za rok). Táto požiadavka úzko súvisí s novými predpismi na energetickú hospodárnosť budov.
Energetická hospodárnosť je definovaná Zákonom č.555/2005 Z.z. a Vyhláškou
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č.364/2012 Z.z., ktorá zasa požaduje, aby domy v triede A, ktoré sa majú stavať od 1.1.2016, mali maximálnu „spotrebu“ tepla pre vykurovanie vo výške 42 kWh/(m2 za rok). Vyhláška vyžaduje, aby celková – globálna potreba primárnej energie v rodinnom dome bola v rozpätí 55 – 108 kWh/(m2 za rok). Tento číselný údaj si majitelia RD akoby vôbec neuvedomovali, hoci „on“ hovorí o výške budúcich prevádzkových nákladoch.

Musíme vysvetliť, čo to je primárna energia
RD na svoju prevádzku potrebuje aj iné energie, ako je energia na vykurovanie. Aj ich spotreba „zaťažuje“ životné prostredie, a tak požiadavky na energetickú hospodárnosť sú oprávnené.
Vyhláška definuje, že primárna energia pre prevádzku domu sa určí z množstva dodanej energie do technického systému budovy podľa jednotlivých miest spotreby v budove (vykurovanie, príprava teplej vody, vetranie, chladenie a osvetlenie vrátane účinnosti zdrojov, distribúcie, odovzdávania a regulácie) a pretransformuje sa podľa energetických nosičov konverzným faktorom primárnej energie. Tento faktor – koeficient stanovuje už spomínaná vyhláška. Názornú ukážku, ako je „to“ s primárnou energiou v reálnej praxi konkrétneho RD ukazuje náš ďalší príspevok na str. 8. Tu sa dozviete aj konkrétne platby za rôzne druhy palív, nielen teoretické posúdenie spotreby primárnej energie.

Aby „to“ nebolo také „jednoduché“, tak vyhláška hovorí, že pri tomto výpočte potreby primárnej energie sa majú zohľadniť použitia zdrojov energií, ktoré využívajú OZE (obnoviteľné zdroje energie) v budove alebo v jej blízkosti. Takže – od potreby tepelnej energie v budove sa odpočíta tepelná energia potrebná na vykurovanie, chladenie a prí­pravu teplej vody z obnoviteľných zdrojov v budove alebo v jej blízkosti. Od potreby elektrickej energie sa odpočíta elektrická energia z obnoviteľných zdrojov v budove alebo v jej blízkosti, ktoré vyprodukuje fotovoltaický systém či systém využívajúci vietor, atď... Za energiu z obnoviteľných zdrojov energie v budove alebo v jej blízkosti sa považuje len energia zo zariadení umiestnených:
a) vo vnútorných priestoroch s upravovaným prostredím, ohraničených hranicami budovy,
b) na hranici budovy, ak sú pevne spojené so stavbou,
c) mimo hranice budovy v nevykurovaných priestoroch budovy,
d) mimo hranice budovy na pozemku užívanom s budovou, ak sa energia z týchto zariadení využíva v budove.

Cieľ, prečo sa sleduje primárna energia v budovách
Z vyššie citovaných zákonov a vyhlášok je pri určitom „nadhľade“ vidieť, že legislatíva SR je vo svojej podstate „transformáciou“ Smernice EÚ, známej ako 20/20/20, a jej konečným cieľom je energeticky SEBESTAČNÁ BUDOVA. Preto sa od roku 2020 majú stavať len budovy s takmer nulovou spotrebou energie (nZEB). Obdobie rokov 2016 až 2020 je teda prechodným obdobím, aby sa investor, t.j. občan, ale aj projektanti a stavbári pripravili na „energetickú revolúciu v stavebníctve“.
Revidovaná – zvýšená tepelnotechnická kvalita novej (ale aj obnovovanej budovy) je už dnes ovplyvňovaná nariadením zavedeným do projektovej dokumentácie. Projektant je podľa § 4 ods. 3 zákona č. 555/2005 Z.z.  povinný splnenie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy, určených technickými normami, zahrnúť do projektovej dokumentácie na stavebné povolenie vo forme samostatnej projektovej prílohy. Takto definuje naša legislatíva sprísnenie požiadaviek!

Ako má tomuto rozumieť občan – stavebník
Stavebníci by si mali uvedomiť, že za energie v RD sa musia platiť prevádzkové platby – plyn, el. energia či iné formy energií. Energetická hospodárnosť budovy hovorí teda o platbách za prevádzku. Energie pre pokrytie celej prevádzky sa musia nakúpiť (časť si síce cez OZE vieme zaobstarať vo vlastnej réžii), ale existujú situácie, keď sa sebestačnosť nepodarí dosiahnuť, nakoľko aj smernica 20/20/20 hovorí o ekonomicky a investične prijateľných vstupoch použitia zariadení na získanie sebestačnosti.
Keď idete stavať RD, najprv riešite tvar, materiál a ako posledné riešime prístrojové vybavenie RD. Ktoré je teda vaše najdôležitejšie rozhodnutie vo fáze prípravy stavby RD?

Najdôležitejším „stavebným prvkom“ konštrukčnej skladby stavby vášho rodinného domu je vaše rozhodnutie, akú úroveň energetických, a teda aj prevádzkových nákladov v ňom chcete dosiahnuť. Toto vaše rozhodnutie bude hovoriť projektantovi, ako riešiť tepelnotechnickú kvalitu plášťa budovy a bude ovplyvňovať rozsah a úroveň technologických zariadení, ktoré zabudujeme do stavby.
Obe časti (stavebná aj technologická) rodinného domu sa v prevádzke domu dopĺňajú a budú sa podieľať na vytváraní tepelnej pohody v interiéri stavby. Zároveň budú určovať výšku prevádzkových nákladov, ktorými budeme uhrádzať tepelnú a prevádzkovú pohodu v interiéri. Za túto pohodu však – ľudovo povedané – musíme zaplatiť plynárňam, elektrárniam. Našim predstavám vyhovujú nízke platby. Toto očakávame od stavby RD všetci.

Sumár posudzovaných kritérií, aby bol váš RD energeticky úsporný
Hoci si to neuvedomujeme, kritériá energeticky nenáročnej výstavby však kladú veľmi náročné požiadavky na spracovanie architektonického konceptu stavby, ktorý sa v ďalších fázach projektovania dopracováva.
Proces navrhovania domu si môžeme rozdeliť do niekoľkých etáp, v ktorých riešime základné požiadavky tak, aby výsledné dielo bolo energeticky nenáročné. Pripomenieme niektoré zásady, ktoré ovplyvňujú zásadným spôsobom spotrebu energií v rodinnom dome.
 Tvar budovy. Hovorí sa tomu architektonická koncepcia. Energeticky vysoko úsporný dom sa dá postaviť aj ako bungalov, hoci jeho ochladzované plochy majú veľmi ďaleko k ideálnemu pomeru faktoru tvaru – A/V. Pri riešení celkového architektonického vzhľadu sa musíte zaoberať klimatickými pomermi lokality, kde sa stavba bude realizovať, ale musí sa zohľadniť aj urbanizácia ulice či cestná infraštruktúra.
 Orientácia stavby podľa svetových strán a využitia slnečnej energie z pohľadu pasívnych slnečných ziskov je zásadná. Tejto zásade sa musí prispôsobiť aj vnútorná dispozícia domu. Obytná zóna by mala byť preto orientovaná na juh, juhovýchod a juhozápad.
 „Obálka“ stavby plní tepelnoizolačnú aj statickú funkciu a z tohto dôvodu sa jej skladba musí posudzovať staticky aj tepelnoizolačne. Dajú sa uplatniť všetky klasické stavebné systémy (murované či drevostavby).Výborné výsledky sa však dosahujú u sendvičových skladieb konštrukcií, kde sa tepelná izolácia vloží medzi exteriérovú časť steny a z interiérovej časti sa taktiež prekryje.
 Tvar strechy nemusí byť strašiak. Hoci sa odporúčajú rovné tvary striech, lebo aj strecha svojím členením môže vytvoriť množstvo zložitých stavebných detailov, ktoré pri zlej realizácii sa stanú miestom tepelných strát.
 Homogenita obálky stavby. Túto zásadu by sme mohli definovať aj ako povinnosť vyriešiť všetky tepelné mosty na stavbe tak, aby neexistovali. Cez miesta tepelných mostov nám uniká tepelná energia. Miesta tepelných mostov sú rizikom aj preto, lebo na týchto plochách sú nižšie povrchové teploty a za určitých podmienok sa na nich môžu tvoriť plesne.
 Ďalšou stavebnou konštrukciou, ktorú teda musíme v procese projektovania správne navrhnúť, sú okná a presklené otvory, ktorými zabezpečujeme osvetlenie obytného priestoru. Preto musíme riešiť kvalitatívne parametre zasklenia. Osvedčujú sa izolačné trojsklá – aj na južné plochy.
 Tepelná kapacita budovy je teda v tom, aby stavba dokázala akumulovať už dodané teplo do obytného priestoru. Teplo akumulujú do svojej štruktúry stavebné konštrukcie. Masívne stavebné konštrukcie (tehla, betón, pórobetón...) majú túto vlastnosť už vo svojej materiálovej štruktúre. Troška zložitejšia je situácia u tzv. ľahkých stavebných systémoch. Patria sem drevostavby. Ak však drevostavbu projektuje zodpovedný projektant, tak „vloží“ do stavby niekoľko murovaných akumulačných priečok a podláh, do ktorých sa dodané teplo naakumuluje.
 Smernica EÚ vyžaduje, aby sa do týchto energeticky vysoko úsporných domov montovali technológie pre výrobu tepla a teplej vody z obnoviteľných zdrojov energií, a to za podmienky ekonomicky primeraných a hlavne v reálne návratných vstupoch! Táto podmienka hovorí, že technické zariadenia využívajúce OZE sa majú navrhovať vtedy, ak je ich návratnosť zaručená v reálnom čase, nemusia byť montovaná vždy a všade.

Prečo vyššie popisované zmeny prístupov k RD označujeme ako „revolúciu“
Prínos legislatívnych zmien sa dá ukázať na porovnaní dvoch úrovní strát tepla.
Do 1.1.2016 sa mohli projektovať RD triedy B, ktorých  strata tepla mohla byť až 86 kWh/(m2 za rok). Normová a aj požiadavka zo zákona o energetickom posudzovaní hovorí, že od 1.1.2016 nesmú byť straty tepla z novoprojektovaného domu väčšie ako 40,7 – 42 kWh/(m2 za rok). Rozdiel – úspora tepla v nových RD je teda až 50 %. Nie je to „revolúcia“ v stavebníctve? Verte, že je. Hlavne musí nastať v hlavách budúcich stavebníkov.
Zníženie tepelných strát sa dá docieliť väčšou hrúbkou tepelných izolácií. Hoci sa do stavieb budú musieť zabudovať väčšie hrúbky tepelných izolácií a investorom sa bude zdať, že sa im stavba predraží, konečný efekt, ktorý si zatiaľ neuvedomujú, bude v nižšej „spotrebe“ platieb za kúrenie a prípravu teplej vody.

Súhrnný pohľad na „revolúciu“ od nás – redaktorov
Cesta k návrhu a následnému postaveniu energeticky úsporného domu nie je zložitá. Teoretických poznatkov je dostatok a veľmi veľa združení školí projektantov, aby takéto úsporné domy dokázali navrhnúť. Už dnes stoja na Slovensku stovky energeticky vysoko úsporných domov, ktoré plnia odporúčania Smernice EÚ, a je jedno, ako sa volajú (najčastejšie sa používa označenie pasívny či nulový dom). A rovnako je jedno, či majú „certifikát“ toho alebo onoho združenia. Všetky majú veľmi nízke spotreby energií na prípravu tepla (často až pod
15 kWh/(m2 za rok), majú rôzne technológie využívajúce obnoviteľné zdroje, ale všetky sú zatiaľ hodnotené ako niečo netradičné! Prečo sa nimi neinšpirujeme?
Na Slovensku veľmi absentuje osveta a informovanosť, ktorá by oslovila širokú verejnosť formou serióznych publicistických článkov aj v iných (nielen odborných) časopisoch na tému energeticky úsporného domu. V elektronických médiách, ktorých vplyv je veľmi silný, téma úsporného domu z pohľadu spotreby energií prakticky neexistuje. A to, čo sa dá na túto tému nájsť na internete, je veľmi silne ovplyvnené reklamou. Náš časopis sa síce už 20 rokov snaží o vyplnenie tejto medzery, ale... sami „to“ neutiahneme.

Ing. Pavel Kleskeň, PhDr. Andrej Fabík

Viete, „čo“ idete stavať?

Ak by sme väčšine investorov, ktorí plánujú stavať RD, položili otázku – „Viete, čo hovoria o kvalite vášho RD zatriedenia domov do kategórií Dom triedy A1 či Ultranízkoenergetický RD?“
– asi by sme boli veľmi nemilo prekvapení.
Až 99 % odpovedí by iste znelo – ani nie!

Na úvod musíme skonštatovať, že hoci tieto odborné pojmy sa majú používať už  5 rokov a majú laickému investorovi identifikovať energetickú a tepelnotechnickú kvalitu jeho investície, opak je pravdou. Stále je v ich používaní riadny zmätok! Ani odborná verejnosť – projektanti nedokážu laikom – stavebníkom zrozumiteľne objasniť, ako im tieto zatriedenia pomôžu správne zhodnotiť ich RD. Je to spôsobené tým, že sa spájajú „obsahové náplne“ oboch pojmov a porovnania prinášajú nezrozumiteľnosť v používaní zatriedenia.
Týmto príspevkom sa vám pokúsime vysvetliť, ako tieto zatriedenia RD (do kategórií podľa platnej legislatívy) pomôžu „zakategorizovať“ či kvalitatívne identifikovať váš RD.

Ultraenergeticky úsporný RD – pohľad cez tepelnotechnickú normu
Od 1. januára 2016 sa musia podľa novelizovanej STN projektovať a stavať domy označované pojmom Ultranízkoenergetické. Tento pojem definuje veľkosť tepelných „strát“ domu za rok. Ultranízkoenergetický ukazovateľ STN hovorí, že „strata“ tepla cez  konštrukcie domu môže byť maximálne 40,7 kWh cez m2 pôdorysnej plochy domu za rok (doteraz 80 – 100 kWh/m2/rok).


Dom triedy A1 či A0 – pohľad cez energiu
Toto triedenie stavieb vyžaduje Zákon 555/2005 Z.z. O energetickej certifikácii budov a vykonávacie vyhlášky k tomuto zákonu. Pri certifikácii sa zavádza „ukazovateľ primárnej  energie“ a tento charakterizuje dom z pohľadu spotreby všetkej energie, ktorú spotrebuje pri svojej prevádzke. Triedy domov sú od A0, A1 po G, pričom zákon zavádza povinnosť vyhotoviť pre každý dom energetický certifikát.

Cieľom tohto energetického posudzovania je, aby sa zatriedením zvýšila transparentnosť na trhu s nehnuteľnosťami. Investorovi by malo zatriedenie A0, A1 či B – G povedať, koľko energií (celkom) potrebuje jeho dom na prevádzku. Domy projektované od 1.1.2016 by sa  mali pri tomto hodnotení dostať do triedy A1. Dom v triede B (zatriedenie B bolo povolené do 31.12.2015) je z pohľadu dnes platnej legislatívy už „zlý“, avšak stavby, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie pred prvým januárom roku 2016, sa budú môcť skolaudovať podľa „starej“ legislatívy.

Nezrozumiteľnosť použitia pojmu „primárna energia“
Primárna energia sa vypočítava z dodanej energie pre každý energetický spotrebič v dome (kúrenie, svietenie, klimatizácia, príprava TÚV...). Je vyjadrená kWh /1 m2 podlahovej plochy. (Potreba tepla sa nerovná celkovej dodanej energii pre dom!)
Podľa legislatívnych metodík sa dodaná energia pre každý spotrebič v dome musí transformovať. Táto transformácia má zohľadniť, ako ten ktorý typ energie zaťažuje životné prostredie. Podľa prílohy č. 2 k vyhláške MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. je prepočítací faktor primárnej energie pre zemný plyn 1,36; pre čierne uhlie 1,19; pre hnedé uhlie triedené 1,40; pre drevené peletky 0,20; pre drevné štiepky 0,15; pre kusové drevo 0,10. Pri elektrickej energii sa udáva prepočítací  faktor primárnej energie 2,764.

Pri hodnotení domu z pohľadu primárnej energie, t.j. pri tejto „transformácii“ zdrojov energie, ktorú dom spotrebováva, však dochádza k skresľovaniu zatriedenia domu do tried.
Podľa vyhlášky sa od celkovej potreby energií musí odpočítať energia dodaná do domu z obnoviteľných zdrojov energie (OZE)!, ktoré sú zabudované v dome či v jeho blízkom okolí. Toto nemá síce logiku, ale?! Vyhláška platí a jej použitím skresľujeme skutočnú potrebu.

Ďalšou nelogickosťou vyhlášky je už spomínaná „transformácia“ energií. Napríklad – dom vykurovaný el. energiou nakúpenou z distribučnej siete nezaťaží svojou prevádzkou životné prostredie ani gramom CO2. Je však „vďaka“ vyhláškovému koeficientu 2,764, ktorým sa musí jeho spotreba vynásobiť, zaradený v triede G. Ten istý dom „v Mašličkove“, hoci spotrebuje za vykurovaciu sezónu 3 nákladné autá mokrého, ukradnutého dreva, ktoré pri horení v „peterkách“ produkuje tony CO2, je „vďaka“ koeficientu 0,10 zatriedený v triede A0 !!! Toto sú paradoxy našej legislatívy.
Ako sa teda v tomto chaose orientovať? Musí u vás „zapracovať“ zdravý rozum a musíte hodnotiť vašu investíciu podľa zrozumiteľných kritérií.

Prevádzkové náklady vášho RD
Prevádzkové náklady sú tie, ktoré mesačne platíme. Definujme si ich!
Najviac nás stojí platba za palivo, ktorým si u klasickej stavby až 220 dní v roku pripravujeme teplo. Pri nZEB to môže byť len 150 dní. Aj príprava TÚV nám tvorí asi 20 % z mesačných platieb a teplú vodu musíme „mať“ 365 dní. Bežné činnosti ako svietenie, varenie, pranie či chladničky nám spotrebujú asi 8 – 12 % el. energie nakúpenej od distribučných spoločností. Najväčšie náklady tvorí príprava tepla. Pritom sa nám teplo stráca z domu a musíme ho nahradiť. Teplo sa stráca aj z rozvodov teplej vody a z akumulačných nádrží – boilerov, kde teplú vodu skladujeme. Aj toto teplo sa teda stráca. Najväčšie straty tepla sú však cez „obal“ stavby. Tohto si musíme byť vedomí, lebo teplo nám tvorí prevádzkové náklady vo výške až 60 % (pri štandardnej stavbe).

Sprísnenie STN predstavuje pre investora úspory
Sprísnenie požiadaviek na vyššiu tepelnotechnickú vlastnosť stavby stanovuje STN a bude mať pre užívateľa veľmi veľký ekonomický efekt vo forme zásadnej úspory prevádzkových nákladov, ktorá môže dosiahnuť úroveň až 60 – 80 % predpokladaných doterajších nákladov, keď straty tepla boli STN povolené na úrovni 80 –100 kWh/m2/rok.
Počítajte – ak sa nám prevádzkové náklady znížia o 60 – 80 % z našej mesačnej platby za teplo a ak teraz platíme cca 100 eur za dodávku plynu, čo je úplne bežná mesačná zálohová platba, budeme platiť len 20 či 40 eur. V reálnom vyjadrení (pri 60 % úspore) je to mesačná úspora 60 eur a ročná úspora až 720 eur. Pri dobe užívania stavby min. 30 rokov (bez zásadnej rekonštrukcie) sa za túto životnosť stavby usporí len na úspore za teplo až 21 600 eur. Pozeráte sa na prevádzkové náklady takto? Nie? Chyba!

Prečo takto nepočítame od prvej úvahy o stavbe RD?
Akosi sa tejto „matematiky všetci „bojíme“. Ide o uvažovanie, a tak vám „pomôžem“ počítať a takto uvažovať ešte raz.
Predpokladá sa, že dokončený rodinný dom bude mať životnosť 50 až 70 rokov. Dom musíte po dobu jeho životnosti prevádzkovať, teda platiť energie, ktoré vám dodajú teplo 220 dní v roku, teplú vodu 365 dní a tieto „služby domu“ nám jednoducho umožnia komfortné užívanie. Čo sa stane, ak sú tieto mesačné platby vysoké? Zistíte, že vaša investícia je spotrebič peňazí. Hľadáte riešenia na zníženie vysokých platieb. Idete teda šetriť! Na úkor čoho? Jednoznačne – „komfortu bývania“. Znížime vnútornú teplotu v izbách, ba až niektoré radiátory vypneme, na chodbe tiež vypneme radiátor, nevetráme, objavia sa plesne...
Toto nie je správna cesta, a tak by sme mali už pri projektovaní veľmi precízne počítať a kalkulovať, aj s víziou do budúcnosti. Veď ak zoberieme do úvahy prepočet z odstavca vyššie, tak pri životnosti domu 50 rokov a len 60 % úspore získame na prevádzkových nákladoch úsporu až – 36 000 eur. Ak sme za stavbu domu zaplatili cca 90 000 eur (stavali sme svojpomocne), tak je to 1/3 investičného vstupu, ktorá by „vyšla hore komínom“. Hospodárnosť prevádzky domu preto musí byť z pohľadu jeho majiteľa priorita!!!

Energetické hodnotenia sú už v projekte povinné
Existujú energeticky úsporné riešenia stavieb RD, a tak je len otázka, ako ich vy ako investor dokážete do svojho projektu získať, aby vám prinášali prevádzkovú úsporu?!

V povinnej časti projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie sa musí vyhotoviť dokument, ktorý v dostatočnom predstihu ukáže, aký hospodárny či nehospodárny dom z pohľadu spotreby energií investor, teda Vy, plánujete postaviť. Dokument sa volá Projektové energetické hodnotenie.
Dôvod, prečo sa musí v projektovej dokumentácii vyhotoviť tento dokument, je, aby návrh  budovy už v projektovanom stave spĺňal atribúty energeticky nenáročnej budovy. Vyžadujú to platné zákony. Platí! Energetické zatriedenie domu dnes musí byť v triede A 1!
Dôležitosť a prínos tohto dokumentu je v tom, že Projektové energetické hodnotenie je súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, teda existuje už v čase, keď je budova vo fáze prípravy stavby a ešte sa len rozhoduje o druhu a hrúbkach materiálov pre stavbu a tiež o hrúbke izolantu v jednotlivých skladbách obálky budovy (strecha, steny, podlahy, okná, základy...). Taktiež sa rozhoduje o spôsobe vykurovania a príprave teplej vody, vetraní... Ak nie ste spokojný s tým, čo máte nakreslené, je stále čas opraviť projekt. Nič sa nebúra, žiadne „dodatky“ od stavbárov, ktorým nerozumiete... Je stále čas na porovnávanie a počítanie, koľko vás bude stáť budúca prevádzka. Takže môžete požiadať projektanta o opravu vášho projektu.

Téma dňa – zmena investorovho uvažovania
Ultranízkoenergetický dom nás už dnes núti k rozmýšľaniu a nie je to na škodu. Požadovanú vyššiu tepelnotechnickú kvalitu stavieb treba, aj zo strany investora, hodnotiť kladne, hoci sa mu v prvej chvíli zdá, že dom bude investične drahší. Musí však uvažovať a nepodliehať emóciám.
Je už overené, že investičné vstupy pri stavbe energeticky vysokoúsporného domu triedy A 1 sa nezvýšia radikálnym spôsobom! Porovnania hovoria, že za vyššie tepelnotechnické vlastnosti (do stavby sa musí vložiť hrubšia izolácia) sa zvýšia zaobstarávacie náklady len o cca 7 %. Úspory ročných prevádzkových nákladov sú však až 80 %.
Je čas aj na „vízie“ – teda odvážne riešenia? Áno. Veď od roku 2021, odkedy sa budú  domy s takmer nulovou spotrebou energie musieť stavať, nás delia len 4 roky, a tak použime už dnes riešenia pre budúcnosť!!!

Čo má štát podporovať – nZEB alebo zelené budovy?
Ak pri stavbe domu (pasívne domy, nízkoenergetické, ultraenergeticky úsporné...) použijete niektorú technológiu pre tvorbu energie, ktorá využíva obnoviteľné zdroje energií (OZE), tak postavíte Zelený RD. Získavať energiu z OZE (slnko, vietor... ) nie je lacné (ceny týchto zariadení sú vysoké) a životnosť technických zariadení na získanie OZE je len okolo 10 – 20 rokov. Za ten čas sa často (úsporami na prevádzke) ani nevrátia náklady vložené do ich obstarania. Po 20 rokoch sú teda nutné ďalšie investície. Z toho vyplýva, že zelený dom šetrí síce životné prostredie, ale vôbec nemusí šetriť vrecko investora. Zelená budova nemusí sa  rovnať šetrná budova!

Budovy s takmer nulovou spotrebou energie – nZEB majú veľmi malú spotrebu tepelných energií počas celej doby životnosti budovy. Nepotrebujú žiadne vysoké investície do technológií. Viac vložíte len do hrúbky tepelných izolácií a viac ich obnovovať nemusíte. Vaša prevádzka bude lacná a neutrpí ani komfort bývania.

Otázka dňa je teda – Čo má štát podporovať, nZEB alebo zelené budovy? Dnes podporuje cez dotačný program Zelené budovy?! Toto je na diskusiu? Z čoho bude u investorov väčší efekt? Z použitia technológií OZE či domov kategórie nZEB. Ja zastávam názor, že výstavba nZEB je pre investora najefektívnejšie riešenie.

Ing. Igor Niko
Energetický auditor
Súdny znalec v odbore Pozemné stavby,
Stavebná fyzika, Odhad hodnoty nehnuteľností,
autor stavebného systému MGU

Viete, „čo“ idete stavať?

Ak by sme väčšine investorov, ktorí plánujú stavať RD, položili otázku – „Viete, čo hovoria o kvalite vášho RD zatriedenia domov do kategórií Dom triedy A1 či Ultranízkoenergetický RD?“
– asi by sme boli veľmi nemilo prekvapení.
Až 99 % odpovedí by iste znelo – ani nie!

Na úvod musíme skonštatovať, že hoci tieto odborné pojmy sa majú používať už  5 rokov a majú laickému investorovi identifikovať energetickú a tepelnotechnickú kvalitu jeho investície, opak je pravdou. Stále je v ich používaní riadny zmätok! Ani odborná verejnosť – projektanti nedokážu laikom – stavebníkom zrozumiteľne objasniť, ako im tieto zatriedenia pomôžu správne zhodnotiť ich RD. Je to spôsobené tým, že sa spájajú „obsahové náplne“ oboch pojmov a porovnania prinášajú nezrozumiteľnosť v používaní zatriedenia.
Týmto príspevkom sa vám pokúsime vysvetliť, ako tieto zatriedenia RD (do kategórií podľa platnej legislatívy) pomôžu „zakategorizovať“ či kvalitatívne identifikovať váš RD.

Ultraenergeticky úsporný RD – pohľad cez tepelnotechnickú normu
Od 1. januára 2016 sa musia podľa novelizovanej STN projektovať a stavať domy označované pojmom Ultranízkoenergetické. Tento pojem definuje veľkosť tepelných „strát“ domu za rok. Ultranízkoenergetický ukazovateľ STN hovorí, že „strata“ tepla cez  konštrukcie domu môže byť maximálne 40,7 kWh cez m2 pôdorysnej plochy domu za rok (doteraz 80 – 100 kWh/m2/rok).


Dom triedy A1 či A0 – pohľad cez energiu
Toto triedenie stavieb vyžaduje Zákon 555/2005 Z.z. O energetickej certifikácii budov a vykonávacie vyhlášky k tomuto zákonu. Pri certifikácii sa zavádza „ukazovateľ primárnej  energie“ a tento charakterizuje dom z pohľadu spotreby všetkej energie, ktorú spotrebuje pri svojej prevádzke. Triedy domov sú od A0, A1 po G, pričom zákon zavádza povinnosť vyhotoviť pre každý dom energetický certifikát.

Cieľom tohto energetického posudzovania je, aby sa zatriedením zvýšila transparentnosť na trhu s nehnuteľnosťami. Investorovi by malo zatriedenie A0, A1 či B – G povedať, koľko energií (celkom) potrebuje jeho dom na prevádzku. Domy projektované od 1.1.2016 by sa  mali pri tomto hodnotení dostať do triedy A1. Dom v triede B (zatriedenie B bolo povolené do 31.12.2015) je z pohľadu dnes platnej legislatívy už „zlý“, avšak stavby, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie pred prvým januárom roku 2016, sa budú môcť skolaudovať podľa „starej“ legislatívy.

Nezrozumiteľnosť použitia pojmu „primárna energia“
Primárna energia sa vypočítava z dodanej energie pre každý energetický spotrebič v dome (kúrenie, svietenie, klimatizácia, príprava TÚV...). Je vyjadrená kWh /1 m2 podlahovej plochy. (Potreba tepla sa nerovná celkovej dodanej energii pre dom!)
Podľa legislatívnych metodík sa dodaná energia pre každý spotrebič v dome musí transformovať. Táto transformácia má zohľadniť, ako ten ktorý typ energie zaťažuje životné prostredie. Podľa prílohy č. 2 k vyhláške MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. je prepočítací faktor primárnej energie pre zemný plyn 1,36; pre čierne uhlie 1,19; pre hnedé uhlie triedené 1,40; pre drevené peletky 0,20; pre drevné štiepky 0,15; pre kusové drevo 0,10. Pri elektrickej energii sa udáva prepočítací  faktor primárnej energie 2,764.

Pri hodnotení domu z pohľadu primárnej energie, t.j. pri tejto „transformácii“ zdrojov energie, ktorú dom spotrebováva, však dochádza k skresľovaniu zatriedenia domu do tried.
Podľa vyhlášky sa od celkovej potreby energií musí odpočítať energia dodaná do domu z obnoviteľných zdrojov energie (OZE)!, ktoré sú zabudované v dome či v jeho blízkom okolí. Toto nemá síce logiku, ale?! Vyhláška platí a jej použitím skresľujeme skutočnú potrebu.

Ďalšou nelogickosťou vyhlášky je už spomínaná „transformácia“ energií. Napríklad – dom vykurovaný el. energiou nakúpenou z distribučnej siete nezaťaží svojou prevádzkou životné prostredie ani gramom CO2. Je však „vďaka“ vyhláškovému koeficientu 2,764, ktorým sa musí jeho spotreba vynásobiť, zaradený v triede G. Ten istý dom „v Mašličkove“, hoci spotrebuje za vykurovaciu sezónu 3 nákladné autá mokrého, ukradnutého dreva, ktoré pri horení v „peterkách“ produkuje tony CO2, je „vďaka“ koeficientu 0,10 zatriedený v triede A0 !!! Toto sú paradoxy našej legislatívy.
Ako sa teda v tomto chaose orientovať? Musí u vás „zapracovať“ zdravý rozum a musíte hodnotiť vašu investíciu podľa zrozumiteľných kritérií.

Prevádzkové náklady vášho RD
Prevádzkové náklady sú tie, ktoré mesačne platíme. Definujme si ich!
Najviac nás stojí platba za palivo, ktorým si u klasickej stavby až 220 dní v roku pripravujeme teplo. Pri nZEB to môže byť len 150 dní. Aj príprava TÚV nám tvorí asi 20 % z mesačných platieb a teplú vodu musíme „mať“ 365 dní. Bežné činnosti ako svietenie, varenie, pranie či chladničky nám spotrebujú asi 8 – 12 % el. energie nakúpenej od distribučných spoločností. Najväčšie náklady tvorí príprava tepla. Pritom sa nám teplo stráca z domu a musíme ho nahradiť. Teplo sa stráca aj z rozvodov teplej vody a z akumulačných nádrží – boilerov, kde teplú vodu skladujeme. Aj toto teplo sa teda stráca. Najväčšie straty tepla sú však cez „obal“ stavby. Tohto si musíme byť vedomí, lebo teplo nám tvorí prevádzkové náklady vo výške až 60 % (pri štandardnej stavbe).

Sprísnenie STN predstavuje pre investora úspory
Sprísnenie požiadaviek na vyššiu tepelnotechnickú vlastnosť stavby stanovuje STN a bude mať pre užívateľa veľmi veľký ekonomický efekt vo forme zásadnej úspory prevádzkových nákladov, ktorá môže dosiahnuť úroveň až 60 – 80 % predpokladaných doterajších nákladov, keď straty tepla boli STN povolené na úrovni 80 –100 kWh/m2/rok.
Počítajte – ak sa nám prevádzkové náklady znížia o 60 – 80 % z našej mesačnej platby za teplo a ak teraz platíme cca 100 eur za dodávku plynu, čo je úplne bežná mesačná zálohová platba, budeme platiť len 20 či 40 eur. V reálnom vyjadrení (pri 60 % úspore) je to mesačná úspora 60 eur a ročná úspora až 720 eur. Pri dobe užívania stavby min. 30 rokov (bez zásadnej rekonštrukcie) sa za túto životnosť stavby usporí len na úspore za teplo až 21 600 eur. Pozeráte sa na prevádzkové náklady takto? Nie? Chyba!

Prečo takto nepočítame od prvej úvahy o stavbe RD?
Akosi sa tejto „matematiky všetci „bojíme“. Ide o uvažovanie, a tak vám „pomôžem“ počítať a takto uvažovať ešte raz.
Predpokladá sa, že dokončený rodinný dom bude mať životnosť 50 až 70 rokov. Dom musíte po dobu jeho životnosti prevádzkovať, teda platiť energie, ktoré vám dodajú teplo 220 dní v roku, teplú vodu 365 dní a tieto „služby domu“ nám jednoducho umožnia komfortné užívanie. Čo sa stane, ak sú tieto mesačné platby vysoké? Zistíte, že vaša investícia je spotrebič peňazí. Hľadáte riešenia na zníženie vysokých platieb. Idete teda šetriť! Na úkor čoho? Jednoznačne – „komfortu bývania“. Znížime vnútornú teplotu v izbách, ba až niektoré radiátory vypneme, na chodbe tiež vypneme radiátor, nevetráme, objavia sa plesne...
Toto nie je správna cesta, a tak by sme mali už pri projektovaní veľmi precízne počítať a kalkulovať, aj s víziou do budúcnosti. Veď ak zoberieme do úvahy prepočet z odstavca vyššie, tak pri životnosti domu 50 rokov a len 60 % úspore získame na prevádzkových nákladoch úsporu až – 36 000 eur. Ak sme za stavbu domu zaplatili cca 90 000 eur (stavali sme svojpomocne), tak je to 1/3 investičného vstupu, ktorá by „vyšla hore komínom“. Hospodárnosť prevádzky domu preto musí byť z pohľadu jeho majiteľa priorita!!!

Energetické hodnotenia sú už v projekte povinné
Existujú energeticky úsporné riešenia stavieb RD, a tak je len otázka, ako ich vy ako investor dokážete do svojho projektu získať, aby vám prinášali prevádzkovú úsporu?!

V povinnej časti projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie sa musí vyhotoviť dokument, ktorý v dostatočnom predstihu ukáže, aký hospodárny či nehospodárny dom z pohľadu spotreby energií investor, teda Vy, plánujete postaviť. Dokument sa volá Projektové energetické hodnotenie.
Dôvod, prečo sa musí v projektovej dokumentácii vyhotoviť tento dokument, je, aby návrh  budovy už v projektovanom stave spĺňal atribúty energeticky nenáročnej budovy. Vyžadujú to platné zákony. Platí! Energetické zatriedenie domu dnes musí byť v triede A 1!
Dôležitosť a prínos tohto dokumentu je v tom, že Projektové energetické hodnotenie je súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, teda existuje už v čase, keď je budova vo fáze prípravy stavby a ešte sa len rozhoduje o druhu a hrúbkach materiálov pre stavbu a tiež o hrúbke izolantu v jednotlivých skladbách obálky budovy (strecha, steny, podlahy, okná, základy...). Taktiež sa rozhoduje o spôsobe vykurovania a príprave teplej vody, vetraní... Ak nie ste spokojný s tým, čo máte nakreslené, je stále čas opraviť projekt. Nič sa nebúra, žiadne „dodatky“ od stavbárov, ktorým nerozumiete... Je stále čas na porovnávanie a počítanie, koľko vás bude stáť budúca prevádzka. Takže môžete požiadať projektanta o opravu vášho projektu.

Téma dňa – zmena investorovho uvažovania
Ultranízkoenergetický dom nás už dnes núti k rozmýšľaniu a nie je to na škodu. Požadovanú vyššiu tepelnotechnickú kvalitu stavieb treba, aj zo strany investora, hodnotiť kladne, hoci sa mu v prvej chvíli zdá, že dom bude investične drahší. Musí však uvažovať a nepodliehať emóciám.
Je už overené, že investičné vstupy pri stavbe energeticky vysokoúsporného domu triedy A 1 sa nezvýšia radikálnym spôsobom! Porovnania hovoria, že za vyššie tepelnotechnické vlastnosti (do stavby sa musí vložiť hrubšia izolácia) sa zvýšia zaobstarávacie náklady len o cca 7 %. Úspory ročných prevádzkových nákladov sú však až 80 %.
Je čas aj na „vízie“ – teda odvážne riešenia? Áno. Veď od roku 2021, odkedy sa budú  domy s takmer nulovou spotrebou energie musieť stavať, nás delia len 4 roky, a tak použime už dnes riešenia pre budúcnosť!!!

Čo má štát podporovať – nZEB alebo zelené budovy?
Ak pri stavbe domu (pasívne domy, nízkoenergetické, ultraenergeticky úsporné...) použijete niektorú technológiu pre tvorbu energie, ktorá využíva obnoviteľné zdroje energií (OZE), tak postavíte Zelený RD. Získavať energiu z OZE (slnko, vietor... ) nie je lacné (ceny týchto zariadení sú vysoké) a životnosť technických zariadení na získanie OZE je len okolo 10 – 20 rokov. Za ten čas sa často (úsporami na prevádzke) ani nevrátia náklady vložené do ich obstarania. Po 20 rokoch sú teda nutné ďalšie investície. Z toho vyplýva, že zelený dom šetrí síce životné prostredie, ale vôbec nemusí šetriť vrecko investora. Zelená budova nemusí sa  rovnať šetrná budova!

Budovy s takmer nulovou spotrebou energie – nZEB majú veľmi malú spotrebu tepelných energií počas celej doby životnosti budovy. Nepotrebujú žiadne vysoké investície do technológií. Viac vložíte len do hrúbky tepelných izolácií a viac ich obnovovať nemusíte. Vaša prevádzka bude lacná a neutrpí ani komfort bývania.

Otázka dňa je teda – Čo má štát podporovať, nZEB alebo zelené budovy? Dnes podporuje cez dotačný program Zelené budovy?! Toto je na diskusiu? Z čoho bude u investorov väčší efekt? Z použitia technológií OZE či domov kategórie nZEB. Ja zastávam názor, že výstavba nZEB je pre investora najefektívnejšie riešenie.

Ing. Igor Niko
Energetický auditor
Súdny znalec v odbore Pozemné stavby,
Stavebná fyzika, Odhad hodnoty nehnuteľností,
autor stavebného systému MGU

niko@niko-invest.sk
tel.: 0902 914 455
Stiahnite si katalóg projektov
rodinných domov s takmer
nulovou spotrebou energie na
www.niko-invest.sk
www.mgusystem.sk

Energeticky takmer nulové domy (nZEB) – jediné riešenie

Dnes, keď sú známe všetky teoretické podklady progresívnych spôsobov projektovania aj procesov realizácie energeticky vysoko úsporných stavieb, by nemal byť problém požiadať svojho projektanta, aby vám vyprojektoval dom s energetickou perspektívou. Prečo? Pretože dlhodobo usporíte na prevádzke.

Legislatívne opatrenia EÚ a ich zakomponovanie do našich slovenských noriem, týkajúcich sa stavebníctva, musia vo veľmi krátkej dobe radikálne zmeniť zaužívané postupy pri projektovaní a výstavbe rodinných domov. Budovy a stavby pre bývanie spotrebovávajú viac ako 40 % energie, ktorú ľudstvo pre svoju potrebu produkuje. Cieľ je – znížiť spotrebu energií. Novodobé riešenia preto vyžadujú ekologickejší pohľad na stavby.

Legislatívne usmernenia
Slovenská norma STN 73 0540 - 2: 2012 - Tepelná ochrana budov stanovuje spôsoby posudzovania tepelnotechnických vlastností konštrukcií a od 1.1.2016 odporúča, aby max. potreba tepla v stavbe RD bola 40,7 kWh/m2/rok.
Druhým legislatívnym usmernením je Vyhláška 364/2012, ktorá metodicky usmerňuje, aké energeticky náročné domy sa majú stavať. Táto vyhláška hovorí, že od
1.1.2016 sa majú stavať domy v triede A, kde má byť potreba tepla na vykurovanie menšia ako 42 kWh/m2/rok. Obe legislatívne nariadenia sa mierne líšia, ale jednoznačne „udávajú“ smerovanie k výstavbe vysokoúsporných domov z pohľadu spotreby energií. Efekt z tohto smerovania bude mať aj investor – znížia sa mu prevádzkové náklady, pretože straty energií budú nižšie a platby za ne zásadným spôsobom poklesnú. Celosvetové a celoeurópske smerovanie je k výstavbe domov s takmer nulovou spotrebou energie (nZEB).

Prínos pre investora – stavebníka
Malé straty energií cez obálku stavby (tadiaľ sa dejú úniky tepelných energií) zaručia zníženie investičných vstupov pri stavbe v časti projektovania TZB zariadení. V energeticky nulových domoch (nZEB) nepotrebujete ústredné kúrenie (podlahové či stenové) za tisíce eur, nepotrebujete drahé klimatizácie s vysokými prevádzkovými nákladmi v lete, ale ani centrálne rekuperačné jednotky, ak máte obavu o kvalitu vnútorného vzduchu. Vystačíte s decentrálnymi technológiami prípravy tepla či úpravy kvality vzduchu. Napríklad pri riešení vykurovania domu s takmer nulovou spotrebou energie (menej ako 20 kWh/m2/rok) postačia v obytných miestnostiach lokálne infrapanely či elektrické vykurovacie telesá s veľmi nízkymi vykurovacími výkonmi a s minimálnymi obstarávacími nákladmi v desiatkach eur.

Ušetrené peniaze za náročné technológie (TZB) prednostne vložíte do hrubých tepelných izolácií stien, strechy, podlahy, aby sa dosiahli hodnoty R=10 – 12 (m2.K/W).
Takéto domy majú v praxi (v závislosti od veľkosti domu) reálnu! ročnú spotrebu energie na kúrenie (bez zohľadnenia solárnej alebo inej obnoviteľnej energie alebo energie
získanej z rekuperácie) od 1 500 do 2 500 kWh za rok.
Pri dnešných cenách energie to predstavuje platbu cca
20 – 40 eur mesačne. Preto by ste mali svojho projektanta požiadať, aby do konštrukčných skladieb, z ktorých tvorí obálku stavby, navrhol viac tepelných izolácií, ako odporúča STN.


Aká bude realita?
Štatistiky hovoria, že až 90 % domov sa stavia dva až tri roky (len 10 % tvoria drevodomy, ktoré majú kratší čas výstavby). Domy, na ktoré dnes vybavujete stavebné povolenia, tak budú musieť mať, keď ich dokončíte (už bude rok 2017 – 2018), energetické certifikáty v triede A1! Bude to tak? Boli projektované so spotrebou energie pri hornej hranici rozpätia triedy A1, čo v reálnej hodnote predstavuje – 20 kWh/m2/rok?
Ak sa nebudete zaujímať o úsporný typ výstavby formou budov s takmer nulovou spotrebou energií (nZEB), tak mám veľké pochybnosti, aký bude výsledok energetického posúdenia!
Ak si nepostavíte rodinný dom kategórie nZEB, tak keď prejdú dva tri roky, „uspokojenie a radosť“ z nového bývania opadnú a „spotreba energií“, za ktoré budete platiť každý mesiac, bude trápiť len a len vás. Ak nebudete mať energeticky vysokoúsporný dom, verte, budete maximálne nespokojný s tým, čo vlastníte. Až v čase užívania domu a platenia zálohových faktúr za energie zistíte, že dom sa z tepelnotechnického hľadiska dal už v čase výstavby, teda dnes postaviť aj lepšie.

„Z čoho?“ – hamletovská otázka
Výber stavebného systému je u laického stavebníka obvykle otázkou výberu z „pocitov“ k nejakému stavebnému systému. Ale aj keď niekto verí len „múranici“ a o drevostavbe či inom systéme nechce „ani počuť“, vždy by si mal dať námahu a vytvoriť si obraz o možnostiach, ktoré mu výrobcovia stavebných systémov ponúkajú.
Je na škodu veci, že posudzovanie tepelnotechnických vlastností systémov, z ktorých sa má dom postaviť, a dopad tohto výberu na platby v budúcom rodinnom dome, nie sú prvou a hlavnou posudzovanou hodnotou zvoleného stavebného systému. Obvykle prevažuje posúdenie ceny za tvarovku či za m2 steny!

Ak pri výbere stavebného materiálu, odborne označovaného pojmom stavebný systém, zvyčajne ako prvé porovnávate prvotný investičný vstup, teda nákup 1 m2 materiálu či cenu za tvarovku, dopúšťate sa chyby! Vo svojej podstate porovnávate – neporovnateľné! Porovnávate totiž vstupné ceny materiálov a už spomínaná tepelnotechnická kvalita, teda strata tepla cez materiál, z ktorého si dom postavíte, a za ktorú budete platiť
počas celej doby užívania svojho RD, ide „mimo vás“. Budúce prevádzkové náklady zaujímajú len – 2 % stavebníkov. O tomto neduhu sa všeobecne vie, avšak projektanti akosi nechcú zmeniť svoj prístup
(česť výnimkám).

Čo teda porovnávať?
Musíme porovnávať straty tepla cez 1 m2 steny (okna, dverí, strechy, atď...) pri rovnakých vonkajších a vnútorných teplotách. Tieto parametre sú označované ako hodnota U s dolným indexom a sú udávané v jednotkách kWh/m2. Laický stavebník si po podrobnejšom preštudovaní prospektov od výrobcu stavebného systému síce dokáže porovnať, aké straty dosiahne pri rôznych šírkach stavebných konštrukcií. Stále však „posudzuje“ jeden stavebný systém a nevytvára si priestor na posúdenie alternatív z rôznych stavebných systémov.
Predstava práce seriózneho projektanta je taká, že by investorovi teda svojmu zákazníkovi mal ponúknuť niekoľko ideí i alternatív konštrukčných riešení z vlastnej iniciatívy. Nedeje sa tak, pretože podľa argumentov projektantov ide o prácu navyše, ktorú im nik nezaplatí. Mám troška iný názor. Najlepšia reklama je spokojný investor. Keď svojmu známemu, ktorý chce stavať RD, povie, že za kúrenie platí mesačne len 20 – 30 eur, určite si záujemca bude od neho pýtať telefónne číslo na „jeho“ projektanta.

Ing. Ingrida Niková,
doktorandka na Katedre TZB,
Stavebnej fakulty STU v Bratislave
Snímky: archív MGU

Použitá literatúra:
ŽIVNER, Lukáš. Monitorovanie prevádzky tepelného čerpadla v zimnom režime. In Vykurovanie 2015 [elektronický zdroj] : zborník prednášok z 23. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie na tému Vykurovanie a budovy s takmer nulovou potrebou energie, Stará Ľubovňa, SR,
2. - 6. 3. 2015. 1. vyd. Bratislava : SSTP, 2015, CD-ROM, s. 277-280.
ISBN 978-80-89216-70-3 (CD-ROM).

Hybridné fotovolticko-termické solárne kolektory
Produkujú elektrickú aj tepelnú energiu a predstavujú inteligentný spôsob využívania slnečnej energie.
Ing. Diana Kováčová, doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.

Analysis of solar thermal energy system in Slovakia 1.D. Kováčová
2.Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Department of Building Services, Radlinského 11, 810 05 Bratislava,Slovakia

Hľadáte optimálne riešenie vykurovania vášho domu?

Rozhodnutie, aké technologické zariadenie bude do vášho domu dodávať teplo, nie je jednoduché. Ponuka vykurovacích systémov na trhu je rozsiahla a nie je ľahké objektívne porovnať výhody a nevýhody jednotlivých systémov. Porovnávať sa môžu rôzne parametre systémov.

Otázka, ktorú v tomto príspevku riešime, spočíva v porovnaní prevádzkových nákladov, teda v porovnaní, koľko eur nás bude vlastne ročne stáť vykúrenie domu pri rôznych palivách a zdrojoch tepla. Pre objektívne posúdenie tejto otázky sme oslovili kompetentných odborníkov, ktorými sú špecialisti z Technickej univerzity vo Zvolene.

Východiská a rozsah posudzovania v analýze
Pre analýzu nákladov na vykurovanie (bez prípravy TÚV) bol vybraný dvojpodlažný (prízemie, podkrovie) rodinný dom (RD) s pôdorysným rozmerom 9,75 x 9,75 m so zastavanou plochou 95 m2 a úžitkovou plochou 154 m2 (prízemie 78 m2, podkrovie 76 m2). Dom nie je podpivničený, je založený na základových pásoch. Dom je zateplený na úroveň nízkoenergetického domu triedy B. Analýza nebude porovnávať investičné vstupy, ale len výpočtami predpokladané spotreby palív podľa metodík STN pre navrhovania vykurovacích systémov. Zároveň sa posúdi aj množstvo produkovaného CO2 u každého zdroja tepla.
Výpočet tepelno-technických vlastností, tepelných strát, mernej potreby tepla na vykurovanie, spotreby palív u  rôznych spôsobov vykurovania a pod. bol vypracovaný v súvislosti s normami STN 73 0540, STN EN ISO 6946, STN EN ISO 13370, STN EN ISO 10211, STN EN ISO 10077-1
a STN EN ISO 13790.
Analýza bola vypracovaná pre rôzne zdroje palív produkujúcich teplo a spôsoby vykurovania. Ceny palív – energií, z ktorých je teplo vyrobené, sú získané z oficiálnych verejne dostupných cenníkov uverejnených na internete.
Analýza obsahuje aj zhodnotenie týchto „palív“ z pohľadu tvorby emisií. Výpočet emisií oxidu uhličitého stanovuje norma STN EN 15603 s využitím hodnôt súčiniteľa emisií CO2. Podľa prílohy č. 2 k Vyhláške MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. pre jednotlivé energetické nosiče sa uvažujú hodnoty súčiniteľa emisií CO2 v kg/kWh: 0,277 – zemný plyn; 0,394 – čierne uhlie; 0,433 – hnedé uhlie triedené; 0,020 – drevené peletky, drevná štiepka a kusové drevo; pre energetický mix sa pri elektrine použije súčiniteľ emisií CO2 = 0,293.


Komentár k metodike prepočtov
Posudzovali sa nasledovné palivá: El. energia nakúpená od distribučnej spoločnosti. Plynové vykurovanie. Výroba tepla spaľovaním hnedého uhlia a čierneho uhlia. Výroba tepla v rôznych typoch kotlov pre spaľovanie kusového dreva ako paliva. Posudzovalo sa aj moderné peletkové vykurovanie, atď.
Výpočtami sa definovala prvotná potreba energie v mieste jej výroby, so zohľadnením všetkých strát z dôvodu posúdenia účinnosti zariadenia na jej výrobu, strát na rozvodoch, atď. Celkovú potrebu tepelnej energie vyjadruje ukazovateľ – primárna energia. Podľa metodík sa táto energia musí transformovať. Podľa prílohy č. 2 k Vyhláške MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. je prepočítací faktor primárnej energie pre zemný plyn 1,36; pre čierne uhlie 1,19; pre hnedé uhlie triedené 1,40; pre drevené peletky 0,20; pre drevné štiepky 0,15; pre kusové drevo 0,10. Pri elektrickej energii sa uvažuje faktor primárnej energie 2,764.
Množstvo emisií vyprodukovaných pri výrobe energie zase vyjadruje množstvo emisií oxidu uhličitého.
V nasledujúcich tabuľkách sú prepočty a grafy, ktoré vyjadrujú uvedené hodnoty pre jednotlivé spôsoby vykurovania, na základe prepočítavacích faktorov. Tieto sú prebraté z metodiky energeticko-ekologického hodnotenia budov (energetickej certifikácie) a sú uvedené vo Vyhláške MVRR SR č. 311/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a príslušných technických noriem.

Komentár k výsledkom
Tabuľka potreby primárnej energie ukazuje, že vykurovanie RD drevom je z pohľadu množstva primárnej energie, vynaloženej na ročnú potrebu energie pre vykúrenie rodinného domu, bezkonkurenčne najnižšie aj v porovnaní s fosílnymi palivami (plyn či uhlie). Údaje potreby primárnej energie boli následne prepočítané na priame ekonomické platby za palivá. Tieto sú názorne usporiadané v grafe.

Graf ukazuje, že z ekonomického hľadiska je vykurovanie akumulačnými kachľovými pecami (do tejto kategórie sa zaraďujú aj akumulačné krby) prevádzkovo najlacnejšie. Tento výsledok jednoznačne hovorí o efektivite moderných „kozubov a kachieľ“, avšak bude dosť diskutovaný a v dennom živote konfrontovaný s „pohodlím“ prevádzky vykurovania. Pri obsluhe je nutné prikladanie či občasné čistenie zariadenia od popola. Obyvatelia a majitelia RD síce uznávajú výbornú ekonomiku vykurovania kachľovými pecami či akumulačnými krbmi, ale nechcú si „dať vziať“ prakticky bezúdržbové systémy vykurovania plynom či elektrinou. Škoda, že je to tak.

Ekológia vykurovania drevom a vysoko­účinnou akumulačnou kachľovou pecou
Ekologické hľadisko je ďalším silným argumentom, prečo si vybrať na vykurovanie práve kachľovú pec alebo akumulačný krb. Emisie CO2, ktoré spôsobujú tvorbu skleníkového efektu na našej planéte, sú pri spaľovaní dreva jednoznačne najnižšie, čo potvrdzuje aj tabuľka.
Drevo patrí k obnoviteľným zdrojom suroviny a Slovensko sa vyznačuje vysokou mierou lesnatosti a zásobami dreva. Pri vyváženom hospodárení s lesmi, čo znamená, že ak podiel ročnej ťažby z celkového bežného ročného prírastku bude vždy menší, dochádza k stálemu narastaniu drevnej suroviny v lesoch. Slovensko takýto princíp hospodárenia zachováva – svedčí o tom zelená správa Ministerstva pôdohospodárstva SR za rok 2010.
Majme na pamäti, že drevo počas svojho rastu naakumuluje ďaleko viac CO2, ako ho uvoľní pri spaľovaní. Bilancia  produkcie CO2 je pri systéme vykurovania pecou či krbom teda vysoko záporná, a preto by sa vykurovacím systémom s palivom – drevo mala zo strany verejnosti, ale aj zo strany štátu venovať maximálna pozornosť.

Ing. Robert Šalvata
konateľ spoločnosti
J&R Inspire spol.s r.o.

Tehla HELUZ – to je tradícia, komfort a kvalita

Tehla je moderný a pokrokový materiál overený históriou. Snáď každý z nás ju niekedy mal v ruke, skúšal z nej niečo postaviť. Tehla je stáročiami overený základný „kameň“ našich príbytkov. Má však nový vzhľad. Áno, je to tehla. Je to HELUZ.

Už od nepamäti ľudia žili v rôznych príbytkoch, najskôr v jaskyniach, potom si stavali drevené chatrče a zruby. Neskôr prišli na to, že sa musia chrániť nielen pred poveternostnými vplyvmi, ale aj pred vonkajším nepriateľom. Zistili, že ich najlepšie ochráni pevný, tvrdý, mrazu, dažďu aj slnku odolný materiál, ktorým sa stala tehla.

I tá prešla dlhým vývojom, zdokonaľovala sa podľa technického vývoja a pokroku vo spoločnosti. Nové technológie umožňovali stále zdokonaľovať, vylepšovať tento materiál, aby spĺňal požiadavky, aké človek pre svoj spojený život a bývanie požaduje. Výrobky HELUZ taktiež prešli dlhým vývojom, radom inovácií, technických zlepšení aj konštrukčnými zmenami. Dnes sa radia medzi to najlepšie, čo na našom trhu s tehlovým materiálom môžete zohnať.

Žijeme v priaznivom klimatickom priestore, prakticky mimo tektonicky ohrozeného zemského podložia, v miestach, kde sa po tisíce rokov žilo najskôr v kamenných a neskôr v príjemnejších tehlových budovách. Teda v domoch odolných všetkým vonkajším aj poveternostným vplyvom, chrániacich nás pred chladom aj teplom, poskytujúcich nám všetok komfort pre dobré a zdravé bývanie. I tu je miesto na široký tehlový sortiment od spoločnosti HELUZ. Výrobky HELUZ vás ochránia nielen pred nepriazňou počasia, ale sú garantom bezpečného bývania.

Klimatické a tektonické podmienky nám umožňujú využívať pri výstavbe domov tie najkvalitnejšie stavebné tehlové materiály. Nemôžeme sa tak dostať do situácie ako v Ázii alebo v Amerike, keď vplyvom silného vetra sa dom rozletí po okolí alebo v záplavách dom odpláva, pretože je postavený z dreva alebo podobných ľahkých materiálov. To sa nás v našom tektonickom priestore netýka, v prípade tehlových domov v našom domácom priestore nám podobné katastrofy nehrozia. Naopak, vplyv tektonického podložia takmer bez obmedzenia ovplyvňuje projektovú prípravu tak, že minimalizuje voľbu pri výbere materiálu, než je to v oblastiach ohrozených zemetrasením. Výrobky Heluz aj tu obstoja, ponúkajú širokú sortimentnú škálu vhodnú do našich klimatických podmienok.

Súčasný klimatický vývoj naznačuje, že sa meteorologická situácia nebude zlepšovať, ale skôr zhoršovať. A to je ďalší argument pre využívanie kvalitných tehlových materiálov na stavbu obydlí, teda aj výrobkov spoločnosti HELUZ.

Tehla a dnes už ďalšie kvalitné tehlové materiály nám poskytujú moderný a pokrokový stavebný materiál, ktorý nenahradí žiadny iný prírodný materiál. Kameň je síce pevnejší, ale je studený, ťažko sa opracováva, má vysokú hmotnosť a je drahý. Drevo je na tom lepšie, nie je síce tak pevné, ale lepšie sa opracováva a je s ním jednoduchšia manipulácia než s kameňom. Niekto by povedal, že je aj lacnejšie, ale dnes už to zďaleka neplatí. Nie je to materiál bezúdržbový ani poveternostne odolný ako tehla, ktorá stojí po stáročia aj tam, kde kedysi stáli drevené stavby. Tehla dýcha, je pevná, dobre sa opracováva, je ľahká, je bezúdržbová, odoláva všetkým poveternostným vplyvom, vytvára zdravé prostredie pre bývanie a v neposlednom rade je to prírodný materiál. I tu HELUZ boduje, spĺňa všetky aj tie najnáročnejšie požiadavky na stavebný materiál v tejto najsilnejšej konkurencii prírodných materiálov.

Tehla a tehlové materiály sú a aj do budúcna budú tým najprijateľnejším a najrozšírenejším materiálom pre stavbu domu aj menších stavieb. S tehlou sa pustí do práce každý. Stačí si len vybrať z neprebernej škály tvarov, rozmerov aj špecifikácií, ktoré určujú tehly na stavbu rôznych častí domu. To platí dvojnásobne aj pre výrobky HELUZ. Myslí na každého a predovšetkým na budúcnosť, ponúka materiály aj na stavbu, ktorá dáva úspory, šetrí čas aj peniaze.

Tehla sa nestáva, ale je materiálom, ktorý nepotrebuje certifikát na časovo obmedzenú a laboratórne deklarovanú životnosť, pretože kvalitu a úžitkové vlastnosti tohto materiálu si overili sami ľudia vo svojich domoch. Dlhovekosť tohto materiálu preverila história a dejiny.

Ľudia sa dnes čoraz častejšie vracajú k tomuto prírodnému výrobku, pretože spĺňa aj tie najprísnejšie nároky moderného bývania tak z pohľadu stavebníkov, ako aj projektantov. Ak si chcete postaviť nízkoenergetický alebo pasívny dom, potom jedinečné tehlové výrobky HELUZ vám splnia všetky požiadavky na dom budúcnosti. Komplexné systémové riešenie HELUZ vám umožní vystavať dom od obvodového muriva, cez preklady, stropy až po komín. A navyše, z týchto skvelých materiálov sa dá vystavať dom rýchlo a lacno.

Tehla už dávno nie je ten červený kváder so štandardnými rozmermi. To patrí minulosti a histórii. Súčasná moderná tehla a tehlové výrobky si ponechali tie najlepšie vlastnosti z pôvodnej pálenej tehly a vďaka neustálym inováciám, technológiám a pokroku sa vyvinula do moderného a pokrokového materiálu.

Výrobky HELUZ, bez pardonu, spĺňajú všetky kritériá, ale aj tie najvyššie požiadavky na materiál dneška, zajtrajška aj budúcnosti. Nové nízkoenergetické alebo pasívne domy sa stavajú a budú stavať z tehál HELUZ. To je nezvratný fakt, pred ktorým neobstojí ani drevo ani kameň. Tehla je tradícia, HELUZ to je komfort a kvalita.

www.heluz.sk

Baumit inovoval fasádne omietky

Kedy je menej viac? Práve teraz! Baumit inovoval celý produktový rad povrchových úprav. Od sezóny 2016 sú všetky fasádne pastézne omietky Baumit v 25 kg balení, čo zabezpečí jednoduchšiu manipuláciu.

Ďalšou dobrou správou je, že vylepšená receptúra pastéznych omietok zároveň prináša o 10 percent nižšiu spotrebu pre škrabané štruktúry so zrnitosťou 2 a 3 mm. Čo to v praxi znamená?
Nie je nijakou novinkou, že čím hrubšia je zrnitosť fasádnej omietky a čím kvalitnejšiu omietku použijete, tým dlhšie vám vaša fasáda vydrží a bude vyžadovať len minimálnu údržbu. Inovované fasádne omietky s nižšou spotrebou pre hrubšie zrnitosti teraz prinášajú 1 m2 kvalitnej fasády tak výhodne ako nikdy predtým. Môžete nielen ušetriť, ale zároveň dopriať vašej fasáde to najkvalitnejšie za výhodnú cenu.

Odteraz je len na vás, aby ste si vybrali tú najlepšiu povrchovú úpravu Baumit. V ponuke nájdete rôzne typy fasádnych omietok s menším alebo väčším zrnom, samočistiacu omietku Baumit NanoporTop, vysoko odolnú a paropriepustnú omietku Baumit SilikonTop alebo omietku na kreatívne stvárnenie fasády Baumit CreativTop so špeciálnymi efektmi. Orientácia v sortimente fasádnych omietok Baumit nebola nikdy taká jednoduchá. Všetky typy pastéznych omietok sú teraz v 25 kg baleniach, majú rovnakú spotrebu materiálu v zodpovedajúcej štruktúre pre všetky typy omietok, všetky odtiene podľa vzorkovnice Baumit Life sú za rovnakú cenu. Inovované fasádne omietky Baumit so zníženou spotrebou podporujú vysokú kvalitu a dlhú životnosť vašej fasády.

Spolu so špičkovými fasádnymi produktmi dostanete v Baumite aj kvalitný servis a profesionálne poradenstvo. Pomôžeme vám pri výbere „tej vašej“ farby, navrhneme optimálne zateplenie pre váš dom, poradíme pri riešení technických otázok, poskytneme vám vzorku vybratej omietky. Vybranú fasádnu omietku potom jednoducho objednáte u všetkých dobrých predajcov stavebných materiálov a my ju bezpečne privezieme až k vám, často už na druhý pracovný deň.
Neváhajte a kontaktujte nás aj prostredníctvom formulára na www.baumit.sk, sme tu pre vás.

Stavba rodinného domu

Plánujete stavbu rodinného domu? Potom máte pred sebou náročné obdobie, ktoré však bude korunované vaším vysnívaným príbytkom. Či už si stavbu budete realizovať sami alebo to prenecháte odborníkom, musíte sa rozhodnúť, z akého materiálu si ju postavíte.

Vybrať si môžete z viacerých možností
– od klasického tehlového domu, cez novšie stavebné materiály a stavebné systémy, ako je napríklad Durisol, až po montované drevodomy.

Tehla – materiál, ktorý pretrvá desaťročia
Medzi najpopulárnejšie a najviac používané stavebné materiály patrí nepochybne tehla. Je to prírodný a ekologický materiál, ktorý umožňuje neustálu recyklovanosť. Kvalitne realizované tehlové stavby majú prakticky neobmedzenú životnosť. Tehla má vynikajúce tepelno a zvukovo izolačné vlastnosti, dlhú životnosť a vypaľovaním si udržiava pevnosť a stabilný rozmer (a to aj pod vplyvom vlhkosti alebo zmeny teploty). Vďaka týmto vlastnostiam sú tehlové domy stabilné a bezpečné, oveľa ľahšie odolávajú aj prípadným otrasom (napríklad pri prejazde ťažších vozidiel okolo domu). Ďalšími pozitívnymi vlastnosťami tehly sú jej nehorľavosť a odolnosť voči fyzikálnym aj chemickým vplyvom. Navyše tehly umožňujú optimálnu difúziu vodných pár, čím sa predchádza v dome vzniku plesní a zabezpečuje sa zdravé a optimálne bývanie. Nie je však tehla ako tehla, aj tu sú viaceré druhy, z ktorých si môžete vybrať – či už ide o nebrúsené tehly alebo inovatívnejšie brúsené tehly.

Nebrúsené tehly Leiertherm
Nebrúsené tehly Leiertherm sú kvalitným, ekologicky neškodným a energeticky úsporným murovacím materiálom. Takýto druh tehly patrí medzi prvé známe stavebné výrobky. Za posledných 50 rokov však prešla „klasická tehla“ prevratnými technologickými zmenami, ktoré ešte vylepšili jej tepelnoizolačné vlastnosti. V súčasnosti sa napríklad vo výrobe počas vypaľovacieho procesu prostredníctvom špeciálnych technologických postupov vytvára v tehle množstvo drobných vzduchových pórov, ktoré pôsobia ako tepelný izolant a zásadne obmedzujú tepelný tok materiálom.

Brúsené tehly LeierPLAN
Brúsené tehly LeierPLAN predstavujú novú generáciu tehál, ktoré svojím tvarom umožňujú jednoduché, rýchle a presné murovanie hrubej stavby len s tenkou ložnou maltovou škárou 1 mm, čím sa výrazne usporí množstvo spotrebovanej malty. Vďaka tomu sú steny po dokončení takmer suché. Ako alternatíva malty sa môže na murovanie použiť aj špeciálne penové lepidlo LeierFIX a v tomto prípade je umožnené murovať až do teploty okolia – 5 °C. Murovanie s brúsenými tehlami LeierPLAN šetrí materiál a skracuje dobu stavby, a to bez vytvárania tepelných mostov a pri menšej vlhkosti v stavbe (vďaka menšej spotrebe vody). Tieto brúsené tehly môžete použiť nielen na obvodové steny, ale aj na vnútorné nosné konštrukcie a priečkovkové tvarovky.

Stavebný systém Durisol
Vhodným tipom napríklad na výstavbu nízkoenergetického domu je použitie Durisolových tvaroviek, ktoré ponúka výhradne spoločnosť Leier. Základnou surovinou na výrobu Durisolu je prirodzene obnoviteľný zdroj – drevná štiepka (tvorí až 90 % objemu), do ktorej sa pridáva cement, voda a ďalšie mineralizačné komponenty. Durisol ponúka všetky stavebno-fyzikálne výhody, ktoré sú zjednotené v kombinácii dreva s betónom. Durisol má vynikajúce tepelno a zvukovo izolačné vlastnosti a vďaka svojmu masívnemu betónovému jadru dokáže výborne akumulovať teplo. Jeho ďalšou skvelou vlastnosťou je výborná difúzia vodných pár, čím sa efektívne reguluje vlhkosť vzduchu v miestnosti a vytvára sa tak zdravá klíma v interiéri a príjemný pocit z bývania. Z Durisolu sa stavia rýchlo – za jeden deň
je možné postaviť až jedno podlažie domu.
Durisolové tvarovky sa ukladajú na seba nasucho, pričom výplňový betón ich previaže a zároveň zabezpečí statiku celej konštrukcie.

Viac informácií získate na našej internetovej stránke.

Leier Baustoffe SK s.r.o.
Pribylinská 3
831 04 Bratislava
Tel.: +421 2 431 91 751
Fax: +421 2 436 42 044
E-mail: leier@leier.sk
www.leier.sk

Premýšľajte spolu so mnou...

Čo je lepšie? Bungalov alebo viacpodlažný dom? Počiatočná dilema každého budúceho investora – staviteľa rodinného domu, ktorú znásobuje charakter pozemku. Aký typ domu teda uprednostniť, ak je pozemok umiestnený na rovine alebo vo svahu?

Profil architekta
Ing. arch. Štefan Vrabec,  architekt, ktorý okrem iného spolupracoval aj na projekte nového Zimného štadiónu Ondreja Nepelu, Letiska M.R. Štefánika či momentálne realizovaného projektu „Nový Zuckermandel“. Vo svojej praxi sa, v neposlednom rade, orientuje aj na projekty rodinných domov, ktoré sú jeho srdcovou záležitosťou.

Kontakt: ateliér v:architecture
Ing. arch. Štefan Vrabec
Borinka 349, 900 32 BORINKA
www.stefanvrabec.sk

Vomto príspevku si predstavíme štyri projekty rodinných domov (dva bungalovy a dve stavby domu poschodového), umiestnených na pozemku rovinnom a pozemku svahovitom. Každý navrhnutý dom zhodnotím, prečo som sa rozhodol pre konkrétny tvar a dispozíciu previazanú na tvar pozemku. Cieľom tejto prezentácie môjho myslenia je, aby ste si mohli porovnať argumenty architekta – za a proti. Verím, že sa mojimi úvahami budete inšpirovať a možno sa za ich pomoci roz­hodnete pre riešenie „toho vášho“ vysnívaného bývania.

Základné východiská pri začiatku projektovania

1. Pozemok a jeho plocha
Pri rozhodovaní, aký typ domu budeme stavať, má hlavný vplyv na architektonickú koncepciu riešenia RD charakter pozemku, čiže jeho veľkosť, poloha a terénne podmienky. Ak vychádzame z porovnania bungalovu a viacpodlažného domu, veľkosť pozemku je pri bungalove náročnejšia na rozlohu plochy, pretože celá stavba sa nachádza v jednej rovine. Naproti tomu, pri poschodovom dome sa zmenšuje zastavaná plocha a vám zostane väčšia  plocha na dvor a záhradu.

2. Terén a tvar pozemku
Dôležitou otázkou sú aj terénne danosti pozemku, a teda, či ide o rovinu alebo svah. Na pozemku svahovitého charakteru je z konštrukčného a dispozičného hľadiska výhodnejšie stavať poschodový dom, pretože sa vieme dobre prispôsobiť okolitému terénu prostredníctvom viacerých podlaží.


3. Užívateľské / dispozičné hľadisko
Z užívateľského hľadiska je dobre si hneď na začiatku zvážiť, pre koho bude dom určený aj v budúcnosti, lebo nik dopredu nevie, či dom bude aj naďalej slúžiť viacerým generáciám alebo sa deti odsťahujú do vlastného.
Pre mladú rodinu sa zdá výhodnejšie rozhodnúť sa pre bungalov, lebo rodičia nemusia s malými deťmi každodenne prekonávať náročné a aj nebezpečné schodisko. Deti však rýchlo rastú a ich alfou a omegou bude súkromie, čomu sa pri bungalove nedá vždy vyhovieť – pokiaľ, samozrejme, nestaviate bungalov do veľkej plochy. V tomto prípade vystupuje do popredia idea poschodového domu, kde by mladšia generácia nemala o súkromie núdzu – pokiaľ však nemá izby nad spálňou rodičov. Pre aké dlhé časové obdobie je tento typ bývania vyhovujúci, je ťažké povedať – deti sa môžu odsťahovať a pôvodnému investorovi by na „staré kolená“ zrejme opäť viac vyhovoval bungalov, a to kvôli bezbariérovosti.
Celkovo sa teda pôvodné užívateľské hľadisko a potreby počas života investora môžu meniť. Treba s tým počítať a možno sa pripraviť aj na myšlienku „presťahovania sa“ do viac vyhovujúceho bývania po odchode dospelých detí z domu. Táto myšlienka však ešte nie je pre Slovensko „prijateľná“ a bude asi treba ešte 2 – 3 generácie, aby sme zmenu štýlu bývania po odchode do dôchodku akceptovali.

4. Finančné / konštrukčné hľadisko
Z finančného hľadiska sa nám stále vynára otázka: Aký dom (s tou istou podlažnou plochou na tom istom pozemku) by nás vyšiel lacnejšie? Bungalov či poschodový?
Zo skúseností z praxe môžeme povedať, že poschodový dom vychádza obvykle lacnejšie, nie však vždy. Pri bungalove sa spotrebuje viac finančných prostriedkov na plochu základov, izolácie a strechu, aj keď v porovnaní s poschodovým domom sa menej vynaloží na murivo. Pri viacpodlažnom dome je to naopak – viac peňazí utratíme za murivo a konštrukciu schodísk, prípadne na balkóny resp. lodžie, a tým menej na základy a možno na strechu.
Čo sa týka náročnosti prác pre samotného zhotoviteľa stavby, je konštrukcia bungalovu na rovine zvyčajne jednoduchšia. Bungalov vo svahu je naopak zase porovnateľný s náročnosťou konštrukcie poschodového domu vo svahu. Z čoho vyplýva, že všetko postavené vo svahu je konštrukčne náročnejšie, a to aj z hľadiska použitých stavebných materiálov.

5. Energetické hľadisko
Po technickej stránke je stavba poschodového domu efektívnejšia vzhľadom na to, že bungalov má oveľa väčšiu plochu „obalu“ stavby (strecha, múry, atď...), čím vykazuje oveľa vyššie tepelné straty. Samozrejme to platí iba v prípade kompaktnej stavby, nakoľko členitý poschodový dom (či už rôznymi výstupkami, nikami alebo konzolami) môže mať náročnejšiu potrebu na vykurovanie než kompaktný bungalov.
V zásade platí: Zmestiť čo najväčší objem do čo najmenšieho obalu.  Najmenšou plochou, ktorá pojme najviac priestoru, je guľa. Avšak z dispozičného, ale aj z praktického hľadiska bývajme radšej v kvádri alebo v kocke.

Bungalov – svah „Žilina“

Lokalita
Žilina – Gbeľany, novovybudovaná rezidenčná časť „Južné terasy“ s panoramatickým výhľadom na Žilinskú kotlinu a pohorie Malej Fatry.
         
Pozemok
Terén je mierne svahovitý s prevažne južnou orientáciou a veľkou plochou, umožňujúcou vybudovať rozľahlejší rodinný dom v jednej úrovni.

Rozloha pozemku: 1200 m2
Zastavaná plocha: 205 m2
Úžitková plocha: 175 m2

Predstavy investora a danosti terénu spolu s orientáciou pozemku na svetové strany predurčili stavbu pre typ objektu – bungalov zasadený vo svahu. Na jedinom podlaží rodinného domu sme sa snažili logicky skĺbiť rozmiestnenie 3 funkčných zón (technická, denná, nočná) do harmonického celku. Napravo od hlavného vstupu sa nachádza garáž s technickým zázemím, smerom doľava je umiestnená denná časť, ktorej jadro tvorí obývacia miestnosť prepojená s jedálňou a kuchyňou. V nadväznosti na dennú časť je situovaná nočná časť domu, pozostávajúca z hlavnej spálne so šatníkom, 2 detských izieb, pracovne a samostatnej kúpeľne.
Špecifikom tejto stavby bolo umiestnenie jedného podlažia do svahu s orientáciou obytných miestností iba na jednu svetovú stranu, čo bolo náročnejšie z hľadiska dispozičného a  funkčno-prevádzkového riešenia.

Bungalov – svah

Pre...
+ bezbariérovosť;
+ priamy kontakt každej miestnosti s exteriérom;
+ žiadna potreba existencie priestoru pre schodisko;
+ nižšia energetická náročnosť vzhľadom na zasadenie
do svahu (v zemi je konštantná teplota).

... a Proti
– vyššia cena (oproti poschodovému na rovnakej úžitkovej ploche);
– väčšia zastavaná plocha;
– jednostranná orientácia na svetovú stranu
(vzhľadom na zasadenie do svahu);
– náročnejšie konštrukčné riešenie (zakladanie).

Poschodový – svah  „Zobor“

Lokalita
Rodinný dom sa nachádza v lukratívnej časti Nitry – Zobor, v existujúcej zmiešanej zástavbe s nádhernými výhľadmi na mesto.
         
Pozemok
Pozemok je na úzkej parcele vo svahovitom teréne s dramatickým prevýšením smerujúcim od ulice po koniec parcely. Malá šírka pozemku bola predpokladom pre vytvorenie 3-podlažného rodinného domu.

Rozloha pozemku: 842 m2
Zastavaná plocha: 118 m2
Úžitková plocha: 277m2

Rodinný dom je jasne rozdelený do funkčných zón podľa podlaží: suterén – technické zázemie a garáž, prízemie – denná časť a poschodie – nočná časť.
V suteréne sa nachádza parkovanie pre 3 osobné automobily, technické zázemie a sklad. Na prvom poschodí je situovaný hlavný vstup do objektu s hosťovskou izbou/pracovňou (so samostatnou kúpeľňou), obývacia izba, ktorá je prepojená s jedálňou a kuchyňou s praktickým výstupom na terasu. Obývacia izba má veľkú presklenú rohovú stenu s  výhľadom na mesto. Na druhom poschodí je master bedroom (taktiež s rožným panoramatickým výhľadom na mesto) s veľkým šatníkom a vlastnou kúpeľňou, 2 izby so šatníkmi, spoločnou kúpeľňou a samostatným WC.
Pri návrhu tejto stavby bolo výzvou a jednoznačnou prioritou spojenie funkcie s maximálnym využitím nádherných výhľadov z čo možno najväčšieho počtu obytných miestností za pomoci veľkých okenných otvorov a rohových zasklení.

Poschodový – svah

Pre...
+ nižšie náklady na vykurovanie (kompaktnosť stavby);
+ krásne výhľady z obytných miestností (vzhľadom na výškové úrovne podlaží vo vzťahu k pozemku);
+ menšia zastavaná plocha, viac priestoru pre záhradu;
+ rozdelenie funkčných zón na jednotlivé poschodia;
+ orientácia na všetky svetové strany.

... a Proti
– náročnejšie konštrukčné riešenie (zakladanie);
– nutné schodiská zaberajúce úžitkovú plochu;
– bariérovosť;
– nutnosť náročných terénnych úprav.

Bungalov – rovina „Trnava“

Lokalita
Bungalov „na rovine“ je postavený v novovybudovanej časti Kamenný mlyn, kde prebieha výstavba nových, prevažne nízkopodlažných, rodinných domov.
         
Pozemok
Pozemok je rovinatý, bez potreby náročnejších terénnych úprav, čo bolo predpokladom pre stavbu bungalovu tohto typu.

Rozloha pozemku: 566 m2
Zastavaná plocha: 192 m2
Úžitková plocha: 154 m2

Objekt je rozdelený na 2 funkčné zóny – dennú a nočnú. Denná sa nachádza v prednej časti pozemku so vstupom z ulice a nočná je orientovaná do záhrady. Nočná časť pozostáva z hlavnej spálne (master bedroom), s vlastným šatníkom a kúpeľňou, a dvoma detskými izbami so spoločnou kúpeľňou a šatníkom. Investor mal od začiatku jasnú predstavu o svojich požiadavkách a očakávaniach od stavby samotnej. Jedinou úlohou architekta bolo už len zhmotniť investorovu ideu do funkčného celku so zaujímavým dizajnom.

Bungalov – rovina

Pre...
+ bezbariérovosť;
+ priamy kontakt každej miestnosti s exteriérom;
+ žiadna potreba existencie priestoru pre schodisko;
+ orientácia na všetky svetové strany.

... a Proti
– vyššia cena (oproti poschodovému na rovnakej úžitkovej ploche);
– väčšia zastavaná plocha;
– vyššia energetická náročnosť vzhľadom na tvar budovy.

Poschodový – rovina „Frame house“

Lokalita
Tento poschodový dom sa nachádza v pôvodnej, typologicky zmiešanej, zástavbe rodinných domov v obci Komjatice.
         
Pozemok
Terén pozemku je taktiež rovinatý, s miernym sklonom od ulice, prechádzajúcim do roviny, kde väčšia rozloha pozemku umožňovala počítať s umiestnením prevažnej plochy poschodového domu na terén.

Rozloha pozemku: 1100 m2
Zastavaná plocha: 190 m2
Úžitková plocha: 260 m2

Ide o dvojpodlažný rodinný dom, ktorý je z hľadiska užívateľsko-prevádzkových požiadaviek investora atypicky dispozične riešený (s delením na 2 časti).
Na prízemí domu prevažuje denná časť orientovaná do záhrady, pozostávajúca z dennej izby (herne), obývacej izby spojenej s jedálňou a z kuchyne so zázemím. Obývacia izba je prepojená s exteriérom veľkou posuvnou stenou. Izba tak harmonicky komunikuje so záhradou a zároveň aj s ulicou. Nočná časť prízemia je určená iba pre spálňu rodičov s vlastným šatníkom a kúpeľňou. Spálňa je ďalej prepojená s malou pracovňou a kúpeľnou. Tento priestor je orientovaný iba do ulice.
Investor chcel pre svojich potomkov vytvoriť súkromie a pokoj. Preto trval na 2 detských izbách umiestnených  na poschodí, medzi ktorými sa nachádza knižnica (študovňa) a spoločná kúpeľňa.
V prípade tohto projektu bolo spočiatku náročné splniť predstavu funkčného a dispozičného riešenia klienta – mladej rodiny, ktorý chcel mať v noci od detí pokoj, ale cez deň ich chcel mať na očiach. Požiadavke sa však podarilo vyhovieť prostredníctvom kompromisu medzi dispozíciou a funkčným delením – dom síce nie je striktne dispozične rozdelený na zóny, nedochádza však ku kríženiu funkcií.

Poschodový – rovina

Pre...
+ nižšie náklady na vykurovanie (kompaktnosť stavby);
+ menšia zastavaná plocha, viac priestoru pre záhradu;
+ orientácia na všetky svetové strany.

... a Proti
– náročnejšie konštrukčné riešenie;
– potrebné schodisko zaberajúce úžitkovú plochu
a z toho vyplývajúce bariéry.

Záver
Pri rozhodovaní, aký typ domu postaviť, sme neraz limitovaní danosťami pozemku, čo nám na druhej strane rozhodovanie môže aj uľahčiť, lebo nemáme na výber. Buď teda vyberáme vhodný pozemok pre náš vysnívaný dom, alebo vyberáme vhodný typ domu pre náš, možno nie príliš ideálny (ale finančne dostupný), pozemok.

Či už ideme stavať na rovine alebo vo svahu, v zásade máme na výber dve možnosti: bungalov alebo viacpodlažný dom. Oba majú svoje výhody aj nevýhody a je len na nás, ktoré uprednostníme a ktorým ustúpime. Ak rozmýšľame nad kúpou pozemku, ktorý je vo svahu, preto, že je lacnejší, mali by sme rátať s tým, že finančne sa stavba navýši práve kvôli tomuto svahu, keďže, ako sme už spomínali, konštrukcia býva náročnejšia. Samozrejme, aj na drahšom pozemku s lepšími parametrami sa dá postaviť lacnejší dom a opačne. Všetko teda závisí od požiadaviek a finančných možností investora.

Ďalšou kapitolou je, že aj keď si postavíme pre nás perfektný dom na perfektnom pozemku, automaticky to neznamená, že bude pre nás ideálny po celý život (aj keď môže). Človek a s ním aj jeho potreby sa počas života menia, a preto, čo bolo pre mňa vhodné kedysi, nemusí byť už vhodné dnes (nie bezpodmienečne). Ako rodič s malými deťmi, investor logicky uprednostní bungalov. Neskôr je detí možno viac a bungalov je zrazu primalý, bez kúska súkromia. Vychádzajúc z nových potrieb rodiny mu logickejší príde viacpodlažný dom, kde si každý nájde to svoje. Deti však odrastú a ak sa odsťahujú, poschodový dom s krkolomným schodiskom sa pre staršieho a možno imobilnejšieho pôvodného investora stane zbytočným a chcel by radšej bývať opäť v bungalove. „Ale – čo ten krásny upokojujúci výhľad z druhého poschodia? Ten by mi chýbal...“ V prípade, že financie nie sú žiadnym problémom, je riešením opätovné
(napríklad aj každú dekádu) stavanie nového domu podľa momentálnych požiadaviek investora. Áno, aj takí neúnavní „stavitelia“ sa nájdu.

Či bungalov alebo poschodový dom, či vo svahu alebo na rovine, investor by mal dobre poznať svoje očakávania a v rámci možností predpokladať aj svoje budúce potreby, nakoľko dom sa na určitú časť jeho života (možno celý život) stane jeho domovom, útočiskom a určite aj členom rodiny. Preto by sa v ňom mal cítiť ako doma...

Premýšľajte spolu so mnou...

Čo je lepšie? Bungalov alebo viacpodlažný dom? Počiatočná dilema každého budúceho investora – staviteľa rodinného domu, ktorú znásobuje charakter pozemku. Aký typ domu teda uprednostniť, ak je pozemok umiestnený na rovine alebo vo svahu?

Profil architekta
Ing. arch. Štefan Vrabec,  architekt, ktorý okrem iného spolupracoval aj na projekte nového Zimného štadiónu Ondreja Nepelu, Letiska M.R. Štefánika či momentálne realizovaného projektu „Nový Zuckermandel“. Vo svojej praxi sa, v neposlednom rade, orientuje aj na projekty rodinných domov, ktoré sú jeho srdcovou záležitosťou.

Kontakt: ateliér v:architecture
Ing. arch. Štefan Vrabec
Borinka 349, 900 32 BORINKA
www.stefanvrabec.sk

Vomto príspevku si predstavíme štyri projekty rodinných domov (dva bungalovy a dve stavby domu poschodového), umiestnených na pozemku rovinnom a pozemku svahovitom. Každý navrhnutý dom zhodnotím, prečo som sa rozhodol pre konkrétny tvar a dispozíciu previazanú na tvar pozemku. Cieľom tejto prezentácie môjho myslenia je, aby ste si mohli porovnať argumenty architekta – za a proti. Verím, že sa mojimi úvahami budete inšpirovať a možno sa za ich pomoci roz­hodnete pre riešenie „toho vášho“ vysnívaného bývania.

Základné východiská pri začiatku projektovania

1. Pozemok a jeho plocha
Pri rozhodovaní, aký typ domu budeme stavať, má hlavný vplyv na architektonickú koncepciu riešenia RD charakter pozemku, čiže jeho veľkosť, poloha a terénne podmienky. Ak vychádzame z porovnania bungalovu a viacpodlažného domu, veľkosť pozemku je pri bungalove náročnejšia na rozlohu plochy, pretože celá stavba sa nachádza v jednej rovine. Naproti tomu, pri poschodovom dome sa zmenšuje zastavaná plocha a vám zostane väčšia  plocha na dvor a záhradu.

2. Terén a tvar pozemku
Dôležitou otázkou sú aj terénne danosti pozemku, a teda, či ide o rovinu alebo svah. Na pozemku svahovitého charakteru je z konštrukčného a dispozičného hľadiska výhodnejšie stavať poschodový dom, pretože sa vieme dobre prispôsobiť okolitému terénu prostredníctvom viacerých podlaží.


3. Užívateľské / dispozičné hľadisko
Z užívateľského hľadiska je dobre si hneď na začiatku zvážiť, pre koho bude dom určený aj v budúcnosti, lebo nik dopredu nevie, či dom bude aj naďalej slúžiť viacerým generáciám alebo sa deti odsťahujú do vlastného.
Pre mladú rodinu sa zdá výhodnejšie rozhodnúť sa pre bungalov, lebo rodičia nemusia s malými deťmi každodenne prekonávať náročné a aj nebezpečné schodisko. Deti však rýchlo rastú a ich alfou a omegou bude súkromie, čomu sa pri bungalove nedá vždy vyhovieť – pokiaľ, samozrejme, nestaviate bungalov do veľkej plochy. V tomto prípade vystupuje do popredia idea poschodového domu, kde by mladšia generácia nemala o súkromie núdzu – pokiaľ však nemá izby nad spálňou rodičov. Pre aké dlhé časové obdobie je tento typ bývania vyhovujúci, je ťažké povedať – deti sa môžu odsťahovať a pôvodnému investorovi by na „staré kolená“ zrejme opäť viac vyhovoval bungalov, a to kvôli bezbariérovosti.
Celkovo sa teda pôvodné užívateľské hľadisko a potreby počas života investora môžu meniť. Treba s tým počítať a možno sa pripraviť aj na myšlienku „presťahovania sa“ do viac vyhovujúceho bývania po odchode dospelých detí z domu. Táto myšlienka však ešte nie je pre Slovensko „prijateľná“ a bude asi treba ešte 2 – 3 generácie, aby sme zmenu štýlu bývania po odchode do dôchodku akceptovali.

4. Finančné / konštrukčné hľadisko
Z finančného hľadiska sa nám stále vynára otázka: Aký dom (s tou istou podlažnou plochou na tom istom pozemku) by nás vyšiel lacnejšie? Bungalov či poschodový?
Zo skúseností z praxe môžeme povedať, že poschodový dom vychádza obvykle lacnejšie, nie však vždy. Pri bungalove sa spotrebuje viac finančných prostriedkov na plochu základov, izolácie a strechu, aj keď v porovnaní s poschodovým domom sa menej vynaloží na murivo. Pri viacpodlažnom dome je to naopak – viac peňazí utratíme za murivo a konštrukciu schodísk, prípadne na balkóny resp. lodžie, a tým menej na základy a možno na strechu.
Čo sa týka náročnosti prác pre samotného zhotoviteľa stavby, je konštrukcia bungalovu na rovine zvyčajne jednoduchšia. Bungalov vo svahu je naopak zase porovnateľný s náročnosťou konštrukcie poschodového domu vo svahu. Z čoho vyplýva, že všetko postavené vo svahu je konštrukčne náročnejšie, a to aj z hľadiska použitých stavebných materiálov.

5. Energetické hľadisko
Po technickej stránke je stavba poschodového domu efektívnejšia vzhľadom na to, že bungalov má oveľa väčšiu plochu „obalu“ stavby (strecha, múry, atď...), čím vykazuje oveľa vyššie tepelné straty. Samozrejme to platí iba v prípade kompaktnej stavby, nakoľko členitý poschodový dom (či už rôznymi výstupkami, nikami alebo konzolami) môže mať náročnejšiu potrebu na vykurovanie než kompaktný bungalov.
V zásade platí: Zmestiť čo najväčší objem do čo najmenšieho obalu.  Najmenšou plochou, ktorá pojme najviac priestoru, je guľa. Avšak z dispozičného, ale aj z praktického hľadiska bývajme radšej v kvádri alebo v kocke.

Bungalov – svah „Žilina“

Lokalita
Žilina – Gbeľany, novovybudovaná rezidenčná časť „Južné terasy“ s panoramatickým výhľadom na Žilinskú kotlinu a pohorie Malej Fatry.
         
Pozemok
Terén je mierne svahovitý s prevažne južnou orientáciou a veľkou plochou, umožňujúcou vybudovať rozľahlejší rodinný dom v jednej úrovni.

Rozloha pozemku: 1200 m2
Zastavaná plocha: 205 m2
Úžitková plocha: 175 m2

Predstavy investora a danosti terénu spolu s orientáciou pozemku na svetové strany predurčili stavbu pre typ objektu – bungalov zasadený vo svahu. Na jedinom podlaží rodinného domu sme sa snažili logicky skĺbiť rozmiestnenie 3 funkčných zón (technická, denná, nočná) do harmonického celku. Napravo od hlavného vstupu sa nachádza garáž s technickým zázemím, smerom doľava je umiestnená denná časť, ktorej jadro tvorí obývacia miestnosť prepojená s jedálňou a kuchyňou. V nadväznosti na dennú časť je situovaná nočná časť domu, pozostávajúca z hlavnej spálne so šatníkom, 2 detských izieb, pracovne a samostatnej kúpeľne.
Špecifikom tejto stavby bolo umiestnenie jedného podlažia do svahu s orientáciou obytných miestností iba na jednu svetovú stranu, čo bolo náročnejšie z hľadiska dispozičného a  funkčno-prevádzkového riešenia.

Bungalov – svah

Pre...
+ bezbariérovosť;
+ priamy kontakt každej miestnosti s exteriérom;
+ žiadna potreba existencie priestoru pre schodisko;
+ nižšia energetická náročnosť vzhľadom na zasadenie
do svahu (v zemi je konštantná teplota).

... a Proti
– vyššia cena (oproti poschodovému na rovnakej úžitkovej ploche);
– väčšia zastavaná plocha;
– jednostranná orientácia na svetovú stranu
(vzhľadom na zasadenie do svahu);
– náročnejšie konštrukčné riešenie (zakladanie).

Poschodový – svah  „Zobor“

Lokalita
Rodinný dom sa nachádza v lukratívnej časti Nitry – Zobor, v existujúcej zmiešanej zástavbe s nádhernými výhľadmi na mesto.
         
Pozemok
Pozemok je na úzkej parcele vo svahovitom teréne s dramatickým prevýšením smerujúcim od ulice po koniec parcely. Malá šírka pozemku bola predpokladom pre vytvorenie 3-podlažného rodinného domu.

Rozloha pozemku: 842 m2
Zastavaná plocha: 118 m2
Úžitková plocha: 277m2

Rodinný dom je jasne rozdelený do funkčných zón podľa podlaží: suterén – technické zázemie a garáž, prízemie – denná časť a poschodie – nočná časť.
V suteréne sa nachádza parkovanie pre 3 osobné automobily, technické zázemie a sklad. Na prvom poschodí je situovaný hlavný vstup do objektu s hosťovskou izbou/pracovňou (so samostatnou kúpeľňou), obývacia izba, ktorá je prepojená s jedálňou a kuchyňou s praktickým výstupom na terasu. Obývacia izba má veľkú presklenú rohovú stenu s  výhľadom na mesto. Na druhom poschodí je master bedroom (taktiež s rožným panoramatickým výhľadom na mesto) s veľkým šatníkom a vlastnou kúpeľňou, 2 izby so šatníkmi, spoločnou kúpeľňou a samostatným WC.
Pri návrhu tejto stavby bolo výzvou a jednoznačnou prioritou spojenie funkcie s maximálnym využitím nádherných výhľadov z čo možno najväčšieho počtu obytných miestností za pomoci veľkých okenných otvorov a rohových zasklení.

Poschodový – svah

Pre...
+ nižšie náklady na vykurovanie (kompaktnosť stavby);
+ krásne výhľady z obytných miestností (vzhľadom na výškové úrovne podlaží vo vzťahu k pozemku);
+ menšia zastavaná plocha, viac priestoru pre záhradu;
+ rozdelenie funkčných zón na jednotlivé poschodia;
+ orientácia na všetky svetové strany.

... a Proti
– náročnejšie konštrukčné riešenie (zakladanie);
– nutné schodiská zaberajúce úžitkovú plochu;
– bariérovosť;
– nutnosť náročných terénnych úprav.

Bungalov – rovina „Trnava“

Lokalita
Bungalov „na rovine“ je postavený v novovybudovanej časti Kamenný mlyn, kde prebieha výstavba nových, prevažne nízkopodlažných, rodinných domov.
         
Pozemok
Pozemok je rovinatý, bez potreby náročnejších terénnych úprav, čo bolo predpokladom pre stavbu bungalovu tohto typu.

Rozloha pozemku: 566 m2
Zastavaná plocha: 192 m2
Úžitková plocha: 154 m2

Objekt je rozdelený na 2 funkčné zóny – dennú a nočnú. Denná sa nachádza v prednej časti pozemku so vstupom z ulice a nočná je orientovaná do záhrady. Nočná časť pozostáva z hlavnej spálne (master bedroom), s vlastným šatníkom a kúpeľňou, a dvoma detskými izbami so spoločnou kúpeľňou a šatníkom. Investor mal od začiatku jasnú predstavu o svojich požiadavkách a očakávaniach od stavby samotnej. Jedinou úlohou architekta bolo už len zhmotniť investorovu ideu do funkčného celku so zaujímavým dizajnom.

Bungalov – rovina

Pre...
+ bezbariérovosť;
+ priamy kontakt každej miestnosti s exteriérom;
+ žiadna potreba existencie priestoru pre schodisko;
+ orientácia na všetky svetové strany.

... a Proti
– vyššia cena (oproti poschodovému na rovnakej úžitkovej ploche);
– väčšia zastavaná plocha;
– vyššia energetická náročnosť vzhľadom na tvar budovy.

Poschodový – rovina „Frame house“

Lokalita
Tento poschodový dom sa nachádza v pôvodnej, typologicky zmiešanej, zástavbe rodinných domov v obci Komjatice.
         
Pozemok
Terén pozemku je taktiež rovinatý, s miernym sklonom od ulice, prechádzajúcim do roviny, kde väčšia rozloha pozemku umožňovala počítať s umiestnením prevažnej plochy poschodového domu na terén.

Rozloha pozemku: 1100 m2
Zastavaná plocha: 190 m2
Úžitková plocha: 260 m2

Ide o dvojpodlažný rodinný dom, ktorý je z hľadiska užívateľsko-prevádzkových požiadaviek investora atypicky dispozične riešený (s delením na 2 časti).
Na prízemí domu prevažuje denná časť orientovaná do záhrady, pozostávajúca z dennej izby (herne), obývacej izby spojenej s jedálňou a z kuchyne so zázemím. Obývacia izba je prepojená s exteriérom veľkou posuvnou stenou. Izba tak harmonicky komunikuje so záhradou a zároveň aj s ulicou. Nočná časť prízemia je určená iba pre spálňu rodičov s vlastným šatníkom a kúpeľňou. Spálňa je ďalej prepojená s malou pracovňou a kúpeľnou. Tento priestor je orientovaný iba do ulice.
Investor chcel pre svojich potomkov vytvoriť súkromie a pokoj. Preto trval na 2 detských izbách umiestnených  na poschodí, medzi ktorými sa nachádza knižnica (študovňa) a spoločná kúpeľňa.
V prípade tohto projektu bolo spočiatku náročné splniť predstavu funkčného a dispozičného riešenia klienta – mladej rodiny, ktorý chcel mať v noci od detí pokoj, ale cez deň ich chcel mať na očiach. Požiadavke sa však podarilo vyhovieť prostredníctvom kompromisu medzi dispozíciou a funkčným delením – dom síce nie je striktne dispozične rozdelený na zóny, nedochádza však ku kríženiu funkcií.

Poschodový – rovina

Pre...
+ nižšie náklady na vykurovanie (kompaktnosť stavby);
+ menšia zastavaná plocha, viac priestoru pre záhradu;
+ orientácia na všetky svetové strany.

... a Proti
– náročnejšie konštrukčné riešenie;
– potrebné schodisko zaberajúce úžitkovú plochu
a z toho vyplývajúce bariéry.

Záver
Pri rozhodovaní, aký typ domu postaviť, sme neraz limitovaní danosťami pozemku, čo nám na druhej strane rozhodovanie môže aj uľahčiť, lebo nemáme na výber. Buď teda vyberáme vhodný pozemok pre náš vysnívaný dom, alebo vyberáme vhodný typ domu pre náš, možno nie príliš ideálny (ale finančne dostupný), pozemok.

Či už ideme stavať na rovine alebo vo svahu, v zásade máme na výber dve možnosti: bungalov alebo viacpodlažný dom. Oba majú svoje výhody aj nevýhody a je len na nás, ktoré uprednostníme a ktorým ustúpime. Ak rozmýšľame nad kúpou pozemku, ktorý je vo svahu, preto, že je lacnejší, mali by sme rátať s tým, že finančne sa stavba navýši práve kvôli tomuto svahu, keďže, ako sme už spomínali, konštrukcia býva náročnejšia. Samozrejme, aj na drahšom pozemku s lepšími parametrami sa dá postaviť lacnejší dom a opačne. Všetko teda závisí od požiadaviek a finančných možností investora.

Ďalšou kapitolou je, že aj keď si postavíme pre nás perfektný dom na perfektnom pozemku, automaticky to neznamená, že bude pre nás ideálny po celý život (aj keď môže). Človek a s ním aj jeho potreby sa počas života menia, a preto, čo bolo pre mňa vhodné kedysi, nemusí byť už vhodné dnes (nie bezpodmienečne). Ako rodič s malými deťmi, investor logicky uprednostní bungalov. Neskôr je detí možno viac a bungalov je zrazu primalý, bez kúska súkromia. Vychádzajúc z nových potrieb rodiny mu logickejší príde viacpodlažný dom, kde si každý nájde to svoje. Deti však odrastú a ak sa odsťahujú, poschodový dom s krkolomným schodiskom sa pre staršieho a možno imobilnejšieho pôvodného investora stane zbytočným a chcel by radšej bývať opäť v bungalove. „Ale – čo ten krásny upokojujúci výhľad z druhého poschodia? Ten by mi chýbal...“ V prípade, že financie nie sú žiadnym problémom, je riešením opätovné
(napríklad aj každú dekádu) stavanie nového domu podľa momentálnych požiadaviek investora. Áno, aj takí neúnavní „stavitelia“ sa nájdu.

Či bungalov alebo poschodový dom, či vo svahu alebo na rovine, investor by mal dobre poznať svoje očakávania a v rámci možností predpokladať aj svoje budúce potreby, nakoľko dom sa na určitú časť jeho života (možno celý život) stane jeho domovom, útočiskom a určite aj členom rodiny. Preto by sa v ňom mal cítiť ako doma...

Premýšľajte spolu so mnou...

Čo je lepšie? Bungalov alebo viacpodlažný dom? Počiatočná dilema každého budúceho investora – staviteľa rodinného domu, ktorú znásobuje charakter pozemku. Aký typ domu teda uprednostniť, ak je pozemok umiestnený na rovine alebo vo svahu?

Profil architekta
Ing. arch. Štefan Vrabec,  architekt, ktorý okrem iného spolupracoval aj na projekte nového Zimného štadiónu Ondreja Nepelu, Letiska M.R. Štefánika či momentálne realizovaného projektu „Nový Zuckermandel“. Vo svojej praxi sa, v neposlednom rade, orientuje aj na projekty rodinných domov, ktoré sú jeho srdcovou záležitosťou.

Kontakt: ateliér v:architecture
Ing. arch. Štefan Vrabec
Borinka 349, 900 32 BORINKA
www.stefanvrabec.sk

Vomto príspevku si predstavíme štyri projekty rodinných domov (dva bungalovy a dve stavby domu poschodového), umiestnených na pozemku rovinnom a pozemku svahovitom. Každý navrhnutý dom zhodnotím, prečo som sa rozhodol pre konkrétny tvar a dispozíciu previazanú na tvar pozemku. Cieľom tejto prezentácie môjho myslenia je, aby ste si mohli porovnať argumenty architekta – za a proti. Verím, že sa mojimi úvahami budete inšpirovať a možno sa za ich pomoci roz­hodnete pre riešenie „toho vášho“ vysnívaného bývania.

Základné východiská pri začiatku projektovania

1. Pozemok a jeho plocha
Pri rozhodovaní, aký typ domu budeme stavať, má hlavný vplyv na architektonickú koncepciu riešenia RD charakter pozemku, čiže jeho veľkosť, poloha a terénne podmienky. Ak vychádzame z porovnania bungalovu a viacpodlažného domu, veľkosť pozemku je pri bungalove náročnejšia na rozlohu plochy, pretože celá stavba sa nachádza v jednej rovine. Naproti tomu, pri poschodovom dome sa zmenšuje zastavaná plocha a vám zostane väčšia  plocha na dvor a záhradu.

2. Terén a tvar pozemku
Dôležitou otázkou sú aj terénne danosti pozemku, a teda, či ide o rovinu alebo svah. Na pozemku svahovitého charakteru je z konštrukčného a dispozičného hľadiska výhodnejšie stavať poschodový dom, pretože sa vieme dobre prispôsobiť okolitému terénu prostredníctvom viacerých podlaží.


3. Užívateľské / dispozičné hľadisko
Z užívateľského hľadiska je dobre si hneď na začiatku zvážiť, pre koho bude dom určený aj v budúcnosti, lebo nik dopredu nevie, či dom bude aj naďalej slúžiť viacerým generáciám alebo sa deti odsťahujú do vlastného.
Pre mladú rodinu sa zdá výhodnejšie rozhodnúť sa pre bungalov, lebo rodičia nemusia s malými deťmi každodenne prekonávať náročné a aj nebezpečné schodisko. Deti však rýchlo rastú a ich alfou a omegou bude súkromie, čomu sa pri bungalove nedá vždy vyhovieť – pokiaľ, samozrejme, nestaviate bungalov do veľkej plochy. V tomto prípade vystupuje do popredia idea poschodového domu, kde by mladšia generácia nemala o súkromie núdzu – pokiaľ však nemá izby nad spálňou rodičov. Pre aké dlhé časové obdobie je tento typ bývania vyhovujúci, je ťažké povedať – deti sa môžu odsťahovať a pôvodnému investorovi by na „staré kolená“ zrejme opäť viac vyhovoval bungalov, a to kvôli bezbariérovosti.
Celkovo sa teda pôvodné užívateľské hľadisko a potreby počas života investora môžu meniť. Treba s tým počítať a možno sa pripraviť aj na myšlienku „presťahovania sa“ do viac vyhovujúceho bývania po odchode dospelých detí z domu. Táto myšlienka však ešte nie je pre Slovensko „prijateľná“ a bude asi treba ešte 2 – 3 generácie, aby sme zmenu štýlu bývania po odchode do dôchodku akceptovali.

4. Finančné / konštrukčné hľadisko
Z finančného hľadiska sa nám stále vynára otázka: Aký dom (s tou istou podlažnou plochou na tom istom pozemku) by nás vyšiel lacnejšie? Bungalov či poschodový?
Zo skúseností z praxe môžeme povedať, že poschodový dom vychádza obvykle lacnejšie, nie však vždy. Pri bungalove sa spotrebuje viac finančných prostriedkov na plochu základov, izolácie a strechu, aj keď v porovnaní s poschodovým domom sa menej vynaloží na murivo. Pri viacpodlažnom dome je to naopak – viac peňazí utratíme za murivo a konštrukciu schodísk, prípadne na balkóny resp. lodžie, a tým menej na základy a možno na strechu.
Čo sa týka náročnosti prác pre samotného zhotoviteľa stavby, je konštrukcia bungalovu na rovine zvyčajne jednoduchšia. Bungalov vo svahu je naopak zase porovnateľný s náročnosťou konštrukcie poschodového domu vo svahu. Z čoho vyplýva, že všetko postavené vo svahu je konštrukčne náročnejšie, a to aj z hľadiska použitých stavebných materiálov.

5. Energetické hľadisko
Po technickej stránke je stavba poschodového domu efektívnejšia vzhľadom na to, že bungalov má oveľa väčšiu plochu „obalu“ stavby (strecha, múry, atď...), čím vykazuje oveľa vyššie tepelné straty. Samozrejme to platí iba v prípade kompaktnej stavby, nakoľko členitý poschodový dom (či už rôznymi výstupkami, nikami alebo konzolami) môže mať náročnejšiu potrebu na vykurovanie než kompaktný bungalov.
V zásade platí: Zmestiť čo najväčší objem do čo najmenšieho obalu.  Najmenšou plochou, ktorá pojme najviac priestoru, je guľa. Avšak z dispozičného, ale aj z praktického hľadiska bývajme radšej v kvádri alebo v kocke.

Bungalov – svah „Žilina“

Lokalita
Žilina – Gbeľany, novovybudovaná rezidenčná časť „Južné terasy“ s panoramatickým výhľadom na Žilinskú kotlinu a pohorie Malej Fatry.
         
Pozemok
Terén je mierne svahovitý s prevažne južnou orientáciou a veľkou plochou, umožňujúcou vybudovať rozľahlejší rodinný dom v jednej úrovni.

Rozloha pozemku: 1200 m2
Zastavaná plocha: 205 m2
Úžitková plocha: 175 m2

Predstavy investora a danosti terénu spolu s orientáciou pozemku na svetové strany predurčili stavbu pre typ objektu – bungalov zasadený vo svahu. Na jedinom podlaží rodinného domu sme sa snažili logicky skĺbiť rozmiestnenie 3 funkčných zón (technická, denná, nočná) do harmonického celku. Napravo od hlavného vstupu sa nachádza garáž s technickým zázemím, smerom doľava je umiestnená denná časť, ktorej jadro tvorí obývacia miestnosť prepojená s jedálňou a kuchyňou. V nadväznosti na dennú časť je situovaná nočná časť domu, pozostávajúca z hlavnej spálne so šatníkom, 2 detských izieb, pracovne a samostatnej kúpeľne.
Špecifikom tejto stavby bolo umiestnenie jedného podlažia do svahu s orientáciou obytných miestností iba na jednu svetovú stranu, čo bolo náročnejšie z hľadiska dispozičného a  funkčno-prevádzkového riešenia.

Bungalov – svah

Pre...
+ bezbariérovosť;
+ priamy kontakt každej miestnosti s exteriérom;
+ žiadna potreba existencie priestoru pre schodisko;
+ nižšia energetická náročnosť vzhľadom na zasadenie
do svahu (v zemi je konštantná teplota).

... a Proti
– vyššia cena (oproti poschodovému na rovnakej úžitkovej ploche);
– väčšia zastavaná plocha;
– jednostranná orientácia na svetovú stranu
(vzhľadom na zasadenie do svahu);
– náročnejšie konštrukčné riešenie (zakladanie).

Poschodový – svah  „Zobor“

Lokalita
Rodinný dom sa nachádza v lukratívnej časti Nitry – Zobor, v existujúcej zmiešanej zástavbe s nádhernými výhľadmi na mesto.
         
Pozemok
Pozemok je na úzkej parcele vo svahovitom teréne s dramatickým prevýšením smerujúcim od ulice po koniec parcely. Malá šírka pozemku bola predpokladom pre vytvorenie 3-podlažného rodinného domu.

Rozloha pozemku: 842 m2
Zastavaná plocha: 118 m2
Úžitková plocha: 277m2

Rodinný dom je jasne rozdelený do funkčných zón podľa podlaží: suterén – technické zázemie a garáž, prízemie – denná časť a poschodie – nočná časť.
V suteréne sa nachádza parkovanie pre 3 osobné automobily, technické zázemie a sklad. Na prvom poschodí je situovaný hlavný vstup do objektu s hosťovskou izbou/pracovňou (so samostatnou kúpeľňou), obývacia izba, ktorá je prepojená s jedálňou a kuchyňou s praktickým výstupom na terasu. Obývacia izba má veľkú presklenú rohovú stenu s  výhľadom na mesto. Na druhom poschodí je master bedroom (taktiež s rožným panoramatickým výhľadom na mesto) s veľkým šatníkom a vlastnou kúpeľňou, 2 izby so šatníkmi, spoločnou kúpeľňou a samostatným WC.
Pri návrhu tejto stavby bolo výzvou a jednoznačnou prioritou spojenie funkcie s maximálnym využitím nádherných výhľadov z čo možno najväčšieho počtu obytných miestností za pomoci veľkých okenných otvorov a rohových zasklení.

Poschodový – svah

Pre...
+ nižšie náklady na vykurovanie (kompaktnosť stavby);
+ krásne výhľady z obytných miestností (vzhľadom na výškové úrovne podlaží vo vzťahu k pozemku);
+ menšia zastavaná plocha, viac priestoru pre záhradu;
+ rozdelenie funkčných zón na jednotlivé poschodia;
+ orientácia na všetky svetové strany.

... a Proti
– náročnejšie konštrukčné riešenie (zakladanie);
– nutné schodiská zaberajúce úžitkovú plochu;
– bariérovosť;
– nutnosť náročných terénnych úprav.

Bungalov – rovina „Trnava“

Lokalita
Bungalov „na rovine“ je postavený v novovybudovanej časti Kamenný mlyn, kde prebieha výstavba nových, prevažne nízkopodlažných, rodinných domov.
         
Pozemok
Pozemok je rovinatý, bez potreby náročnejších terénnych úprav, čo bolo predpokladom pre stavbu bungalovu tohto typu.

Rozloha pozemku: 566 m2
Zastavaná plocha: 192 m2
Úžitková plocha: 154 m2

Objekt je rozdelený na 2 funkčné zóny – dennú a nočnú. Denná sa nachádza v prednej časti pozemku so vstupom z ulice a nočná je orientovaná do záhrady. Nočná časť pozostáva z hlavnej spálne (master bedroom), s vlastným šatníkom a kúpeľňou, a dvoma detskými izbami so spoločnou kúpeľňou a šatníkom. Investor mal od začiatku jasnú predstavu o svojich požiadavkách a očakávaniach od stavby samotnej. Jedinou úlohou architekta bolo už len zhmotniť investorovu ideu do funkčného celku so zaujímavým dizajnom.

Bungalov – rovina

Pre...
+ bezbariérovosť;
+ priamy kontakt každej miestnosti s exteriérom;
+ žiadna potreba existencie priestoru pre schodisko;
+ orientácia na všetky svetové strany.

... a Proti
– vyššia cena (oproti poschodovému na rovnakej úžitkovej ploche);
– väčšia zastavaná plocha;
– vyššia energetická náročnosť vzhľadom na tvar budovy.

Poschodový – rovina „Frame house“

Lokalita
Tento poschodový dom sa nachádza v pôvodnej, typologicky zmiešanej, zástavbe rodinných domov v obci Komjatice.
         
Pozemok
Terén pozemku je taktiež rovinatý, s miernym sklonom od ulice, prechádzajúcim do roviny, kde väčšia rozloha pozemku umožňovala počítať s umiestnením prevažnej plochy poschodového domu na terén.

Rozloha pozemku: 1100 m2
Zastavaná plocha: 190 m2
Úžitková plocha: 260 m2

Ide o dvojpodlažný rodinný dom, ktorý je z hľadiska užívateľsko-prevádzkových požiadaviek investora atypicky dispozične riešený (s delením na 2 časti).
Na prízemí domu prevažuje denná časť orientovaná do záhrady, pozostávajúca z dennej izby (herne), obývacej izby spojenej s jedálňou a z kuchyne so zázemím. Obývacia izba je prepojená s exteriérom veľkou posuvnou stenou. Izba tak harmonicky komunikuje so záhradou a zároveň aj s ulicou. Nočná časť prízemia je určená iba pre spálňu rodičov s vlastným šatníkom a kúpeľňou. Spálňa je ďalej prepojená s malou pracovňou a kúpeľnou. Tento priestor je orientovaný iba do ulice.
Investor chcel pre svojich potomkov vytvoriť súkromie a pokoj. Preto trval na 2 detských izbách umiestnených  na poschodí, medzi ktorými sa nachádza knižnica (študovňa) a spoločná kúpeľňa.
V prípade tohto projektu bolo spočiatku náročné splniť predstavu funkčného a dispozičného riešenia klienta – mladej rodiny, ktorý chcel mať v noci od detí pokoj, ale cez deň ich chcel mať na očiach. Požiadavke sa však podarilo vyhovieť prostredníctvom kompromisu medzi dispozíciou a funkčným delením – dom síce nie je striktne dispozične rozdelený na zóny, nedochádza však ku kríženiu funkcií.

Poschodový – rovina

Pre...
+ nižšie náklady na vykurovanie (kompaktnosť stavby);
+ menšia zastavaná plocha, viac priestoru pre záhradu;
+ orientácia na všetky svetové strany.

... a Proti
– náročnejšie konštrukčné riešenie;
– potrebné schodisko zaberajúce úžitkovú plochu
a z toho vyplývajúce bariéry.

Záver
Pri rozhodovaní, aký typ domu postaviť, sme neraz limitovaní danosťami pozemku, čo nám na druhej strane rozhodovanie môže aj uľahčiť, lebo nemáme na výber. Buď teda vyberáme vhodný pozemok pre náš vysnívaný dom, alebo vyberáme vhodný typ domu pre náš, možno nie príliš ideálny (ale finančne dostupný), pozemok.

Či už ideme stavať na rovine alebo vo svahu, v zásade máme na výber dve možnosti: bungalov alebo viacpodlažný dom. Oba majú svoje výhody aj nevýhody a je len na nás, ktoré uprednostníme a ktorým ustúpime. Ak rozmýšľame nad kúpou pozemku, ktorý je vo svahu, preto, že je lacnejší, mali by sme rátať s tým, že finančne sa stavba navýši práve kvôli tomuto svahu, keďže, ako sme už spomínali, konštrukcia býva náročnejšia. Samozrejme, aj na drahšom pozemku s lepšími parametrami sa dá postaviť lacnejší dom a opačne. Všetko teda závisí od požiadaviek a finančných možností investora.

Ďalšou kapitolou je, že aj keď si postavíme pre nás perfektný dom na perfektnom pozemku, automaticky to neznamená, že bude pre nás ideálny po celý život (aj keď môže). Človek a s ním aj jeho potreby sa počas života menia, a preto, čo bolo pre mňa vhodné kedysi, nemusí byť už vhodné dnes (nie bezpodmienečne). Ako rodič s malými deťmi, investor logicky uprednostní bungalov. Neskôr je detí možno viac a bungalov je zrazu primalý, bez kúska súkromia. Vychádzajúc z nových potrieb rodiny mu logickejší príde viacpodlažný dom, kde si každý nájde to svoje. Deti však odrastú a ak sa odsťahujú, poschodový dom s krkolomným schodiskom sa pre staršieho a možno imobilnejšieho pôvodného investora stane zbytočným a chcel by radšej bývať opäť v bungalove. „Ale – čo ten krásny upokojujúci výhľad z druhého poschodia? Ten by mi chýbal...“ V prípade, že financie nie sú žiadnym problémom, je riešením opätovné
(napríklad aj každú dekádu) stavanie nového domu podľa momentálnych požiadaviek investora. Áno, aj takí neúnavní „stavitelia“ sa nájdu.

Či bungalov alebo poschodový dom, či vo svahu alebo na rovine, investor by mal dobre poznať svoje očakávania a v rámci možností predpokladať aj svoje budúce potreby, nakoľko dom sa na určitú časť jeho života (možno celý život) stane jeho domovom, útočiskom a určite aj členom rodiny. Preto by sa v ňom mal cítiť ako doma...

Chybné riešenia už od projektanta?

Zaujímavý, avšak s množstvom líniových a bodových tepelných mostov, ktoré budú „trápiť“ vnútorné prostredie, taký bude tento RD.

Jeho nedostatkom sú tepelne neizolované betónové stužujúce konštrukcie a tepelne neodizolované spojenie železných trámov nosnej konštrukcie zimnej záhrady. Toto spojenie je zrealizované tak, že prichytávacia platnička každého trámu zimnej záhrady sa priamo dotýka ŽB trámu. Do tohto trámu sú zavŕtané fixačné skrutky. ŽB trám bude ochladzovaný – bodovým tepelným mostom.
Ak aj bude ŽB trám dokonale zateplený 20 cm tepelnej izolácie (čo sa pri tom, ako je riešený nosný kovový rám zimnej záhrady, nestane), tak chlad z ocele sa bude vždy prenášať do betónu. Okolie uchytení železných trámov bude v zime vždy studené, vzdušná vlhkosť (v zimnej záhrade jej bude stále mnoho) bude na týchto miestach kondenzovať a problém zlého stavebného detailu – ukážkový tepelný most. Riešenie pritom existuje. Malo sa použiť tepelne izolované ukotvenie – Schockisokorb, ktoré sa dá kúpiť aj v Bratislave.

Problémom tejto stavby je riešenie všetkých betónových prvkov stavby. Hlavne však u stužujúcich vencov jednotlivých podlaží, ktoré nie sú vôbec chránené tepelnou izoláciou, a tak dom je v každom podlaží „predelený“ líniovým tepelným mostom.
Tento problém je aj u nadokenných prekladov okien a aj v bočnej stene na pravej strane obrázku. Plochy betónov budú veľmi ochladzovať interiér; na týchto plochách bude stena studená a vzdušná vlhkosť bude kondenzovať. Dúfajme, že aj prízemie domu, ktoré tvorí základ a je celé betónové, bude zateplené aspoň 20 cm. Mám však obavy, nakoľko u plochy základov – dvojgaráže, ktorá je zo strany svahu zahrabaná v zemine, a je vidieť, že základy boli tepelne izolované, je podľa mňa použitá malá hrúbka tepelného izolantu.
Obdobne rizikový je aj detail dotyku prvého murovaného podlažia so svahom. Jeho výška je veľké riziko pri prevlhčení a aj detail hydroizolácie na tehlovom murive je jeden veľký otáznik? Zateplenie bude problém, a tak si myslím, že autorský dozor projektanta sa na tejto stavbe nerealizoval ani raz.

Nechce sa mi veriť, že takéto „hriechy“ si dovolili vykonať stavbári. Mám dojem, že projekt takéto detaily vôbec neriešil, a preto stavba, ktorá by mohla byť peknou ukážkou výstavby vo svahu, sa stane ukážkou neustálych reklamácií a škriepok investora a stavbárov, ktorí budú obviňovať projektanta, že detaily nevyriešil a on zasa stavbárov, že to mali vedieť a neurobili to tak, ako sa má. Problémy sa nevyriešia jednoduchou a lacnou opravou, a tak stavba bude navždy „trpieť“ fušerinou.
 
Ing. Pavel Kleskeň, Snímky: autor

Klimatizácie, chladenie, dodávka, montáž, servis

Na slovenskom trhu dnes existuje široká ponuka rôznych domácich klimatizačných zariadení, ale ešte väčší počet zahraničných značiek. Ak sa majiteľ bytu alebo rodinného domu rozhodne spríjemniť si v letných, ale taktiež v zimných mesiacoch pobyt vo svojom obydlí, stačí si vybrať spoločnosť, ktorá mu dodá a namontuje klimatizačné zariadenie presne podľa jeho požiadaviek na kvalitu či cenu.

Jednou zo spoločností je aj firma M. F. Team,
ktorá ponúka kompletnú dodávku klimatizačných zariadení formou dodávky na kľúč. Spoločnosť zastupuje na Slovensku japonskú firmu Daikin. Značka Daikin predstavuje záruku maximálnej kvality a inovácie a určuje svetový trend na trhu s klimatizačnými zariadeniami. Firma Daikin má vyše sedemdesiatročné skúsenosti vo výrobe priemyselných, ale taktiež malých domácich klimatizačných jednotiek.

Nová séria klimatizačných zariadení bola špeciálne vyvinutá na použitie v rodinných domoch a bytoch. Veľkou výhodou týchto zariadení je veľmi nízka hlučnosť a široká variabilita použitia a nastavenia podľa individuálnych požiadaviek každého užívateľa. Klimatizačná jednotka aplikovaná v miestnosti zabezpečí nielen príjemné ochladenie vzduchu v letných mesiacoch, ale čo málokto vie, dá sa použiť aj ako výhrevné zariadenie v zime.

Klimatizácia okrem toho umožňuje kontrolu a udržiavanie nastavenej úrovne vlhkosti vzduchu v miestnosti, filtruje a čistí vzduch. Pre klimatizácie Daikin je charakteristický maximálny komfort obsluhy na diaľkové ovládanie, ktorým možno nastaviť a vo dne i v noci udržiavať všetky základné parametre a funkcie zariadenia.

Klimatizačné zariadenia rozlišujeme na vonkajšie a vnútorné jednotky. Vnútorné klimatizačné jednotky nie sú náročné na priestor, môžu byť inštalované ako stacionárne jednotky priamo v interiéri domu či miestnosti, zavesené na stene, zabudované v strope, v úrovni radiátorov. Vonkajšie klimatizačné jednotky na balkóne či terase bytu.

Všetky nové zariadenia sú invertorové, t. j. šetria až 35 % elektrickej energie. Zabudovaný mikroprocesor riadi automaticky udržiavanie nastavených klimatických podmienok.
Samozrejmosťou je automatické prepnutie chladenie/kúrenie podľa nastavenej teploty a úsporný režim počas spánku alebo dlhšej neprítomnosti doma. Zadané údaje a nastavenia možno zakódovať a pri prerušení dodávky elektrickej energie ostávajú zachované. Klimatizačné zariadenia nie sú náročné na inštaláciu. Požiadavku vyššej potreby chladu zabezpečuje systém VRV II. Integráciou niekoľkých VRV systémov do jedného chladiaceho okruhu možno pripojiť až štyridsať vnútorných jednotiek. Je možné postupné dopĺňanie podľa požiadaviek.

Firma M.F. Team zabezpečí pre vás kompletné riešenie vášho problému – prehriateho domu či bytu. Poskytuje aj všetky služby súvisiace so zavedením klimatizačnej jednotky do vašej domácnosti od návrhu riešenia cez dodávku a montáž zariadenia až po kompletný záručný a pozáručný servis. Na klimatizačné jednotky značky Daikin je záručná lehota 36 mesiacov. Ak ste sa rozhodli, že už toto leto by ste radi prežili v príjemnom klimatizovanom interiéri vášho obydlia, ostáva vám už iba rozhodnúť sa pre spoločnosť, ktorá pre vás dodá klimatizačné zariadenie. V horúcich letných dňoch sa sami presvedčíte, že investované prostriedky do klimatizačnej jednotky neboli vynaložené zbytočne, ale skutočne spríjemnia chvíle, ktoré budete tráviť doma.

M.F. TEAM spol. s r.o.
Galvaniho 12B
821 04 Bratislava
tel.: 02/431 914 48-49, 436 319 82, 434 150 33,
fax: 02/436 319 83
e-mail: mfteam@mfteam.sk
www.mfteam.sk
www.klimatizacia.sk

Srdce domácnosti

Fenomén „varenia“ si získava veľkú obľubu, a tak kuchyne súčasnosti už nie sú len „vývarovňa“. Dnešné trendy prípravy jedla (vďaka televíziám, kde sa varí dennodenne) sú v jeho kreatívnej príprave a jeho servírovaní, a tak aj priestory, kde sa tieto kulinárske špeciality pripravujú, musia byť inšpiratívne.

Základné atribúty, ktoré očakávame od každej kuchyne, sú funkčnosť, komfort pri práci a estetika. Kvalitný materiál kuchynských skriniek usporiadaných do dokonalej funkčnej zostavy, farebne zaujímavá pracovná doska s jednoduchou údržbou a dlhou životnosťou, to všetko je nutnosť. A spotrebiče na varenie, pečenie a odsávanie pár zasa samozrejmosť, bez ktorej súdobá kuchyňa nemôže existovať.
Usporiadanie kuchyne, akéhokoľvek štýlu, tvorí povestné „srdce“ domova. Ako zladiť všetky prvky kuchyne, aby bol jej vzhľad prínosom?
Bez dizajnu sa nezaobíde ani jedna kuchyňa. Kuchyňa, kuchynská zostava či kuchynská linka, to však nie je iba konečný efekt funkčnosti a dizajnu. To, či bude „kuchyňa“ dobre slúžiť, sa odvíja od správneho rozloženia a pripojenia jednotlivých médií, ktoré po inštalácii kuchynskej zostavy nevidíme. Na začiatku však vždy musíte mať definitívne premyslené umiestnenie každého spotrebiča a jeho pripojenie na zdroj energie. Preto je nutnosťou precízne uvažovať, aby stavbári a inštalatéri dokázali vytvoriť zázemie pre funkčnú vysnívanú kuchyňu.

Stačí inšpirácia z kuchynských štúdií?
Dizajn a inšpiráciu pre „tú svoju“ obvykle hľadáme v kuchynských štúdiách. Nech nám však prepáčia (česť výnimkám), ponuka kuchynských štúdií je síce pestrá, ale pomerne stereotypná. Akoby predajcovia zámerne kalkulovali „s priemerným zákazníkom“, a tak vo výstavných kójach nájdete linky priame či rohové, líšiace sa len materiálom a „priemernou“ farebnosťou. Je to asi preto, že výstavnú kóju riešia štúdiá bez zapojenia širších súvislostí celého obytného priestoru, kam kuchyňa musí „zapadnúť“. Prezentujú – predávajú zostavu kuchynských skriniek, a tak chýba to známe „genius loci“ celého priestoru, kde bude kuchyňa inštalovaná. Dotvorenie tej pravej atmosféry „srdca“ bývania je tak na majiteľke.
Sme si vedomí, že inštalácia výstavnej kuchyne stojí množstvo eur, avšak, ak chce niekto v tomto odvetví, v ktorom je veľmi veľká konkurencia, podnikať, musí akceptovať, že zariadenie štúdia a jeho prevádzka bude neustále potrebovať inovácie, a teda spotreba financií na prestavovanie výstavných kójí bude stále vysoká. Vývoj v oblasti dizajnu kuchýň ide vo veľmi vysokom tempe, a tak konkurencia je neuveriteľne tvrdá.

Náš slovenský spotrebiteľ je konzervatívny, neoplýva veľkými finančnými zdrojmi, ale aj tak by si zaslúžil viac kreativity a inšpirácií či „odvážnejších“ riešení.
Buďme úprimní: kuchyňa dnes stojí asi toľko ako jeden vykurovací systém a od neho očakávame funkčnosť min. 20 rokov. Módne trendy kuchýň sú v neustálom pohybe, a tak neprejde ani 5 – 7 rokov a kuchyňa už nie je „in“. Potrebujete ju vymeniť, ale... Cena, za ktorú ste kuchyňu kúpili, je taká vysoká, že na novú ste ešte nenašetrili. Vzhľadom na to, že za každý centimeter štvorcový svojho nového bývania si zaplatíte (a nie málo), je užitočné zapojiť do výberu štýlu kuchyne nielen rozum a naštudované „naj“ trendy, ale aj srdce a emócie, aby kuchyňa bola funkčná a páčila sa vám aj po 10 rokoch.

Základné usporiadanie priestoru kuchyne
Usporiadanie kuchyne môže mať rôzne tvarové riešenie. Najčastejším typom je jednoradová kuchynská zostava, ktorá potrebuje málo miesta. Z pohľadu pohodlia pri varení je však najmenej vyhovujúca, pretože sa pri príprave jedla na varenie, ale aj samotnom varení a servírovaní najviac nachodíte.
Kuchynské linky v tvare U a L ušetria zbytočný pohyb po kuchyni. Usporiadanie s kuchynským ostrovčekom a dvojradové usporiadanie je vhodné pri voľnom či čiastočnom prepojení kuchyne s obývačkou. No nezabúdajte na minimálny prechod medzi ostrovom a skrinkami či skrinkami oboch línií nábytku kuchyne v tvare U, ktorý by mal byť 120 cm, aby sa pohodlne dali otvárať zásuvky či dvierka spodných skriniek na oboch stranách a aby bolo miesto aj pre vás, keď zo spodnej zásuvky vyberáte hrnce či taniere.
Tvar kuchyne podľa písmena G, kde „géčková“ nožička sa otvára do obytného priestoru, je funkčnejšou „náhradou“ samostatného ostrova. Jeho nevýhodou je veľká priestorová náročnosť. Na nožičke G môže byť nízke – ranné sedenie alebo vysoká barová doska a toto riešenie môže pri nedostatku miesta nahradiť jedálenský stôl.

Pri tvorbe kuchynskej zostavy musíme vždy vychádzať z reálnych dispozičných podmienok. Priestor môže mať štvorcový či obdĺžnikový tvar. Môže byť riešený aj ako výsek budúceho obytného priestoru, či sa navrhuje ako otvorený priestor viditeľný z každého miesta obývačky.
Reálna stavebná dispozícia „predurčuje“ zostavenie a radenie pracovných zón. Z tohto radenia sa zas vykryštalizuje radenie nábytkových korpusov, z ktorých kuchyňu vyskladáte. Musíte rešpektovať aj technické riešenia prívodu médií. Elektrina, voda, kanalizácia, plyn, ktoré sa „zobrazia“ po vyriešení základnej koncepcie budúcej kuchyne.

Ergonómia človeka ovplyvňuje riešenia
Na to, aby sme vytvorili estetický a praktický priestor, je potrebné poznať niekoľko čísiel o človeku, potrebných výšok rozmerov skriniek a mať predstavivosť. Je potrebná aj vízia, aby sme si vedeli predstaviť skladbu skriniek, z ktorých linku vyskladáme v správnom pomere a tvarovaní. Ak tieto parametre poznáme, vytvoriť peknú a fungujúcu kuchyňu nebude síce úplne „hračkou“, ale určite to  bude o niečo jednoduchšie a výsledok bude mať správny efekt.

... aj výšky skriniek sú dôležité...
Na základe poznania základných ergonomických parametrov človeka zariaďujú interiér aj architekti v kuchynských štúdiách.
Základné rozmery korpusov na kuchynskú zostavu a výška horných a dolných skriniek zostavy sa odvodzujú od univerzálnej výšky postavy 164,5 cm.
Výška pracovnej plochy kuchynskej linky je normovaná na 80 cm.
Medzi dolnými a hornými skrinkami je priestor steny obvykle vysoký 60 cm.
Spodný okraj horných skriniek by mal lícovať s horným okrajom dekoratívneho obkladu tejto steny. „Summa summarum“ – 80 cm vysoká dolná zostava + cca 6 cm hrubá kuchynská doska + 60 cm obklad = horné skrinky by mali mať spodný okraj vo výške 146 cm.

... lenže...
Nie všetci máme univerzálnu výšku podľa normy. Pokiaľ ste vyššej postavy, je potrebné dolnú líniu kuchynských skriniek zdvihnúť do výšky, ktorá vám bude vyhovovať pre pohodlnú prácu na kuchynskej doske. Pripravovať pokrm v miernom predklone môže byť veľmi únavné. S výškou kuchynskej linky sa viete „pohrať“ aj v rámci jednotlivých pracovných častí – jedna môže byť vyššie, druhá nižšie. Veľký pozor treba dať na výšku, v ktorej umiestnite kuchynský drez, pretože musíte počítať s jeho hĺbkou, aby ste dočiahli na jeho dno. Ako to zistíte?
Odmerajte si výšku dlane ruky pri vystretej postave. Táto je potom odporúčanou výškou dna umývacieho drezu. Ostatné vypočítajú v kuchynskom štúdiu a upravia výšku „sokla“ drezovej skrinky. Ak potrebujete pracovný priestor, ktorý by mal byť vyšší aj ako 90 cm, vôbec sa nerozpakujte oň požiadať. Výrobcovia nožičiek pre spodné skrinky ich vyrábajú ako výškovo nastaviteľné, takže nejde o neriešiteľný problém.

... aby ste dočiahli aj na hornú policu...
Výška horných skriniek sa odvíja od výšky, v ktorej sa nachádza pracovná doska kuchynskej linky. Dokonca nemusíte dodržať ani nepísane pravidlo 60 cm medzi úrovňou dolnej a hornej zostavy... Ale treba si uvedomiť, že 60 cm je minimálny priestor na to, ak chcete mať zavesené kuchynské náradie či nejaké tie drobnosti, napr. kávovar, hneď poruke.
Línia horných skriniek tiež nemusí byť vodorovná, obzvlášť ak kombinujeme rôzne typy
predných čiel či tvaru skriniek. Rovnako tak si treba aspoň približne vyskúšať, či vami
zvolená iná výška tohto priestoru nebude prekážať pri práci a nebudete si udierať hlavu o prekážajúci okraj horných skriniek, prípadne či skrinky nebudú prekážať a cloniť svetlo
pri práci a varení. Nezabudnite ani na otvorené dvierka! Ak sa rozhodnete pre skrinky,
ktorých dvierka sa otvárajú horizontálne nahor, musíte na vrchnú policu v nich bez
problémov dočiahnuť, ale hlavne musíte myslieť aj na to, aby ste otvorené dvierka
vedeli aj zavrieť!

Funkčné usporiadanie je najdôležitejšie
Ideálne usporiadanie jednotlivých skriniek nábytkovej kuchynskej zostavy vychádza z postupnosti úkonov pri varení. Po príchode z nákupu vykladáme potraviny do chladničky a na pracovnú
dosku. Preto by pri vstupe do kuchyne mala byť ako prvá umiestnená chladnička a voľná
pracovná plocha dlhá aspoň 80 cm.
Samotné varenie začína očistením a umytím potravín, potom sa potraviny nakrájajú a nasleduje ich varenie či pečenie. Vedľa chladničky preto umiestňujeme kuchynský drez a za ním varnú dosku a rúru na pečenie. Medzi spotrebičmi a drezom je dobré vynechať voľnú pracovnú plochu širokú 60 cm. Potom je ešte potrebná pracovná plocha na servírovanie hotového jedla, ktorá by mala mať najmenej 80 cm. Pod týmito plochami by mali byť skrinky, do ktorých odložíte hrnce a k tomu servírovacie misy, naberačky, podnosy...

Materiály pre skrinkové zostavy
Kuchyňa je vo svojej podstate zostava nábytkových korpusov zvislej či horizontálnej línie, na prednej strane prekrytých čelami či dvierkami – toľko spomínaný dizajn. Materiálové riešenie dvierok a čiel je rôznorodé, a tak aj ich cena je rôzna. Aj keď masívne drevo preteplí každý interiér, dnes sa už veľmi nepoužíva. Výber dreva bez „hrčí“, sušenie, spracovanie, farbenie či lazúrovanie – to všetko cenu zvyšuje, a tak sú masívne realizácie kuchýň na ústupe.
Ak si však potrpíte na prírodný materiál, zvoľte si kuchyňu dyhovanú. Dyha je tenučká vrstva dreva, nalepená na dvierka z DTD alebo MDF dosiek a ponúka široké množstvo druhov európskych, ale i exotických drevín. Každá dyha sa môže farebne namoriť alebo len navoskovať, čím vznikajú originálne farebné riešenia. Samotné dyhovanie je časovo náročné a častejšie ho nahrádza laminát. Ten sa stal materiálom, ktorý ponúka širokú škálu drevodekorov a farieb. Je odolný a za prijateľnú cenu. Môže byť v lesklom alebo matnom vyhotovení. Najnovšou novinkou je laminát s povrchovou „drásanou“ štruktúrou dreva, ktorá je naoko na nerozoznanie od masívu.
O niečo drahšou verziou sú fólie, ktoré postupne nahrádzajú už spomínaný laminát. Výhodou fólií je ich vyššia pevnosť a možnosť vyrobiť akýkoľvek farebný odtieň či povrchovú štruktúru. Technológia lepenia za tepla zasa zaručí dokonalé prilepenie na „dvierkový“ polotovar z už spomínaných DTD či MDF dosiek.
Najnovším trendom v obľúbenosti sú kuchynské dvierka s vysokým leskom. Aj tieto riešenia fólie ponúkajú. Na prvý pohľad vyzerajú rovnako, ako keby ste ich nastriekali autolakom. Povrchová úprava kuchynských dvierok realizovaná nastriekaním autolaku je riešenie pre najnáročnejších zákazníkov. Patrí k tým drahším práve preto, že technológia výroby je náročná na čas. Celé dvierka sa nastriekajú základnou farbou zo vzorkovníka RAL a po jej zaschnutí sa nanesie niekoľko vrstiev vrchného laku, ktorý sa vyleští na vysoký lesk. Práve ten zabezpečuje dlhšiu životnosť materiálu.
Výber dvierok a čiel je veľký a ozaj záleží len na vašej predstave, aby ste si vybrali riešenie pre seba.

Kuchárske umenie a spotrebiče
Bez bielej techniky – spotrebičov si kuchyňu nezariadite. K najčastejšie používaným, dnes už aj do nábytkových korpusov vstavaným spotrebičom v kuchyniach patrí umývačka riadu, rúra na pečenie, indukčná varná doska, mikrovlnná rúra, chladnička s mrazničkou, ktorá často nahrádza „špajzu“, a každodenne využívaný kávovar či varná kanvica. Pri ich výbere sa prikloňte k verzii – všetko od jedného výrobcu. Obvykle majú jednotný dizajn a ľahšie sa budú komponovať do kuchynskej zostavy. Biele, čierne, antikoro?
Úvahy, ktoré materiálové vyhotovenie sa ľahšie udržuje, nie sú na mieste. Každý spotrebič musí dostať potrebnú dávku starostlivosti, nakoľko len tak bude funkčný a dlhodobo pekný. Otázkou je, kam ich umiestniť v kompozícii zostavy?
Ako prvé vždy riešia dizajnéri (v kuchynských štúdiách) veľkosť chladničky a mrazničky. Priznáte ich či dáte zastavať do nábytku? Rozhodnutie je vecou vkusu. Nasledujú spotrebiče na prípravu jedla.
Dnes je trendom umiestňovanie spotrebičov „do zostavy“. Najpoužívanejšie sú varná doska a rúra na pečenie. Varná doska je vždy na pracovnej ploche. Takto vidíme „do hrncov“ a zápach odsáva digestor. Je to maximálne funkčný prvok niekedy až v dizajnovom vyhotovení. Iná situácia je v prípade  rúry na pečenie. Už dávno neplatí, že rúra na pečenie musí byť umiestnená pod pracovnou linkou. Ideálna je vstavaná rúra v skrini, ktorá je vysoká cca 140 cm. Je pomenovaná alebo označovaná ako centrum pečenia. Jej obsluha v tejto výške je oveľa pohodlnejšia a máte aj lepší prehľad o pečení. Obvykle sa kombinuje s mikrovlnou rúrou vo vedľajšej skrinke, a tak spolu tvoria technologické „centrum”.
Umývačka riadu a chladnička sú schované za prednou doskou skrinky v kuchynskej zostave blízko kanalizačnej a vodovodnej stupačky. Ešte je potrebné vyriešiť kávovar, pretože bez rannej kávy „to nie je ono“. Môže byť solitér, ale aj zabudovaný ako 3. v rade –  rúra na pečenie, mikrovlnka, kávovar.

Čo je trendy...
O dizajne, riešení dispozícií či materiáloch kuchýň sa uverejnili už tisícky článkov. Pravdou je aj fakt, že módne trendy najrýchlejšie zasahujú nábytok a spotrebiče do kuchýň. Trendy kombinácií dreva, fólií rôznych farieb a skla u zostáv skriniek, ktoré vytvoria kuchynskú zostavu, sú prejavom estetiky a moderné je dnes horizontálne usporiadanie zásuviek aj otvárania skriniek.
Pri zakomponovaní Led osvetlenia do stien korpusov sa môžu pri ich používaní vytvárať originálne svetelné scény a kuchyňa sa stáva výtvarným dielom vášho bývania. Aj tak sa dá charakterizovať dizajn tvorby súdobých kuchýň. Súčasným trendom je nábytok a kuchynská zostava, ktorá eliminuje kuchyňu ako prípravovňu jedla. Kuchyňa je dizajnérske „DIELO“.

Apartmánové riešenia
Najmodernejšie dizajnové trendy preferujú dispozície otvorených – apartmánových kuchýň. Otvárajú sa do obytného priestoru bývania. V spoločenských priestoroch, kde je na prvom mieste najdôležitejšie vizuálne vnímanie priestoru pre spoločenský život, sa však musí realizovať aj časť „špinavých“ prác potrebných na prípravu jedla. Toto je výzva, ktorú musia dizajnové riešenia otvorených kuchýň citlivo zvládnuť.
Obvykle sa to rieši tak, že skrinkové zostavy kuchynskej linky sa skôr podobajú obývačkovému nábytku. Kuchynské linky, steny, varné centrá sa realizujú v materiálovom, ale aj farebnom vyhotovení v súlade s nábytkom obývačky. Týmto sa vytvára jednotiaca atmosféra a dizajnéri tento trend nazývajú, ako sme už vyššie uviedli, apartmánová kuchyňa. Ponúkajú sa však aj riešenia „schované“ vo vstavanej skrini, v ktorej dokážete všetko, čo nechcete, aby bolo vidieť, schovať „zatiahnutím“ zostavy dvierok ako v prípade vstavanej skrine. Obvykle sa ich výška rieši v celej svetlej výške miestnosti.
Prechod „kuchyne“ do obývačky obvykle vytvára priestor jedálenského stola alebo barového servírovania či samostatný ostrovček s umývacím či varným centrom a stolovaním, ktoré môže byť nízke či „barové“, teda vysoké. Klasický jedálenský stôl, ale aj servírovacia doska „baru“ sa najčastejšie realizujú neutrálnym materiálom zo skla či kovu.

Nostalgia je retro
Inklinujete k nostalgii a neoslovuje vás moderna súčasného dizajnu. Pokojne oživujte tradíciu, nostalgiu za kuchyňou (nielen) starej mamy, ako si ju pamätáte z detstva. Podporíte tým štýlovú vyhranenosť svojej kuchyne, vrátane návratu atmosféry a tepla domova.

Pod pojem retro obyčajne vždy zhrnieme všetky „vidieckoidné“ štýly so všetkými pozitívami i negatívami. Obľúbenou z tohto retro balíka je kuchyňa VINTAGE so zaujímavým patinovaným náterom kuchynskej linky, ktorý jej dáva spolu so „starožitnými“ úchytkami atmosféru a pocit, že táto kuchyňa už niečo zažila. Tento štýl je však náročný na výber spotre­bičov. Materiál antikoro je priam zakázaný. Využijete ho v kuchyniach, ktoré sú v industriálnom štýle, ktorý tiež akosi „spadol“ do balíčka retro rovnako ako všetky provensálske, toskánske či viktoriánske kuchyne.

Veľká kontra malá
Pri priestorovej stiesnenosti, ktorú ponúkajú naše panelákové kuchyne, by ste v prípade kuchynského nábytku mali siahnuť po svetlej palete povrchových úprav skriniek i dvierok, aby ste dosiahli pocit priestorovej uvoľnenosti. Kuchynská zostava tmavšej farby pôsobí masívnejšie a mohutnejšie. Máte pocit, že nábytok „zapĺňa“ priestor, ktorý vám „chýba“. Preto tiež uvažujte nad neutrálnymi odtieňmi farieb stien a obkladu medzi dolnými a hornými skrinkami. Prílišná farebnosť tiež zapĺňa priestor. Nápaditým riešením takejto situácie môže byť aj odstránenie horného radu skriniek a nahradenie ich policou či zostavou políc. Jednoduchosť zostavy skriniek je prostriedkom na optické zväčšenia miesta a vytvorenie pocitu voľnosti.
Neobvyklé môže byť tiež IN
Kuchyne s atypickým dizajnom, vyrobené z exkluzívnych materiálov, sa stávajú najnovším trendom. Kuchyne moderných trendov však nesadnú každému. Pravdou je, že ich dizajnéri neváhajú použiť pri hľadaní moderného vzhľadu, ktorý sa stane „IN“. Riešenia sa posúvajú do sveta moderných technológií v štýle hight-tech, kde prevláda kov. Ultramoderný štýl však neznamená v každom prípade chladnú strohosť. Pri tomto štýle sa tiež hľadajú prvky otepľujúce strohosť spomínaného výrazu. Môže to byť štruktúra určitej časti povrchu skriniek, farebnosť doplnkov, atď.
Odvážne, originálne riešenia sa stávajú však pioniermi a to, čo sa nám dnes zdá priveľmi odvážne, sa postupom času môže stať štandard. Potvrdzujú to riešenia tvarov drezov, varných dosiek v bielych farbách, tvary moderných digestorov alebo aj vzhľad predných panelov dvierok rúr na pečenie. To, čo sa vymyká bežnému štandardu, však zaujíma aj širokú verejnosť a stáva sa inšpiráciou pre budúcnosť. Dizajnérske novinky sú tak „motorom“ pre rozvoj či už nábytkových zostáv, spotrebičov, ale aj pre kuchynský riad či doplnky stolovania. Ak máte odvahu – prečo nie... Nie je „TO“ zakázané.
Kuchyňa sa vždy bude meniť v dizajne, materiáloch, len účel sa nikdy nezmení. Dobré a chutné jedlo oceníme všetci a je nám jedno, v akom dizajnovom priestore bolo pripravené.

MiRaBo
Snímky: Blanco, J.A.P. Slovakia, Trachea a archív redakcie

Srdce domácnosti

Fenomén „varenia“ si získava veľkú obľubu, a tak kuchyne súčasnosti už nie sú len „vývarovňa“. Dnešné trendy prípravy jedla (vďaka televíziám, kde sa varí dennodenne) sú v jeho kreatívnej príprave a jeho servírovaní, a tak aj priestory, kde sa tieto kulinárske špeciality pripravujú, musia byť inšpiratívne.

Základné atribúty, ktoré očakávame od každej kuchyne, sú funkčnosť, komfort pri práci a estetika. Kvalitný materiál kuchynských skriniek usporiadaných do dokonalej funkčnej zostavy, farebne zaujímavá pracovná doska s jednoduchou údržbou a dlhou životnosťou, to všetko je nutnosť. A spotrebiče na varenie, pečenie a odsávanie pár zasa samozrejmosť, bez ktorej súdobá kuchyňa nemôže existovať.
Usporiadanie kuchyne, akéhokoľvek štýlu, tvorí povestné „srdce“ domova. Ako zladiť všetky prvky kuchyne, aby bol jej vzhľad prínosom?
Bez dizajnu sa nezaobíde ani jedna kuchyňa. Kuchyňa, kuchynská zostava či kuchynská linka, to však nie je iba konečný efekt funkčnosti a dizajnu. To, či bude „kuchyňa“ dobre slúžiť, sa odvíja od správneho rozloženia a pripojenia jednotlivých médií, ktoré po inštalácii kuchynskej zostavy nevidíme. Na začiatku však vždy musíte mať definitívne premyslené umiestnenie každého spotrebiča a jeho pripojenie na zdroj energie. Preto je nutnosťou precízne uvažovať, aby stavbári a inštalatéri dokázali vytvoriť zázemie pre funkčnú vysnívanú kuchyňu.

Stačí inšpirácia z kuchynských štúdií?
Dizajn a inšpiráciu pre „tú svoju“ obvykle hľadáme v kuchynských štúdiách. Nech nám však prepáčia (česť výnimkám), ponuka kuchynských štúdií je síce pestrá, ale pomerne stereotypná. Akoby predajcovia zámerne kalkulovali „s priemerným zákazníkom“, a tak vo výstavných kójach nájdete linky priame či rohové, líšiace sa len materiálom a „priemernou“ farebnosťou. Je to asi preto, že výstavnú kóju riešia štúdiá bez zapojenia širších súvislostí celého obytného priestoru, kam kuchyňa musí „zapadnúť“. Prezentujú – predávajú zostavu kuchynských skriniek, a tak chýba to známe „genius loci“ celého priestoru, kde bude kuchyňa inštalovaná. Dotvorenie tej pravej atmosféry „srdca“ bývania je tak na majiteľke.
Sme si vedomí, že inštalácia výstavnej kuchyne stojí množstvo eur, avšak, ak chce niekto v tomto odvetví, v ktorom je veľmi veľká konkurencia, podnikať, musí akceptovať, že zariadenie štúdia a jeho prevádzka bude neustále potrebovať inovácie, a teda spotreba financií na prestavovanie výstavných kójí bude stále vysoká. Vývoj v oblasti dizajnu kuchýň ide vo veľmi vysokom tempe, a tak konkurencia je neuveriteľne tvrdá.

Náš slovenský spotrebiteľ je konzervatívny, neoplýva veľkými finančnými zdrojmi, ale aj tak by si zaslúžil viac kreativity a inšpirácií či „odvážnejších“ riešení.
Buďme úprimní: kuchyňa dnes stojí asi toľko ako jeden vykurovací systém a od neho očakávame funkčnosť min. 20 rokov. Módne trendy kuchýň sú v neustálom pohybe, a tak neprejde ani 5 – 7 rokov a kuchyňa už nie je „in“. Potrebujete ju vymeniť, ale... Cena, za ktorú ste kuchyňu kúpili, je taká vysoká, že na novú ste ešte nenašetrili. Vzhľadom na to, že za každý centimeter štvorcový svojho nového bývania si zaplatíte (a nie málo), je užitočné zapojiť do výberu štýlu kuchyne nielen rozum a naštudované „naj“ trendy, ale aj srdce a emócie, aby kuchyňa bola funkčná a páčila sa vám aj po 10 rokoch.

Základné usporiadanie priestoru kuchyne
Usporiadanie kuchyne môže mať rôzne tvarové riešenie. Najčastejším typom je jednoradová kuchynská zostava, ktorá potrebuje málo miesta. Z pohľadu pohodlia pri varení je však najmenej vyhovujúca, pretože sa pri príprave jedla na varenie, ale aj samotnom varení a servírovaní najviac nachodíte.
Kuchynské linky v tvare U a L ušetria zbytočný pohyb po kuchyni. Usporiadanie s kuchynským ostrovčekom a dvojradové usporiadanie je vhodné pri voľnom či čiastočnom prepojení kuchyne s obývačkou. No nezabúdajte na minimálny prechod medzi ostrovom a skrinkami či skrinkami oboch línií nábytku kuchyne v tvare U, ktorý by mal byť 120 cm, aby sa pohodlne dali otvárať zásuvky či dvierka spodných skriniek na oboch stranách a aby bolo miesto aj pre vás, keď zo spodnej zásuvky vyberáte hrnce či taniere.
Tvar kuchyne podľa písmena G, kde „géčková“ nožička sa otvára do obytného priestoru, je funkčnejšou „náhradou“ samostatného ostrova. Jeho nevýhodou je veľká priestorová náročnosť. Na nožičke G môže byť nízke – ranné sedenie alebo vysoká barová doska a toto riešenie môže pri nedostatku miesta nahradiť jedálenský stôl.

Pri tvorbe kuchynskej zostavy musíme vždy vychádzať z reálnych dispozičných podmienok. Priestor môže mať štvorcový či obdĺžnikový tvar. Môže byť riešený aj ako výsek budúceho obytného priestoru, či sa navrhuje ako otvorený priestor viditeľný z každého miesta obývačky.
Reálna stavebná dispozícia „predurčuje“ zostavenie a radenie pracovných zón. Z tohto radenia sa zas vykryštalizuje radenie nábytkových korpusov, z ktorých kuchyňu vyskladáte. Musíte rešpektovať aj technické riešenia prívodu médií. Elektrina, voda, kanalizácia, plyn, ktoré sa „zobrazia“ po vyriešení základnej koncepcie budúcej kuchyne.

Ergonómia človeka ovplyvňuje riešenia
Na to, aby sme vytvorili estetický a praktický priestor, je potrebné poznať niekoľko čísiel o človeku, potrebných výšok rozmerov skriniek a mať predstavivosť. Je potrebná aj vízia, aby sme si vedeli predstaviť skladbu skriniek, z ktorých linku vyskladáme v správnom pomere a tvarovaní. Ak tieto parametre poznáme, vytvoriť peknú a fungujúcu kuchyňu nebude síce úplne „hračkou“, ale určite to  bude o niečo jednoduchšie a výsledok bude mať správny efekt.

... aj výšky skriniek sú dôležité...
Na základe poznania základných ergonomických parametrov človeka zariaďujú interiér aj architekti v kuchynských štúdiách.
Základné rozmery korpusov na kuchynskú zostavu a výška horných a dolných skriniek zostavy sa odvodzujú od univerzálnej výšky postavy 164,5 cm.
Výška pracovnej plochy kuchynskej linky je normovaná na 80 cm.
Medzi dolnými a hornými skrinkami je priestor steny obvykle vysoký 60 cm.
Spodný okraj horných skriniek by mal lícovať s horným okrajom dekoratívneho obkladu tejto steny. „Summa summarum“ – 80 cm vysoká dolná zostava + cca 6 cm hrubá kuchynská doska + 60 cm obklad = horné skrinky by mali mať spodný okraj vo výške 146 cm.

... lenže...
Nie všetci máme univerzálnu výšku podľa normy. Pokiaľ ste vyššej postavy, je potrebné dolnú líniu kuchynských skriniek zdvihnúť do výšky, ktorá vám bude vyhovovať pre pohodlnú prácu na kuchynskej doske. Pripravovať pokrm v miernom predklone môže byť veľmi únavné. S výškou kuchynskej linky sa viete „pohrať“ aj v rámci jednotlivých pracovných častí – jedna môže byť vyššie, druhá nižšie. Veľký pozor treba dať na výšku, v ktorej umiestnite kuchynský drez, pretože musíte počítať s jeho hĺbkou, aby ste dočiahli na jeho dno. Ako to zistíte?
Odmerajte si výšku dlane ruky pri vystretej postave. Táto je potom odporúčanou výškou dna umývacieho drezu. Ostatné vypočítajú v kuchynskom štúdiu a upravia výšku „sokla“ drezovej skrinky. Ak potrebujete pracovný priestor, ktorý by mal byť vyšší aj ako 90 cm, vôbec sa nerozpakujte oň požiadať. Výrobcovia nožičiek pre spodné skrinky ich vyrábajú ako výškovo nastaviteľné, takže nejde o neriešiteľný problém.

... aby ste dočiahli aj na hornú policu...
Výška horných skriniek sa odvíja od výšky, v ktorej sa nachádza pracovná doska kuchynskej linky. Dokonca nemusíte dodržať ani nepísane pravidlo 60 cm medzi úrovňou dolnej a hornej zostavy... Ale treba si uvedomiť, že 60 cm je minimálny priestor na to, ak chcete mať zavesené kuchynské náradie či nejaké tie drobnosti, napr. kávovar, hneď poruke.
Línia horných skriniek tiež nemusí byť vodorovná, obzvlášť ak kombinujeme rôzne typy
predných čiel či tvaru skriniek. Rovnako tak si treba aspoň približne vyskúšať, či vami
zvolená iná výška tohto priestoru nebude prekážať pri práci a nebudete si udierať hlavu o prekážajúci okraj horných skriniek, prípadne či skrinky nebudú prekážať a cloniť svetlo
pri práci a varení. Nezabudnite ani na otvorené dvierka! Ak sa rozhodnete pre skrinky,
ktorých dvierka sa otvárajú horizontálne nahor, musíte na vrchnú policu v nich bez
problémov dočiahnuť, ale hlavne musíte myslieť aj na to, aby ste otvorené dvierka
vedeli aj zavrieť!

Funkčné usporiadanie je najdôležitejšie
Ideálne usporiadanie jednotlivých skriniek nábytkovej kuchynskej zostavy vychádza z postupnosti úkonov pri varení. Po príchode z nákupu vykladáme potraviny do chladničky a na pracovnú
dosku. Preto by pri vstupe do kuchyne mala byť ako prvá umiestnená chladnička a voľná
pracovná plocha dlhá aspoň 80 cm.
Samotné varenie začína očistením a umytím potravín, potom sa potraviny nakrájajú a nasleduje ich varenie či pečenie. Vedľa chladničky preto umiestňujeme kuchynský drez a za ním varnú dosku a rúru na pečenie. Medzi spotrebičmi a drezom je dobré vynechať voľnú pracovnú plochu širokú 60 cm. Potom je ešte potrebná pracovná plocha na servírovanie hotového jedla, ktorá by mala mať najmenej 80 cm. Pod týmito plochami by mali byť skrinky, do ktorých odložíte hrnce a k tomu servírovacie misy, naberačky, podnosy...

Materiály pre skrinkové zostavy
Kuchyňa je vo svojej podstate zostava nábytkových korpusov zvislej či horizontálnej línie, na prednej strane prekrytých čelami či dvierkami – toľko spomínaný dizajn. Materiálové riešenie dvierok a čiel je rôznorodé, a tak aj ich cena je rôzna. Aj keď masívne drevo preteplí každý interiér, dnes sa už veľmi nepoužíva. Výber dreva bez „hrčí“, sušenie, spracovanie, farbenie či lazúrovanie – to všetko cenu zvyšuje, a tak sú masívne realizácie kuchýň na ústupe.
Ak si však potrpíte na prírodný materiál, zvoľte si kuchyňu dyhovanú. Dyha je tenučká vrstva dreva, nalepená na dvierka z DTD alebo MDF dosiek a ponúka široké množstvo druhov európskych, ale i exotických drevín. Každá dyha sa môže farebne namoriť alebo len navoskovať, čím vznikajú originálne farebné riešenia. Samotné dyhovanie je časovo náročné a častejšie ho nahrádza laminát. Ten sa stal materiálom, ktorý ponúka širokú škálu drevodekorov a farieb. Je odolný a za prijateľnú cenu. Môže byť v lesklom alebo matnom vyhotovení. Najnovšou novinkou je laminát s povrchovou „drásanou“ štruktúrou dreva, ktorá je naoko na nerozoznanie od masívu.
O niečo drahšou verziou sú fólie, ktoré postupne nahrádzajú už spomínaný laminát. Výhodou fólií je ich vyššia pevnosť a možnosť vyrobiť akýkoľvek farebný odtieň či povrchovú štruktúru. Technológia lepenia za tepla zasa zaručí dokonalé prilepenie na „dvierkový“ polotovar z už spomínaných DTD či MDF dosiek.
Najnovším trendom v obľúbenosti sú kuchynské dvierka s vysokým leskom. Aj tieto riešenia fólie ponúkajú. Na prvý pohľad vyzerajú rovnako, ako keby ste ich nastriekali autolakom. Povrchová úprava kuchynských dvierok realizovaná nastriekaním autolaku je riešenie pre najnáročnejších zákazníkov. Patrí k tým drahším práve preto, že technológia výroby je náročná na čas. Celé dvierka sa nastriekajú základnou farbou zo vzorkovníka RAL a po jej zaschnutí sa nanesie niekoľko vrstiev vrchného laku, ktorý sa vyleští na vysoký lesk. Práve ten zabezpečuje dlhšiu životnosť materiálu.
Výber dvierok a čiel je veľký a ozaj záleží len na vašej predstave, aby ste si vybrali riešenie pre seba.

Kuchárske umenie a spotrebiče
Bez bielej techniky – spotrebičov si kuchyňu nezariadite. K najčastejšie používaným, dnes už aj do nábytkových korpusov vstavaným spotrebičom v kuchyniach patrí umývačka riadu, rúra na pečenie, indukčná varná doska, mikrovlnná rúra, chladnička s mrazničkou, ktorá často nahrádza „špajzu“, a každodenne využívaný kávovar či varná kanvica. Pri ich výbere sa prikloňte k verzii – všetko od jedného výrobcu. Obvykle majú jednotný dizajn a ľahšie sa budú komponovať do kuchynskej zostavy. Biele, čierne, antikoro?
Úvahy, ktoré materiálové vyhotovenie sa ľahšie udržuje, nie sú na mieste. Každý spotrebič musí dostať potrebnú dávku starostlivosti, nakoľko len tak bude funkčný a dlhodobo pekný. Otázkou je, kam ich umiestniť v kompozícii zostavy?
Ako prvé vždy riešia dizajnéri (v kuchynských štúdiách) veľkosť chladničky a mrazničky. Priznáte ich či dáte zastavať do nábytku? Rozhodnutie je vecou vkusu. Nasledujú spotrebiče na prípravu jedla.
Dnes je trendom umiestňovanie spotrebičov „do zostavy“. Najpoužívanejšie sú varná doska a rúra na pečenie. Varná doska je vždy na pracovnej ploche. Takto vidíme „do hrncov“ a zápach odsáva digestor. Je to maximálne funkčný prvok niekedy až v dizajnovom vyhotovení. Iná situácia je v prípade  rúry na pečenie. Už dávno neplatí, že rúra na pečenie musí byť umiestnená pod pracovnou linkou. Ideálna je vstavaná rúra v skrini, ktorá je vysoká cca 140 cm. Je pomenovaná alebo označovaná ako centrum pečenia. Jej obsluha v tejto výške je oveľa pohodlnejšia a máte aj lepší prehľad o pečení. Obvykle sa kombinuje s mikrovlnou rúrou vo vedľajšej skrinke, a tak spolu tvoria technologické „centrum”.
Umývačka riadu a chladnička sú schované za prednou doskou skrinky v kuchynskej zostave blízko kanalizačnej a vodovodnej stupačky. Ešte je potrebné vyriešiť kávovar, pretože bez rannej kávy „to nie je ono“. Môže byť solitér, ale aj zabudovaný ako 3. v rade –  rúra na pečenie, mikrovlnka, kávovar.

Čo je trendy...
O dizajne, riešení dispozícií či materiáloch kuchýň sa uverejnili už tisícky článkov. Pravdou je aj fakt, že módne trendy najrýchlejšie zasahujú nábytok a spotrebiče do kuchýň. Trendy kombinácií dreva, fólií rôznych farieb a skla u zostáv skriniek, ktoré vytvoria kuchynskú zostavu, sú prejavom estetiky a moderné je dnes horizontálne usporiadanie zásuviek aj otvárania skriniek.
Pri zakomponovaní Led osvetlenia do stien korpusov sa môžu pri ich používaní vytvárať originálne svetelné scény a kuchyňa sa stáva výtvarným dielom vášho bývania. Aj tak sa dá charakterizovať dizajn tvorby súdobých kuchýň. Súčasným trendom je nábytok a kuchynská zostava, ktorá eliminuje kuchyňu ako prípravovňu jedla. Kuchyňa je dizajnérske „DIELO“.

Apartmánové riešenia
Najmodernejšie dizajnové trendy preferujú dispozície otvorených – apartmánových kuchýň. Otvárajú sa do obytného priestoru bývania. V spoločenských priestoroch, kde je na prvom mieste najdôležitejšie vizuálne vnímanie priestoru pre spoločenský život, sa však musí realizovať aj časť „špinavých“ prác potrebných na prípravu jedla. Toto je výzva, ktorú musia dizajnové riešenia otvorených kuchýň citlivo zvládnuť.
Obvykle sa to rieši tak, že skrinkové zostavy kuchynskej linky sa skôr podobajú obývačkovému nábytku. Kuchynské linky, steny, varné centrá sa realizujú v materiálovom, ale aj farebnom vyhotovení v súlade s nábytkom obývačky. Týmto sa vytvára jednotiaca atmosféra a dizajnéri tento trend nazývajú, ako sme už vyššie uviedli, apartmánová kuchyňa. Ponúkajú sa však aj riešenia „schované“ vo vstavanej skrini, v ktorej dokážete všetko, čo nechcete, aby bolo vidieť, schovať „zatiahnutím“ zostavy dvierok ako v prípade vstavanej skrine. Obvykle sa ich výška rieši v celej svetlej výške miestnosti.
Prechod „kuchyne“ do obývačky obvykle vytvára priestor jedálenského stola alebo barového servírovania či samostatný ostrovček s umývacím či varným centrom a stolovaním, ktoré môže byť nízke či „barové“, teda vysoké. Klasický jedálenský stôl, ale aj servírovacia doska „baru“ sa najčastejšie realizujú neutrálnym materiálom zo skla či kovu.

Nostalgia je retro
Inklinujete k nostalgii a neoslovuje vás moderna súčasného dizajnu. Pokojne oživujte tradíciu, nostalgiu za kuchyňou (nielen) starej mamy, ako si ju pamätáte z detstva. Podporíte tým štýlovú vyhranenosť svojej kuchyne, vrátane návratu atmosféry a tepla domova.

Pod pojem retro obyčajne vždy zhrnieme všetky „vidieckoidné“ štýly so všetkými pozitívami i negatívami. Obľúbenou z tohto retro balíka je kuchyňa VINTAGE so zaujímavým patinovaným náterom kuchynskej linky, ktorý jej dáva spolu so „starožitnými“ úchytkami atmosféru a pocit, že táto kuchyňa už niečo zažila. Tento štýl je však náročný na výber spotre­bičov. Materiál antikoro je priam zakázaný. Využijete ho v kuchyniach, ktoré sú v industriálnom štýle, ktorý tiež akosi „spadol“ do balíčka retro rovnako ako všetky provensálske, toskánske či viktoriánske kuchyne.

Veľká kontra malá
Pri priestorovej stiesnenosti, ktorú ponúkajú naše panelákové kuchyne, by ste v prípade kuchynského nábytku mali siahnuť po svetlej palete povrchových úprav skriniek i dvierok, aby ste dosiahli pocit priestorovej uvoľnenosti. Kuchynská zostava tmavšej farby pôsobí masívnejšie a mohutnejšie. Máte pocit, že nábytok „zapĺňa“ priestor, ktorý vám „chýba“. Preto tiež uvažujte nad neutrálnymi odtieňmi farieb stien a obkladu medzi dolnými a hornými skrinkami. Prílišná farebnosť tiež zapĺňa priestor. Nápaditým riešením takejto situácie môže byť aj odstránenie horného radu skriniek a nahradenie ich policou či zostavou políc. Jednoduchosť zostavy skriniek je prostriedkom na optické zväčšenia miesta a vytvorenie pocitu voľnosti.
Neobvyklé môže byť tiež IN
Kuchyne s atypickým dizajnom, vyrobené z exkluzívnych materiálov, sa stávajú najnovším trendom. Kuchyne moderných trendov však nesadnú každému. Pravdou je, že ich dizajnéri neváhajú použiť pri hľadaní moderného vzhľadu, ktorý sa stane „IN“. Riešenia sa posúvajú do sveta moderných technológií v štýle hight-tech, kde prevláda kov. Ultramoderný štýl však neznamená v každom prípade chladnú strohosť. Pri tomto štýle sa tiež hľadajú prvky otepľujúce strohosť spomínaného výrazu. Môže to byť štruktúra určitej časti povrchu skriniek, farebnosť doplnkov, atď.
Odvážne, originálne riešenia sa stávajú však pioniermi a to, čo sa nám dnes zdá priveľmi odvážne, sa postupom času môže stať štandard. Potvrdzujú to riešenia tvarov drezov, varných dosiek v bielych farbách, tvary moderných digestorov alebo aj vzhľad predných panelov dvierok rúr na pečenie. To, čo sa vymyká bežnému štandardu, však zaujíma aj širokú verejnosť a stáva sa inšpiráciou pre budúcnosť. Dizajnérske novinky sú tak „motorom“ pre rozvoj či už nábytkových zostáv, spotrebičov, ale aj pre kuchynský riad či doplnky stolovania. Ak máte odvahu – prečo nie... Nie je „TO“ zakázané.
Kuchyňa sa vždy bude meniť v dizajne, materiáloch, len účel sa nikdy nezmení. Dobré a chutné jedlo oceníme všetci a je nám jedno, v akom dizajnovom priestore bolo pripravené.

MiRaBo
Snímky: Blanco, J.A.P. Slovakia, Trachea a archív redakcie

Srdce domácnosti

Fenomén „varenia“ si získava veľkú obľubu, a tak kuchyne súčasnosti už nie sú len „vývarovňa“. Dnešné trendy prípravy jedla (vďaka televíziám, kde sa varí dennodenne) sú v jeho kreatívnej príprave a jeho servírovaní, a tak aj priestory, kde sa tieto kulinárske špeciality pripravujú, musia byť inšpiratívne.

Základné atribúty, ktoré očakávame od každej kuchyne, sú funkčnosť, komfort pri práci a estetika. Kvalitný materiál kuchynských skriniek usporiadaných do dokonalej funkčnej zostavy, farebne zaujímavá pracovná doska s jednoduchou údržbou a dlhou životnosťou, to všetko je nutnosť. A spotrebiče na varenie, pečenie a odsávanie pár zasa samozrejmosť, bez ktorej súdobá kuchyňa nemôže existovať.
Usporiadanie kuchyne, akéhokoľvek štýlu, tvorí povestné „srdce“ domova. Ako zladiť všetky prvky kuchyne, aby bol jej vzhľad prínosom?
Bez dizajnu sa nezaobíde ani jedna kuchyňa. Kuchyňa, kuchynská zostava či kuchynská linka, to však nie je iba konečný efekt funkčnosti a dizajnu. To, či bude „kuchyňa“ dobre slúžiť, sa odvíja od správneho rozloženia a pripojenia jednotlivých médií, ktoré po inštalácii kuchynskej zostavy nevidíme. Na začiatku však vždy musíte mať definitívne premyslené umiestnenie každého spotrebiča a jeho pripojenie na zdroj energie. Preto je nutnosťou precízne uvažovať, aby stavbári a inštalatéri dokázali vytvoriť zázemie pre funkčnú vysnívanú kuchyňu.

Stačí inšpirácia z kuchynských štúdií?
Dizajn a inšpiráciu pre „tú svoju“ obvykle hľadáme v kuchynských štúdiách. Nech nám však prepáčia (česť výnimkám), ponuka kuchynských štúdií je síce pestrá, ale pomerne stereotypná. Akoby predajcovia zámerne kalkulovali „s priemerným zákazníkom“, a tak vo výstavných kójach nájdete linky priame či rohové, líšiace sa len materiálom a „priemernou“ farebnosťou. Je to asi preto, že výstavnú kóju riešia štúdiá bez zapojenia širších súvislostí celého obytného priestoru, kam kuchyňa musí „zapadnúť“. Prezentujú – predávajú zostavu kuchynských skriniek, a tak chýba to známe „genius loci“ celého priestoru, kde bude kuchyňa inštalovaná. Dotvorenie tej pravej atmosféry „srdca“ bývania je tak na majiteľke.
Sme si vedomí, že inštalácia výstavnej kuchyne stojí množstvo eur, avšak, ak chce niekto v tomto odvetví, v ktorom je veľmi veľká konkurencia, podnikať, musí akceptovať, že zariadenie štúdia a jeho prevádzka bude neustále potrebovať inovácie, a teda spotreba financií na prestavovanie výstavných kójí bude stále vysoká. Vývoj v oblasti dizajnu kuchýň ide vo veľmi vysokom tempe, a tak konkurencia je neuveriteľne tvrdá.

Náš slovenský spotrebiteľ je konzervatívny, neoplýva veľkými finančnými zdrojmi, ale aj tak by si zaslúžil viac kreativity a inšpirácií či „odvážnejších“ riešení.
Buďme úprimní: kuchyňa dnes stojí asi toľko ako jeden vykurovací systém a od neho očakávame funkčnosť min. 20 rokov. Módne trendy kuchýň sú v neustálom pohybe, a tak neprejde ani 5 – 7 rokov a kuchyňa už nie je „in“. Potrebujete ju vymeniť, ale... Cena, za ktorú ste kuchyňu kúpili, je taká vysoká, že na novú ste ešte nenašetrili. Vzhľadom na to, že za každý centimeter štvorcový svojho nového bývania si zaplatíte (a nie málo), je užitočné zapojiť do výberu štýlu kuchyne nielen rozum a naštudované „naj“ trendy, ale aj srdce a emócie, aby kuchyňa bola funkčná a páčila sa vám aj po 10 rokoch.

Základné usporiadanie priestoru kuchyne
Usporiadanie kuchyne môže mať rôzne tvarové riešenie. Najčastejším typom je jednoradová kuchynská zostava, ktorá potrebuje málo miesta. Z pohľadu pohodlia pri varení je však najmenej vyhovujúca, pretože sa pri príprave jedla na varenie, ale aj samotnom varení a servírovaní najviac nachodíte.
Kuchynské linky v tvare U a L ušetria zbytočný pohyb po kuchyni. Usporiadanie s kuchynským ostrovčekom a dvojradové usporiadanie je vhodné pri voľnom či čiastočnom prepojení kuchyne s obývačkou. No nezabúdajte na minimálny prechod medzi ostrovom a skrinkami či skrinkami oboch línií nábytku kuchyne v tvare U, ktorý by mal byť 120 cm, aby sa pohodlne dali otvárať zásuvky či dvierka spodných skriniek na oboch stranách a aby bolo miesto aj pre vás, keď zo spodnej zásuvky vyberáte hrnce či taniere.
Tvar kuchyne podľa písmena G, kde „géčková“ nožička sa otvára do obytného priestoru, je funkčnejšou „náhradou“ samostatného ostrova. Jeho nevýhodou je veľká priestorová náročnosť. Na nožičke G môže byť nízke – ranné sedenie alebo vysoká barová doska a toto riešenie môže pri nedostatku miesta nahradiť jedálenský stôl.

Pri tvorbe kuchynskej zostavy musíme vždy vychádzať z reálnych dispozičných podmienok. Priestor môže mať štvorcový či obdĺžnikový tvar. Môže byť riešený aj ako výsek budúceho obytného priestoru, či sa navrhuje ako otvorený priestor viditeľný z každého miesta obývačky.
Reálna stavebná dispozícia „predurčuje“ zostavenie a radenie pracovných zón. Z tohto radenia sa zas vykryštalizuje radenie nábytkových korpusov, z ktorých kuchyňu vyskladáte. Musíte rešpektovať aj technické riešenia prívodu médií. Elektrina, voda, kanalizácia, plyn, ktoré sa „zobrazia“ po vyriešení základnej koncepcie budúcej kuchyne.

Ergonómia človeka ovplyvňuje riešenia
Na to, aby sme vytvorili estetický a praktický priestor, je potrebné poznať niekoľko čísiel o človeku, potrebných výšok rozmerov skriniek a mať predstavivosť. Je potrebná aj vízia, aby sme si vedeli predstaviť skladbu skriniek, z ktorých linku vyskladáme v správnom pomere a tvarovaní. Ak tieto parametre poznáme, vytvoriť peknú a fungujúcu kuchyňu nebude síce úplne „hračkou“, ale určite to  bude o niečo jednoduchšie a výsledok bude mať správny efekt.

... aj výšky skriniek sú dôležité...
Na základe poznania základných ergonomických parametrov človeka zariaďujú interiér aj architekti v kuchynských štúdiách.
Základné rozmery korpusov na kuchynskú zostavu a výška horných a dolných skriniek zostavy sa odvodzujú od univerzálnej výšky postavy 164,5 cm.
Výška pracovnej plochy kuchynskej linky je normovaná na 80 cm.
Medzi dolnými a hornými skrinkami je priestor steny obvykle vysoký 60 cm.
Spodný okraj horných skriniek by mal lícovať s horným okrajom dekoratívneho obkladu tejto steny. „Summa summarum“ – 80 cm vysoká dolná zostava + cca 6 cm hrubá kuchynská doska + 60 cm obklad = horné skrinky by mali mať spodný okraj vo výške 146 cm.

... lenže...
Nie všetci máme univerzálnu výšku podľa normy. Pokiaľ ste vyššej postavy, je potrebné dolnú líniu kuchynských skriniek zdvihnúť do výšky, ktorá vám bude vyhovovať pre pohodlnú prácu na kuchynskej doske. Pripravovať pokrm v miernom predklone môže byť veľmi únavné. S výškou kuchynskej linky sa viete „pohrať“ aj v rámci jednotlivých pracovných častí – jedna môže byť vyššie, druhá nižšie. Veľký pozor treba dať na výšku, v ktorej umiestnite kuchynský drez, pretože musíte počítať s jeho hĺbkou, aby ste dočiahli na jeho dno. Ako to zistíte?
Odmerajte si výšku dlane ruky pri vystretej postave. Táto je potom odporúčanou výškou dna umývacieho drezu. Ostatné vypočítajú v kuchynskom štúdiu a upravia výšku „sokla“ drezovej skrinky. Ak potrebujete pracovný priestor, ktorý by mal byť vyšší aj ako 90 cm, vôbec sa nerozpakujte oň požiadať. Výrobcovia nožičiek pre spodné skrinky ich vyrábajú ako výškovo nastaviteľné, takže nejde o neriešiteľný problém.

... aby ste dočiahli aj na hornú policu...
Výška horných skriniek sa odvíja od výšky, v ktorej sa nachádza pracovná doska kuchynskej linky. Dokonca nemusíte dodržať ani nepísane pravidlo 60 cm medzi úrovňou dolnej a hornej zostavy... Ale treba si uvedomiť, že 60 cm je minimálny priestor na to, ak chcete mať zavesené kuchynské náradie či nejaké tie drobnosti, napr. kávovar, hneď poruke.
Línia horných skriniek tiež nemusí byť vodorovná, obzvlášť ak kombinujeme rôzne typy
predných čiel či tvaru skriniek. Rovnako tak si treba aspoň približne vyskúšať, či vami
zvolená iná výška tohto priestoru nebude prekážať pri práci a nebudete si udierať hlavu o prekážajúci okraj horných skriniek, prípadne či skrinky nebudú prekážať a cloniť svetlo
pri práci a varení. Nezabudnite ani na otvorené dvierka! Ak sa rozhodnete pre skrinky,
ktorých dvierka sa otvárajú horizontálne nahor, musíte na vrchnú policu v nich bez
problémov dočiahnuť, ale hlavne musíte myslieť aj na to, aby ste otvorené dvierka
vedeli aj zavrieť!

Funkčné usporiadanie je najdôležitejšie
Ideálne usporiadanie jednotlivých skriniek nábytkovej kuchynskej zostavy vychádza z postupnosti úkonov pri varení. Po príchode z nákupu vykladáme potraviny do chladničky a na pracovnú
dosku. Preto by pri vstupe do kuchyne mala byť ako prvá umiestnená chladnička a voľná
pracovná plocha dlhá aspoň 80 cm.
Samotné varenie začína očistením a umytím potravín, potom sa potraviny nakrájajú a nasleduje ich varenie či pečenie. Vedľa chladničky preto umiestňujeme kuchynský drez a za ním varnú dosku a rúru na pečenie. Medzi spotrebičmi a drezom je dobré vynechať voľnú pracovnú plochu širokú 60 cm. Potom je ešte potrebná pracovná plocha na servírovanie hotového jedla, ktorá by mala mať najmenej 80 cm. Pod týmito plochami by mali byť skrinky, do ktorých odložíte hrnce a k tomu servírovacie misy, naberačky, podnosy...

Materiály pre skrinkové zostavy
Kuchyňa je vo svojej podstate zostava nábytkových korpusov zvislej či horizontálnej línie, na prednej strane prekrytých čelami či dvierkami – toľko spomínaný dizajn. Materiálové riešenie dvierok a čiel je rôznorodé, a tak aj ich cena je rôzna. Aj keď masívne drevo preteplí každý interiér, dnes sa už veľmi nepoužíva. Výber dreva bez „hrčí“, sušenie, spracovanie, farbenie či lazúrovanie – to všetko cenu zvyšuje, a tak sú masívne realizácie kuchýň na ústupe.
Ak si však potrpíte na prírodný materiál, zvoľte si kuchyňu dyhovanú. Dyha je tenučká vrstva dreva, nalepená na dvierka z DTD alebo MDF dosiek a ponúka široké množstvo druhov európskych, ale i exotických drevín. Každá dyha sa môže farebne namoriť alebo len navoskovať, čím vznikajú originálne farebné riešenia. Samotné dyhovanie je časovo náročné a častejšie ho nahrádza laminát. Ten sa stal materiálom, ktorý ponúka širokú škálu drevodekorov a farieb. Je odolný a za prijateľnú cenu. Môže byť v lesklom alebo matnom vyhotovení. Najnovšou novinkou je laminát s povrchovou „drásanou“ štruktúrou dreva, ktorá je naoko na nerozoznanie od masívu.
O niečo drahšou verziou sú fólie, ktoré postupne nahrádzajú už spomínaný laminát. Výhodou fólií je ich vyššia pevnosť a možnosť vyrobiť akýkoľvek farebný odtieň či povrchovú štruktúru. Technológia lepenia za tepla zasa zaručí dokonalé prilepenie na „dvierkový“ polotovar z už spomínaných DTD či MDF dosiek.
Najnovším trendom v obľúbenosti sú kuchynské dvierka s vysokým leskom. Aj tieto riešenia fólie ponúkajú. Na prvý pohľad vyzerajú rovnako, ako keby ste ich nastriekali autolakom. Povrchová úprava kuchynských dvierok realizovaná nastriekaním autolaku je riešenie pre najnáročnejších zákazníkov. Patrí k tým drahším práve preto, že technológia výroby je náročná na čas. Celé dvierka sa nastriekajú základnou farbou zo vzorkovníka RAL a po jej zaschnutí sa nanesie niekoľko vrstiev vrchného laku, ktorý sa vyleští na vysoký lesk. Práve ten zabezpečuje dlhšiu životnosť materiálu.
Výber dvierok a čiel je veľký a ozaj záleží len na vašej predstave, aby ste si vybrali riešenie pre seba.

Kuchárske umenie a spotrebiče
Bez bielej techniky – spotrebičov si kuchyňu nezariadite. K najčastejšie používaným, dnes už aj do nábytkových korpusov vstavaným spotrebičom v kuchyniach patrí umývačka riadu, rúra na pečenie, indukčná varná doska, mikrovlnná rúra, chladnička s mrazničkou, ktorá často nahrádza „špajzu“, a každodenne využívaný kávovar či varná kanvica. Pri ich výbere sa prikloňte k verzii – všetko od jedného výrobcu. Obvykle majú jednotný dizajn a ľahšie sa budú komponovať do kuchynskej zostavy. Biele, čierne, antikoro?
Úvahy, ktoré materiálové vyhotovenie sa ľahšie udržuje, nie sú na mieste. Každý spotrebič musí dostať potrebnú dávku starostlivosti, nakoľko len tak bude funkčný a dlhodobo pekný. Otázkou je, kam ich umiestniť v kompozícii zostavy?
Ako prvé vždy riešia dizajnéri (v kuchynských štúdiách) veľkosť chladničky a mrazničky. Priznáte ich či dáte zastavať do nábytku? Rozhodnutie je vecou vkusu. Nasledujú spotrebiče na prípravu jedla.
Dnes je trendom umiestňovanie spotrebičov „do zostavy“. Najpoužívanejšie sú varná doska a rúra na pečenie. Varná doska je vždy na pracovnej ploche. Takto vidíme „do hrncov“ a zápach odsáva digestor. Je to maximálne funkčný prvok niekedy až v dizajnovom vyhotovení. Iná situácia je v prípade  rúry na pečenie. Už dávno neplatí, že rúra na pečenie musí byť umiestnená pod pracovnou linkou. Ideálna je vstavaná rúra v skrini, ktorá je vysoká cca 140 cm. Je pomenovaná alebo označovaná ako centrum pečenia. Jej obsluha v tejto výške je oveľa pohodlnejšia a máte aj lepší prehľad o pečení. Obvykle sa kombinuje s mikrovlnou rúrou vo vedľajšej skrinke, a tak spolu tvoria technologické „centrum”.
Umývačka riadu a chladnička sú schované za prednou doskou skrinky v kuchynskej zostave blízko kanalizačnej a vodovodnej stupačky. Ešte je potrebné vyriešiť kávovar, pretože bez rannej kávy „to nie je ono“. Môže byť solitér, ale aj zabudovaný ako 3. v rade –  rúra na pečenie, mikrovlnka, kávovar.

Čo je trendy...
O dizajne, riešení dispozícií či materiáloch kuchýň sa uverejnili už tisícky článkov. Pravdou je aj fakt, že módne trendy najrýchlejšie zasahujú nábytok a spotrebiče do kuchýň. Trendy kombinácií dreva, fólií rôznych farieb a skla u zostáv skriniek, ktoré vytvoria kuchynskú zostavu, sú prejavom estetiky a moderné je dnes horizontálne usporiadanie zásuviek aj otvárania skriniek.
Pri zakomponovaní Led osvetlenia do stien korpusov sa môžu pri ich používaní vytvárať originálne svetelné scény a kuchyňa sa stáva výtvarným dielom vášho bývania. Aj tak sa dá charakterizovať dizajn tvorby súdobých kuchýň. Súčasným trendom je nábytok a kuchynská zostava, ktorá eliminuje kuchyňu ako prípravovňu jedla. Kuchyňa je dizajnérske „DIELO“.

Apartmánové riešenia
Najmodernejšie dizajnové trendy preferujú dispozície otvorených – apartmánových kuchýň. Otvárajú sa do obytného priestoru bývania. V spoločenských priestoroch, kde je na prvom mieste najdôležitejšie vizuálne vnímanie priestoru pre spoločenský život, sa však musí realizovať aj časť „špinavých“ prác potrebných na prípravu jedla. Toto je výzva, ktorú musia dizajnové riešenia otvorených kuchýň citlivo zvládnuť.
Obvykle sa to rieši tak, že skrinkové zostavy kuchynskej linky sa skôr podobajú obývačkovému nábytku. Kuchynské linky, steny, varné centrá sa realizujú v materiálovom, ale aj farebnom vyhotovení v súlade s nábytkom obývačky. Týmto sa vytvára jednotiaca atmosféra a dizajnéri tento trend nazývajú, ako sme už vyššie uviedli, apartmánová kuchyňa. Ponúkajú sa však aj riešenia „schované“ vo vstavanej skrini, v ktorej dokážete všetko, čo nechcete, aby bolo vidieť, schovať „zatiahnutím“ zostavy dvierok ako v prípade vstavanej skrine. Obvykle sa ich výška rieši v celej svetlej výške miestnosti.
Prechod „kuchyne“ do obývačky obvykle vytvára priestor jedálenského stola alebo barového servírovania či samostatný ostrovček s umývacím či varným centrom a stolovaním, ktoré môže byť nízke či „barové“, teda vysoké. Klasický jedálenský stôl, ale aj servírovacia doska „baru“ sa najčastejšie realizujú neutrálnym materiálom zo skla či kovu.

Nostalgia je retro
Inklinujete k nostalgii a neoslovuje vás moderna súčasného dizajnu. Pokojne oživujte tradíciu, nostalgiu za kuchyňou (nielen) starej mamy, ako si ju pamätáte z detstva. Podporíte tým štýlovú vyhranenosť svojej kuchyne, vrátane návratu atmosféry a tepla domova.

Pod pojem retro obyčajne vždy zhrnieme všetky „vidieckoidné“ štýly so všetkými pozitívami i negatívami. Obľúbenou z tohto retro balíka je kuchyňa VINTAGE so zaujímavým patinovaným náterom kuchynskej linky, ktorý jej dáva spolu so „starožitnými“ úchytkami atmosféru a pocit, že táto kuchyňa už niečo zažila. Tento štýl je však náročný na výber spotre­bičov. Materiál antikoro je priam zakázaný. Využijete ho v kuchyniach, ktoré sú v industriálnom štýle, ktorý tiež akosi „spadol“ do balíčka retro rovnako ako všetky provensálske, toskánske či viktoriánske kuchyne.

Veľká kontra malá
Pri priestorovej stiesnenosti, ktorú ponúkajú naše panelákové kuchyne, by ste v prípade kuchynského nábytku mali siahnuť po svetlej palete povrchových úprav skriniek i dvierok, aby ste dosiahli pocit priestorovej uvoľnenosti. Kuchynská zostava tmavšej farby pôsobí masívnejšie a mohutnejšie. Máte pocit, že nábytok „zapĺňa“ priestor, ktorý vám „chýba“. Preto tiež uvažujte nad neutrálnymi odtieňmi farieb stien a obkladu medzi dolnými a hornými skrinkami. Prílišná farebnosť tiež zapĺňa priestor. Nápaditým riešením takejto situácie môže byť aj odstránenie horného radu skriniek a nahradenie ich policou či zostavou políc. Jednoduchosť zostavy skriniek je prostriedkom na optické zväčšenia miesta a vytvorenie pocitu voľnosti.
Neobvyklé môže byť tiež IN
Kuchyne s atypickým dizajnom, vyrobené z exkluzívnych materiálov, sa stávajú najnovším trendom. Kuchyne moderných trendov však nesadnú každému. Pravdou je, že ich dizajnéri neváhajú použiť pri hľadaní moderného vzhľadu, ktorý sa stane „IN“. Riešenia sa posúvajú do sveta moderných technológií v štýle hight-tech, kde prevláda kov. Ultramoderný štýl však neznamená v každom prípade chladnú strohosť. Pri tomto štýle sa tiež hľadajú prvky otepľujúce strohosť spomínaného výrazu. Môže to byť štruktúra určitej časti povrchu skriniek, farebnosť doplnkov, atď.
Odvážne, originálne riešenia sa stávajú však pioniermi a to, čo sa nám dnes zdá priveľmi odvážne, sa postupom času môže stať štandard. Potvrdzujú to riešenia tvarov drezov, varných dosiek v bielych farbách, tvary moderných digestorov alebo aj vzhľad predných panelov dvierok rúr na pečenie. To, čo sa vymyká bežnému štandardu, však zaujíma aj širokú verejnosť a stáva sa inšpiráciou pre budúcnosť. Dizajnérske novinky sú tak „motorom“ pre rozvoj či už nábytkových zostáv, spotrebičov, ale aj pre kuchynský riad či doplnky stolovania. Ak máte odvahu – prečo nie... Nie je „TO“ zakázané.
Kuchyňa sa vždy bude meniť v dizajne, materiáloch, len účel sa nikdy nezmení. Dobré a chutné jedlo oceníme všetci a je nám jedno, v akom dizajnovom priestore bolo pripravené.

MiRaBo
Snímky: Blanco, J.A.P. Slovakia, Trachea a archív redakcie

Drezy Blanco = maximálna funkčnosť a komfort v každej kuchyni

Správnou voľbou kuchynského drezu si vieme prácu v kuchyni uľahčiť. Keďže najviac času prestojíme pri kuchynskom dreze, mal by byť nárok na jeho kvalitu vysoký. BLANCO ponúka drezy v troch materiálových vyhotoveniach: antikor, kameň – Silgranit PuraDur a keramika.

Antikorové alebo laicky povedané nerezové drezy BLANCO reprezentujú tradičný, vysoko komfortný materiál s celým radom vynikajúcich vlastností. Antikor (nerez) nepodlieha korózii, je odolný voči teplotám a domácim kyselinám. BLANCO ponúka inovatívny antikorový materiál s označením Durinox.

Durinox má krásnu jemne hodvábnu optiku, vďaka ktorej pôsobí antikorový povrch extrémne homogénne a zaručuje dvakrát väčšiu tvrdosť ako obvyklý antikor, čo sa vyznačuje extrémnou odolnosťou voči poškriabaniu a odtlačkom prstov. Durinox predstavuje špičku nielen v materiálovom, ale aj v dizajnovom spracovaní.

Veľmi obľúbené sú kameninové drezy, ktoré vznikli zo spojenia akrylu s prírodným materiálom – kameňom. Značka BLANCO ponúka revolučný materiál
Silgranit PuraDur, ktorého kvalita sa prejavila vo vysokej odolnosti voči poškriabaniu. Silgranitový drez s označením PuraDur zaručuje hygienicky ochranný štít proti nečistotám a baktériám, čím uľahčuje údržbu. Na dotyk príjemný, ale dostatočne robustný materiál znesie teploty do 280 °C a odoláva UV žiareniu, čím má zaručenú farebnú stálosť. Nemecká kvalita sa prejavila nielen v materiálovej odolnosti, ale aj v širokej palete farieb a tvarových vyhotoveniach.

Najkrajšie a najjednoduchšie spojenie prírody a dizajnu predstavuje keramický drez. Vďaka špeciálnemu zapečateniu PuraPlus má keramický drez BLANCO efekt odperlenia vody z povrchu, čo zamedzuje tvorbe usadenín a fľakov. Keramické drezy sú nie len krásne lesklé na pohľad, ale vďaka jednoduchým kontúram a pastelovým farbám garantujú nadčasovú eleganciu.

Nemecký výrobca BLANCO patrí vďaka moderným technologickým procesom výroby, certifikovanému manažmentu kvality a inovatívnym konceptom funkčnosti k popredným výrobcom kuchynských umývacích centier. Kuchynský drez BLANCO predstavuje funkčné spojenie drezu, batérie a systému triedenia odpadu.
Dokonale zladené komponenty – od inovatívneho drezu, k nemu zladenej batérie ako aj inteligentný triediaci a organizačný systém, to všetko zaručuje maximálnu funkčnosť a komfort v každej kuchyni.

Ďalšími šikovnými pomocníkmi pri práci na kuchynskom dreze sú doplnky v rámci drezu. Posuvná doska na krájanie alebo misky na mieru zväčšujú pracovnú plochu a uľahčia prácu. Dizajnovo a funkčne zapadnú do drážok na dreze, čím zabezpečujú potrebnú stabilitu na krájanie. Praktickým doplnkom môže byť aj v dreze zabudovaný dávkovač umývacieho prostriedku či batéria s vysúvnou sprškou. Nemecký výrobca BLANCO vytvára konceptovo dokonalú harmóniu drezov a ich príslušenstva pre každého.

Výhradný dovozca výrobkov značky BLANCO pre
Slovenskú republiku:

ANCOR Slovakia, s.r.o.
Bratislavská cesta 4385/10B
926 00 Sereď
tel.: 031/701 5021-2
mobil: 0915/818-939
fax: 031/789 72 04
e-mail: ancor@ancor.sk
www.blanco.sk

Radikálna premena kuchyne ...

Ako si dve absolútne interiérové novinky – dizajnové sklo Grafosklo a nábytkové dvierka s digitálnou grafikou Overface, poradia so starou kuchynskou linkou. Presvedčte sa sami... A šlo to aj bez búrania!

Na začiatku premeny stála nespokojnosť majiteľov panelákového bytu so starou kuchynskou zostavou. Tá už prestala vyhovovať, najmä z hľadiska dizajnu. Aj preto sa rozhodli úplne ju odstrániť a nahradiť novým „kúskom“.
... Ale!

Rekonštrukcia tejto úzkej panelákovej kuchyne nakoniec nebola až taká radikálna. Majitelia si totiž zvolili „múdrejšie“ a úspornejšie riešenie, a to výmenu iba čelných nábytkových dvierok a keramického obkladu, ktorý bude nahradený celoskleneným obkladom.
Poďte s nami – krok po kroku – sledovať túto výnimočnú premenu.

Vyzliecť až do korpusu!

„Pokiaľ ste s dispozičným riešením kuchyne linky spokojní a jej korpus je v poriadku, nie je dôvod, prečo linku nepremeniť iba dvierkami. Nie korpus, ale  nábytkové dvierka sú tým prvým, čo si na prvý pohľad na celej kuchynskej linke všimnete. Ak máte po revízii linky – najlepšie od stolára – potvrdené, že je všetko v poriadku, môžete sa pustiť do práce,“ uvádza pán Martin Dusík, vedúci obchodného oddelenia spoločnosti Trachea, najväčšieho výrobcu nábytkových dvierok a dekoračných panelov na českom trhu, a pokračuje: “Odstrojovať linku odporúčam odstrojiť v poradí od hora dolu, z korpusu nevyberáme len dvierka, ale aj pánty. Praktické je využiť elektrický skrutkovač.“

V tejto fáze sa rozhodne vyplatí neponáhľať sa, aby sme zbytočne neponičili pôvodný korpus. Holá linka je následne pripravená na osadenie úplne novými dvierkami.

Buďte štylistom svojej kuchyne

V ďalšej fáze nás čaká nasadenie kuchynských dvierok. Tomuto kroku, samozrejme, predchádza výber z množstva farebných vyhotovení fóliovaných dvierok alebo z dvierok s povrchovým frézovaním. Majitelia si však pre svoju kuchyňu zvolili veľmi netradičné dvierka – a to s grafikou Overface na povrchu.
Čo je to digitálna grafika Overface?
Slovo odborníka...

„Ide o technológiu, ktorá dokáže preniesť do povrchu hladkých nábytkových plôch vybraný motív, dekor alebo fotografiu – v dokonalej ostrosti a farebnosti. Potenciálni záujemcovia – rovnako ako majitelia tejto kuchyne – nie sú obmedzení iba výberom zo štandardnej ponuky motívov Trachea. Môžu si vybrať aj nejaký vlastný motív alebo fotografie, napríklad z dovolenky. V tomto konkrétnom prípade si jej majitelia vybrali na kuchynské dvierka príjemný motív kvetinovej aplikácie v zaujímavých farebných odtieňoch.“
Martin Dusík, vedúci obchodného oddelenia spoločnosti Trachea, s.r.o.

Dekor na druhú? Alebo – keď motív z kuchynských dvierok prenesieme aj na celosklenený obklad! Zmena nastáva aj v prípade obkladu steny medzi hornými a dolnými dvierkami kuchynskej zostavy. Nepoužijeme klasické keramické obklady, ale celosklenenú dosku z Grafoskla.
Prečo práve celosklenený obklad a čo znamená pojem Grafosklo?
Slovo odborníka...

„Ide o dizajnové sklo – systém dvoch alebo jedného skla, vždy so špeciálnou bezpečnostnou fóliou a vnútorným motívom – digitálna tlač alebo textílie. Do skla je teda skutočne zatavený vybraný motív, dekor, fotka alebo textílie či dokonca prírodniny – herbárové kvetiny, plátky dyhy, kov a podobne.“
Petr Paksi, výkonný riaditeľ spoločnosti
J.A.P. spol. s r.o.

Do Grafoskla si majitelia kuchynskej linky nechali zataviť rovnakú grafiku, ktorá je použitá na kuchynských dvierkach; presnejšie povedané – obklad za kuchynskou zostavou zachytáva tú časť motívu, ktorá vychádza do priestoru medzi hornými a dolnými skrinkami. Ladenie celej zostavy s obkladom tak bude úplne dokonalé.

Otvor na pánty a diery na skrutky

Na každých nových kuchynských dvierkach je potrebné v prvom rade dobre vymerať miesta vyhĺbením otvorov pre pánty. Ich veľkosť sa pohybuje (podľa typu pántov) od 10 do 14 mm. Umiestnenie pántov býva obvykle 10 cm od horného aj spodného okraja a 5 mm z bočnej strany dvierok. Priesečník týchto rozmerov je potrebné označiť a vyhĺbiť okolo neho kruhový otvor v priemere 35 mm. Do pripravenej – vyvŕtanej priehlbinky sa nasadí pánt a cez každý otvor pre skrutku sa ceruzkou označí bod na vŕtanie. Potom sa pánt odoberie a v mieste bodu sa vytvoria diery pre ľahšie skrutkovanie. Nakoniec dôjde opäť k nasadeniu pántu do otvoru a pomocou dvoch skrutiek sa pripevní. Takto je potrebné si pripraviť všetky dvierka.

TIP: Aby ste si meranie a vŕtanie otvorov pre skrutky zjednodušili, môžete zásuvku zasunúť, na čelo naniesť prúžok obojstrannej lepiacej pásky a pevne pritisnúť. Zásuvku následne vysunúť a na vytlačených miestach navŕtate diery na skrutky.

Pripravte korpus a nasaďte dvierka

Akonáhle máte na kuchynských dvierkach namontované pánty, je čas nasadiť ich na korpus kuchynskej zostavy. Nový pánt a jeho podložky by mali, vo väčšine prípadov, skryť staré otvory po skrutkách. Pokiaľ ich nie je možné zatmeliť dvojzložkovým tmelom, ktorý vytvrdne, je možnosť ho vybrúsiť po desiatich minútach. Potom je možné vytvoriť otvory nové. Protikus, krížový kotviaci pliešok, nasadíte alebo prichytíte skrutkami do pántu, ktorý je už upevnený v dvierkach.

Uvažujete nad kúpou menšieho bytu? Alebo nad rekonštrukciou svojho súčasného bývania? Určite sa preto obzeráte po čo najvýhodnejšom úvere. Okrem nízkeho úroku si možno tiež želáte, aby ste ho nemuseli zabezpečiť nehnuteľnosťou v prospech banky.

Ak spĺňate podmienky na získanie stavebného úveru, máte vyhrané. Zo zákona si totiž môžete nárokovať na úver s nízkym úrokom, ktorý sa nezmení počas celej doby splácania. Pritom, až do 50-tisíc € vám vieme požičať aj bez toho, aby ste poskytnutý úver museli založiť nehnuteľnosťou.

Existuje však možnosť, že ešte nespĺňate podmienky na poskytnutie stavebného úveru. Nevadí. V prípade, že patríte k našim sporiacim klientom, vieme vám prostredníctvom medziúveru aj bez založenia nehnuteľnosti požičať tiež až do 50-tisíc €. Potrebné je však, aby ste mali dostatočný príjem potrebný na splácanie úveru. A manželia nebudú potrebovať ani ručiteľa!

Je možné, že sa zamyslíte aj nad kúpou nového nábytku alebo elektrospotrebičov. V tom prípade máme pre vás pripravený špeciálny úver na zariadenie domácnosti. Môžeme vám poskytnúť až do 7-tisíc € so splatnosťou až 7 rokov. Úver má priaznivú a nemennú úrokovú sadzbu, netreba ho zabezpečovať nehnuteľnosťou a vy nebudete potrebovať bločky ani faktúry.

Viac informácií vám poskytnú
obchodní zástupcovia PSS, a. s.,
kontakty nájdete
na www.pss.sk
alebo volajte na
02/58 55 58 55.

Radikálna premena kuchyne ...

Nábytkové dvierka s digitálnou grafikou vydržia!
Slovo odborníka...

„Kuchyňa je miesto, kde prebieha čulý pohyb všetkých členov rodiny a dvierka sú teda trvalo testované. V prvom rade – používame tu najrôznejšie spotrebiče, ostré nástroje, mení sa tu často teplota... Na toto všetko pri výrobe nábytkových dvierok mysleli. Špeciálna MDF doska, ktorá tvorí srdce dvierok, je ošetrená špeciálnymi disperznými lepidlami, ktoré sa aktivujú teplom a zaručujú, že povrchový fóliovaný materiál dokonalo priľne a dvierka budú slúžiť spoľahlivo mnoho rokov. Samo­zrejmosťou je stálosť lepidla voči najrôznejším tepelným faktorom, ktorých, najmä v kuchyni, nájdeme hneď niekoľko. Naše dvierka sú trvalo testované a výsledkom je rezistencia až 80 stupňov Celzia. Pokiaľ sa zameriame na digitálnu grafiku Overface, v tomto prípade vyspelé výrobné postupy a techniky aplikácie zaručujú stálosť farieb. Tento postup spôsobuje vysokú povrchovú pevnosť a dokonalú ochranu celým dvierkam.“
Martin Dusík, vedúci oddelenia spoločnosti Trachea, s.r.o.

Celosklenený obklad Grafosklo

Nové dvierka z dielne Trachea už sú v korpuse, doslova ako doma a prichádza čas na montáž celoskleneného obkladu Grafosklo!

TIP: Celosklenený obklad je nielen dizajnovou, ale tiež praktickou záležitosťou – odpadá čistenie zanesených škár klasického obkladu.

V hlavnej úlohe špeciálne polymérové lepidlo

Potom nanášame lepidlo pomocou pištole (v tejto forme ho zakúpime priamo v obchode) na stenu vo vzdialenostiach bodov približne 20 x 20 cm. „V tejto fáze je potrebné mať Grafosklo pripravené v kuchyni a spolu s ním aj ďalšieho pomocníka, ktorý s vami obklad zodvihne a na stenu nasadí. Od nanesenia lepidla máte asi 15 – 20 minút, v priebehu ktorých je treba Grafosklo za linku nalepiť,“ upozorňuje ďalej pán Petr Paksi.

Otvor na pánty a diery na skrutky

Na každých nových kuchynských dvierkach je potrebné v prvom rade dobre vymerať miesta vyhĺbením otvorov pre pánty. Ich veľkosť sa pohybuje (podľa typu pántov) od 10 do 14 mm. Umiestnenie pántov býva obvykle 10 cm od horného aj spodného okraja a 5 mm z bočnej strany dvierok. Priesečník týchto rozmerov je potrebné označiť a vyhĺbiť okolo neho kruhový otvor v priemere 35 mm. Do pripravenej – vyvŕtanej priehlbinky sa nasadí pánt a cez každý otvor pre skrutku sa ceruzkou označí bod na vŕtanie. Potom sa pánt odoberie a v mieste bodu sa vytvoria diery pre ľahšie skrutkovanie. Nakoniec dôjde opäť k nasadeniu pántu do otvoru a pomocou dvoch skrutiek sa pripevní. Takto je potrebné si pripraviť všetky dvierka.

TIP: Aby ste si meranie a vŕtanie otvorov pre skrutky zjednodušili, môžete zásuvku zasunúť, na čelo naniesť prúžok obojstrannej lepiacej pásky a pevne pritisnúť. Zásuvku následne vysunúť a na vytlačených miestach navŕtate diery na skrutky.

Než sa pustíte do montáže celoskleneného obkladu

Samotnú montáž nového celoskleneného obkladu začneme odskrutkovaním zásuviek či elektrických vypínačov, pokiaľ sú na stene za zostavou umiestnené. „Grafosklo sa za zostavu montuje veľmi jednoducho. Je možné ho pohodlne nalepiť i na už staré dlaždičky, ak sú v odpovedajúcom technickom stave. Pred nanesením špeciálneho lepidla s vysokou priľnavosťou k rôznym stavebným materiálom je obklad dobré odmastiť jarovou vodou či technickým liehom,“ pripomína pán Petr Paksi.

TIP: Pre bezproblémové napasovanie Grafoskla – celoskleneného obkladu – za kuchynskú zostavu je vhodné odsunúť sporák a položenie vodovodnej batérie do vodorovnej polohy (pokiaľ je batéria pripojená k drezu).

Nalepiť – pritlačiť

Na celosklenený obklad je potrebné vyvíjať súvislý tlak v rozmedzí 15 minút, aby Grafosklo na lepidlo a stenu pod ním dobre prisadlo. Vždy je potrebné pripraviť si pod sklenený obklad podpery, ktorými si poistíte bezproblémové priľnutie obkladu. Vytvrdenie lepidla trvá 24 hodín, potom je kuchynská zostava pripravená na používanie.
TIP: Je potrebné dobre si rozmyslieť polohu vypínačov, elektrických zásuviek! Do Grafo­skla treba tieto otvory urobiť v priebehu výroby. Žiadne dodatočné vyrezávanie do skla nie je absolútne možné! Na základe presných rozmerov budú v celosklenenom obklade zodpovedajúce otvory, ktoré umožnia pohodlné namontovanie týchto elektrických vývodov.

Kalené sklo vydrží – nemusíte sa báť!
Slovo odborníka...

„Vo vzťahu ku Grafosklu hovoríme celú dobu o veľkej sklenenej ploche. A mnohým napadne otázka bezpečnosti. Tu však musím podotknúť, že obavy rozhodne nie sú na mieste. Grafosklo tvorí špeciálne kalené, extra pevné – mechanicky i tepelne – odolné sklo, ktoré sa využíva aj na hokejových štadiónoch ako mantinely, kde je vystavené extrémnym podmienkam. Navyše vnútorné bezpečnostné fólie, pokiaľ by došlo ku skutočnému cielenému nárazu do rohu skla, ho udržia pohromade. A do tretice – črepy kaleného skla nie sú nikdy ostré.“
Petr Paksi, výkonný riaditeľ J.A.P. spol. s r.o.

Radovať sa z výsledku
Výsledný efekt premeny linky s Grafosklom a nábytkovými dvierkami s digitálnou grafikou Overface majiteľom doslova vyrazil dych. Asi nikto by nečakal, akou dizajnovou a vlastne aj praktickou záležitosťou celosklenený obklad môže byť. Zmena bola rýchla, naozaj bez búrania, a pritom nad očakávanie výnimočná. Zladenie Grafoskla s kuchynskými dvierkami je potom už len „čerešničkou na torte“. Motív ladne prechádza cez dvierka a celosklenený obklad, vďaka tomu všetko pôsobí dojmom jednoliateho celku.

Nadchla aj vás táto premena? Zapojte svoju fantáziu a doprajte svojmu domovu premenu presne podľa svojho vkusu.

Článok je pripravený v spolupráci so
spoločnosťami J.A.P. Slovakia (www.grafosklo.sk) a Trachea, s.r.o. (www.trachea-dvierka.sk).
Zdroj snímok: Trachea a J.A.P. Slovakia.

Moderná kuchyňa – povrchy a trendy

Najmodernejšie dispozície otvorených kuchýň postavili pred dizajnérov nábytku veľmi vážny problém. Kuchynské zostavy musia byť kreatívne a výtvarne dokonalé. Tomuto trendu musia zodpovedať viditeľné časti zostáv, ktoré sú zhotovované z dvierok a čiel. Výrobcovia teda hľadajú originálne materiálové riešenia...

Neuveriteľne široká ponuka najrôznejších povrchov, dekorov a materiálov dnes umožňuje každému z nás zostaviť si svoju vlastnú kuchyňu snov, ktorá dokáže očariť nielen vzhľadom a dizajnom, ale aj úžitkovými vlastnosťami. Aby ste si pri výbere z tohto množstva materiálov, farieb, štruktúr, leskov i „neleskov“ nepripadali ako Alenka v krajine zázrakov, prinášame informácie, ktoré vám pomôžu lepšie sa v tejto ponuke zorientovať.

Lesklá či matná? Je to len na vás
Túžite po novej nablýskanej kuchyni? Alebo dávate prednosť radšej tlmeným a jemným odtieňom v matnom vyhotovení? Nech už je vaša odpoveď akákoľvek, môžu byť pre vás riešením akrylátové povrchy, napríklad T. acrylic, ktoré sú dostupné vo vysokom lesku i v matnom variante.
„T. acrylic patrí medzi najkvalitnejšie povrchové úpravy kuchynských dvierok aj s vysokou odolnosťou voči vlhkosti, vďaka čomu je ideálnou voľbou práve do kuchýň,“ uvádza pán Martin Dusík, vedúci obchodného oddelenia Trachea, a.s., najväčšieho českého výrobcu nábytkových dvierok.

Výnimočný lesk
Vo svojom lesklom vyhotovení je T. acrylic výnimočný predovšetkým vďaka vysokej hĺbke farieb a stupňu lesku, ktorý je v porovnaní so štandardnými materiálmi oveľa vyšší. Tiež je to jediný lesklý materiál, ktorý je možné čiastočne opraviť.
„Akrylátový materiál má hrúbku 1,4 mm, takže pri bežnom mechanickom poškodení nedôjde k žiadnemu narušeniu štruktúry povrchu ani zmene farebnosti či inému defektu. Spôsobený kaz je možné potom jednoducho opraviť s pomocou tzv. opravnej sady,“ vysvetľuje pán Martin Dusík.

Tip: Objavte čaro otvárania so záporným uhlom!
Trendom posledného obdobia sú bezúchytkové nábytkové dvierka. Najmä moderné lesklé dekory vyniknú najlepšie na väčšej zostave nábytku a úplne bez úchytiek, ktoré by zbytočne rušili krásu týchto povrchov. Ako však ľahko a jednoducho otvárať dvierka, aby ste nemuseli stále čistiť predné plochy od otlačkov prstov? Dvierka s povrchom T. acrylic lesk v bielom vyhotovení ponúkajú originálne riešenie.
„Pokiaľ chcete otvárať pohodlne, jednoducho a bez otlačkov, vyskúšajte tzv. záporný uhol, tvorený skosenou hranou dvierok pod uhlom 30 stupňov. Vďaka tomuto vyhotoveniu vzniká priestor pre pohodlný a bezpečný dotyk a pohybovanie dvierkami,“ hovorí pán Martin Dusík a pokračuje: „Záporný uhol, ktorý vie klasickú úchytku úplne zastúpiť, je výsledkom technológie postformingu, teda podfrézovania dvierkoviny pod povrchový akrylát, ktorý je následne ohnutý cez zaoblenú hranu.“

Redakcia, Snímky: Trachea

Kuchyňa online

Zariadiť si novú či zrekonštruovať starú kuchyňu je (pre ženy) vždy veľkou výzvou, lebo na svoju kuchyňu má každá domáca pani vždy slabosť... A vysoké nároky: štýlová, trendy, praktická, pekná... za rozumnú cenu...

Kritérií, podľa ktorých vyberáme, je mnoho, pretože kuchyňu nezariaďujeme na jeden rok, ale musí byť IN „dlhé“ roky. Výhodou je, ak sa môžete v pohodlí inšpirovať a listovať si doma v katalógu. Online nákupy sa stali súčasťou nášho života. A týka sa to aj kuchynských zostáv. Niekto si povie: “To nemôže fungovať.“ Ale môže! V pohodlí domova si premyslíte, premeriate a vyberiete to, čo potrebujete. Kedykoľvek sa viete k svojmu „návrhu“ vrátiť, spraviť zmeny a pokojne si premyslieť definitívne riešenie, prípadne vybrať si aj zvyšok zariadenia jedálne, pričom stále môžete porovnávať a posudzovať správnosť svojho výberu.
Perfektné kuchyne na www.mojnabytok.sk

PLATINUM
je moderná, veľmi nadčasová sektorová kuchynská linka, v prípade ktorej si môžete skrinky zostaviť ľubovoľne. Kuchyňu je možné objednať v 6 rôznych odtieňoch, čo umožňuje vybrať si farebné vyhotovenie presne podľa vlastných potrieb a predstáv. Kuchynská linka je dodávaná bez pracovnej dosky, ktorú je možné doobjednať podľa svojho výberu. Pracovná doska má zabezpečenie ABS.
Kuchynská zostava Platinum sa vyznačuje vysokou kvalitou, a to vďaka kovaniu BLUM (plynové piesty), odvetrávaniu závesných skriniek, zásuviek METALBOX či regulácie výšky spodných skriniek (v prípade nerovnosti podlahy). Výber farebného odtieňa korpusu je možné realizovať z dvoch vyhotovení – KLON JERSEY (javor) alebo GREY (sivá).
Vytvorte si dokonalú kuchynskú zostavu presne podľa svojich predstáv, s ktorými si vnesiete do kuchyne neodolateľný luxus a úplne inú atmosféru.

TITANIUM
je nápaditá kuchynská zostava charakteristická fóliovanými dvierkami v štyroch krásnych farebných odtieňoch – dub palermo, fino biela, fino čierna a zlatý orech. Dvierka je možné kombinovať s presklenými dvierkami alebo s hliníkovými rámčekmi, prípadne s modernou kuchynskou linkou Platinum. Dvierka kuchynských skriniek sú vyrobené z materiálu MDF, ktorý je z vnútornej strany potiahnutý bielym laminátom. Dvierka majú pre maximálnu bezpečnosť mierne zaoblenú hranu.
Kuchynská linka TITANIUM sa vyznačuje vysokou kvalitou (rovnako ako v predchádzajúcom prípade) vďaka kovaniam BLUM (plynové piesty), zásuvkám METALBOX či piestom BLUM, ktoré sú použité pri výklopných skrinkách. Výhodou je jednoduchá montáž podľa priloženého návodu. Kuchynská linka je dodávaná bez pracovnej dosky, ktorú je možné doobjednať vo viacerých farebných vyhotoveniach. Pracovná doska má ABS zabezpečenie hrán. Opäť si môžete vybrať z dvoch farebných vyhotovení korpusu – KLON JERSEY (javor) alebo GREY (sivá).
S kuchynskou linkou Titanium si vytvoríte vkusnú, excelentnú a veľmi osobitú kuchynskú linku so súčasným nádychom.
Jedáleň online www.mojnabytok.sk

Dizajnová plastová stolička MONDI
v krásnom bielom vyhotovení, vhodná do každej modernej domácnosti. Je vyrobená z kvalitného tvrdeného plastu v elegantnom bielom vyhotovení. Nožičky stoličky tvorí kov kombinovaný s drevom v bukovom farebnom vyhotovení.

Moderná a originálna drevená jedálenská stolička CD-56
v modrej, červenej, bielej farbe či v truflovom farebnom odtieni. Stolička je vyrobená tak, aby poskytla čo najväčší komfort a pohodlie počas celej doby sedenia. Vkusné vyhotovenie stoličky vytvorí vo vašej domácnosti dokonalú jedáleň či kuchyňu.

Rozkladací jedálenský stôl ALARAS
je vyrobený v atraktívnom vyhotovení MDF vo farbe dub sonoma/biely lak. Podstavec stola tvorí brúsená oceľ. Stôl je vhodný pre 8 osôb.

www.mojnabytok.sk

TESCOMA na Ambiente 2016: Ocenenie za dizajn, inovácie a predstavenie noviniek

Popredný svetový veľtrh Ambiente vo Frankfurte nad Mohanom sa po roku opäť stal miestom, kde sa stretol svet dizajnu, najnovších trendov a inovácií spotrebného tovaru. TESCOMA, samozrejme, nemohla chýbať
a od 12. do 16. februára už tradične otvorila veľkolepý veľtržný stánok.

Dizajn centrum má narodeniny!!!
Dizajn a originálne novinky – to bolo motívom, ktorý sa niesol celou tohtoročnou expozíciou TESCOMY. A ako by aj nie, veď v tomto roku oslavuje jej dizajn centrum 15 rokov existencie! V tíme dizajnérov na čele so šéfdizajnérom Ladislavom Škodom vznikli počas tejto doby tisíce patentovaných výrobkov, ktoré vynikajú nielen dizajnom, ale aj funkčnosťou a použitím špičkových materiálov.

„Pätnásť rokov bola hlavná téma našej expozície. Tescoma je značka, ktorá už tradične ohromila šírkou sortimentu, novým prístupom k príprave pokrmov a revolučnými inováciami,“ pochvaľoval si vedúci marketingových komunikácií Ján Podhorný.
„Práve to je dôvod, prečo sú naše produkty tak žiadané a vyvážame ich do viac než 110 krajín sveta,“ dodal.

Tisíce firiem z 96 krajín!
Veľtrh ponúkol neuveriteľných 308 000 m2 výstavnej plochy a viac ako 4387 vystavovateľov z 96 krajín celého sveta. Ako už po niekoľkokrát stal sa jednou z najdôležitejších platforiem pre prezentáciu širokého sortimentu spoločnosti TESCOMA a príležitosťou, ako získať reakcie na nové produkty „z prvej ruky“.

Z predstavovaných noviniek zaujal predovšetkým „zdravý“ rad produktov Della Casa, vďaka ktorým je možné veľmi ľahko pripraviť domáce syry, dezerty, maslo alebo aj chlieb. Pýchou expozície boli potom výrobky, ktoré si odniesli ocenenie za dizajn, inovácie alebo funkčnosť. A že ich nie je málo... Len počas veľtrhu bolo v rámci troch hodnotiacich organizácií odovzdaných ďalších 8 ocenení!

Prestížne dizajnové ocenenie
Vysoko prestížnu cenu za dizajn – German Design Award – získala doska na krájanie VITAMINO, ďalej zdravé dózy do mrazničky PURITY a lis na cesnak HANDY.

Ocenenie Kitchen Innovation, kde kvalitu a inovatívnosť výrobkov hodnotí odborná komisia i nemeckí spotrebitelia, si vyslúžili štyri výrobky: digitálny teplomer so stierkou DELÍCIA, súprava na prípravu krémového syra DELLA CASA, zdravé dózy do chladničky PURITY a oddeľovač prichyteného cesta DELÍCIA.
Ocenené produkty počas svojich dvoch kuchárskych show prezentoval šéfkuchár Pavel Šnajdr, ktorý stojí za všetkými receptami spoločnosti TESCOMA. Na show prizerali desiatky návštevníkov veľtrhu, ktorí si mohli jednotlivé výrobky vyskúšať a ochutnať skvelé lahôdky pripravené práve vďaka týmto praktickým pomocníkom.

TESCOMA je naj kopírovanejšou značkou
Plagiarius Award je možno trochu kuriózne ocenenie, avšak vo svojom dôsledku významná „anticena“ – tretie miesto obsadila naša tescomácka obracačka na palacinky DELÍCIA.

Cieľom organizácie Aktion Plagiarius, ktorá ceny udeľuje, je boj proti falšovateľom. Na tie naozaj najkrikľavejšie prípady upozorňuje Plagiarius Award, ktorá sa udeľuje už od roku 1977.

Okrem obracačky na palacinky DELÍCIA, ktorú skopírovala firma DOBRÝ s.r.o. vrátane obalového dizajnu, sú ďalšími skopírovanými výrobkami TESCOMY štyri varianty obojstranných vykrajovačiek DELÍCIA a formy na vykrajovanie vankúšikov a tyčiniek DELÍCIA.

TESCOMA sa tak stala v tomto ročníku
Plagiarius Award najkopírovanejšou firmou. „To, že naše výrobky konkurenčné firmy kopírujú, znamená, že robíme našu prácu dobre,“ povedal s nadhľadom pri preberaní ocenenia dizajnér Martin Koval.

Taký bol teda veľtrh Ambiente 2016, ktorý navštívilo rekordných 137 000 návštevníkov z celého sveta. Už teraz začínajú prípravy na ďalší ročník, ktorý sa uskutoční od 10. do 14. februára 2017.
... a TESCOMA bude opäť pri tom!

www.tescoma.sk

Zamilujete sa do nich na prvý pohľad

Vyrábať kuchynský nábytok na mieru vkusu širokej zákazníckej klientely si vyžaduje precíznu prípravu a následne kvalitné technické a technologické spracovanie.

Slovenský výrobca nábytku spoločnosť Decodom z Topoľčian si už dlhé roky udržuje vedúcu pozíciu v tomto segmente nábytkárskej výroby. Kuchyne patria medzi jeho „top“ výrobky a ich vývoju sa venuje samostatné oddelenie.

Najväčší výrobca nábytku na Slovensku nepoľavuje zo svojich aktivít, a tak, aby uľahčil svojim zákazníkom pri vytváraní kuchynskej vízie, ponúka na svojej internetovej stránke program pre návrh „vašej“ kuchyne na mieru. V tomto programe, ktorý nájdete na stránke www.decodom.sk, je farebný konfigurátor, kde si naprojektujete kuchyňu podľa vašich predstáv. Pre 19 druhov kuchýň ponúka tento program desiatky farebných variácií pre podlahu, predné plochy zásuviek a dvierok, korpusy, steny a pracovné dosky v matnom alebo vysokolesklom vyhotovení.
Druhou možnosťou vytvorenia kuchyne na mieru je návšteva kuchynských štúdií Decodomu. Tu má záujemca možnosť inšpirovať sa, nakoľko v sieti predajní je vystavených 390 kuchýň Decoplan. V ponuke
individuálnych návrhov je k dispozícii 21 modelov kuchýň Decoplan v 295 farebných vyhotoveniach
predných plôch. Všetky kuchyne sa vyrábajú na základe špeciálnych požiadaviek zákazníka, ktorý
tak dostane originálnu kuchyňu, odzrkadľujúcu jeho individualitu. Vybrať si tú správnu je pre zákazníka veľmi príjemným zážitkom.

Značku Decodom si zákazníci spájajú s kvalitným slovenským výrobkom. Pri kúpe sa často pýtajú na pôvod nábytku, čo urýchľuje ich rozhodovanie. Je to tým, že spotrebitelia sa boja kupovať nábytok zo zahraničia, pri ktorom nemajú záruku servisu a nepoznajú pôvod vstupných materiálov.
Hlavným trendom vo vývoji nábytku je poskytnúť univerzálne riešenia v oblasti dizajnu aj materiálu a individuality zákazníka – teda zariadiť celé bývanie na jednom mieste a od jedného výrobcu jednou nábytkovou sériou. Tomuto cieľu a požiadavkám zákazníkov je podriadená aj výroba v Decodome. Už pri návrhu nového modelu nábytku sa berie ohľad na to, že k nemu bude potrebné dodať aj ďalšie doplnky, napr. stolík, regály, police a podobne. Firma sa snaží o to, aby si zákazník mohol zakúpiť zo série nábytok do každej izby na jednom mieste a nebol nútený hľadať vhodný doplnok u konkurencie.

V časoch globalizácie trhu a vstupu mnohých nadnárodných podnikov na Slovensko je problematické nájsť »čisto« slovenskú firmu, ktorá je rozsahom podobná našej. Z tohto dôvodu sa „decodomáci“ vysokou kreativitou návrhov a kvalitnou výrobou snažia  presadiť sa u slovenských zákazníkov aj poukázaním na podporu domáceho výrobku.
Za svoju 16-ročnú existenciu sa tak nábytok z topoľčianskej spoločnosti Decodom stal súčasťou mnohých slovenských, ale aj zahraničných domácností.

Viac informácií nájdete na http://www.decodom.sk

Vyberáte si kľučky na dvere? Viete, na čo si máte dať pri výbere pozor?

Kovanie na dvere je súčasťou každodenného života, a preto je nutné venovať jeho nákupu značnú pozornosť.

Dizajn a povrchová úprava hrajú pri konečnom výbere veľkú rolu, avšak na trhu existuje nepreberné množstvo tvarov kovania a je dôležité zamerať sa na kvalitu a vyberať z certifikovaných produktov. S odborníkom v oblasti kovania sme vytvorili sprievodcu, ako správne postupovať pri výbere kovania.

Výber typu kovania
V prvom rade je podstatné si uvedomiť, aký typ kovania si do vášho interiéru predstavujete. Vyberať je možné z dvoch základných druhov, a to rozetového a štítkového kovania, pričom tieto varianty sa líšia iba svojím dizajnom a ich funkčnosť je zhodná. „Rozetové kovanie sa skladá z dvoch dielov – horného s kľučkou a dolnej rozety s otvorom pre kľúč. Výber je možné rozšíriť o voľbu medzi kovaním na hranatej či guľatej rozete. Zatiaľ čo kovanie štítkové je zhotovené tak, že kľučka i otvor pre kľúč sa nachádzajú na jednom štítku a tvoria tak jednotný celok,“ hovorí Bc. Slavomír Tutko, obchodný manažér pre Slovensko spoločnosti TWIN, s.r.o.

Záhadné skratky
Pri nákupe sa v rôznych katalógoch a internetových obchodoch iste stretnete s niekoľkými skratkami, ktoré sú v tomto segmente bežne používané v súvislosti s ponukou kovania na dvere. Ide o skratku BB, ktorá znamená, že súčasťou kovania je otvor pre klasický dózický kľúč, ďalej PZ pre kľúč s cylindrickou vložkou (tzv. „fabkou“) a nakoniec skratka WC pre sadu využívanú na toaletách a v kúpeľniach, pretože z vnútornej strany dverí je na zamknutie vybavená WC kľučkou, nazývanou tiež „olivou“, a zo strany vonkajšej je rozeta s drážkou, vďaka ktorej je možné, v prípade potreby, dvere odomknúť z vonkajšej strany použitím, napríklad mince alebo iného plochého predmetu.

Čo je to rozpon (rozteč)?
Rozpon (rozteč) označuje vzdialenosť medzi osou otvoru pre kľučku a osou otvoru pre kľúč. Táto vzdialenosť sa meria iba v prípade štítkového kovania, keď sa kľučka i otvor pre kľúč nachádzajú na totožnom štítku, a je nutné ju pri nákupe tohto typu kovania poznať. Najčastejší je rozpon 72 mm a 90 mm. V prípade rozetového kovania sa toto rozpätie neurčuje.

Kľučka ako štýlový a zároveň funkčný doplnok interiéru
Potom, ako budete mať jasno v predchádzajúcich aspektoch, môžete prejsť k voľbe materiálu, povrchu a dizajnu.
„V spoločnosti TWIN starostlivo vyberáme materiály s vysokou životnosťou a máme všetky svoje produkty plne certifikované. To je pre našich zákazníkov zárukou kvality a tiež sa toho držíme,“ hovorí Bc. Slavomír Tutko a doplňuje možnosti, ako prepojiť kvalitu s dizajnovým vyhotovením: „Spojenie vysokej kvality s dizajnovým spracovaním je najčastejším prianím našich zákazníkov. Ich požiadavke plne zodpovedá rad kovania TWIN LUXUS Selection, obsahujúci kľučky navrhnuté poprednými talianskymi dizajnérmi, ktorí sa zamerali najmä na príjemné tvary na dotyk a aj na moderný vzhľad. Výhodou tohto radu kovania je možnosť zladiť interiérové kľučky na dvere s okennými kľučkami a aj s bezpečnostným kovaním na vstupné dvere. Interiér tak získa jednotný vzhľad v každom detaile.“

Kvalitné spracovanie
Čo sa týka povrchových úprav, tak zmienený rad kovania je v ponuke v povrchovej úprave inoxchrom, pre ktorý je typická vysoká mechanická odolnosť pri bežnom používaní, ako sú odreniny od kľúčov a prstienkov. Rovnako tak nie sú na povrchu znateľné otlačky prstov, čím je tento povrch nenáročný na údržbu. „Takéto kovanie je vyrobené z mosadze, ktorá vďaka svojej pružnosti umožňuje výrobcom spracovať materiál do najrôznejších foriem a rozširuje zákazníkom možnosti výberu z radu dizajnových tvarov. Mosadzné kľučky sú tak ideálnou voľbou do bytu a domu. Kovanie LUXUS Selection si zaslúži odporúčanie jednoznačne i vďaka jednoduchej a pevnej montáži, pretože rozeta je preskrutkovaná skrz dverné krídlo a upevnená fixačnými spojmi, čo predlžuje životnosť kovania,“ pripomína Bc. Slavomír Tutko.
Na trhu je tiež v ponuke kovanie z nehrdzavejúcej ocele, ktoré je odporúčané pre veľmi frekventované priestory, ako sú nemocnice, školy, kancelárske priestory a podobne. Pokiaľ chcete mať kľučku na celý život, potom je kovanie z nehrdzavejúcej ocele ideálnou voľbou.
Kovanie na dvere je štýlovým doplnkom každého interiéru, avšak je potrebné vedieť, na čo sa pri jeho výbere zamerať. Pokiaľ práve zariaďujete dom či byt a chcete sa rozhodnúť správne, potom majte na pamäti naše rady a budete s výsledkom spokojní.

www.twinkovania.sk

Laminam vonku i vnútri vždy perfektný

Materiál Laminam sa v priebehu šTYROCH rokov  stal súčasťou slovenského stavebného trhu aj vďaka pokrokovej realizácii konštrukcie odvetranej fasády prostredníctvom spojenia Laminamu s aquapanelmi Knauf, pričom popri vynikajúcich technických parametroch ponúka aj neobmedzené estetické možnosti.

Je to samozrejme iba jedna z možností použitia materiálu Laminam, pretože jeho budúcnosť na Slovensku je vo vytvorení kompletného systému spojenia jednotlivých materiálov používaných pri realizácií fasád, ich opláštenia či obkladu stien, ale aj pri realizácii kvalitných podláh. Preto odborníci neustále vyvíjajú nové zaujímavé štruktúry a farby, aby tento materiál v stavbárskej a architektonickej  praxi dokázal ponúknuť nové možnosti spolupráce firmám, ktoré by s ním dokázali pracovať i montovať ho. Na Slovensku si Laminam získal silnú a agilnú firmu, ktorá dokázala jeho dizajnové možnosti a podoby uplatniť pri tvorbe kvalitných  interiérov i pri riešení kuchynských zostáv, napr. prostredníctvom moderných kuchynských dosiek.

Perfektný vonku i vo vnútri
V interiéri je ideálny na skrášlenie bez ohľadu na jeho účel – obytné, verejné, komerčné prostredie či zdravotnícke zariadenie. Vhodný je ako obklad i dlažba, ak zariaďujete nový interiér, ale aj v prípade rekonštrukcie či redizajne už existujúcich priestorov (jednoduchou aplikáciou materiálu Laminam na existujúcu plochu). Vďaka svojim technickým vlastnostiam a jednoduchosti spracovania sú dosky Laminam „šikovným“ prvkom pri tvorbe interiérového dizajnu i nábytku samotného. Veľký rozmer, ruka v ruke, s nízkou váhou (vďaka redukovanej hrúbke) sú ideálnymi vlastnosťami, ktoré tento materiál predurčujú, napr. na obkladanie kuchýň, plôch nad výlevkami, pracovných dosiek, priečok, nábytku, šatníkov, stolov... a iných ľubovoľných plôch. Produkty Laminam ponúkajú dizajnové možnosti v úplnom súlade s akýmkoľvek projektom bez obmedzovania vzhľadu, pretože k dispozícii je na výber vyše 60 štruktúr, ktoré umožňujú vybrať najdokonalejšiu povrchovú úpravu, ktorá najlepšie korešponduje so štýlom daného interiéru, hodí sa k existujúcemu nábytku či dokáže podčiarknuť osobný vkus investora. Jemný, očarujúci vzhľad dosiek Laminam prináša do interiéru spolu s dizajnom aj bonus v podobe odolnosti voči nárazom, odolnosť voči škrabancom, odpudzujú vodu a olej, odolávajú kyselinám, ultrafialovým lúčom – povrchy dosiek sú dostupné v rôznych farbách, ktoré ani v priebehu času nevyblednú, do interiéru prinášajú prírodný materiál, jednoducho sa čistia a sú hygienické (neabsorbujú do seba iné materiály).

V exteriéri má Laminam širší rozsah využitia. Vďaka svojim vynikajúcim fyzikálnym a mechanickým vlastnostiam je ideálny pre exteriérové obklady a podlahy, pretože je odolný voči poveternostným vplyvom, pôsobeniu ultrafialových lúčov a odoláva najextrémnejším namáhaniam, pričom ponúka a poskytuje estetiku moderného vzhľadu. Dosky sa odporúča lepiť s lepidlami na kryštalickej báze alebo sa dajú aplikovať na systémy odvetraných fasád, aby sa zaistili najlepšie výsledky vo vzťahu k úsporám energie pri renováciách budov. Výnimočné rozmery (1000 mm x 3000 mm a hrúbka redukovaná na iba 3 mm) a ľahkosť dosky zabezpečujú bezkonkurenčné riešenia v porovnaní s použitím iných materiálov. Máme až 110 rôznych typov – štruktúr a farebných odtieňov, čo umožňuje vydláždiť a obložiť stavbu, budovu a priestor okolo nej v harmónii s estetikou okolitého prostredia v plynulom spojení s každou obytnou alebo priemyselnou situáciou.

Môžete ním aj zatepliť
Laminam Esterna je výsledkom výskumu, ktorý uskutočnila firma Laminam, a ktorý viedol k výrobe porcelánovej kameniny s rozmermi 1000 x 3000 x 3 mm, čo umožňuje vytvorenie odvetraných fasád s kompletným odskúšaným systémom. Laminam Esterna spája aplikačné hodnoty keramickej „pokožky“ s hodnotou výnimočného rozmeru a ultra nízkej váhy obkladových dosiek so systémom, na ktorom sú upevnené, čím ponúka projektantom a architektom výnimočné dizajnové možnosti. Vďaka rozmerom obkladových dosiek, širokému sortimentu dostupných povrchových úprav a jednoduchosti inštalácie, ponúka na trhu odvetraných fasád ideálnu alternatívu k obkladom z prírodného kameňa, skla, vláknitého cementu, hliníka a kompozitných materiálov.

Prečo je Laminam dokonalý?
Pretože je to keramický 100% prírodný materiál, ktorý sa vyrába perfektnou technológiou a výsledkom je perfektný materiál s excelentnými vlastnosťami, ktoré architektúre i stavebníctvu ponúka. Sú to:

Chemická odolnosť – Laminam je odolný voči organickým a neorganickým rozpúšťadlám.

Odolnosť voči opotrebovaniu – dosky sú vysoko odolné voči poškriabaniu i hĺbkovému abrazívnemu pôsobeniu. 

Odolnosť voči mrazu – priemerná absorpcia vody materiálu LAMINAM je 0,1 %, preto je odolný voči mrazu a vhodný pre všetky poveternostné podmienky.

Reakcia na oheň, hygienický povrch – materiál ako taký neobsahuje žiadne organické zložky, preto je odolný voči ohňu a vysokým teplotám.

Chromatické vlastnosti – rovnako tak neobsahuje organické pigmenty a odoláva ultrafialovým lúčom. Dokonca aj pri vystavení drsným klimatickým zmenám zostávajú farby stabilné.

Odolný voči graffiti – Laminam je prvý keramický povrch odolávajúci graffiti. Jednoducho sa čistí a odstrániť sa z neho dajú aj tie najsilnejšie nátery.

ECO – priateľský a recyklovateľný – je to úplne 100 % prírodný produkt. Vhodný je na celkovú renováciu budov bez potreby búrania existujúcich povrchových plôch.

Ak vás tento materiál zaujal, určite si nenechajte ujsť
tohtoročnú výstavu CONECO (6. – 9. 4. 2016), kde
budete mať možnosť sa s týmto materiálom stretnúť a spoznať jeho kvality na vlastné oči.

NON-STOP infolinka:
0911 811 449, info@laminam.sk
www.laminam.sk

Novinky

Orava RM-1000 – extrahuje živiny, mixuje dobroty, slúži zdraviu

Extrahovanie pokladov z lona prírody aj z tých najťažšie dostupných častí ovocia a zeleniny môže byť len niekoľko sekundovou záležitosťou. Mixér Orava RM-1000, ktorý extrahuje živiny vysokovýkonným motorom s príkonom 1 000 W a až 20 000 ot./min., dokáže rozmixovať a rozsekať dary prírody tak, aby boli čo najľahšie stráviteľné pre telo a mali ste z nich maximálny úžitok. Zdraviu prospešné smoothies, detské príkrmy, osviežujúce long drinky, mliečne kokteily, ale aj ľahučké palacinkové cesto, nátierky či rafinované dipy pripraví bleskovo vďaka násade na mixovanie s až 6 špeciálnymi nožmi na extrakciu. Ak namiesto nej vložíte na motor mixéra násadu na mletie, na jemno pomelie kávu, korenie, orechy i semienka. Oceníte na ňom súpravu 4 prenosných plastových nádob na mixovanie – 2 s objemom 0,7 litra a 2 litrových, ktoré stačí po mixovaní odkrútiť, uzavrieť cestovným krytom a vyraziť so zdravým pulzujúcim pokrmom či smoothie drinkom, kamkoľvek sa práve ponáhľate. Kryt je vybavený zátkou na pitie, takže sa vám nápoj ani počas šoférovania nevyleje. Oceníte aj cediaci kryt slúžiaci ako sitko a kryt na sypanie namletých pochutín priamo do jedla.
www.orava.eu

Začnite šetriť vodu nad svojím umývadlom – s Kludi EcoPlus

Vedieť s vodou hospodáriť rozumne a využívať ju efektívne podľa konkrétnej potreby vám umožnia niektoré modely umývadlových batérií Kludi Zenta či Kludi Logo Neo. Sú totiž vybavené inovatívnou funkciou Kludi EcoPlus, zameranou na ohľaduplný postoj k prírodným zdrojom i šetrnosť pri šafárení s rodinným rozpočtom. Ak je páka batérie v základnej, stredovej polohe, tečie znej výlučne studená voda. Sú situácie, napr. pri napúšťaní vody na polievanie kvetín, keď predsa horúcu vodu nepotrebujete, tak prečo míňať energiu na jej ohrev? Ak zatúžite po teplej až horúcej vode, stačí  pootočiť páku zo základnej polohy do strany. Aké rýchle, jednoduché a – logické!
www.kludi.sk

VYSÁVANIE KONÍČKOM? ÁNO!  S ORAVA VY-240 A

Verili by ste, že aj vysávanie si možno obľúbiť ako každodenný šport? Presvedčí vás o tom bezvreckový tyčový vysávač Orava VY-240 A, ktorý v sebe kombinuje kvality klasického vysávača s ručným: je ľahučký, dobre sadne do ruky, možno ho používať v mini verzii aj s tyčou, aby ste sa vyhli zohýbaniu, ba dokonca s flexibilnou predlžovacou hadicou na spôsob klasického vysávača. Váži len 2 kilá, takže vám nebude zaťažko povysávať s ním nielen prach z klávesnice, ale aj väčšie koberce, pavučinu v rohoch, prach medzi matracmi, chlpy po domácich miláčikoch či s jeho pomocou poštekliť radiátorom rebrá. Ak by ste ho chceli používať dlhšie, oceníte praktický popruh na zavesenie na plece. Má príkon 900 W, sací výkon 130 W a tichú prevádzku. Funguje na zapojenie do siete – s takmer 5-metrovou  šnúrou dočiahne aj na tú najzastrčenejšiu smietku. Predáva Orava za 44,90 €.
www.orava.eu

Súťaž – Drevostavba roka už po piaty krát

„Pokračujeme v začatej tradícii“ – také je motto súťažnej prehliadky, v ktorej sa bude už po piaty krát vyberať najkrajšia drevostavba roka.

Na základe veľmi dobrých ohlasov a záujmu širokej verejnosti sa členské spoločnosti profesijného Združenia spracovateľov dreva (ZSD SR) znova rozhodli vyhlásiť a aj uskutočniť súťažnú prehliadku – Drevostavba roka, do ktorej nominovali členské spoločnosti ZSD SR svoje realizácie drevostavieb za rok 2015.Prehliadku nominovaných stavieb z dreva si budú môcť návštevníci pozrieť na samostatnom stánku počas výstavy Nábytok a bývanie v Nitre, kde zároveň budú môcť odovzdať svoj hlas.

Súťaž bude – tak ako v predchádzajúcich rokoch – odborná i laická. Odbornú časť bude zastrešovať komisia zostavená z profesionálov zaoberajúcich sa projektovaním, stavaním, ale aj zariaďovaním drevostavieb. Laická časť bude vyhodnocovaná na základe hlasovania laikov – návštevníkov výstavy priamo na výstave hlasovaním hlasovacími lístkami na stánku v Nitre (8. 3. – 13. 3. 2016). Výsledky hlasovania odbornej poroty a tiež hlasovania hlasovacími lístkami z tejto výstavy budú vyhlásené na záver výstavy Nábytok a bývanie 2016.

Druhé kolo hlasovania sa bude dať uskutočniť aj prezretím si nominovaných drevostavieb na internete
www.drevostavby-zsdsr.sk. Ak nájdete svojho favorita, môžete mu odovzdať hlas. V tomto prípade bude internetové hlasovanie uzavreté po skončení výstavy Coneco – Racioenergia, t.j. 9. 4. 2016. Výsledky internetového hlasovania súťaže Drevostavba roka 2015 nájdete na internete na stránke združenia www.zsdsr.sk.

Keďže časopis Dom a Byt je mediálnym partnerom tejto súťaže, prinášame vám, milí naši čitatelia,
prehľad nominovaných drevostavieb.

Zaujalo nás a Špeciálna príloha

Samsung získal 38 ocenení iF Design Awards 2016

Spoločnosť Samsung Electronics získala vo svetoznámej súťaži organizácie International Forum Design 38 ocenení iF Design Awards, vrátane jednej najprestížnejšej zlatej ceny. Dvadsaťšesť ocenení získal Samsung za prvotriedny produktový dizajn, osem za dizajn v kategórii komunikácia, dve za dizajn konceptu, jednu cenu si pripísal v kategórii obalového dizajnu a jednu v kategórii dizajnu architektúry interiéru.
Samsung získal zlatú cenu iF Gold award za svoj koncept Serif TV, ktorý sa harmonicky prispôsobuje okolitému prostrediu a prirodzene splýva s nábytkom a s ostatnými predmetmi v domácnosti. Hlavnou prednosťou Serif TV je dizajn, ktorý pripomína veľké písmeno „I“ vo fonte Serif. Ďalšími netradičnými prvkami sú odnímateľný stojan, ktorý umožňuje umiestniť TV kdekoľvek v domácnosti, a látkový poťah na zadnej strane zariadenia. Z TV sa tak stáva štýlová súčasť interiéru pôsobivá z ktoréhokoľvek uhla.
Ocenenie  za prvotriedny produktový dizajn získal Samsung aj za spredu plnenú práčku AddWash – práčku so špeciálnymi dvierkami, ktoré umožňujú pridanie zabudnutých kusov bielizne kedykoľvek počas pracieho cyklu bez nutnosti otvárať hlavné dvierka.

Prvá stavebná sporiteľňa opäť so Zlatou mincou

Prvá stavebná sporiteľňa obhájila víťazstvo v súťaži finančných produktov a aj za rok 2015 si odniesla Zlatú mincu v kategórii Stavebné sporenie. Odborná porota rozhodla, že ocení produkt Online sporenie Lišiak. PSS, a. s., zaň získala 94 bodov v hlasovaní. Hlasovalo 61 nezávislých finančných expertov, ktorí hodnotili produkty v 30 produktových kategóriách bánk, poisťovní a fondov. Okrem toho ocenili aj spoločnosti a produkty v samostatných kategóriách – Najinovatívnejšia banka, Najinovatívnejšia poisťovňa a OBJAV roka 2015. „Online sporenie Lišiak je inovatívne a moderné riešenie pre našich klientov. Sme radi, že tento produkt využívajú a stáva sa čoraz obľúbenejší. Odborníkom ďakujeme za toto ocenenie. Je dôkazom, že úsilie o realizáciu noviniek na trhu stavebného sporenia nie je márne. Zároveň nás zaväzuje prichádzať aj v budúcnosti s inovatívnymi riešeniami,“ hovorí Ing. Imrich Béreš, predseda predstavenstva PSS, a. s. Online sporenie Lišiak je špeciálnym druhom sporenia v Prvej stavebnej sporiteľni. Jeho výhodou je aktuálna úroková sadzba 1 % ročne pre každého. Sporenie je zároveň bez akýchkoľvek poplatkov. Klienti oceňujú, že vklady a výplata nasporených prostriedkov sa dá zrealizovať kedykoľvek a tiež bez poplatku. Zároveň majú k svojmu účtu prístup na portáli Moja PSS 24 hodín denne.

SanSwiss – dizajnové inovácie

Sprchový kút pre vás môže byť aj miestom relaxácie, kde si môžete oddýchnuť po náročnom dni. S naším sprchovým kútom sa vám otvára veľa možností, ako ho prispôsobiť vašim predstavám. Či už ide o bezrámové, čiastočne rámové alebo rámové zásteny s rôznymi tvarmi profilov, široko otvárateľné krídlové dvere, posuvné dvere s úsporou miesta alebo pevné walk-in zásteny do veľkých kúpeľní, naše zásteny splnia najrôznejšie priania zákazníkov pre individuálne riešenie kúpeľne, vrátane atypických rozmerov a zvláštnych vyhotovení. V tomto roku sme pripravili tieto novinky:
Escura (na snímke) je moderná, inšpirujúca a dynamická séria sprchových zásten, ktorá sa vyznačuje osobitým dizajnom. Dvere a pevné steny sú vyrobené z 6 mm bezpečnostného skla a majú moderný dizajn madiel a pántov. Pánty sú na vnútornej strane skla zapustené, čo značne uľahčuje čistenie. Ľahkej údržbe tiež napomáha antiplaková úprava skla Aquaperle, ktorá sa štandardne dodáva na všetkých sklách. Zdvihový mechanizmus u pántov uľahčuje otváranie a zabraňuje predčasnému opotrebovaniu tesnenia na dverách. Tieto sprchové zásteny sa vyrábajú v štandardnej výške 2000 mm a sú u nich možné štandardné aj atypické šírky. K ich prednostiam patrí tiež dobrá stabilita a jednoduchá montáž.
V typovom rade TOP-Line sme pripravili zaujímavú novinku v kategórii walk-in zásten. Ide o samostatnú pevnú stenu s krátkym otočným dielom. Pevná stena aj otočný diel majú iba zvislý profil a nemajú horný ani dolný rám, takže sa táto zástena môže stať zaujímavým dizajnovým doplnkom modernej kúpeľne.

 

TZB zariadenia prinášajú komfort pre obydlia

Dotácie na technologické zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energií, z ktorých získame energie na prípravu tepla, teplej vody, ale aj el. energie v našich bytoch či rodinných domoch, vyvolali záujem o tento stavebný odbor. Je odborne pomenovaný ako TZB – technické zariadenia budov.

Čo všetko je TZB?
Technickým zariadením v budovách riešime tepelnú energiu na vykurovania, prípravu teplej vody, letné klimatizovanie obytných priestorov, vetranie a dodávku čerstvého vzduchu, klimatizáciu obytných priestorov. Do systémov TZB však patria aj rozvody médií, a to sú studená voda, teplá voda, kanalizácia, elektrická energia či káble internetu alebo aj zabezpečenia domu či jeho automatizácia a riadenie... Toto všetko v určitej úrovni užívateľského komfortu – ovládania, ktoré môže byť v automatickej prevádzke či inej úrovni.
Množstvo technológií a ich ovládanie u nás vyvoláva určité obavy. Všetky sa dajú použiť a zabudovať do akejkoľvek stavby. Aby však splnili očakávania, je potrebné ich správne usporiadanie do funkčných schém, hlavne však nadimenzovanie výkonov. Toto je úlohou koncepcie TZB vo vašom dome.

Vykurovací systém – typický predstaviteľ TZB
„Najznámejším“ odborom TZB je vykurovanie rodinných či bytových domov,  pretože ho potrebujeme 220 dní v roku a v niektorých oblastiach Slovenska až 230 a viac dní v roku.
Teplo získané z vykurovania je zároveň aj tou najvyššou finančnou položkou, ktorú platíme ako prevádzkové náklady nášho bývania. Zaplatíme tak vlastne prevádzkovú spotrebu paliva. Jeho množstvo nás teda stojí nemalé finančné čiastky, a preto čas od času hľadáme riešenia na ich zníženie. Tomuto rozhodnutiu predchádzajú diskusie, ktorých cieľom je nájsť prevádzkovo najlacnejšie riešenie.
O „svojom“ vykurovacom systéme vieme diskutovať a podávať „zaručene“ overené informácie. Ak sa aj s týmto názorom stotožníte, musíte čestne priznať, že sú to informácie skreslené naším osobným poznaním prevádzky toho jedného, konkrétneho systému, ktorý môže byť veľmi ovplyvnený napr. našou neodbornou obsluhou. Toto je neodškriepiteľný fakt. Pritom o voľbe vykurovacieho systému ste nerozhodoval vy – majiteľ, ale projektant – kúrenár. On vám vysvetlil viac či menej zrozumiteľne klady a zápory systému, ktorý vám do domu navrhol, a takto ste získali dojem, že systém ste vybrali osobne!
Neodsudzujeme ani nezatracujeme. V dobrej viere ste predpokladali, že kúrenár je odborník a nemá záujem vás poškodiť. Neviete, či náhodou nelobuje za konkrétnu značku, konkrétny systém vykurovania...

Ako postupovať pri voľbe vykurovacieho systému
Viete a akceptujete, že rozhodnutie o spôsobe vykurovania vášho rodinného domu bude dlhodobo ovplyvňovať výšku vašich prevádzkových nákladov. Napriek tomu ho väčšina investorov necháva na projektantoch. Je to správne? Nie je to správne? Ako teda?
Vyčerpávajúcu a jedinú správnu odpoveď na túto priam hamletovskú otázku od tohto príspevku neočakávajte. Nedočkáte sa jej preto, lebo každý investor a „jeho“ projektant – architekt a kúrenár volí individuálny prístup k riešeniu uvedeného problému, takže tento problém nemá len jedno jediné riešenie.

Pýtate sa, prečo to tak je?
Technológií na stavbu obálky rodinného domu je veľa (obálka ovplyvňuje tepelné straty) a ešte viac je technológií na kúrenie. Každý dom je inak otočený k slnku, každý dom má iné okná, iný tvar a každý dom má iného majiteľa, líšiaceho sa pohľadom na investičné vstupy. Prílišná sporivosť, ale aj „rozšafnosť“ pri riešení systému vykurovania tu nemajú miesto. „Najlepší“ je racionálne rozmýšľajúci majiteľ, lebo ten síce „otočí každý cent dvakrát“, ale keď vidí, že projektant mu ponúka perspektívne riešenia a dá sa očakávať zmysluplný výsledok, tak potrebné eurá investuje.

Ktorý je zásadný faktor pri voľbe vykurovania?
Je to pohľad na voľbu vykurovacieho systému cez stavebnú konštrukciu domu. Tu jednoznačne platí zásada, že pri riešení obálky stavby je potrebné hľadať riešenia, ako dosiahnuť čo najmenšie tepelné straty.
Prvé je teda zníženie tepelných strát domu na maximálnu možnú mieru, a to kvalitným stavebným systémom, oknami, dverami či strechou.
Až potom nasleduje otázka, ako riešiť systém vykurovacích technológií. Spoločne – projektant stavbár, projektant kúrenár a investor musia hľadať vykurovací systém s nízkymi prevádzkovými nákladmi. Úloha je pri nízkych stratách tepla cez obal stavby naozaj ľahšia.

O celom systéme vykurovania vie najviac kúrenár
Vieme, že vykurovací systém by mal mať malú
spotrebu paliva a očakávame maximálny tepelný komfort s minimálnou obsluhou. Ak máme malé tepelné straty, celý vykurovací systém môže byť zostavený ako investične menej nákladný.
Kotol má malý vykurovací výkon. Je lacnejší. Sú také? Áno, výrobcovia kotlov nám takéto zariadenia ponúkajú. Je dobré, že si máme z čoho vyberať. Aj cena tých najefektívnejších – kondenzačných kotlov poklesla.
Racionálne sa však musí navrhnúť aj systém odovzdávania tepla. Radiátory? Podlahovka? Stenové vykurovanie? Toto riešenie musí ponúknuť projektant – kúrenár. Vie, aké straty každej miestnosti potrebuje vykryť a aký vykurovací výkon mu jednotlivé spôsoby odovzdávania tepla ponúkajú. Vie, ako sa dajú systémy odovzdávania tepla regulovať. On navrhne najefektívnejšie riešenie. Predsa len – než sa rozhodnete, ktorý použijete, musíte sa veľa, veľa, veľa pýtať. Univerzálne riešenie neexistuje. Stačí to však?
Niekomu áno, niekto chce však ešte viac znížiť prevádzkové náklady, a tak „ide“ po modernejších technológiách, ako sú tepelné čerpadlá, solárne systémy či ich kombinácie, ktoré sa čoraz častejšie objavujú v technologických schémach projektantov. Výrobcov je dostatok. Pri rozbehu podporného dotačného systému sa zaregistrovalo až 1500 zariadení, takže je z čoho vyberať. Toto je alternatíva, čo by sme dnes mali od projektantov žiadať. O to viac, že „štát“ ich začína podporovať, tieto moderné systémy.

TZB však nie je len vykurovanie
Už sme spomínali, že TZB zariadení v dome je viac. Sú to systémy rozvodov prevádzkových energií, príprava teplej vody, elektrina na chod domácnosti či klimatizovanie. Tu už do riešenia TZB (technického zabezpečenia budovy) pristupujú rôzne technológie, ako solár, fotovoltika, tepelné čerpadlá, rekuperácia vzduchu, ktoré v rôznych technologických schémach môžu vyriešiť požiadavku sebestačnosti v spotrebe energie každého domu.
Projektantovi musíme vysvetliť nielen svoju predstavu, ale aj dostupnosť finančných zdrojov, pretože aj toto musí projektant TZB brať pri svojej práci do úvahy. Zbytočne nám navrhne experimentálnu, prevádzkovo nenáročnú inteligentnú technológiu, ak na ňu nemáme finančné zdroje. Všetky tieto úvahy sa však musia odvíjať „ruka v ruke“ s filozofiou a odpoveďami na otázky: Z čoho? Z akého stavebného systému náš dom postavíme?
Odpovede z „čoho“ nám určia (na veľmi dlhé roky) výšku tepelných strát, ktoré budú cez steny, strechu, okná, dvere aj cez základy unikať. Ich elimináciu síce budeme môcť uskutočniť, avšak existujú určité technologické hranice, za ktoré bez zásahu do stavebnej konštrukcie nebudeme môcť ísť.
Ak budete stavať dom s takmer nulovou spotrebou energie, určite do neho nik nenavrhne radiátorové kúrenie, pretože takýto dom je ekologický – nepotrebuje veľa tepelnej energie, tak prečo by mal produkovať CO2 spaľovaním plynu či uhlia alebo peletiek. Prečo v takomto dome nevyužiť najekologickejšiu energiu, ktorá existuje – teda solárnu „elektrickú“ energiu z vlastnej elektrárne na streche, a túto vlastnú elektrinu premieňať na teplo cez infrapanely.
Riešenie TZB zariadení sa musí projektovať na konkrétne podmienky stavby, teoretizovať nestačí. V našej prílohe sa vám preto pokúsime predstaviť to najlepšie, čo ponúka slovenský trh s TZB, tak, aby ste si utvorili aspoň „nejakú“ predstavu, čo môžete od projektantov, ale aj dodávateľov TZB zariadení požadovať.
Veríme, že sa nám to podarí.

Redakcia

TZB zariadenia prinášajú komfort pre obydlia

TZB zariadenia prinášajú komfort pre obydlia

Dotácie na technologické zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energií, z ktorých získame energie na prípravu tepla, teplej vody, ale aj el. energie v našich bytoch či rodinných domoch, vyvolali záujem o tento stavebný odbor. Je odborne pomenovaný ako TZB – technické zariadenia budov.

Čo všetko je TZB?
Technickým zariadením v budovách riešime tepelnú energiu na vykurovania, prípravu teplej vody, letné klimatizovanie obytných priestorov, vetranie a dodávku čerstvého vzduchu, klimatizáciu obytných priestorov. Do systémov TZB však patria aj rozvody médií, a to sú studená voda, teplá voda, kanalizácia, elektrická energia či káble internetu alebo aj zabezpečenia domu či jeho automatizácia a riadenie... Toto všetko v určitej úrovni užívateľského komfortu – ovládania, ktoré môže byť v automatickej prevádzke či inej úrovni.
Množstvo technológií a ich ovládanie u nás vyvoláva určité obavy. Všetky sa dajú použiť a zabudovať do akejkoľvek stavby. Aby však splnili očakávania, je potrebné ich správne usporiadanie do funkčných schém, hlavne však nadimenzovanie výkonov. Toto je úlohou koncepcie TZB vo vašom dome.

Vykurovací systém – typický predstaviteľ TZB
„Najznámejším“ odborom TZB je vykurovanie rodinných či bytových domov,  pretože ho potrebujeme 220 dní v roku a v niektorých oblastiach Slovenska až 230 a viac dní v roku.
Teplo získané z vykurovania je zároveň aj tou najvyššou finančnou položkou, ktorú platíme ako prevádzkové náklady nášho bývania. Zaplatíme tak vlastne prevádzkovú spotrebu paliva. Jeho množstvo nás teda stojí nemalé finančné čiastky, a preto čas od času hľadáme riešenia na ich zníženie. Tomuto rozhodnutiu predchádzajú diskusie, ktorých cieľom je nájsť prevádzkovo najlacnejšie riešenie.
O „svojom“ vykurovacom systéme vieme diskutovať a podávať „zaručene“ overené informácie. Ak sa aj s týmto názorom stotožníte, musíte čestne priznať, že sú to informácie skreslené naším osobným poznaním prevádzky toho jedného, konkrétneho systému, ktorý môže byť veľmi ovplyvnený napr. našou neodbornou obsluhou. Toto je neodškriepiteľný fakt. Pritom o voľbe vykurovacieho systému ste nerozhodoval vy – majiteľ, ale projektant – kúrenár. On vám vysvetlil viac či menej zrozumiteľne klady a zápory systému, ktorý vám do domu navrhol, a takto ste získali dojem, že systém ste vybrali osobne!
Neodsudzujeme ani nezatracujeme. V dobrej viere ste predpokladali, že kúrenár je odborník a nemá záujem vás poškodiť. Neviete, či náhodou nelobuje za konkrétnu značku, konkrétny systém vykurovania...

Ako postupovať pri voľbe vykurovacieho systému
Viete a akceptujete, že rozhodnutie o spôsobe vykurovania vášho rodinného domu bude dlhodobo ovplyvňovať výšku vašich prevádzkových nákladov. Napriek tomu ho väčšina investorov necháva na projektantoch. Je to správne? Nie je to správne? Ako teda?
Vyčerpávajúcu a jedinú správnu odpoveď na túto priam hamletovskú otázku od tohto príspevku neočakávajte. Nedočkáte sa jej preto, lebo každý investor a „jeho“ projektant – architekt a kúrenár volí individuálny prístup k riešeniu uvedeného problému, takže tento problém nemá len jedno jediné riešenie.

Pýtate sa, prečo to tak je?
Technológií na stavbu obálky rodinného domu je veľa (obálka ovplyvňuje tepelné straty) a ešte viac je technológií na kúrenie. Každý dom je inak otočený k slnku, každý dom má iné okná, iný tvar a každý dom má iného majiteľa, líšiaceho sa pohľadom na investičné vstupy. Prílišná sporivosť, ale aj „rozšafnosť“ pri riešení systému vykurovania tu nemajú miesto. „Najlepší“ je racionálne rozmýšľajúci majiteľ, lebo ten síce „otočí každý cent dvakrát“, ale keď vidí, že projektant mu ponúka perspektívne riešenia a dá sa očakávať zmysluplný výsledok, tak potrebné eurá investuje.

Ktorý je zásadný faktor pri voľbe vykurovania?
Je to pohľad na voľbu vykurovacieho systému cez stavebnú konštrukciu domu. Tu jednoznačne platí zásada, že pri riešení obálky stavby je potrebné hľadať riešenia, ako dosiahnuť čo najmenšie tepelné straty.
Prvé je teda zníženie tepelných strát domu na maximálnu možnú mieru, a to kvalitným stavebným systémom, oknami, dverami či strechou.
Až potom nasleduje otázka, ako riešiť systém vykurovacích technológií. Spoločne – projektant stavbár, projektant kúrenár a investor musia hľadať vykurovací systém s nízkymi prevádzkovými nákladmi. Úloha je pri nízkych stratách tepla cez obal stavby naozaj ľahšia.

O celom systéme vykurovania vie najviac kúrenár
Vieme, že vykurovací systém by mal mať malú
spotrebu paliva a očakávame maximálny tepelný komfort s minimálnou obsluhou. Ak máme malé tepelné straty, celý vykurovací systém môže byť zostavený ako investične menej nákladný.
Kotol má malý vykurovací výkon. Je lacnejší. Sú také? Áno, výrobcovia kotlov nám takéto zariadenia ponúkajú. Je dobré, že si máme z čoho vyberať. Aj cena tých najefektívnejších – kondenzačných kotlov poklesla.
Racionálne sa však musí navrhnúť aj systém odovzdávania tepla. Radiátory? Podlahovka? Stenové vykurovanie? Toto riešenie musí ponúknuť projektant – kúrenár. Vie, aké straty každej miestnosti potrebuje vykryť a aký vykurovací výkon mu jednotlivé spôsoby odovzdávania tepla ponúkajú. Vie, ako sa dajú systémy odovzdávania tepla regulovať. On navrhne najefektívnejšie riešenie. Predsa len – než sa rozhodnete, ktorý použijete, musíte sa veľa, veľa, veľa pýtať. Univerzálne riešenie neexistuje. Stačí to však?
Niekomu áno, niekto chce však ešte viac znížiť prevádzkové náklady, a tak „ide“ po modernejších technológiách, ako sú tepelné čerpadlá, solárne systémy či ich kombinácie, ktoré sa čoraz častejšie objavujú v technologických schémach projektantov. Výrobcov je dostatok. Pri rozbehu podporného dotačného systému sa zaregistrovalo až 1500 zariadení, takže je z čoho vyberať. Toto je alternatíva, čo by sme dnes mali od projektantov žiadať. O to viac, že „štát“ ich začína podporovať, tieto moderné systémy.

TZB však nie je len vykurovanie
Už sme spomínali, že TZB zariadení v dome je viac. Sú to systémy rozvodov prevádzkových energií, príprava teplej vody, elektrina na chod domácnosti či klimatizovanie. Tu už do riešenia TZB (technického zabezpečenia budovy) pristupujú rôzne technológie, ako solár, fotovoltika, tepelné čerpadlá, rekuperácia vzduchu, ktoré v rôznych technologických schémach môžu vyriešiť požiadavku sebestačnosti v spotrebe energie každého domu.
Projektantovi musíme vysvetliť nielen svoju predstavu, ale aj dostupnosť finančných zdrojov, pretože aj toto musí projektant TZB brať pri svojej práci do úvahy. Zbytočne nám navrhne experimentálnu, prevádzkovo nenáročnú inteligentnú technológiu, ak na ňu nemáme finančné zdroje. Všetky tieto úvahy sa však musia odvíjať „ruka v ruke“ s filozofiou a odpoveďami na otázky: Z čoho? Z akého stavebného systému náš dom postavíme?
Odpovede z „čoho“ nám určia (na veľmi dlhé roky) výšku tepelných strát, ktoré budú cez steny, strechu, okná, dvere aj cez základy unikať. Ich elimináciu síce budeme môcť uskutočniť, avšak existujú určité technologické hranice, za ktoré bez zásahu do stavebnej konštrukcie nebudeme môcť ísť.
Ak budete stavať dom s takmer nulovou spotrebou energie, určite do neho nik nenavrhne radiátorové kúrenie, pretože takýto dom je ekologický – nepotrebuje veľa tepelnej energie, tak prečo by mal produkovať CO2 spaľovaním plynu či uhlia alebo peletiek. Prečo v takomto dome nevyužiť najekologickejšiu energiu, ktorá existuje – teda solárnu „elektrickú“ energiu z vlastnej elektrárne na streche, a túto vlastnú elektrinu premieňať na teplo cez infrapanely.
Riešenie TZB zariadení sa musí projektovať na konkrétne podmienky stavby, teoretizovať nestačí. V našej prílohe sa vám preto pokúsime predstaviť to najlepšie, čo ponúka slovenský trh s TZB, tak, aby ste si utvorili aspoň „nejakú“ predstavu, čo môžete od projektantov, ale aj dodávateľov TZB zariadení požadovať.
Veríme, že sa nám to podarí.

Redakcia

Aquatherm Nitra: Kotol značky Protherm dostal Čestné uznanie

Výmena starého stacionárneho plynového kotla za nový kondenzačný či výber vykurovania do novostavby môžu byť po novom oveľa ľahšie. Nové vykurovacie zariadenia totiž so sebou prinášajú nové výhody a zlepšenia.

Jednou z takýchto noviniek je stacionárny kondenzačný kotol Medveď Condens značky Protherm. Na medzinárodnom veľtrhu Aquatherm Nitra 2016 nedávno získal Čestné uznanie od Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia. A aké sú jeho výhody?

Ľahšie než kedykoľvek predtým
Nový rad kotlov Medveď Condens bol špeciálne vyvinutý s ohľadom na domácnosti, ktoré sa už dlho odhodlávajú vymeniť svoj starý kotol za nový, ale odrádzajú ich všetky komplikácie, ktoré môžu nastať pri jeho výmene. Šikovní vývojári kotol navrhli tak, aby domácnostiam značne uľahčili rozhodnutie. Kotol Medveď Condens vďaka tomu umožňuje veľmi rýchlu a jednoduchú montáž. Je vyrábaný v štyroch výkonových verziách od 18 kW do 48 kW a má vysoký stupeň využitia až 108 %. Využitím kondenzačnej technológie zároveň šetrí náklady na spotrebu energie. Nové kotly tohto typu dokonale spĺňajú prísne predpisy ErP, teda novej smernice o energetickej účinnosti výrobkov, ktorá na Slovensku vstúpila do platnosti ešte v roku 2015. Medveď Condens svojou konštrukciou spĺňa požiadavky na zaradenie do triedy energetickej účinnosti „A“. Svojou robustnosťou a funkčnými vlastnosťami pripomína liatinové kotly.

Rýchlo, jednoducho a komfortne
A aké výhody pocítite už pri inštalácii vykurovacieho zariadenia montážnikmi u vás doma? Kotol Medveď Condens možno rýchlo a pohodlne zapojiť bez nutnosti ďalšieho zložitého prispôsobovania. Je možné využiť doterajšie hydraulické pripojenia a pôvodné príslušenstvo, ako sú čerpadlo či expanzná nádoba. To všetko zrýchli výmenu starého kotla za nový a tiež šetrí náklady a prácu. Montáž sa tak stáva veľmi jednoduchou, bez zbytočných obáv a dodatočných výdavkov. Veľkou výhodou je, že kotol Medveď Condens je vhodný aj do systémov s veľkým objemom vykurovacej vody. Jeho výmenník s veľkým prierezom rúrok je veľmi odolný voči zaneseniu nečistotami zo starších vykurovacích systémov. A pokiaľ ide o odvod spalín, ten možno riešiť taktiež veľmi flexibilne pomocou sady s ohybnou rúrkou alebo vložením plastových rúrok do pôvodného komínového prieduchu.

Prehľadné a intuitívne ovládanie
Ovládanie nového kotla Medveď Condens je veľmi jednoduché a intuitívne, a to aj vďaka prehľadnému podsvietenému displeju. Kotol je možné ovládať aj pomocou izbových komunikačných regulátorov so zbernicou eBus. Nízke náklady sú nielen na montáž kotla Medveď Condens, ale aj na jeho údržbu. Kotol má len minimálne požiadavky na čistenie. Ak sa rozhodnete v domácnosti riešiť okrem vykurovania aj prípravu teplej vody, kotol Medveď Condens môžete skombinovať s externým zásobníkom pomocou prepojovacej sady kotol – zásobník. Viac sa dozviete na

www.protherm.sk

Slovenské výrobky hitom tohtoročných dotácií

Slnečné kolektory najväčšieho slovenského výrobcu patria niekoľko desaťročí k najpredávanejším produktom na trhu obnoviteľných zdrojov energií. Svoje postavenie na trhu potvrdili aj v doterajších kolách podporného programu Zelená domácnostiam, kde boli najžiadanejšími a najčastejšie inštalovanými výrobkami.

Slnečné kolektory od spoločnosti THERMO/SOLAR Žiar
Slnečné kolektory od spoločnosti THERMO/SOLAR Žiar dávajú konečnému zákazníkovi istotu, že kupuje výrobok, na ktorého vývoji a výrobe sa podieľajú slovenskí zamestnanci slovenskej spoločnosti. Zákazník získava záruku 12 rokov a praxou overenú životnosť kolektora viac ako 40 rokov.
THERMO/SOLAR má individuálny prístup ku každému zákazníkovi a je schopný zabezpečiť nielen dodávky  štandardných zostáv, ale tiež špecifické riešenia na základe požiadaviek architekta, projektanta alebo konečného užívateľa našich výrobkov.

Aké výhody získa zákazník, ak si vyberie produkty od spoločnosti THERMO/SOLAR?

Mimoriadne dlhú životnosť
Spoločnosť stavia na svojich dlhoročných skúsenostiach v oblasti výskumu a vývoja. Výrobky spoločnosti THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. majú praxou overenú vyše 40 ročnú životnosť. Takouto spoľahlivosťou sa nemôže v súčasnosti prezentovať žiadny európsky výrobca slnečných kolektorov.

Overenú kvalitu
Od druhej polovice 70-tych rokov prešli slnečné kolektory spoločnosti THERMO/SOLAR mnohými vylepšeniami a inováciami, z ktorých niektoré sú dokonca chránenými patentovanými riešeniami. Špeciálny spôsob spájania medeného potrubia s hliníkovým absorbérom zabezpečuje mimoriadne efektívny prenos tepla, zatiaľ čo 4 mm hrubé kalené sklo, odolné extrémnym výkyvom počasia, sa stáva v dnešnej dobe neustáleho znižovania nákladov už takmer raritou.


Individuálny prístup
Po ohlásení podporného programu Zelená domácnostiam ponúka množstvo dodávateľov rôzne univerzálne balíky. Výnimkou nie je ani spoločnosť THERMO/SOLAR, no v prípade tejto spoločnosti dostáva zákazník oveľa viac. Každý návrh solárneho systému je do istej miery unikátny, a tak je aj každý podnet od zákazníka individuálne posudzovaný. Zákazníci sa môžu oprieť o plnú podporu zamestnancov spoločnosti, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Každý zákazník má tak istotu, že jeho predstavy a požiadavky budú vypočuté a bude navrhnuté riešenie, ktoré optimálne uspokojí jeho potreby.

Komplexné služby
Tak, ako sa postupne mení spôsob života a potreby ľudí, mení sa aj ponuka služieb. Zatiaľ čo v minulosti bolo možné mnohé práce vykonávať svojpomocne, dnešná technologická úroveň mnohých zariadení to už neumožňuje a do popredia sa dostávajú spoločnosti, ktoré vedia svojim zákazníkom ponúknuť komplexné služby. V prípade spoločnosti THERMO/SOLAR to znamená okrem individuálneho prístupu k zákazníkom aj tzv. realizáciu solárneho systému „na kľúč“. Zákazník tak dostáva komplexnú službu od prekonzultovania zámeru, cez odborné poradenstvo, návrh solárneho systému, skontaktovanie so zhotoviteľom až po konečnú realizáciu. To, že realizácia solárneho systému v akejkoľvek časti územia Slovenskej republiky nie je problém, dokazuje aj počet spoločnosťou THERMO/SOLAR preškolených a odporúčaných zhotoviteľov,
ktorých je viac ako 60.

Podpora domáceho trhu
V dnešnom svete presadzovania a dotovania zahraničných výrobkov je podpora domáceho trhu dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Kúpou slnečných kolektorov od žiarskeho výrobcu dostáva zákazník istotu, že tento výrobok bol vyvinutý a vyrobený v jeho domácej krajine, rukami slovenských zamestnancov, a podporil tak rast domácej ekonomiky.

Záruky
O tom, že spoločnosť THERMO/SOLAR si stojí za kvalitou svojich výrobkov, svedčí aj fakt, že na ne poskytuje záruku 12 rokov. V súčasnosti ide o najdlhšiu záruku na slnečné kolektory na európskom trhu.

Špecifické riešenia
Aj keď inštalácia solárneho systému je v zásade možná na akékoľvek miesto na dome alebo v jeho blízkosti, niekedy nastanú situácie, keď je potrebné z rôznych dôvodov navrhnúť niečo špeciálne. Či už je to z architektonických dôvodov alebo ide o špecifickú mieru individuality požadovanej zákazníkom, spoločnosť THERMO/SOLAR je vždy pripravená kedykoľvek vyjsť v ústrety svojim klientom a zabezpečiť tak ich maximálnu spokojnosť. Ako príklad neobvyklého riešenia môže slúžiť špeciálna úprava kolektorov umiestnených na balkónoch hotela Jezerka v Železných horách alebo navrhnutie a následná realizácia plne funkčného kolektora v tvare hrocha v ostravskej ZOO.

SLNEČNÉ KOLEKTORY

V oboch kolách bolo vystavených najviac poukážok na slnečné kolektory. Môžeme sa stretnúť aj s označením termické kolektory. Z jedného slnečného kolektora s plochou 2 m2 je možné získať až 1000 kWh energie vo forme tepla, ktorým ohrievame väčšinou vodu v bojleri, vykurovacom zásobníku alebo v bazéne. V prvom spomínanom prípade je možné napr. s 3 kolektormi a 300 litrovým bojlerom dosiahnuť až 2/3 úspor nákladov na ohrev vody pre 4-5 člennú rodinu. Pri podpore kúrenia je možná úspora max. 20 – 25 %, nakoľko kúriť potrebujeme väčšinou práve vtedy, keď nám kolektory dodávajú najmenej energie. Pri tomto spôsobe využitia treba myslieť aj na letné využitie väčšieho množstva kolektorov, na čo je ideálna napr. kombinácia s ohrevom bazéna. Životnosť kvalitných slnečných kolektorov môže presiahnuť 40 rokov bez výraznej straty účinnosti.

Výška podpory
Rodinný dom: 500 €/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov.
Limity: max. 1 750 € na inštaláciu; max. 50 % z oprávnených nákladov uvedených vo faktúre
zhotoviteľa.
Bytový dom: 450 €/kW do
20 kW + 350 €/kW nad 20 kW.
Limity: max. 1 kW/bytovú jednotku; max. 50 % z oprávnených nákladov uvedených vo faktúre
zhotoviteľa.

THERMO|SOLAR Žiar s.r.o.
Na vartičke 14
Žiar nad Hronom
965 01 Slovenská republika
Tel.: +421 45 6016000
Fax: +421 45 6716244
obchod@thermosolar.sk
www.thermosolar.sk

Vitovolt 200/300: Fotovoltaické systémy

Znižujúcimi sa sadzbami za solárnu elektrinu odvedenú do verejnej elektrickej siete narastá význam samospotreby takejto doma vyrobenej elektriny.

Fotovoltaické systémy Viessmann pre vysoké energetické výnosy vlastnej vyrobenej elektriny
Na výrobu doma vyrobenej elektriny a jej efektívne využívanie ponúka Viessmann kompletné systémové riešenia so zladenými komponentmi z jednej ruky: Fotovoltaické moduly pre súkromné a komerčné aplikácie, tepelné čerpadlá pre účinné vykurovanie a chladenie budov solárnou elektrinou, akumulačné zásobníky prúdu na prebytkovú elektrinu z fotovoltaiky a kogeneračných mikrojednotiek, ako aj všetky ostatné komponenty pre montáž a prevádzku týchto systémov.

Fotovoltaické moduly pre súkromné a komerčné aplikácie
Či už na strechách rodinných domov alebo komerčných či priemyselných prevádzok – nové fotovoltaické moduly Vitovolt 300 rôznych rozmerov sú k dispozícii pre každý aplikačný prípad. V závislosti od typu sú tieto moduly k dispozícii v polykrištalickej či monokrištalickej technológii. Vynikajúca kvalita vyhotovenia a použité antireflexné sklo garantujú vysoké energetické výnosy. Všetky fotovoltaické moduly sú expedované s garantovaným menovitým výkonom a kladnou výkonovou toleranciou. Reálne to znamená možnosť získania až 5 Wattov navyše pri každom module. Investícia je bezpečná, nakoľko je na produkt
25 ročná záruka na dosahovanie minimálne 80 percentného menovitého výkonu.
K dispozícii sú aj dokonale s fotovoltaickými modulmi zladené meniče pre jedno- aj trojfázový prúd. Umožňujú takto spoľahlivú paralelnú sieťovú prevádzku podľa platných predpisov.

Systémy pre každú energetickú konfiguráciu
Nezáleží na tom, či ide o strechy súkromných domov alebo strechy priemyselných objektov, pretože zladený montážny systém je k dispozícii pre každú situáciu. Patria sem riešenia nástrešnej montáže pre najrôznejšie druhy strešných krytín. V prípade vyšších estetických nárokov sú k dispozícii aj kompletne čierne vyhotovenia. Všetky tieto systémy sa vyznačujú rýchlou a bezpečnou montážou a vyhovujú stavebným predpisom.
 
Vykurovanie a chladenie solárnou elektrinou
V spojení s účinnými tepelnými čerpadlami je spotreba doma vyrobenej elektriny vo vlastnom dome mimoriadne atraktívna. Tepelné čerpadlo totiž znásobuje energetický výnos z fotovoltaiky tým, že z každého jedného kilowattu solárneho prúdu a tepla zo zeme či vonkajšieho vzduchu získa 3 až 5-násobne vyšší vykurovací výkon. Okrem toho môžu tepelné čerpadlá s chladiacou funkciou v lete zmysluplne využívať solárnu elektrinu na ochladzovanie budovy.

Systémové riešenia firmy Viessmann umožňujú realizáciu kompletných zariadení rýchlo a jednoducho. Okrem vysoko účinných a mimoriadne tichých tepelných čerpadiel Vitocal zahŕňa ponuka spoločnosti všetko, čo účinná výroba elektriny potrebuje: od fotovoltaických modulov (vrátane montážneho systému) až po menič a batériový systém.
Priam príkladná pre takéto systémové riešenia je kombinácia tepelného čerpadla Vitocal 161-A na prípravu teplej vody s fotovoltaickými modulmi Vitovolt 300. Tepelné čerpadlo sa vyznačuje vysokou účinnosťou (COP 3,1 pri A15/W10-55 °C podľa EN 16147) a vysokými teplotami pripravenej teplej vody až 65 °C. Ich regulácia umožňuje účinné zásobovanie solárnou elektrinou ako aj integráciu do inteligentnej elektrickej siete (Smart Grid). Kombinácia s fotovoltaikou je možná dvoma spôsobmi, pričom sa v každom prípade využíva prednostne práve solárna elektrina.
1. Akonáhle fotovoltaický systém poskytne stanovené množstvo elektriny, dostáva regulácia tepelného čerpadla signál od meniča a dochádza k automatickému spusteniu zdroja tepla. Skutočnosť, či aj ďalšie spotrebiče elektriny využívajú solárnu elektrinu v domácnosti (napr. práčka) v rovnaký čas, zostáva pritom nezohľadnená.
2. Alternatívne je možné napojenie tepelného čerpadla na fotovoltaický systém prostredníctvom energetického merača, ktorý je k dispozícii ako príslušenstvo. Tento kontroluje, či sú zapnuté ďalšie spotrebiče a či aktuálne disponibilná solárna elektrina postačuje aj na prevádzku tepelného čerpadla. Tým je zabezpečené, že tepelné čerpadlo beží skutočne len vtedy, ak je na to k dispozícii dostatok solárnej elektriny.


Zladené systémy akumulačných zásobníkov elektriny
Aby sme dokázali využiť čo najviac doma vyrobenej solárnej elektriny z fotovoltaiky alebo kogeneračnej mikro-jednotky vo vlastnom dome, je nutné túto elektrinu v časoch nízkej spotreby akumulovať do zásoby, aby bola neskôr k dispozícii na osvetlenie, prevádzku práčky či televízora. Akumulačný systém elektriny firmy Viessmann maximalizuje využívanie doma vyrobenej elektriny. Rovnako takto klesajú aj energetické náklady, a tým aj závislosť od energetických firiem. K dispozícii sú akumulačné systémy s lítiovo-iónovými akumulátormi alebo gélovými akumulátormi na báze olova s menovitými kapacitami do 17 kWh. Patria sem nástenné zásobníky pre priestorovo mimoriadne nenáročné riešenia a stacionárne modulárne koncipované systémy, ktoré je možné bezproblémovo prispôsobiť požiadavkám daného prevádzkovateľa.

Výhody pre našich partnerov:
Jednoduchá inštalácia pomocou vzájomne zladených komponentov.
Istota daná zárukami spoločnosti Viessmann na samotný produkt ako aj jeho výkon.
Riešenia pre všetky požiadavky dané širokým spektrom produktov.

Výhody pre prevádzkovateľa:
Zníženie nutnosti odberu elektriny z verejnej elektrickej siete.
Vysoká istota prevádzky daná dôkladne zladenými systémovými komponentmi.
Vysoké energetické výnosy dané garantovaným menovitým výkonom a pozitívnou toleranciou výkonu.
Bezpečná investícia daná rozsiahlymi zárukami.
Jednoduchá možnosť kombinácie s tepelnými čerpadlami Vitocal pre výrobu tepla a chladenie budov pomocou vlastnej domácej vyrobenej elektriny.

Technické údaje:
Moduly: 200 až 275 Wp
Menič: 1,5 až 33 kW
Akumulačný zásobník:
až 17 kWh

www.viessmann.sk

SAS BIO SOLID Rad ekologických kotlov na pelety

Tento rad ekologických kotlov, na ktoré sa dá požiadať o dotáciu z programu Zelená domácnostiam, sa vyznačuje veľmi vysokou účinnosťou spaľovania. Pri štandardnej prevádzke sa dosahujú účinky až 92,4 % využiteľnej tepelnej kapacity paliva, ktorým sú drevné pelety.

Výkonový rad kotlov pre RD je od 14 – 19 – 25 kW až po 48 kW, a to pri spotrebe paliva od
1,6 kg/hod po 5,5 kg/hod pri kotloch o výkone 48 kW. Zásobník na palivo má objem 105 – 205 kg.
Pripojenie na komín je o priemere 160 mm – 220 mm. Teplota spalín pri min. výkone je 50 – 80 °C, pri max. výkone je 130 – 160 °C. Teplotný spád vykurovacej vody je 80/50 °C a prevádzka kotla je pod kontrolou elektroniky.

Horák SAS MULTI FLAME
Menovitý výkon: 14 – 200 kW
Druh paliva – pelety
Vynovený dizajn horáka
Mechanická ochrana proti spätnému plameňu do zásobníka paliva, snímač teploty podávača
Automatický pohyblivý rošt s prívodom vzduchu, riadený otáčkami ventilátora (snímač – Haltron)
V priestore ohniska sú ochranné keramické panely, priehradky
Automatické zapaľovanie paliva: keramická špirála
Horák je vyrobený z nehrdzavejúcej (nerezovej) ocele, ktorá zlepšuje pevnosť a životnosť horáka

SAS BIO SOLID
Automatický kotol TRIEDY 5 spĺňajúci podmienky pre dotácie z obnoviteľných zdrojov
Rozšírený výmenník tepla s priehradkami a keramickými uzávermi v ťahu spaľovania
Vysoká účinnosť 92,1 – 92,4 %
Výborná izolácia v konštrukcii dvierok – dostatočné zníženie strát v komíne
Bezpečná prevádzka – zásobník paliva so systémom vyrovnávania tlaku a snímačom otvorenej klapky
Ochrana tlaku poistným ventilom
Osvedčená konštrukcia peletového horáka SAS MULTI FLAME
Materiál výmenníka tepla – oceľ na kotly P265GH s hrúbkou plechu 6 mm
Materiál horáka, ohniska – nehrdzavejúca oceľ 1,4301 s hrúbkou 6 mm
Automatické zapaľovanie paliva
Možnosť výmeny ohniska pre spaľovanie kusového dreva
Záruka: 5 rokov

Spoločnosť PAMI – mont s.r.o. poskytuje zákazníkom svoje profesionálne služby v oblasti dodávok, servisu či komplexnej realizácie vykurovacích systémov. Poskytujeme návrh a realizáciu kotolní, predaj a montáž kotlov na biomasu, inštalácie solárnych a fotovoltaických panelov a tepelných čerpadiel. V našej spoločnosti si môžete objednať revízie a kontroly kotlov a kotolní v rámci povinných odborných prehliadok.

www.pamimont.sk

 

Budeme bez plynu? Daikin má efektívne a úsporné riešenie!

Čoraz častejšie sa objavujú požiadavky majiteľov domov, ktorí požadujú výmenu vykurovacích systémov, najmä plynových kotlov, za účinnejšie a úspornejšie systémy, ktoré šetria životné prostredie znižovaním emisií CO2 a súčasne znižujú spotrebu energie, čím prinášajú úspory.

Riešením je Hybridné tepelné čerpadlo Daikin Altherma.
Pri vykurovaní priestoru kombinuje hybridné tepelné čerpadlo Daikin Altherma technológiu tepelného čerpadla vzduch/voda s technológiou plynového kondenzačného kotla vyhodnocovaním optimálnych podmienok pre svoju hospodárnu prevádzku. Kombinuje parametre energetických nákladov (elektrická energia, plyn), energetickej účinnosti a požiadavky tepelnej záťaže na dodanie o 35 % vyššej účinnosti vykurovania a značných úspor nákladov.

Pri príprave teplej pitnej vody
hybridné tepelné čerpadlo Daikin Altherma optimalizuje prevádzku naj­účinnejšieho kondenzačného kotla.
Výhody, ktoré prináša majiteľovi počas prevádzky:
 Nízke prevádzkové náklady na vykurovanie a prípravu teplej pitnej vody pri porovnaní s bežnými kotlami
 Nízke investičné náklady
 Poskytuje dostatočné teplo aj pre rekonštrukcie
 Jednoduchá a rýchla inštalácia
Čo je tepelné čerpadlo vzduch/voda?
Tepelné čerpadlo Daikin Altherma vzduch/voda využíva trvalo udržateľný zdroj energie – získava teplo z vonkajšieho vzduchu. V uzatvorenom okruhu obsahujúcom chladivo sa vytvára termodynamický cyklus prostredníctvom vyparovania, kondenzácie, kompresie a expanzie. Ten „prečerpáva“ teplo z nižšej na vyššiu úroveň teploty. Takto získané teplo sa prenáša do systému centrálneho vykurovania cez výmenník tepla.

Čo je plynový kondenzačný kotol?
Technológia plynového kondenzačného kotla mení použité fosílne palivo na využiteľné teplo, a to v podstate bez straty. Je to pozitívne nielen pre životné prostredie, ale aj peňaženku majiteľa, pretože nižšia spotreba energie znamená nižšie náklady na vykurovanie, menšie využívanie zdrojov energie a zníženie emisií CO2. Počas tohto procesu sa spaliny schladia natoľko, že para, ktorú obsahujú, skondenzuje. Takto získaná dodatočná energia sa použije pri vykurovaní.
Nízke prevádzkové náklady na vykurovanie a prípravu teplej pitnej vody pri porovnaní s bežnými kotlami sú pre tento kotol charakteristické.

Vykurovanie priestoru
Tepelné čerpadlo Daikin Altherma Hybrid si inteligentne vyberá medzi režimom tepelného čerpadla alebo kondenzačného kotla s možnosťou spoločnej prevádzky a vyberie pre prevádzku vždy ten najúspornejší režim v závislosti od vonkajšej teploty, cien za energiu a vnútorného tepelného zaťaženia.

Ak si zoberieme priemernú európsku klímu, najväčšiu časť požadovaného tepelného výkonu pokrýva hybridná prevádzka a prevádzka tepelného čerpadla. Výsledkom toho je až o 35 % vyššia účinnosť vykurovania.

Prevádzka tepelného čerpadla
Tepelné čerpadlo, ktoré je súčasťou systému tepelného čerpadla Daikin Altherma Hybrid, je najlepšia dostupná technológia na optimalizovanie prevádzkových nákladov pri priemerných vonkajších teplotách s koeficientom výkonu 5,041!

Hybridná prevádzka
Ak je väčšia tepelná strata alebo sa vyžaduje dosiahnutie najvyšších účinností pri aktuálnych podmienkach, plynový kondenzačný kotol aj tepelné čerpadlo fungujú súčasne, a tým najhospodárnejším spôsobom. Prietok vody sa automaticky reguluje, aby bolo možné znížiť teplotu vody tečúcej z radiátorov do tepelného čerpadla, a tým maximalizovať účinnosť tepelného čerpadla. Presná doba prepnutia prevádzky tepelného čerpadla na hybridnú prevádzku závisí od vlastností domu, cien energií a požadovaného nastavenia vnútornej teploty.


Prevádzka plynového kondenzačného kotla
Ak vonkajšia teplota výrazne klesne, prevádzka hybridného režimu už viac nie je účinná. V takomto prípade sa automaticky prepne len na prevádzku plynového kotla.

Teplá pitná voda
Teplá pitná voda sa pripravuje technológiou plynového kondenzačného kotla: studená voda tečie priamo do špeciálneho dvojitého tepelného výmenníka, ktorý umožňuje počas prípravy teplej pitnej vody okamžitú a nepretržitú kondenzáciu plynových spalín. Výsledkom toho je zvýšenie účinnosti o 10 až 15 % v porovnaní s bežnými kondenzačnými kotlami. Okrem toho, vďaka hybridnému princípu, keď tepelné čerpadlo vykuruje priestor, môže prípravu teplej pitnej vody súčasne zabezpečovať technológia plynového kondenzačného kotla, čoho výsledkom je optimálny komfort.

Nízke investičné náklady
Nie je potrebné vymieňať existujúce radiátory (až do 80 °C) a potrubie, keďže naše hybridné tepelné čerpadlo Daikin Altherma sa pripája priamo k existujúcemu systému vykurovania, čím znižuje náklady a nekomplikuje inštaláciu. Priestor potrebný pre nový systém je veľmi podobný existujúcemu systému vďaka kompaktnému dizajnu. Nedochádza tak k strate priestoru a nie sú potrebné ani žiadne stavebné úpravy. Poskytnutie dostatočného tepla aj pri rekonštrukciách.
Tepelné čerpadlo Daikin Altherma Hybrid je vhodné pre väčšinu aplikácií, keďže tepelné záťaže sú najčastejšie do 27 kW. Plynový kotol je možné v počiatočných fázach namontovať aj bez tepelného čerpadla, a to, ak je potrebné rýchle obnovenie vykurovania kvôli poruche existujúceho plynového kotla.

Jednoduchá a rýchla inštalácia
Hybridné tepelné čerpadlo Daikin Altherma sa dodáva vo forme troch komponentov:
 Vonkajšia jednotka s tepelným čerpadlom
 Vnútorná jednotka
 Plynový kondenzačný kotol
Vnútorná jednotka aj plynový kondenzačný kotol sa dodávajú ako samostatné jednotky, preto je manipulácia s nimi a aj ich inštalácia jednoduchšia.
Vnútornú jednotku je možné jednoducho namontovať na stenu pomocou štandardnej zadnej dosky. Kondenzačný kotol sa rýchlymi prepojeniami prepojí s vnútornou jednotkou, čím vznikne veľmi kompaktná jednotka.
Podobne ako pri nástenných plynových kotloch sú všetky pripojenia v spodnej časti a ku všetkým komponentom je prístup z prednej časti, čo umožňuje vykonávať údržbu na jednotke veľmi jednoducho.

Pri výmene plynového kotla za tepelné čerpadlo Daikin Altherma Hybrid šetríte prevádzkové náklady za vykurovanie priestoru aj za prípravu teplej pitnej vody

M.F. TEAM spol. s r.o.
Galvaniho 12B, 821 04 Bratislava
tel.: 02/431 914 48-49, 436 319 82, 434 150 33
fax: 02/436 319 83
e-mail: mfteam@mfteam.sk
www.mfteam.sk, www.klimatizacia.sk

Budeme bez plynu? Daikin má efektívne a úsporné riešenie!

Čoraz častejšie sa objavujú požiadavky majiteľov domov, ktorí požadujú výmenu vykurovacích systémov, najmä plynových kotlov, za účinnejšie a úspornejšie systémy, ktoré šetria životné prostredie znižovaním emisií CO2 a súčasne znižujú spotrebu energie, čím prinášajú úspory.

Riešením je Hybridné tepelné čerpadlo Daikin Altherma.
Pri vykurovaní priestoru kombinuje hybridné tepelné čerpadlo Daikin Altherma technológiu tepelného čerpadla vzduch/voda s technológiou plynového kondenzačného kotla vyhodnocovaním optimálnych podmienok pre svoju hospodárnu prevádzku. Kombinuje parametre energetických nákladov (elektrická energia, plyn), energetickej účinnosti a požiadavky tepelnej záťaže na dodanie o 35 % vyššej účinnosti vykurovania a značných úspor nákladov.

Pri príprave teplej pitnej vody
hybridné tepelné čerpadlo Daikin Altherma optimalizuje prevádzku naj­účinnejšieho kondenzačného kotla.
Výhody, ktoré prináša majiteľovi počas prevádzky:
 Nízke prevádzkové náklady na vykurovanie a prípravu teplej pitnej vody pri porovnaní s bežnými kotlami
 Nízke investičné náklady
 Poskytuje dostatočné teplo aj pre rekonštrukcie
 Jednoduchá a rýchla inštalácia
Čo je tepelné čerpadlo vzduch/voda?
Tepelné čerpadlo Daikin Altherma vzduch/voda využíva trvalo udržateľný zdroj energie – získava teplo z vonkajšieho vzduchu. V uzatvorenom okruhu obsahujúcom chladivo sa vytvára termodynamický cyklus prostredníctvom vyparovania, kondenzácie, kompresie a expanzie. Ten „prečerpáva“ teplo z nižšej na vyššiu úroveň teploty. Takto získané teplo sa prenáša do systému centrálneho vykurovania cez výmenník tepla.

Čo je plynový kondenzačný kotol?
Technológia plynového kondenzačného kotla mení použité fosílne palivo na využiteľné teplo, a to v podstate bez straty. Je to pozitívne nielen pre životné prostredie, ale aj peňaženku majiteľa, pretože nižšia spotreba energie znamená nižšie náklady na vykurovanie, menšie využívanie zdrojov energie a zníženie emisií CO2. Počas tohto procesu sa spaliny schladia natoľko, že para, ktorú obsahujú, skondenzuje. Takto získaná dodatočná energia sa použije pri vykurovaní.
Nízke prevádzkové náklady na vykurovanie a prípravu teplej pitnej vody pri porovnaní s bežnými kotlami sú pre tento kotol charakteristické.

Vykurovanie priestoru
Tepelné čerpadlo Daikin Altherma Hybrid si inteligentne vyberá medzi režimom tepelného čerpadla alebo kondenzačného kotla s možnosťou spoločnej prevádzky a vyberie pre prevádzku vždy ten najúspornejší režim v závislosti od vonkajšej teploty, cien za energiu a vnútorného tepelného zaťaženia.

Ak si zoberieme priemernú európsku klímu, najväčšiu časť požadovaného tepelného výkonu pokrýva hybridná prevádzka a prevádzka tepelného čerpadla. Výsledkom toho je až o 35 % vyššia účinnosť vykurovania.

Prevádzka tepelného čerpadla
Tepelné čerpadlo, ktoré je súčasťou systému tepelného čerpadla Daikin Altherma Hybrid, je najlepšia dostupná technológia na optimalizovanie prevádzkových nákladov pri priemerných vonkajších teplotách s koeficientom výkonu 5,041!

Hybridná prevádzka
Ak je väčšia tepelná strata alebo sa vyžaduje dosiahnutie najvyšších účinností pri aktuálnych podmienkach, plynový kondenzačný kotol aj tepelné čerpadlo fungujú súčasne, a tým najhospodárnejším spôsobom. Prietok vody sa automaticky reguluje, aby bolo možné znížiť teplotu vody tečúcej z radiátorov do tepelného čerpadla, a tým maximalizovať účinnosť tepelného čerpadla. Presná doba prepnutia prevádzky tepelného čerpadla na hybridnú prevádzku závisí od vlastností domu, cien energií a požadovaného nastavenia vnútornej teploty.


Prevádzka plynového kondenzačného kotla
Ak vonkajšia teplota výrazne klesne, prevádzka hybridného režimu už viac nie je účinná. V takomto prípade sa automaticky prepne len na prevádzku plynového kotla.

Teplá pitná voda
Teplá pitná voda sa pripravuje technológiou plynového kondenzačného kotla: studená voda tečie priamo do špeciálneho dvojitého tepelného výmenníka, ktorý umožňuje počas prípravy teplej pitnej vody okamžitú a nepretržitú kondenzáciu plynových spalín. Výsledkom toho je zvýšenie účinnosti o 10 až 15 % v porovnaní s bežnými kondenzačnými kotlami. Okrem toho, vďaka hybridnému princípu, keď tepelné čerpadlo vykuruje priestor, môže prípravu teplej pitnej vody súčasne zabezpečovať technológia plynového kondenzačného kotla, čoho výsledkom je optimálny komfort.

Nízke investičné náklady
Nie je potrebné vymieňať existujúce radiátory (až do 80 °C) a potrubie, keďže naše hybridné tepelné čerpadlo Daikin Altherma sa pripája priamo k existujúcemu systému vykurovania, čím znižuje náklady a nekomplikuje inštaláciu. Priestor potrebný pre nový systém je veľmi podobný existujúcemu systému vďaka kompaktnému dizajnu. Nedochádza tak k strate priestoru a nie sú potrebné ani žiadne stavebné úpravy. Poskytnutie dostatočného tepla aj pri rekonštrukciách.
Tepelné čerpadlo Daikin Altherma Hybrid je vhodné pre väčšinu aplikácií, keďže tepelné záťaže sú najčastejšie do 27 kW. Plynový kotol je možné v počiatočných fázach namontovať aj bez tepelného čerpadla, a to, ak je potrebné rýchle obnovenie vykurovania kvôli poruche existujúceho plynového kotla.

Jednoduchá a rýchla inštalácia
Hybridné tepelné čerpadlo Daikin Altherma sa dodáva vo forme troch komponentov:
 Vonkajšia jednotka s tepelným čerpadlom
 Vnútorná jednotka
 Plynový kondenzačný kotol
Vnútorná jednotka aj plynový kondenzačný kotol sa dodávajú ako samostatné jednotky, preto je manipulácia s nimi a aj ich inštalácia jednoduchšia.
Vnútornú jednotku je možné jednoducho namontovať na stenu pomocou štandardnej zadnej dosky. Kondenzačný kotol sa rýchlymi prepojeniami prepojí s vnútornou jednotkou, čím vznikne veľmi kompaktná jednotka.
Podobne ako pri nástenných plynových kotloch sú všetky pripojenia v spodnej časti a ku všetkým komponentom je prístup z prednej časti, čo umožňuje vykonávať údržbu na jednotke veľmi jednoducho.

Pri výmene plynového kotla za tepelné čerpadlo Daikin Altherma Hybrid šetríte prevádzkové náklady za vykurovanie priestoru aj za prípravu teplej pitnej vody

M.F. TEAM spol. s r.o.
Galvaniho 12B, 821 04 Bratislava
tel.: 02/431 914 48-49, 436 319 82, 434 150 33
fax: 02/436 319 83
e-mail: mfteam@mfteam.sk
www.mfteam.sk, www.klimatizacia.sk

Aké vykurovanie k tepelnému čerpadlu?

Kľúčovou úlohou modernej technológie je zabezpečiť tepelnú pohodu rovnako počas vykurovacej sezóny ako aj počas horúceho leta. Odpoveď na otázku v titulku sa preto zameria na oblasť vykurovania a chladenia.

Dotačný program Zelená domácnostiam
otvára nové možnosti pre stavebníkov alebo záujemcov o rekonštrukcie, ako svoje domácnosti zefektívniť s použitím tepelného čerpadla, solárneho systému alebo fotovoltaického zariadenia. Všetky uvedené moderné technológie majú potenciál znížiť výdavky domácnosti na spotrebované energie pre vykurovanie, ohrev vody alebo aj chladenie. Výraz potenciál je zvolený zámerne, pretože úspory sa nedostavia automaticky a technológie je nutné vhodne skombinovať s celým systémom, aby sa potenciál do úspor skutočne pretavil. Aké systémy sú teda vhodné skombinovať s tepelným čerpadlom, solárom alebo fotovoltaikou?

Plošné vykurovanie a chladenie
Pri plošnom vykurovaní sa využíva sálanie z ohrievanej plochy – podlahy, prípadne steny alebo stropu. Tieto plochy dosahujú mierne vyššiu povrchovú teplotu, a tak priamo vyžarujú teplo do okolitej miestnosti, na vnútorné zariadenie i nás ľudí. Takéto teplo je veľmi komfortné a dá sa prirovnať k teplu slnečných lúčov, ktoré nás príjemne zohrejú aj v zimných mesiacoch pri veľmi nízkej teplote vzduchu okolo nás.
Na rozdiel od klasického radiátorového vykurovania, ktoré je prevádzkované s podstatne vyššími teplotami, tu tvorí zložka konvekcie (cez ohrev okolitého vzduchu) podstatne menší podiel. Plus navyše – rozloženie tepla v miestnosti je od podlahy smerom nahor pomerne rovnomerné, čo ľudský organizmus vníma veľmi pozitívne, a približuje sa k ideálnemu teplotnému profilu zistenému dlhodobým medicínskym výskumom.

Plošné vykurovanie, či už podlahou, stenou alebo stropom, prináša popri neporovnateľnom komforte prevádzkové úspory. Systém možno pri zachovaní tepelnej pohody prevádzkovať na nižšie priestorové teploty o 1 až 2 °C, čo vedie k zaujímavej úspore vykurovacích nákladov o 10 – 15 %. Vďaka nízkym teplotám vykurovacej vody okolo 30 – 35 °C sa plošné vykurovanie optimálne kombinuje s tepelnými čerpadlami, tieto pracujú potom s maximálnou efektivitou. Každý potrebný stupeň navyše znižuje efektivitu tepelného čerpadla približne o 2,5 %. Napr. v porovnaní s radiátormi, ktoré spravidla pracujú s teplotami nad 50 °C, je potom spotreba tepelného čerpadla vyššia aj o 50 %! Podobný princíp platí aj pri solárnej podpore vykurovania – v zime solárne zariadenie často nedosiahne vyššie teploty ako 30 °C, preto sa bez nízkoteplotného plošného vykurovania nezaobíde.

Chladenie budov
Chladenie sa, podobne ako v automobiloch, stáva nevyhnutnou súčasťou výstavby. Klasické klimatizačné systémy odbúravajú vznikajúci pocit tepla prúdením studeného vzduchu. Prináša to veľmi negatívne efekty, ako je zvýšená hlučnosť a prúdenie príliš chladného vzduchu.
Princíp plošného chladenia spočíva v chladení veľkou plochou (predovšetkým stropov alebo stien) pomocou chladiacej vody cirkulujúcej v rozvodných rúrkach. Odovzdávanie tepla na rozdiel od klasickej klimatizácie potom prebieha medzi všetkými teplejšími objektmi v miestnosti, vrátane ľudského tela, vysálaním na chladiacu plochu (t.j. vyžarovaním). Toto jemné veľkoplošné chladenie spĺňa najvyššie požiadavky na ideálny tepelný komfort. Navyše rovnaký systém môže v zime vykurovať a v lete chladiť.

Je všeobecne známe, že chladenie budovy je veľmi nákladné, najmä z dôvodu vysokých prevádzkových nákladov. Plošné chladenie je však výnimkou a predstavuje hospodárnu a ekologickú alternatívu. Vďaka relatívne vysokým teplotám chladiacej vody okolo 16 – 18 °C sa výborne kombinujú s tepelnými čerpadlami. Na porovnanie – klasická klimatizácia pracuje s teplotami 6 – 12 °C. Ideálnu a ekonomickú možnosť ponúka napríklad využitie tepelného čerpadla pre vykurovanie a využitie primárneho okruhu (napr. hĺbkového vrtu alebo studne) na tzv. „pasívne chladenie“, ktoré funguje len so zanedbateľnými prevádzkovými nákladmi iba pomocou chladu zeme resp. spodnej vody. Výrazne efektívnejšie tiež s plošným chladením fungujú vzduchové tepelné čerpadlá.

Ako dostať plošné vykurovanie a chladenie do mojej stavby?
Vynikajúci efekt pri vykurovaní zabezpečí podlahové vykurovanie, ktoré sa pri novostavbách stáva štandardom. Preto sa ako ekonomické riešenie ponúka podlahové chladenie (tým istým teplovodným podlahovým systémom pre vykurovanie), ktoré dokáže znížiť teplotu interiéru o približne
3 °C oproti exteriéru. Dôvodom je limitovaný chladiaci výkon podlahy, ktorú nemožno príliš podchladiť. Spomenuté 3 °C však prinášajú veľké zvýšenie komfortu, často pri minimálnych dodatočných investičných a prevádzkových nákladoch.

Komfortnejším riešením pre chladenie je inštalácia stropného alebo stenového systému (prípadne kombinácie plôch, napr. podlaha / stena alebo strop / stena),  ktoré predstavujú pre rozumne navrhnuté stavby plnohodnotný chladiaci systém. Ak zamýšľate vykurovať i chladiť tou istou plochou, je využitie steny veľmi efektné riešenie, ktoré navyše prinesie investičnú úsporu. Nie je totiž potrebné budovať osobitný plošný systém pre vykurovanie a druhý pre chladenie. Aktívne steny musia byť smerom do miestnosti voľné bez nábytku, obrazov, či kobercov, preto treba včas naplánovať usporiadanie interiéru.
Chladenie stropom predstavuje najkomfortnejšiu alternatívu plošného chladenia. Pocit jemného chladu bez prievanu je jedinečný a veľmi príjemný. Strop poskytuje spravidla dostatok chladiacej plochy a zároveň najvyšší výkon spomedzi plošných chladení. Pre vykurovanie sa hodí spravidla len do nízkoenergických stavieb, kde napriek limitovanému výkonu s rezervou zabezpečí tepelnú pohodu.

Výhody plošného vykurovania a chladenia:
 Vysoký komfort v lete aj zime
 Výrazná úspora prevádzkových nákladov
 Optimálna kombinácia s obnoviteľnými zdrojmi tepla a chladu (solár, tepelné čerpadlá a pod.)
 Neviditeľnosť = voľnosť pri zariadení interiéru
 Žiadne vírenie prachu
 Žiadne nepríjemné prúdenia studeného vzduchu pri chladení
 Úplne bezhlučná prevádzka

www.rehau.sk

Príklad, ako sa dá akumulovať el. energia z malej FV elektrárne na RD

Fotovoltaické hybridné systémy malých FV elektrární svojím vývojom a riešením akumulovania nespotrebovanej el. energie už dnes dokážu riešiť základný problém časovej nevyváženosti medzi výrobou a spotrebou. Aké sú praktické skúsenosti a poznatky z reálne fungujúcich systémov?

Predstavíme vám hybridný systém s jednosmerným
výkonom 9,5 kW s hybridným meničom Fronius 5.0 S a batériovou súpravou Fronius 12.0, ktorá ponúka užitočnú kapacitu 9,6 kWh na ukladanie energie. Tento systém bol postavený v reálnom RD na Slovensku spoločnosťou SR SOLAR s.r.o. a je v prevádzke už niekoľko mesiacov.

Hlavným dôvodom obstarania predstavovaného hybridného systému výroby a akumulácie el. energie z fotovoltaických panelov bola úvaha o väčšej nezávislosti RD od dodávok elektrickej energie od distribučnej spoločnosti a vedomie, že si zákazník spotrebuje vlastnú energiu aj v čase, keď fotovoltaika nevyrába elektrickú energiu. Zároveň sa týmto systémom riešili určité „obštrukcie“ zo strany distribučnej spoločnosti ohľadom výkupu prebytkovej el. energie, ktoré poznajú všetci záujemcovia o stavbu malých FV elektrární na strechách rodinných domov.

Dlhodobá akumulácia je už vyriešená
Technické riešenia akumulácie vyrobenej el. energie do akumulátorov boli doteraz označované ako „ťažko riešiteľné“ a ak, tak s krátkou dobou životnosti akumulátorov a vysokou cenou. Predstavované riešenie vyvracia tieto mýty. Dôležitým faktom je, že výrobca akumulačného batériového systému Fronius udáva životnosť tohto centra v tzv. cykloch. Batériová súprava je dimenzovaná na
8 000 cyklov, pri priemernom počte 250 – 350 cyklov
(1 cyklus = nabitie i vybitie) v jednom roku. To predstavuje 25 – 30 rokov životnosti batérií. Výrobca Fronius postavil svoj hybridný systém na batériách Sony s technológiou LiFePo, s ktorou má Sony viac ako 7-ročnú skúsenosť, čiže deklarovaná životnosť batérií je už overená u výrobcu batérií. Garančná záruka batériovej súpravy je rovnako dlhá ako pri invertore a stanovená na 7 rokov.
Menič jednosmerného prúdu Fronius bol zvolený z toho dôvodu, že jeho inštalácia je možná i bez batériového manažmentu (takto sa najprv pri tejto malej FV uvažovalo). Absencia manažmentu však dovoľuje rozšírenie celého systému, a tak sa teda (po „obštrukciách“ distribučky) zákazník rozhodol pre komplexné riešenie.

Úvahy o cene
Pri rozhodovaní sa, či si majiteľ RD postaví na streche malú FV elektrárničku, je asi tým najdôležitejším atribútom cena. Oproti štandardnej cene FV elektrárne bez akumulácie je hybridný systém v tejto výbave drahší o 60 %. Cena by mohla byť nižšia, ale majiteľ hybridného systému mal požiadavku na maximálny komfort a vysoký štandard bez akejkoľvek údržby. Systém je vyladený do najmenšieho detailu pomocou elektronického monitoringu. Majiteľ si hybridný systém kompletne monitoruje na počítači alebo smartfóne. V prehľadných grafoch je na obrazovke vidieť výrobu elektrárne, momentálnu spotrebu energie z výroby, spotrebu celého domu, stav nabitia batérií a tiež stav, kedy čerpá energiu zo siete. Za mesiace prevádzky už teraz majiteľ vidí, že jeho rozhodnutie nebol  krok zlým smerom. Väčšinu vyrobenej energie spotrebuje a celý systém funguje plne automaticky k spokojnosti zákazníka.

Zdroj: SR SOLAR s.r.o., p. Rastislav Ondrejka

Konvektory a nízkoteplotné zdroje vykurovania

Dnešná doba s modernou výstavbou kladie čím ďalej, tým väčší dôraz na energetickú úspornosť vykurovania budov.

Moderné stavebné materiály dokážu znížiť tepelné straty na minimum, a tak použitie tepelného čerpadla alebo iného nízkoteplotného zdroja, napríklad kondenzačného kotla, je štandardnou voľbou. Ďalej sa táto sústava dopĺňa napr. o kombináciu solárneho ohrevu TV. Uvedené zdroje tepla sú tzv. nízkoteplotné. Ak sa investor rozhodne pre teplovodné vykurovanie s nízkoteplotným zdrojom, rieši otázku koncového zariadenia čiže vykurovacieho telesa.

KONVEKTORY
Alternatívou alebo doplnkom sú teplovodné konvektory. Konvektor je vykurovacie teleso, ktoré je tvorené výmenníkom tepla, ktorý je umiestnený v „dizajnovom obale“ podľa typu inštalácie (podlahový, nástenný alebo tzv. fasádny, a to ako vykurovacie lavice prípadne ako tepelný výmenník pre individuálne inštalácie). Konvektory sa vyznačujú minimálnym vodným objemom.
Okrem vysokej účinnosti pri vykurovaní je samostatnou kapitolou pri konvektoroch využiteľnosť na ochladzovanie miestností. Táto vlastnosť môže byť pri konvektoroch benefitom zadarmo. Napríklad v systéme s tepelným čerpadlom, ktorý umožňuje reverzný chod, teda že cez leto chladí, v zime kúri, je možné tento účel dosiahnuť iba s jedným koncovým zariadením – konvektorom.
V sortimente spoločnosti KORADO možno aktuálne voliť z 5 produktových radov a mnohých dostupných kombinácií. V prípade podlahových konvektorov je podľa typu možné voliť z niekoľkých krycích mriežok.
Česká spoločnosť KORADO, a. s., zaradila do svojho programu kompletný sortiment konvektorov značky LICON. Začlenenie konvektorových telies do sortimentu skupiny priamo súvisí s dlhodobou stratégiou investovať do inovatívnych technológií, ako aj do nových produktov a produktových radov, ktoré uspokoja rastúci dopyt zo strany zákazníkov.

KORADO
Spoločnosť vyrába a na slovenský i svetový trh dodáva široký sortiment vykurovacích konvektorov a radiátorov. Konvektory s optimalizovanou konvekciou sú súčasťou integrovaného systému S-CONTROL – energeticky úsporných vykurovacích telies na nízkoteplotné vykurovanie, vetranie a rekuperácie. Veľkou prednosťou konvektorov systému S-CONTROL je ich vysoká účinnosť aj pri nízkych teplotných spádoch. Navyše sa veľmi rýchlo ohrievajú a dokážu efektívne odovzdávať teplo do miestnosti. Oproti štandardným radiátorom disponujú tiež veľmi malým vodným objemom (až o 90 % menším v porovnaní s bežnými radiátormi), čo prináša významné úspory energie potrebnej na ohrev vody.

RADIK RC – to je označenie unikátnych energeticky úsporných radiátorov s riadeným zatekaním, keď je možné regulovať prietok ohriatej vody telesom iba prednou doskou. Teraz prichádza na trh firma KORADO tiež s novinkou nástenných vetracích prístrojov a rekuperačných jednotiek, ktoré zaisťujú nielen kontrolovaný prívod čerstvého vzduchu, ale preberajú aj mnoho dôležitých funkcií pre ľudské pohodlie.
Radiátory RADIK RC spoločne s konvektormi s optimalizovanou konvekciou a vetracími a rekuperačnými jednotkami, takisto ponúkanými spoločnosťou KORADO, tvoria systém nízkoenergetických výrobkov S-CONTROL. Kvalitu výrobkov KORADO si už overilo viac ako 30 miliónov zákazníkov po celom svete.

www.korado.cz

Ako prebudiť po zime trávnik k životu

Zima nám pomaly končí a práve teraz prichádza ideálny čas na prebudenie vášho trávnika zo zimného spánku. Pokiaľ chcete, aby bol v perfektnej kondícii, musíte urobiť vertikutáciu...

Nejde o žiadny zložitý proces, ale o celkom príjemnú činnosť, ktorú zvládne naozaj každý, a to s pomocou stroja zvaného vertikutátor.
Slovo vertikutácia vzniklo zložením anglických slov „vertical“ a „cut“, čo znamená vertikálny rez. Nože vertikutátoru narežú tŕne a pružiny stroja všetky nečistoty vyhrabú.
Zbavia váš trávnik machov a trávnej plsti, ktoré do nej nepatria. Vertikutácia trávnik prevzdušní a pomôže mu intenzívne rásť i hustnúť. Do pôdy sa vďaka vertikutácii dostane vzduch, voda aj potrebné živiny.

Elektrické i benzínové
Najpopulárnejšie vertikutátory na trhu sú elektrické a výkonnejšie benzínové stroje. Pri výbere vertikutátora je dôležité si uvedomiť, akú veľkú trávnu plochu chceme vertikutovať. V prípade menších plôch a dostupnosti elektrickej energie je vhodné zvoliť vertikutátor elektrický. Je ľahší, tichší, dá sa ľahšie skladovať a je tiež menej náročný na údržbu. Je vhodný aj pre ženy.
Benzínové stroje sú oproti elektrickým výkonnejšie vďaka silnejším motorom a väčšiemu záberu. Práca s nimi je omnoho rýchlejšia a vhodné sú preto aj na rozľahlé trávne plochy.

Vertikutácia – aspoň dvakrát ročne
Vertikutáciu robíme aspoň dvakrát ročne, a to na jar a na jeseň. Najmä jarná obnova trávnika je nesmierne dôležitá, pretože po zime potrebuje zregenerovať.
Ideálnym obdobím na jarnú vertikutáciu je marec a prvá polovina apríla. Záleží na počasí. Je potrebné počkať, až pôda preschne. Po zime je dobré nechať
trávnik trochu povyrastať a pred vertikutáciou pokosiť.
Vertikutátorom sa neupravuje pôda ako taká, ale len trávny povrch. Preto sa nože vertikutátoru nastavujú tak, aby sa pôdy len ľahko dotýkali. Príliš hlboké zárezy po­škodzujú koreňový systém a navyše môže dôjsť k zbytočnému opotrebeniu nožov.
Presnú hĺbku rezu je vhodné nastaviť na rovnej ploche bez chodu motora, a to v rozmedzí od 2 do 4 milimetrov tak, aby stroj mohol trávnik efektívne prečistiť.

Dosiať, pohnojiť, popolievať
Pokiaľ máte trávnik takto ošetrený, naštartujete jeho zdravý rast. Vertikutácia sama o sebe vám však nádhernú zelenú pažiť ešte nezaručí. Po nej je potrebné trávnik dosiať, pohnojiť a pravidelne polievať.
Po zime potrebuje hnojivo so správnym pomerom dusíka, fosforu, draslíka a tiež ďalších doplnkových prvkov, ako sú horčík, síra, vápnik alebo železo. Najviac by v jarnom trávnikovom hnojive malo byť práve dusíka, ktorý je hlavnou zložkou na regeneráciu a rýchly rast.
Dôležité je rovnomerné rozvrstvenie hnojiva po celej zatrávnenej ploche v odporúčanom množstve, ktoré je uvedené na obale. Pre rovnomerné rozloženie je vhodné použiť špeciálny posýpač alebo posýpací vozík. Ten využijete aj pri aplikácii trávneho osiva. Verte, že sa v priebehu pár týždňov váš trávnik dostane do TOP formy. Potom vám ho budú susedia závidieť...

DaB
Snímky: Mountfield

Nabudúce

Téma čísla
Fasády sú šaty domov, zvykne sa hovorievať. Vďaka zatepľovaniu domy opeknievajú, ale ide hlavne o úspory tepla a peňazí. Kľúčová je tzv. obálka domu, ktorú navonok vnímame ako fasádu. Témou budúceho čísla budú preto fasádne systémy, obklady, sokle, dekoračné prvky, povrchová úprava fasád a stien, materiál, štruktúra, nátery, farby…

Interiér
Hniezdočká lásky. Na ne, naozaj na miesto útulného bývania sa premenili neprívetivé podkrovia, ktoré v minulosti slúžili ako odkladiská nepotrebných vecí. Samozrejme, treba vedieť ako na to. Dozviete sa na interiérových stránkach.

Záhrada
V apríli už v záhradách rozvoniava jar a je v nich rušno. Niekto rád ošetruje stromy, iný dáva prednosť rýpaniu sa v zemi a sadeniu. Po zimných mesiacoch však nemožno zabudnúť ani na úpravu terénu. Pobyt v upravenom prostredí so zelenou trávičkou bude určite príjemný pre telo aj dušu.

0 - 1
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
14 - 15
16 - 17
18 - 19
20 - 21
22 - 23
24 - 25
26 - 27
28 - 29
30 - 31
32 - 33
34 - 35
36 - 37
38 - 39
40 - 41
42 - 43
44 - 45
46 - 47
48 - 49
50 - 51
52 - 53
54 - 55
56 - 57
58 - 59
60 - 61
62 - 63
64 - 65
66 - 67
68 - 69
70 - 71
72 - 73
74 - 75
76 - 77
78 - 79
80 - 81
82 - 83