Nahrávam magazín ...
 • 0 - 1
  2 - 3
  4 - 5
  6 - 7
  8 - 9
  10 - 11
  12 - 13
  14 - 15
  16 - 17
  18 - 19
  20 - 21
  22 - 23
  24 - 25
  26 - 27
  28 - 29
  30 - 31
  32 - 33
  34 - 35
  36 - 37
  38 - 39
  40 - 41
  42 - 43
  44 - 45
  46 - 47
  48 - 49
  50 - 51
  52 - 53
  54 - 55
  56 - 57
  58 - 59
  60 - 61
  62 - 63
  64 - 65
  66 - 67
  68 - 69
  70 - 71
  72 - 73
  74 - 75
  76 - 77
  78 - 79
  80 - 81
  82 - 83

Editorial

Hoci je už po „veľkom dni“ spojenom s očakávaniami, nemôžeme a asi 99 % obyvateľov ani nie je spokojných s atmosférou, ktorá po voľbách vládne v našom štáte. Naše očakávania, že sa „to ukľudní“ a vnútropolitická atmosféra sa sústredí na riešenie  problémov v hospodárstve, dostali vážnu facku...

Osem rokov sa trápia všetci stavbári s dôsledkami viac ako 55%ného prepadu výkonnosti stavebníctva a je to znova horšie, ako by sa dalo čakať. Ak sa už aj na verejnosti v denníkoch a v správach tlačových agentúr verejne priznáva, že až 30 % veľkých stavebných firiem preberá zákazky, z ktorých očakáva  stratu, ľudovo povedané „idú pod cenu“, len aby boli ich pracovníci zamestnaní, tak s tým by sa malo niečo robiť. Problém je, že toto si z „tiež politikov“, ktorí sa dostali do parlamentu, nik nevšíma. Rujú sa o pozície v parlamente, na ministerstvách, v dozorných radách, a to, o čom rozprávali mesiac pred voľbami, už nie je v centre ich pozornosti. Občan odvolil a teraz je čas, aby sme sa „napakovali“.

Zase sme naleteli, a tak nám treba! Sme nepoučiteľný národ. Vieme, a 20 rokov nám to novodobá verchuška ukazuje, že po každých voľbách nastáva „rekorytarizácia“, a predsa si myslíme, že staré tváre majú aspoň štipku sebareflexie. Oni nám znova ukázali, akí sme naivní. Noví, tí sú učenliví, a tak aj „kotlebovci“, ktorí pred voľbami vykrikovali, ako môže jeden „smerák“ sedieť jedným zadkom na dvoch stoličkách, tak sa aj oni teraz posadili na dve – v parlamente aj v župe. Aké je z toho poučenie? Moc je silný fetiš, preto sa jej ťažko vzdávajú. Horšie je, že nik si už nevšíma dôchodcov, ktorí musia vyžiť z 250 až 400 eur mesačne. Všetci politickí nominanti „lezú“ do zadku učiteľom a sú ochotní si ich kúpiť. Učitelia „to“ berú a vytešujú sa, ako vyhrajú. Otázka je – nad kým? Čo urobia, keď vláda zázrakom „nájde“ peniaze na okamžité zvýšenie ich platov o 140 eur? Priznajú si, že ich kúpili? A chudáci dôchodcovia, tí sa môžu ísť pásť, ak nepomôže rodina a deti...

Vrátim sa k stavbárom. Pred voľbami sa rozbiehali dva veľmi dobre myslené podporné programy. Zelená domácnostiam a Podpora zatepľovania RD. Ukazuje sa, že rýchlosť realizácie týchto programov, keď sa schvaľovali zo dňa na deň, nebola až takým prínosom. Občan totiž nepredpokladal takú papierovačku, ako dotačné programy požadujú, a tak sa viac ako 1/3 priznaných podpôr nerealizuje. Mám obavy, aby sa „múdri“ úradníci „nespamätali“ a nevyčerpané peniaze predčasne „nepresunuli“. Ľudia si začali papierovačky riešiť a verte tomu, že do pol roka sa budú administratívne zvládať. Len aby boli peniaze. Myslím si, že tieto aktivity by veľmi pomohli malým stavbárom, aby sa už nemuseli toľko trápiť.

V tomto vydaní časopisu sa sústreďujeme aj my na obnovu zateplením (aby sme boli aktuálni). Hlavne však chceme ukázať, ako sa má správne zatepľovať, lebo normy sa radikálne sprísnili. Prečítajte si preto veľmi pozorne náš časopis. Určite sa poučíte.

Zateplením šetríme

Zateplením stavieb pre bývanie sa sledujú dva ciele. Prvý je hygienický – teplejšie povrchové teploty steny, stropu... vytvárajú kvalitnejšie obytné prostredie a klímu v príbytku. Druhý cieľ je úspora tepla, a tým pádom aj spotreby paliva na výrobu tepla v zimných mesiacoch. Táto úspora tepla sa premieta aj do ekonomiky bývania. Znižujú sa nám prevádzkové náklady.

Výškou prevádzkových nákladov za teplo sa teda musí zaoberať každý občan a je jedno, či býva v „bytovke“ alebo rodinnom dome, pretože na Slovensku musíme naše bývanie vykurovať 220 až 235 dní v roku. Čím je menšia spotreba paliva, ktorým si pripravujeme teplo, tým nižšie sú prevádzkové náklady, čo znamená, že tým menej „vyberáme“ zo svojej peňaženky.

Čo nám ovplyvňuje spotrebu palív?
Spotrebu paliva nám zásadne ovplyvňuje obálka stavby a jej tepelné straty. Obálku stavby tvoria základy a podlahy, steny a okná, aj vchodové dvere a tiež strecha. Ich tepelnotechnickú kvalitu určuje skladba konštrukcií, z ktorých vytvoríme stavebnú časť obalu stavby. Straty tepla budú stále, je to prirodzený fyzikálny jav. Rozhodujúca je však „výška“ týchto strát.

O „výške“ budúcich prevádzkových nákladov radno rozmýšľať už od prvej chvíle, keď začnete uvažovať o investícii do (akejkoľvek) nehnuteľnosti – alebo ju už vlastníme a uvažujeme o jej zateplení, aby sme si znížili mesačné zálohové platby dodávateľom paliva. Obálka stavby teda musí mať požadované tepelnotechnické vlastnosti, ktoré získa návrhom od projektanta. Len správne realizovaným zateplením sa dajú znížiť tepelné straty, ktoré vykrýva vykurovací systém a do ktorého prúdi tepelná energia vytvorená zhorením paliva. Za spotrebované palivo sa však musí platiť a tieto platby nám tvoria najväčšiu časť prevádzkových nákladov.
Výška tepelných strát je teda limitom, o ktorom sa musí rozprávať, a zníženie týchto strát je najdôležitejšou „témou dňa“ pri každej novej či obnovovanej stavbe RD alebo bytového domu.

Čím a ako zatepliť
Zatepľovanie stavby sa realizuje tepelnoizolačnými hmotami v hrúbke, ktorú vypočítava projektant. Zatepľovacích hmôt je veľa. Biely, šedý polystyrén, sklenená vata, minerálna vata, prirodzená ovčia vlna, celulózové fúkané tepelné izolácie, drevovláknité dosky, technické konope, slama či izolačné hmoty fóliové, využívajúce nanotechnológie. Hmoty môžu byť v rôznych tvaroch. Existujú izolácie doskové, pásové, fúkané, atď.
Každá tepelná izolácia má svoje ideálne miesto použitia, o ktorom hovorí technologický predpis zabudovania. Okrem polystyrénu a fóliových izolácií má väčšina tepelnoizolačných materiálov aj dobré akustické vlastnosti, čo je ďalší súbežný benefit zatepľovania.
Musíte si byť však vedomí, že výber druhu izolácie i jej hrúbka ovplyvní dosiahnutie požadovaného tepelného odporu len vtedy, keď sa správne nadimenzuje na konkrétny konštrukčný systém a stavebné materiály, z ktorých sú objekty postavené. Preto je potrebné, aby zatepľovacie práce mali realizačný projekt.

Súčasné požiadavky vyplývajúce z legislatívy
Od roku 1993, kedy sa na Slovensku realizovalo prvé zateplenie bytového domu – ešte ako experiment, sa však veľmi zmenili „vonkajšie legislatívne“ podmienky. Dôvodom bolo a je neustále sprísňovanie požiadaviek na tepelnotechnickú kvalitu obvodových plášťov budov s cieľom znižovania energetických náročností. Pred 10 – 15 rokmi sa bežne zatepľovalo 5 – 8 cm fasádneho polystyrénu a plnili sa normové požiadavky. Dnes už je 10 cm „málo“! Prečo?
Od začiatku tohto roka – 1. januára 2016 došlo k radikálnemu sprísneniu tepelnotechnických požiadaviek. Budovy na bývanie musia dosahovať parametre ultranízkoenergetického štandardu. Pre bytové domy je povolená spotreba tepla len 25 kWh/m2 za rok. U rodinných domoch je táto hodnota pod 40,7 kWh/m2 za rok. Táto požiadavka platí od 1. 1. 2016 aj pre rekonštrukcie!
Technicky vyjadrené – podľa novelizovanej STN 73 0540-2/2012 je odporúčaný tepelnoizolačný parameter steny a stropu U steny = 0,22 W/(m2.K), u strešného plášťa U = 0,10 W/(m2.K) a u okien a dverí je požiadavka U = 0,9 W/(m2K).

Pre zabezpečenie úrovne ultranízkoenergetickej výstavby teda bude potrebná vrstva tepelnej izolácie s hrúbkou 140 až 180 mm v kontaktnom zatepľovacom systéme (ETICS) a 340 až 410 mm v strešnom plášti.
Pre správny výber tepelnej izolácie je potrebné aj poznanie objemovej hmotnosti izolačného materiálu. Kto toto vypočíta? Základné údaje vám poskytne projektant v projektovom energetickom posúdení navrhnutej skladby stavebných konštrukcií.

Kritériá, aby nám nevznikali plesne
Ak teda posudzujeme tepelnotechnickú vlastnosť zatepľovanej stavebnej konštrukcie, musíme rešpektovať už v úvode článku spomínané hygienické kritérium. Z neho vyplýva nasledovné: pri navrhovaní hrúbky zateplenia platí, že správne umiestnená tepelná izolácia je na vonkajšej strane plášťa, ktorý je vystavený chladu. Toto platí pre KZS – kontaktný zatepľovací systém, ale platí to aj u odvetrávaného zatepľovacieho systému.
Hrúbka tepelnej izolácie a z toho vyplývajúca tepelnotechnická účinnosť musí zabezpečiť, že teplota v žiadnom bode muriva obvodovej konštrukcie budovy neklesne pod teplotu rosného bodu (12,6 °C)!
Tento stav nám zaručí už spomínaný, správne vyhotovený tepelnotechnický posudok od projektanta. Tepelná izolácia nám potom v zime zabraňuje úniku tepla smerom von (či vnikaniu chladu do konštrukcie) a naopak; v lete zabezpečuje príjemnú klímu vo vnútri objektu, pretože murivá sa neprehrievajú, neakumulujú teplo do seba a následne ho nevyžarujú do obytného priestoru v množstvách, ktoré sú nepríjemné pre pobyt osôb. Toto platí len v tom prípade, ak aj stavebná realizácia bola vykonaná správne. Ide predovšetkým o správne zhotovenie detailov – nadpraží, ostení, atík, zateplenia balkónových dosiek... tak, aby nevznikali tepelné mosty a s tým súvisiace problémy (vlhnutie a vznik plesní).

Spôsoby riešenia zateplenia
Zateplenie možno navrhnúť v dvoch alternatívach: buď ako kontaktné, kde tepelnoizolačný materiál „lepíme“ priamo na podklad, teda stenu, alebo ako odvetrané (nekontaktné), keď tepelnú izoláciu pripevníme na podkladovú rámovú konštrukciu, ktorá je namontovaná na stenu. Tento rám nesie tepelnú izoláciu a aj povrchovú úpravu fasády, ktorá je niekoľko cm vzdialená od tepelnej izolácie, a tým vytvoríme medzi fasádou a tepelnoizolačnou vrstvou ďalšiu izolačnú vzduchovú medzeru.
Kde a aký systém použiť?
Na väčšie budovy alebo budovy občianskej výstavby sa častejšie navrhuje nekontaktný – odvetrávaný spôsob zateplenia, ktorý sa potom celoplošne prekryje dizajnérsky zaujímavým fasádnym obkladom či keramickým alebo aj z niektorých kovových dekoratívnych plechov. Pri výstavbe rodinných domov a obnovovaných bytových domov sa používa najmä kontaktný systém (KZS). Je ekonomicky prijateľnejší a pri dobre spracovanom stavebno-fyzikálnom (tepelnoizolačnom) posudku prinesie úspory v takom rozsahu, že investície do dodatočného zateplenia sú návratné v rozmedzí cca 7 rokov.

Vysvetlíme si, čo obsahuje tepelnotechnický posudok
Návrh hrúbky tepelnej izolácie v zatepľovacom systéme si vyžaduje výpočtami dokladovať splnenie normou vyžadovaných kritérií. Označované sú U alebo R. Hrúbka tepelnej izolácie by mala zabezpečiť (minimálne) normou požadovanú hodnotu súčiniteľa prechodu tepla pre novostavané a obnovované
budovy Un = 0.22 w/m2K, či tepelnoizolačný odpor
R = cca 4,4 (m2.K)/W. Vypočítaná hrúbka tepelnej izolácie však musí zabezpečiť nižšiu hodnotu súčiniteľa prechodu tepla U, ako je požiadavka normy. Norma odporúča hodnotu U či R pre fragment roviny steny pri jeho ideálnej 5%nej vnútornej vlhkosti! Toto však reálne užívanie domu či bytu nikdy nezabezpečí. Reálne relatívne vlhkosti interié­rov sú v rozpätí cca 45 – 60 %, u hygienických miestností aj viac. Táto vlhkosť stále cez stenu či strop difunduje, a tak sa do murív či stropov dostáva podstatne väčšie % vlhkosti, ako vyžaduje ideálnych 5 %. Ak teda chceme mať pocit komfortu a zbytočne neplytvať tepelnou energiou, je potrebné zvýšiť hrúbku tepelnej izolácie. Taktiež sa nesmie zabúdať na stavebné detaily spájania konštrukcií.

Pri stavebných detailoch musí byť z hygienického hľadiska zabezpečená minimálna teplota na vnútornom povrchu každého! detailu. Táto teplota musí byť vyššia, ako je kritická teplota rizika rastu plesní pre konkrétnu teplotu a relatívnu vlhkosť vnútorného vzduchu (20 °C = 12,6 °C)! Hrúbka tepelnej izolácie teda závisí od splnenia hygienického kritéria pre všetky detaily budovy (napr. horizontálny a vertikálny styk stavebných konštrukcií obvodového plášťa, styk obvodového plášťa a otvorových konštrukcií, styk obvodového plášťa so základom resp. so stropom nad nevykurovaným podlažím, styk obvodového plášťa so strešným plášťom a podobne). Práve tepelné mosty v týchto miestach bývajú najčastejšou a hlavnou príčinou kondenzácie vodných pár a následného vlhnutia i rastu plesní na vnútornom povrchu stien a znižujú kvalitu obytného prostredia.

Projekt zateplenia je veľmi dôležitý
Dôležitosť projektu zateplenia spočíva v tom, že vyriešime energetické požiadavky a vo výkresovej časti riešime spôsob procesu realizácie na stavbe. V prvom rade sa v projekte navrhuje materiál, potom sa posudzuje tepelnoizolačná účinnosť zatepľovacieho materiálu v spolupôsobení so stavebným materiálom, z ktorého budovu staviame. Účinnosť zatepľovacieho materiálu vždy závisí od jeho hrúbky. V projekte sa však rieši aj umiestnenie izolantu v detailoch stavby ako aj technológie zhotovenia celého zateplenia objektu. Táto požiadavka býva hlavne u RD veľmi často porušovaná. Žiaľ, znížia sa tým možné % dosiahnutých úspor. Nespoliehajme sa na „informácie JPP“, nemusia byť objektívne.

Redakcia
Snímky: archív redakcie

Zateplením šetríme

Zateplením stavieb pre bývanie sa sledujú dva ciele. Prvý je hygienický – teplejšie povrchové teploty steny, stropu... vytvárajú kvalitnejšie obytné prostredie a klímu v príbytku. Druhý cieľ je úspora tepla, a tým pádom aj spotreby paliva na výrobu tepla v zimných mesiacoch. Táto úspora tepla sa premieta aj do ekonomiky bývania. Znižujú sa nám prevádzkové náklady.

Výškou prevádzkových nákladov za teplo sa teda musí zaoberať každý občan a je jedno, či býva v „bytovke“ alebo rodinnom dome, pretože na Slovensku musíme naše bývanie vykurovať 220 až 235 dní v roku. Čím je menšia spotreba paliva, ktorým si pripravujeme teplo, tým nižšie sú prevádzkové náklady, čo znamená, že tým menej „vyberáme“ zo svojej peňaženky.

Čo nám ovplyvňuje spotrebu palív?
Spotrebu paliva nám zásadne ovplyvňuje obálka stavby a jej tepelné straty. Obálku stavby tvoria základy a podlahy, steny a okná, aj vchodové dvere a tiež strecha. Ich tepelnotechnickú kvalitu určuje skladba konštrukcií, z ktorých vytvoríme stavebnú časť obalu stavby. Straty tepla budú stále, je to prirodzený fyzikálny jav. Rozhodujúca je však „výška“ týchto strát.

O „výške“ budúcich prevádzkových nákladov radno rozmýšľať už od prvej chvíle, keď začnete uvažovať o investícii do (akejkoľvek) nehnuteľnosti – alebo ju už vlastníme a uvažujeme o jej zateplení, aby sme si znížili mesačné zálohové platby dodávateľom paliva. Obálka stavby teda musí mať požadované tepelnotechnické vlastnosti, ktoré získa návrhom od projektanta. Len správne realizovaným zateplením sa dajú znížiť tepelné straty, ktoré vykrýva vykurovací systém a do ktorého prúdi tepelná energia vytvorená zhorením paliva. Za spotrebované palivo sa však musí platiť a tieto platby nám tvoria najväčšiu časť prevádzkových nákladov.
Výška tepelných strát je teda limitom, o ktorom sa musí rozprávať, a zníženie týchto strát je najdôležitejšou „témou dňa“ pri každej novej či obnovovanej stavbe RD alebo bytového domu.

Čím a ako zatepliť
Zatepľovanie stavby sa realizuje tepelnoizolačnými hmotami v hrúbke, ktorú vypočítava projektant. Zatepľovacích hmôt je veľa. Biely, šedý polystyrén, sklenená vata, minerálna vata, prirodzená ovčia vlna, celulózové fúkané tepelné izolácie, drevovláknité dosky, technické konope, slama či izolačné hmoty fóliové, využívajúce nanotechnológie. Hmoty môžu byť v rôznych tvaroch. Existujú izolácie doskové, pásové, fúkané, atď.
Každá tepelná izolácia má svoje ideálne miesto použitia, o ktorom hovorí technologický predpis zabudovania. Okrem polystyrénu a fóliových izolácií má väčšina tepelnoizolačných materiálov aj dobré akustické vlastnosti, čo je ďalší súbežný benefit zatepľovania.
Musíte si byť však vedomí, že výber druhu izolácie i jej hrúbka ovplyvní dosiahnutie požadovaného tepelného odporu len vtedy, keď sa správne nadimenzuje na konkrétny konštrukčný systém a stavebné materiály, z ktorých sú objekty postavené. Preto je potrebné, aby zatepľovacie práce mali realizačný projekt.

Súčasné požiadavky vyplývajúce z legislatívy
Od roku 1993, kedy sa na Slovensku realizovalo prvé zateplenie bytového domu – ešte ako experiment, sa však veľmi zmenili „vonkajšie legislatívne“ podmienky. Dôvodom bolo a je neustále sprísňovanie požiadaviek na tepelnotechnickú kvalitu obvodových plášťov budov s cieľom znižovania energetických náročností. Pred 10 – 15 rokmi sa bežne zatepľovalo 5 – 8 cm fasádneho polystyrénu a plnili sa normové požiadavky. Dnes už je 10 cm „málo“! Prečo?
Od začiatku tohto roka – 1. januára 2016 došlo k radikálnemu sprísneniu tepelnotechnických požiadaviek. Budovy na bývanie musia dosahovať parametre ultranízkoenergetického štandardu. Pre bytové domy je povolená spotreba tepla len 25 kWh/m2 za rok. U rodinných domoch je táto hodnota pod 40,7 kWh/m2 za rok. Táto požiadavka platí od 1. 1. 2016 aj pre rekonštrukcie!
Technicky vyjadrené – podľa novelizovanej STN 73 0540-2/2012 je odporúčaný tepelnoizolačný parameter steny a stropu U steny = 0,22 W/(m2.K), u strešného plášťa U = 0,10 W/(m2.K) a u okien a dverí je požiadavka U = 0,9 W/(m2K).

Pre zabezpečenie úrovne ultranízkoenergetickej výstavby teda bude potrebná vrstva tepelnej izolácie s hrúbkou 140 až 180 mm v kontaktnom zatepľovacom systéme (ETICS) a 340 až 410 mm v strešnom plášti.
Pre správny výber tepelnej izolácie je potrebné aj poznanie objemovej hmotnosti izolačného materiálu. Kto toto vypočíta? Základné údaje vám poskytne projektant v projektovom energetickom posúdení navrhnutej skladby stavebných konštrukcií.

Kritériá, aby nám nevznikali plesne
Ak teda posudzujeme tepelnotechnickú vlastnosť zatepľovanej stavebnej konštrukcie, musíme rešpektovať už v úvode článku spomínané hygienické kritérium. Z neho vyplýva nasledovné: pri navrhovaní hrúbky zateplenia platí, že správne umiestnená tepelná izolácia je na vonkajšej strane plášťa, ktorý je vystavený chladu. Toto platí pre KZS – kontaktný zatepľovací systém, ale platí to aj u odvetrávaného zatepľovacieho systému.
Hrúbka tepelnej izolácie a z toho vyplývajúca tepelnotechnická účinnosť musí zabezpečiť, že teplota v žiadnom bode muriva obvodovej konštrukcie budovy neklesne pod teplotu rosného bodu (12,6 °C)!
Tento stav nám zaručí už spomínaný, správne vyhotovený tepelnotechnický posudok od projektanta. Tepelná izolácia nám potom v zime zabraňuje úniku tepla smerom von (či vnikaniu chladu do konštrukcie) a naopak; v lete zabezpečuje príjemnú klímu vo vnútri objektu, pretože murivá sa neprehrievajú, neakumulujú teplo do seba a následne ho nevyžarujú do obytného priestoru v množstvách, ktoré sú nepríjemné pre pobyt osôb. Toto platí len v tom prípade, ak aj stavebná realizácia bola vykonaná správne. Ide predovšetkým o správne zhotovenie detailov – nadpraží, ostení, atík, zateplenia balkónových dosiek... tak, aby nevznikali tepelné mosty a s tým súvisiace problémy (vlhnutie a vznik plesní).

Spôsoby riešenia zateplenia
Zateplenie možno navrhnúť v dvoch alternatívach: buď ako kontaktné, kde tepelnoizolačný materiál „lepíme“ priamo na podklad, teda stenu, alebo ako odvetrané (nekontaktné), keď tepelnú izoláciu pripevníme na podkladovú rámovú konštrukciu, ktorá je namontovaná na stenu. Tento rám nesie tepelnú izoláciu a aj povrchovú úpravu fasády, ktorá je niekoľko cm vzdialená od tepelnej izolácie, a tým vytvoríme medzi fasádou a tepelnoizolačnou vrstvou ďalšiu izolačnú vzduchovú medzeru.
Kde a aký systém použiť?
Na väčšie budovy alebo budovy občianskej výstavby sa častejšie navrhuje nekontaktný – odvetrávaný spôsob zateplenia, ktorý sa potom celoplošne prekryje dizajnérsky zaujímavým fasádnym obkladom či keramickým alebo aj z niektorých kovových dekoratívnych plechov. Pri výstavbe rodinných domov a obnovovaných bytových domov sa používa najmä kontaktný systém (KZS). Je ekonomicky prijateľnejší a pri dobre spracovanom stavebno-fyzikálnom (tepelnoizolačnom) posudku prinesie úspory v takom rozsahu, že investície do dodatočného zateplenia sú návratné v rozmedzí cca 7 rokov.

Vysvetlíme si, čo obsahuje tepelnotechnický posudok
Návrh hrúbky tepelnej izolácie v zatepľovacom systéme si vyžaduje výpočtami dokladovať splnenie normou vyžadovaných kritérií. Označované sú U alebo R. Hrúbka tepelnej izolácie by mala zabezpečiť (minimálne) normou požadovanú hodnotu súčiniteľa prechodu tepla pre novostavané a obnovované
budovy Un = 0.22 w/m2K, či tepelnoizolačný odpor
R = cca 4,4 (m2.K)/W. Vypočítaná hrúbka tepelnej izolácie však musí zabezpečiť nižšiu hodnotu súčiniteľa prechodu tepla U, ako je požiadavka normy. Norma odporúča hodnotu U či R pre fragment roviny steny pri jeho ideálnej 5%nej vnútornej vlhkosti! Toto však reálne užívanie domu či bytu nikdy nezabezpečí. Reálne relatívne vlhkosti interié­rov sú v rozpätí cca 45 – 60 %, u hygienických miestností aj viac. Táto vlhkosť stále cez stenu či strop difunduje, a tak sa do murív či stropov dostáva podstatne väčšie % vlhkosti, ako vyžaduje ideálnych 5 %. Ak teda chceme mať pocit komfortu a zbytočne neplytvať tepelnou energiou, je potrebné zvýšiť hrúbku tepelnej izolácie. Taktiež sa nesmie zabúdať na stavebné detaily spájania konštrukcií.

Pri stavebných detailoch musí byť z hygienického hľadiska zabezpečená minimálna teplota na vnútornom povrchu každého! detailu. Táto teplota musí byť vyššia, ako je kritická teplota rizika rastu plesní pre konkrétnu teplotu a relatívnu vlhkosť vnútorného vzduchu (20 °C = 12,6 °C)! Hrúbka tepelnej izolácie teda závisí od splnenia hygienického kritéria pre všetky detaily budovy (napr. horizontálny a vertikálny styk stavebných konštrukcií obvodového plášťa, styk obvodového plášťa a otvorových konštrukcií, styk obvodového plášťa so základom resp. so stropom nad nevykurovaným podlažím, styk obvodového plášťa so strešným plášťom a podobne). Práve tepelné mosty v týchto miestach bývajú najčastejšou a hlavnou príčinou kondenzácie vodných pár a následného vlhnutia i rastu plesní na vnútornom povrchu stien a znižujú kvalitu obytného prostredia.

Projekt zateplenia je veľmi dôležitý
Dôležitosť projektu zateplenia spočíva v tom, že vyriešime energetické požiadavky a vo výkresovej časti riešime spôsob procesu realizácie na stavbe. V prvom rade sa v projekte navrhuje materiál, potom sa posudzuje tepelnoizolačná účinnosť zatepľovacieho materiálu v spolupôsobení so stavebným materiálom, z ktorého budovu staviame. Účinnosť zatepľovacieho materiálu vždy závisí od jeho hrúbky. V projekte sa však rieši aj umiestnenie izolantu v detailoch stavby ako aj technológie zhotovenia celého zateplenia objektu. Táto požiadavka býva hlavne u RD veľmi často porušovaná. Žiaľ, znížia sa tým možné % dosiahnutých úspor. Nespoliehajme sa na „informácie JPP“, nemusia byť objektívne.

Redakcia
Snímky: archív redakcie

Nové požiadavky súvisiace s obnovou bytových domov

Od začiatku tohto roka nadobudli účinnosť sprísnené požiadavky na energetickú hospodárnosť budov. Požiadavky, ktoré platili na nízkoenergetickú úroveň výstavby (energetická trieda B) sa sprísnili a od 1. januára 2016 sa vyžaduje požiadavka na ultranízkoenergetickú úroveň (energetická trieda A1). Ide o významnú zmenu, ktorá priniesla aj nové požiadavky súvisiace s obnovou bytových domov...

Zmeny v spracovaní projektovej dokumentácie
Podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov [1], v znení neskorších predpisov, má projektant preukázať splnenie minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budovy v projektovej dokumentácii na stavebné povolenie alebo na povolenie zmeny stavby. Na základe vyššie uvedeného je dátum podania žiadosti o stavebné povolenie záväzným termínom a všetky žiadosti o stavebné povolenie alebo povolenie zmeny stavby podané od 1. 1. 2016 musia spĺňať už sprísnenú minimálnu požiadavku na energetickú hospodárnosť vyjadrenú odporúčanými hodnotami (od 1.1.2016 normalizovanými hodnotami) podľa
STN 73 0540-2/O1: 2012 [4], a to platí tak pre nové ako aj významne obnovované budovy. Povoľované sú stavby v ultranízkoenergetickej úrovni výstavby, čo znamená, že minimálna požiadavka na energetickú hospodárnosť je určená hornou hranicou energetickej triedy A1 pre globálny ukazovateľ primárnu energiu [2].

Tieto požiadavky na nové budovy sa považujú za splnené, ak pri obnovených stavebných konštrukciách alebo vymenených stavebných konštrukciách nie je z funkčných dôvodov alebo z technických dôvodov umožnené splnenie normalizovanej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla podľa platnej slovenskej technickej normy STN 73 0540-2/O1: 2012, ale sú splnené aspoň maximálne hodnoty súčiniteľa prechodu tepla podľa tejto normy a súčasne v projektovej dokumentácii sú uvedené funkčné, technické alebo ekonomické dôvody nedosiahnutia normalizovanej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla. Napr. pri zateplení balkónov a lodžií by zabudovanie väčších hrúbok tepelnej izolácie spôsobilo zhoršenie funkčných vlastností. Z uvedeného vyplýva aj zdôvodnenie nesplnenia globálneho ukazovateľa.
Pokiaľ bolo na uskutočnenie významnej obnovy vydané stavebné povolenie pred uvedeným termínom (pred 1.1.2016), stavebné dielo sa vyhotovuje podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Stavebník sa môže rozhodnúť a môže požadovať zmenu stavby počas výstavby tak, aby sa významnou obnovou [1], resp. hĺbkovou obnovou [3] dosiahli sprísnené požiadavky.

Splnenie požiadaviek na tepelnú ochranu vyžaduje použitie väčších hrúbok tepelnej izolácie s dopadom na zabezpečenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti.
Od 1. septembra 2015 platí na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) revidovaná norma STN 73 2901/O1: 2015 [5]. Táto má dopad aj na STN 73 0802/Z2/O1: 2015 [6], uvádzajúcu podrobnosti navrhovania ETICS. Požiadavky podľa nových technických noriem musí spĺňať projektová dokumentácia, ktorá bude prílohou žiadosti na vydanie stavebného povolenia alebo na povolenie zmeny stavby, podanej stavebnému úradu od 1. marca 2016.

Zhotoviteľ sa pri realizácii významnej obnovy riadi projektovou dokumentáciou schválenou v stavebnom konaní. To znamená, že počas platnosti stavebného povolenia, zhotoviteľ môže zhotoviť dielo aj bez požiarnych zábran, pokiaľ je tak spracovaná projektová dokumentácia potvrdená v stavebnom konaní. Nebráni to však rozhodnutiu stavebníka a v dohovore so zhotoviteľom uskutočneniu zmeny stavby počas výstavby, t. j. rozhodnutiu o zhotovení diela podľa platných predpisov.

Sprísnenie požiadaviek na tepelnú ochranu
Od 1. januára 2016 platia podľa vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. [2] (ktorá spodrobňuje zákon č. 555/2005 Z. z.) požiadavky na ultranízkoenergetickú úroveň výstavby. Podľa § 1 ods. 5 vyhlášky má projektová dokumentácia spracovaná na stavebné povolenie významne obnovovanej budovy obsahovať splnenie požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti:
a) stavebných konštrukcií a na potrebu tepla na vykurovanie podľa STN 73 0540-2: 2012 [4], ak sa má uskutočniť významná obnova celého obalu existujúcej budovy alebo
b) stavebných konštrukcií podľa tepelnotechnickej normy [4], ak sa má uskutočniť významná obnova len stavebných konštrukcií tvoriacich časť obalu existujúcej budovy.

Predpokladá sa hrúbka tepelnej izolácie v ETICS viac ako 100 mm (pôvodná budova BA NKS-S). Bytový dom má výšku stavby viac ako 30,0 m. Uvádza sa spôsob zateplenia v prípade splnenia podmienky, že predpokladaný čas, ktorý uplynie od ohlásenia požiaru do začatia zásahu hasičskej jednotky, je menej ako 12 minút. V takom prípade sa predpokladá zateplenie ETICS na báze EPS. Od úrovne hornej hrany otvorových výplní 6. nadzemného podlažia s bytmi (vzhľadom na 2 podlažia nebytové), sa rovnako ako v minulosti, celoplošne použije ETICS na báze MW.  Nadväzne na požiadavky STN 73 0802/Z2/O1: 2015 sa zabuduje po celom obvode priečelia a štítov soklová požiarna zábrana (PZ) a ďalšie nad otvormi druhého až ôsmeho nadzemného podlažia. Vzhľadom na to, že v štíte nie sú otvory, môžu sa zabudovať namiesto zvislej PZ v blízkosti nárožia budovy vodorovné PZ v rovnakej úrovni ako v priečelí, ale po celej výške štítu (potrebné je však posúdiť odstupové vzdialenosti a intenzitu sálania tepla z posudzovaného požiarneho úseku). V styku s terénom sa až po úroveň soklovej PZ zabuduje nenasiakavá tepelná izolácia (aspoň do výšky 500 mm, ale najviac 600 mm od terénu), týka sa to aj styku zateplenia s terasou. Nad terasou sa musí navyše zabudovať soklová PZ. Po celej ploche vystupujúcej konštrukcie chránenej únikovej cesty sa použije MW v ETICS. Pre bleskozvod platia požiadavky rovnako, ako sú uvedené pri predchádzajúcom obrázku.

Predpokladá sa hrúbka tepelnej izolácie v ETICS viac ako 100 mm (pôvodná budova BA NKS). Predpokladá sa zateplenie ETICS na báze EPS. Od úrovne hornej hrany otvorových výplní 9. nadzemného podlažia, sa rovnako ako v minulosti, celoplošne použije ETICS na báze MW.  Nadväzne na požiadavky STN 73 0802/Z2/O1: 2015 sa zabuduje po celom obvode priečelia a štítov soklová požiarna zábrana (PZ) a ďalšie nad otvormi druhého až ôsmeho nadzemného podlažia. PZ prebiehajú až po styk so stropnou doskou zapustených lodžií. Na čelá a spodné plochy lodžiových dosiek sa rovnako ako doteraz použije MW od lodžie nad 2. NP.  Vzhľadom na to, že v štíte nie sú otvory, môžu sa zabudovať namiesto zvislej PZ v blízkosti nárožia budovy vodorovné PZ v rovnakej úrovni ako v priečelí, ale po celej výške štítu. V úrovni nehorľavej atiky sa v štíte PZ nemusí zabudovať. Na bočné steny lodžie sa od 3. NP použije MW v ETICS a plocha obvodového plášťa (s balkónovými dverami a oknom) sa zateplí EPS v ETICS až po úroveň 9. podlažia (vrátane). Pri vyšších podlažiach sa na všetky plochy použije MW v ETICS. V styku s terénom sa až po úroveň soklovej PZ zabuduje nenasiakavá tepelná izolácia (aspoň do výšky 500 mm, ale najviac 600 mm od terénu). Nenasiakavá tepelná izolácia max. šírky 300 mm sa zabuduje aj na zvislé plochy v styku s horizontálne vystupujúcimi plochami  (napr. balkóny, lodžie). V mieste bleskozvodu sa zabuduje tepelná izolácia podľa vzdialenosti bleskozvodu od povrchu zateplenia. Ak je zvod vo väčšej vzdialenosti ako 100 mm od povrchu zateplenia, použije sa EPS v ETICS.

Pri obnove obvodového plášťa sa zateplenie uskutočňuje pomocou tepelnoizolačného kontaktného systému
(ETICS – External Thermal Insulation System). Tepelnoizolačný kontaktný systém je stavebným výrobkom, priamo na stavbe zabudovaným ako zostava z priemyselne zhotovených výrobkov dodávaných výrobcom ETICS. Uvádzať na trh a zabudovať do stavby je možné iba také ETICS, pre ktoré sú vydané európske technické posúdenia (ETA) alebo národné technické posúdenia (TP SK), prípadne platné technické osvedčenia vydané pred 1. júlom 2013 [7].

Na zabezpečenie tepelnej ochrany obvodového plášťa budov v úrovni ultranízkoenergetickej výstavby pomocou zateplenia sa musí dosiahnuť hodnota súčiniteľa prechodu tepla U ≤ 0,22 W/(m2.K) (pre nízkoenergetickú úroveň výstavby sa požadovalo splnenie U ≤ 0,32 W/(m2.K)). Dosiahnutie sprísnených požiadaviek na tepelnú ochranu obvodového plášťa ultranízkoenergetickej úrovne výstavby vyžaduje navrhovanie väčšej hrúbky tepelnoizolačnej vrstvy v ETICS. Od začiatku uplatňovania ETICS sa tieto obvykle zhotovovali s hrúbkou tepelnej izolácie na báze expandovaného polystyrénu (EPS) a minerálnej vlny (MW) 60 – 80 mm.
Na splnenie sprísnených požiadaviek bude potrebné, v závislosti od tepelnoizolačných vlastností pôvodnej konštrukcie obvodového plášťa a výpočtovej hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti λ, vo W/(m.K), zabudovávať tepelnoizolačnú vrstvu hrúbky 120 až 180 mm. Zvýšenie hrúbky tepelnej izolácie ovplyvňuje návrh a zhotovenie ETICS aj z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti.

Nové požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri zabudovaní ETICS
Navrhovanie tepelnoizolačnej vrstvy najmä s ohľadom na výšku stavby/požiarnu výšku a s tým súvisiaci návrh detailov ETICS (vytvorenie výstužnej vrstvy s prekrývaním
výstužnej mriežky) zohľadňuje podmienky podľa STN 73 2901/O1: 2015 [5]
a STN 73 0802/Z2/O1: 2015 [6].
Na nehorľavé obvodové steny existujúcich budov (napr. tehlové murivo, obvodové dielce z betónov s ľahkými plnivami) sa z vonkajšej strany sta­vebnej konštrukcie môže pridať tepelnoizolačný kontaktný systém [6]:
1. triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0 (ďalej MW);
2. triedy reakcie na oheň aspoň B-s1, d0, s tepelnou izoláciou triedy reakcie na oheň aspoň E (ďalej EPS);
3. triedy reakcie na oheň aspoň B-s2, d0, s tepelnou izoláciou triedy reakcie na oheň aspoň E (iba na 1 podlažné bytové budovy).

Použitie ETICS na báze expandovaného polystyrénu (EPS) alebo minerálnej vlny (MW), okrem ďalších podmienok zavedených STN 73 0802/Z2: 2015, ovplyvňuje výška stavby. Výška stavby h je výška daná vzdialenosťou od podlahy prvého nadzemného podlažia po podlahu posledného úžitkového nadzemného podlažia. Podmienky určené pre výšku stavby podľa STN 73 0802/Z2/O1: 2015 platia rovnako pre požiarnu výšku podľa STN 73 2901/O1: 2015.

Nové technické predpisy zavádzajú pojem požiarna zábrana. Návrh a umiestnenie požiarnych zábran v ETICS sa musí uvádzať v projektovej dokumentácii. Požiarna zábrana je bariéra v celej hrúbke tepelnoizolačného kontaktného systému, ktorá ob­medzuje šírenie požiaru tepelnoizolačným kontaktným systémom a po vonkajšom povrchu obvodovej steny s tepelnou ochranou tepelnoizolačným kontaktným systémom.
Požiarna zábrana je súčasťou ETICS triedy reakcie na oheň B-s1, d0 s tepelnou izoláciou z expandovaného polystyrénu (EPS) triedy reakcie na oheň aspoň E s hrúbkou viac ako
100 mm a najviac 200 mm, so šírkou aspoň 200 mm. Vytvorená je z tepelnej izolácie z minerálnej vlny (MW) triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0 v tepelnoizolačnom kontaktnom systéme triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0. Vodorovná požiarna zábrana sa navrhuje nad každým podlažím s otvorom v ob­vodovej stene. Požiarna zábrana sa umiestňuje na nehorľavé obvodové steny do vzdialenosti najmenej 150 mm a najviac 400 mm nad otvorom nachádzajúcim sa pod ňou.

Pri navrhovaní tepelnej ochrany pomocou tepelnoizolačného kontaktného systému (ETICS) sa rozlišujú vybrané kategórie budov – jednopodlažné, budovy s výškou stavby najviac 22,5 m a viac ako 22,5, ale aj viac ako 30 m a viac ako 45 m. Rozlišujú sa podmienky navrhovania ETICS s tepelnou izoláciou s triedou reakcie na oheň aspoň E v ETICS s triedou reakcie na oheň aspoň B-s1, d0 s hrúbkou najviac 100 mm a viac ako 100 (najviac 200 mm). Pre všetky uvádzané typy budov a všetky spôsoby zatepľovania platia rovnaké nasledujúce požiadavky (obr. 1).
V styku s terénom najviac do výšky 600 mm (najmenej 500 mm) sa navrhuje nenasiakavá tepelná izolácia (napr. perimetrová, z extrudovaného polystyrénu - XPS) triedy reakcie na oheň aspoň E v tepelnoizolačnom kontaktnom systéme triedy reakcie na oheň aspoň B-s1, d0. Platí to aj v prípade, ak sa navrhuje tepelnoizolačný kontaktný systém triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0 s tepelnou izoláciou triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0 po celej výške obvodovej steny.
Soklová požiarna zábrana sa vkladá medzi nenasiakavú tepelnú izoláciu a tepelnoizolačný kontaktný systém na báze EPS. Soklo­vá požiarna zábrana  sa navrhuje aj ako začiatok ETICS na báze EPS, ak sa sokel neza­tepľuje. Vzdialenosť soklovej požiarnej zábrany od úrovne terénu musí byť aspoň 500 mm.
Prvá súvislá vodorovná požiarna zábrana sa navrhuje v ETICS vo výške od terénu najviac 7,00 m. Rovnako sa navrhuje aj na obvodových stenách bez otvoru.
Požiarna zábrana pod rímsou, atikou alebo v polohe nehorľavej rímsy sa navrhuje na obvodovej stene na zabránenie šírenia požiaru po povrchu strechy alebo do podkrovia v budovách  s horľavou strechou alebo krovom a s rímsou alebo horľavou atikou plochej strechy vo vzdialenosti najviac 7,00 m od terénu.

Tepelnoizolačný kontaktný systém na báze MW sa navrhuje v budovách s výškou stavby h viac ako 30,00 m, ak je predpokladaný čas, ktorý uplynie od ohlásenia požiaru do začatia zásahu hasičskej jednotky viac ako 12 minút, a v budovách s výškou stavby h viac ako 45,00 m.
V budovách s výškou stavby h > 22,50 m a hrúbkou tepelnej izolácie triedy reakcie na oheň aspoň E najviac 100 mm, sa do výšky stavby 22,50 m navrhuje tepelnoizolačný kontaktný systém aspoň B-s1, d0 a vyššie od úrovne nad oknom celoplošne tepel­no­izolačný kontaktný systém triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0. Zabudovať sa musí soklová a prvá zábrana. Tepelnoizolačný kontaktný systém triedy reakcie na báze EPS s požiarnymi zábranami sa navrhuje v budovách s výškou stavby h ≤ 22,50 m a tepelnou izoláciou triedy reakcie na oheň aspoň E s hrúbkou viac ako 100 mm sa.

Požiarne zábrany sa nenavrhujú na obvodovú stenu stavby bez otvorov (napr. štítová stena). Na takejto stene sa od prvej požiarnej zábrany nad terénom v blízkosti oboch nároží susediacich s obvodovými stenami s otvormi musí umiestniť zvislá požiarna zábrana šírky aspoň 200 mm po celej výške stavby. Zvislé požiarne zábrany sa môžu zhotoviť priamo v nároží alebo v jeho blízkosti, na strane štítu alebo priečelia s oknami (balkónmi, lodžiami). V budovách s výškou stavby h viac ako 22,50 m a s hrúbkou tepelnej izolácie z EPS viac ako 100 mm sa navrhuje tepelnoizolačný kontaktný systém triedy na báze EPS s požiarnymi zábranami do výšky stavby h ≤ 22,50 m a vyššie od úrovne nad oknom celoplošne ETICS na báze MW.

Na zateplenie vodorovnej vystupujúcej konštrukcie balkónov, lodžií sa na ich dolnej ploche (zdola) navrhuje ETICS na báze MW. ETICS na báze MW sa navrhuje aj na zateplenie bočných stien vystupujúcich a ustupujúcich konštrukcií a pri zateplení nehorľavých ríms striech, ktorých výška od terénu je viac ako 7,00 m.
Na všetky plochy únikových ciest vo vnútri stavby sa musia  navrhnúť ETICS na báze MW. Okolo otvorov v schodisku z vonkajšej strany obvodovej steny chránenej únikovej cesty sa navrhuje vodorovná aj zvislá požiarna zábrana šírky aspoň 200 mm v ETICS na báze EPS. Ak je úniková cesta (schodisko) odvetraná jednotlivými otvormi, na celú vonkajšiu plochu obvodovej steny s otvormi únikovej cesty sa navrhuje ETICS na báze MW.
Únikové dvere z budovy, ktoré sú vyústením únikovej cesty alebo chránenej únikovej cesty, sa chránia nad dverami konštrukciou (napr. strieška, markíza) vystupujúcou z líca obvodovej steny. Vyloženie tejto stavebnej konštrukcie je minimálne 1 500 mm so šírkou, ktorá presahuje šírku únikových dvier najmenej o 550 mm na oboch stranách. ETICS sa okolo dverí navrhuje na báze MW.

V prípade, že nad vyústením jedinej únikovej cesty zo stavby nie je možné zhotoviť takúto vystupujúcu konštrukciu, nad únikovými dverami zo stavby sa navrhuje pridaný ETICS na báze MW po celej výške stavby a so šírkou, ktorá presahuje šírku únikových a zásahových dvier najmenej o 1 000 mm na oboch stranách.

Záver
Splnenie predpokladov na dosiahnutie nových požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov závisí od kvality vykonania významnej obnovy budovy, čiže od uskutočnenia zateplenia obvodového a strešného plášťa, výmeny otvorových výplní a zateplenia vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovanými a nevykurovanými priestormi. Súčasne je potrebné vykonať aspoň hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému.
Od 1. januára 2016 sa majú zabudovávať stavebné konštrukcie, ktorými sa splnia požiadavky na ultranízkoenergetickú úroveň výstavby a opatrenia pri obnove sú funkčne, technicky a ekonomicky uskutočniteľné.
Zhotoviť tepelnú ochranu obvodového plášťa pomocou tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS), v ktorých sa použijú rôzne druhy tepelnej izolácie (najmä na báze EPS a na báze MW) bez priznania ich styku drážkou alebo bez oddelenia profilmi, možno len vtedy, ak existujú tepelnoizolačné kontaktné systémy ako stavebné výrobky s rovnakými komponentmi (stierková hmota a povrchová úprava) na báze EPS a na báze MW špecifikovaným výrobcom ETICS.

Zabudovanie tepelnoizolačných kontaktných systémov sa má uskutočňovať podľa STN 73 2901/O1: 2015 [5] Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS), ktorá v celom rozsahu nahradila STN 73 2901: 2008. Kvalitu stavebných prác ovplyvňuje výber skúsenej realizačnej firmy so zaškolenými pracovníkmi. Náročnosť zhotovovania typických detailov ETICS je stále rovnaká. Nové technické normy, na rozdiel od doteraz platných, presnejšie vymedzujú použitie EPS a MW. Potreba kombinácie tepelných izolácií (EPS a MW) sa stanovila už zásadami PHaZZ v roku 2003 a ďalšími zmenami v roku 2010. Pribúda potreba zabudovania požiarnych zábran. Všetky uvedené požiadavky musí zohľadniť v projektovej dokumentácii, rovnako ako doteraz, projektant. Podľa prílohy A STN 73 2901/O1: 2015 spracovanie výkresu kladenia tepelnej izolácie je povinnou súčasťou projektovej dokumentácie.
Navrhované riešenie zohľadňujúce tepelnotechnické požiadavky a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti je optimálnym riešením zabudovania ETICS, ktorým sa berie do úvahy zabezpečenie kvality hotového diela, prácnosť a obtiažnosť zhotovovania, podmienky manipulácie s tepelnoizolačnými materiálmi, spotreba stierkovej hmoty, priťaženie obvodového plášťa a cena zabudovania ETICS.
Podrobnosti navrhovania a zhotovovania ETICS uvádzajú nové technické predpisy STN 73 2901/O1: 2015 a STN 73 0802/Z2/O1: 2015 a podmienky na navrhovanie a zhotovovanie ETICS spodrobňujú technické informácie OZ ZPZ č. 1 [8] a č. 2 [9].

prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
Snímky: DaB, Obrázky: TSÚS, n. o.

Literatúra:
[1] Zákon č. 300/2012 Z. z. z 18. septembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
[2] Vyhláška MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. z 12. novembra 2012, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005
Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
[3] Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
[4] STN 73 0540-2: 2012 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky
[5] STN 73 2901/O1: 2015 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)
[6] STN 73 0802/Z2/O1: 2015 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia.
[7] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS
[8] Technická informácia č. 1: Tepelná ochrana obvodového plášťa budov pomocou ETICS. OZ ZPZ. Vydavateľstvo Jaga, s.r.o., 2015
[9] Technická informácia č. 2: Zásady navrhovania ETICS z hľadiska protipožiarnej ochrany pri obnove budov. OZ ZPZ. Vydavateľstvo Jaga, s.r.o., 2015

Nové požiadavky súvisiace s obnovou bytových domov

Od začiatku tohto roka nadobudli účinnosť sprísnené požiadavky na energetickú hospodárnosť budov. Požiadavky, ktoré platili na nízkoenergetickú úroveň výstavby (energetická trieda B) sa sprísnili a od 1. januára 2016 sa vyžaduje požiadavka na ultranízkoenergetickú úroveň (energetická trieda A1). Ide o významnú zmenu, ktorá priniesla aj nové požiadavky súvisiace s obnovou bytových domov...

Zmeny v spracovaní projektovej dokumentácie
Podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov [1], v znení neskorších predpisov, má projektant preukázať splnenie minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budovy v projektovej dokumentácii na stavebné povolenie alebo na povolenie zmeny stavby. Na základe vyššie uvedeného je dátum podania žiadosti o stavebné povolenie záväzným termínom a všetky žiadosti o stavebné povolenie alebo povolenie zmeny stavby podané od 1. 1. 2016 musia spĺňať už sprísnenú minimálnu požiadavku na energetickú hospodárnosť vyjadrenú odporúčanými hodnotami (od 1.1.2016 normalizovanými hodnotami) podľa
STN 73 0540-2/O1: 2012 [4], a to platí tak pre nové ako aj významne obnovované budovy. Povoľované sú stavby v ultranízkoenergetickej úrovni výstavby, čo znamená, že minimálna požiadavka na energetickú hospodárnosť je určená hornou hranicou energetickej triedy A1 pre globálny ukazovateľ primárnu energiu [2].

Tieto požiadavky na nové budovy sa považujú za splnené, ak pri obnovených stavebných konštrukciách alebo vymenených stavebných konštrukciách nie je z funkčných dôvodov alebo z technických dôvodov umožnené splnenie normalizovanej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla podľa platnej slovenskej technickej normy STN 73 0540-2/O1: 2012, ale sú splnené aspoň maximálne hodnoty súčiniteľa prechodu tepla podľa tejto normy a súčasne v projektovej dokumentácii sú uvedené funkčné, technické alebo ekonomické dôvody nedosiahnutia normalizovanej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla. Napr. pri zateplení balkónov a lodžií by zabudovanie väčších hrúbok tepelnej izolácie spôsobilo zhoršenie funkčných vlastností. Z uvedeného vyplýva aj zdôvodnenie nesplnenia globálneho ukazovateľa.
Pokiaľ bolo na uskutočnenie významnej obnovy vydané stavebné povolenie pred uvedeným termínom (pred 1.1.2016), stavebné dielo sa vyhotovuje podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Stavebník sa môže rozhodnúť a môže požadovať zmenu stavby počas výstavby tak, aby sa významnou obnovou [1], resp. hĺbkovou obnovou [3] dosiahli sprísnené požiadavky.

Splnenie požiadaviek na tepelnú ochranu vyžaduje použitie väčších hrúbok tepelnej izolácie s dopadom na zabezpečenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti.
Od 1. septembra 2015 platí na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) revidovaná norma STN 73 2901/O1: 2015 [5]. Táto má dopad aj na STN 73 0802/Z2/O1: 2015 [6], uvádzajúcu podrobnosti navrhovania ETICS. Požiadavky podľa nových technických noriem musí spĺňať projektová dokumentácia, ktorá bude prílohou žiadosti na vydanie stavebného povolenia alebo na povolenie zmeny stavby, podanej stavebnému úradu od 1. marca 2016.

Zhotoviteľ sa pri realizácii významnej obnovy riadi projektovou dokumentáciou schválenou v stavebnom konaní. To znamená, že počas platnosti stavebného povolenia, zhotoviteľ môže zhotoviť dielo aj bez požiarnych zábran, pokiaľ je tak spracovaná projektová dokumentácia potvrdená v stavebnom konaní. Nebráni to však rozhodnutiu stavebníka a v dohovore so zhotoviteľom uskutočneniu zmeny stavby počas výstavby, t. j. rozhodnutiu o zhotovení diela podľa platných predpisov.

Sprísnenie požiadaviek na tepelnú ochranu
Od 1. januára 2016 platia podľa vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. [2] (ktorá spodrobňuje zákon č. 555/2005 Z. z.) požiadavky na ultranízkoenergetickú úroveň výstavby. Podľa § 1 ods. 5 vyhlášky má projektová dokumentácia spracovaná na stavebné povolenie významne obnovovanej budovy obsahovať splnenie požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti:
a) stavebných konštrukcií a na potrebu tepla na vykurovanie podľa STN 73 0540-2: 2012 [4], ak sa má uskutočniť významná obnova celého obalu existujúcej budovy alebo
b) stavebných konštrukcií podľa tepelnotechnickej normy [4], ak sa má uskutočniť významná obnova len stavebných konštrukcií tvoriacich časť obalu existujúcej budovy.

Predpokladá sa hrúbka tepelnej izolácie v ETICS viac ako 100 mm (pôvodná budova BA NKS-S). Bytový dom má výšku stavby viac ako 30,0 m. Uvádza sa spôsob zateplenia v prípade splnenia podmienky, že predpokladaný čas, ktorý uplynie od ohlásenia požiaru do začatia zásahu hasičskej jednotky, je menej ako 12 minút. V takom prípade sa predpokladá zateplenie ETICS na báze EPS. Od úrovne hornej hrany otvorových výplní 6. nadzemného podlažia s bytmi (vzhľadom na 2 podlažia nebytové), sa rovnako ako v minulosti, celoplošne použije ETICS na báze MW.  Nadväzne na požiadavky STN 73 0802/Z2/O1: 2015 sa zabuduje po celom obvode priečelia a štítov soklová požiarna zábrana (PZ) a ďalšie nad otvormi druhého až ôsmeho nadzemného podlažia. Vzhľadom na to, že v štíte nie sú otvory, môžu sa zabudovať namiesto zvislej PZ v blízkosti nárožia budovy vodorovné PZ v rovnakej úrovni ako v priečelí, ale po celej výške štítu (potrebné je však posúdiť odstupové vzdialenosti a intenzitu sálania tepla z posudzovaného požiarneho úseku). V styku s terénom sa až po úroveň soklovej PZ zabuduje nenasiakavá tepelná izolácia (aspoň do výšky 500 mm, ale najviac 600 mm od terénu), týka sa to aj styku zateplenia s terasou. Nad terasou sa musí navyše zabudovať soklová PZ. Po celej ploche vystupujúcej konštrukcie chránenej únikovej cesty sa použije MW v ETICS. Pre bleskozvod platia požiadavky rovnako, ako sú uvedené pri predchádzajúcom obrázku.

Predpokladá sa hrúbka tepelnej izolácie v ETICS viac ako 100 mm (pôvodná budova BA NKS). Predpokladá sa zateplenie ETICS na báze EPS. Od úrovne hornej hrany otvorových výplní 9. nadzemného podlažia, sa rovnako ako v minulosti, celoplošne použije ETICS na báze MW.  Nadväzne na požiadavky STN 73 0802/Z2/O1: 2015 sa zabuduje po celom obvode priečelia a štítov soklová požiarna zábrana (PZ) a ďalšie nad otvormi druhého až ôsmeho nadzemného podlažia. PZ prebiehajú až po styk so stropnou doskou zapustených lodžií. Na čelá a spodné plochy lodžiových dosiek sa rovnako ako doteraz použije MW od lodžie nad 2. NP.  Vzhľadom na to, že v štíte nie sú otvory, môžu sa zabudovať namiesto zvislej PZ v blízkosti nárožia budovy vodorovné PZ v rovnakej úrovni ako v priečelí, ale po celej výške štítu. V úrovni nehorľavej atiky sa v štíte PZ nemusí zabudovať. Na bočné steny lodžie sa od 3. NP použije MW v ETICS a plocha obvodového plášťa (s balkónovými dverami a oknom) sa zateplí EPS v ETICS až po úroveň 9. podlažia (vrátane). Pri vyšších podlažiach sa na všetky plochy použije MW v ETICS. V styku s terénom sa až po úroveň soklovej PZ zabuduje nenasiakavá tepelná izolácia (aspoň do výšky 500 mm, ale najviac 600 mm od terénu). Nenasiakavá tepelná izolácia max. šírky 300 mm sa zabuduje aj na zvislé plochy v styku s horizontálne vystupujúcimi plochami  (napr. balkóny, lodžie). V mieste bleskozvodu sa zabuduje tepelná izolácia podľa vzdialenosti bleskozvodu od povrchu zateplenia. Ak je zvod vo väčšej vzdialenosti ako 100 mm od povrchu zateplenia, použije sa EPS v ETICS.

Pri obnove obvodového plášťa sa zateplenie uskutočňuje pomocou tepelnoizolačného kontaktného systému
(ETICS – External Thermal Insulation System). Tepelnoizolačný kontaktný systém je stavebným výrobkom, priamo na stavbe zabudovaným ako zostava z priemyselne zhotovených výrobkov dodávaných výrobcom ETICS. Uvádzať na trh a zabudovať do stavby je možné iba také ETICS, pre ktoré sú vydané európske technické posúdenia (ETA) alebo národné technické posúdenia (TP SK), prípadne platné technické osvedčenia vydané pred 1. júlom 2013 [7].

Na zabezpečenie tepelnej ochrany obvodového plášťa budov v úrovni ultranízkoenergetickej výstavby pomocou zateplenia sa musí dosiahnuť hodnota súčiniteľa prechodu tepla U ≤ 0,22 W/(m2.K) (pre nízkoenergetickú úroveň výstavby sa požadovalo splnenie U ≤ 0,32 W/(m2.K)). Dosiahnutie sprísnených požiadaviek na tepelnú ochranu obvodového plášťa ultranízkoenergetickej úrovne výstavby vyžaduje navrhovanie väčšej hrúbky tepelnoizolačnej vrstvy v ETICS. Od začiatku uplatňovania ETICS sa tieto obvykle zhotovovali s hrúbkou tepelnej izolácie na báze expandovaného polystyrénu (EPS) a minerálnej vlny (MW) 60 – 80 mm.
Na splnenie sprísnených požiadaviek bude potrebné, v závislosti od tepelnoizolačných vlastností pôvodnej konštrukcie obvodového plášťa a výpočtovej hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti λ, vo W/(m.K), zabudovávať tepelnoizolačnú vrstvu hrúbky 120 až 180 mm. Zvýšenie hrúbky tepelnej izolácie ovplyvňuje návrh a zhotovenie ETICS aj z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti.

Nové požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri zabudovaní ETICS
Navrhovanie tepelnoizolačnej vrstvy najmä s ohľadom na výšku stavby/požiarnu výšku a s tým súvisiaci návrh detailov ETICS (vytvorenie výstužnej vrstvy s prekrývaním
výstužnej mriežky) zohľadňuje podmienky podľa STN 73 2901/O1: 2015 [5]
a STN 73 0802/Z2/O1: 2015 [6].
Na nehorľavé obvodové steny existujúcich budov (napr. tehlové murivo, obvodové dielce z betónov s ľahkými plnivami) sa z vonkajšej strany sta­vebnej konštrukcie môže pridať tepelnoizolačný kontaktný systém [6]:
1. triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0 (ďalej MW);
2. triedy reakcie na oheň aspoň B-s1, d0, s tepelnou izoláciou triedy reakcie na oheň aspoň E (ďalej EPS);
3. triedy reakcie na oheň aspoň B-s2, d0, s tepelnou izoláciou triedy reakcie na oheň aspoň E (iba na 1 podlažné bytové budovy).

Použitie ETICS na báze expandovaného polystyrénu (EPS) alebo minerálnej vlny (MW), okrem ďalších podmienok zavedených STN 73 0802/Z2: 2015, ovplyvňuje výška stavby. Výška stavby h je výška daná vzdialenosťou od podlahy prvého nadzemného podlažia po podlahu posledného úžitkového nadzemného podlažia. Podmienky určené pre výšku stavby podľa STN 73 0802/Z2/O1: 2015 platia rovnako pre požiarnu výšku podľa STN 73 2901/O1: 2015.

Nové technické predpisy zavádzajú pojem požiarna zábrana. Návrh a umiestnenie požiarnych zábran v ETICS sa musí uvádzať v projektovej dokumentácii. Požiarna zábrana je bariéra v celej hrúbke tepelnoizolačného kontaktného systému, ktorá ob­medzuje šírenie požiaru tepelnoizolačným kontaktným systémom a po vonkajšom povrchu obvodovej steny s tepelnou ochranou tepelnoizolačným kontaktným systémom.
Požiarna zábrana je súčasťou ETICS triedy reakcie na oheň B-s1, d0 s tepelnou izoláciou z expandovaného polystyrénu (EPS) triedy reakcie na oheň aspoň E s hrúbkou viac ako
100 mm a najviac 200 mm, so šírkou aspoň 200 mm. Vytvorená je z tepelnej izolácie z minerálnej vlny (MW) triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0 v tepelnoizolačnom kontaktnom systéme triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0. Vodorovná požiarna zábrana sa navrhuje nad každým podlažím s otvorom v ob­vodovej stene. Požiarna zábrana sa umiestňuje na nehorľavé obvodové steny do vzdialenosti najmenej 150 mm a najviac 400 mm nad otvorom nachádzajúcim sa pod ňou.

Pri navrhovaní tepelnej ochrany pomocou tepelnoizolačného kontaktného systému (ETICS) sa rozlišujú vybrané kategórie budov – jednopodlažné, budovy s výškou stavby najviac 22,5 m a viac ako 22,5, ale aj viac ako 30 m a viac ako 45 m. Rozlišujú sa podmienky navrhovania ETICS s tepelnou izoláciou s triedou reakcie na oheň aspoň E v ETICS s triedou reakcie na oheň aspoň B-s1, d0 s hrúbkou najviac 100 mm a viac ako 100 (najviac 200 mm). Pre všetky uvádzané typy budov a všetky spôsoby zatepľovania platia rovnaké nasledujúce požiadavky (obr. 1).
V styku s terénom najviac do výšky 600 mm (najmenej 500 mm) sa navrhuje nenasiakavá tepelná izolácia (napr. perimetrová, z extrudovaného polystyrénu - XPS) triedy reakcie na oheň aspoň E v tepelnoizolačnom kontaktnom systéme triedy reakcie na oheň aspoň B-s1, d0. Platí to aj v prípade, ak sa navrhuje tepelnoizolačný kontaktný systém triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0 s tepelnou izoláciou triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0 po celej výške obvodovej steny.
Soklová požiarna zábrana sa vkladá medzi nenasiakavú tepelnú izoláciu a tepelnoizolačný kontaktný systém na báze EPS. Soklo­vá požiarna zábrana  sa navrhuje aj ako začiatok ETICS na báze EPS, ak sa sokel neza­tepľuje. Vzdialenosť soklovej požiarnej zábrany od úrovne terénu musí byť aspoň 500 mm.
Prvá súvislá vodorovná požiarna zábrana sa navrhuje v ETICS vo výške od terénu najviac 7,00 m. Rovnako sa navrhuje aj na obvodových stenách bez otvoru.
Požiarna zábrana pod rímsou, atikou alebo v polohe nehorľavej rímsy sa navrhuje na obvodovej stene na zabránenie šírenia požiaru po povrchu strechy alebo do podkrovia v budovách  s horľavou strechou alebo krovom a s rímsou alebo horľavou atikou plochej strechy vo vzdialenosti najviac 7,00 m od terénu.

Tepelnoizolačný kontaktný systém na báze MW sa navrhuje v budovách s výškou stavby h viac ako 30,00 m, ak je predpokladaný čas, ktorý uplynie od ohlásenia požiaru do začatia zásahu hasičskej jednotky viac ako 12 minút, a v budovách s výškou stavby h viac ako 45,00 m.
V budovách s výškou stavby h > 22,50 m a hrúbkou tepelnej izolácie triedy reakcie na oheň aspoň E najviac 100 mm, sa do výšky stavby 22,50 m navrhuje tepelnoizolačný kontaktný systém aspoň B-s1, d0 a vyššie od úrovne nad oknom celoplošne tepel­no­izolačný kontaktný systém triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0. Zabudovať sa musí soklová a prvá zábrana. Tepelnoizolačný kontaktný systém triedy reakcie na báze EPS s požiarnymi zábranami sa navrhuje v budovách s výškou stavby h ≤ 22,50 m a tepelnou izoláciou triedy reakcie na oheň aspoň E s hrúbkou viac ako 100 mm sa.

Požiarne zábrany sa nenavrhujú na obvodovú stenu stavby bez otvorov (napr. štítová stena). Na takejto stene sa od prvej požiarnej zábrany nad terénom v blízkosti oboch nároží susediacich s obvodovými stenami s otvormi musí umiestniť zvislá požiarna zábrana šírky aspoň 200 mm po celej výške stavby. Zvislé požiarne zábrany sa môžu zhotoviť priamo v nároží alebo v jeho blízkosti, na strane štítu alebo priečelia s oknami (balkónmi, lodžiami). V budovách s výškou stavby h viac ako 22,50 m a s hrúbkou tepelnej izolácie z EPS viac ako 100 mm sa navrhuje tepelnoizolačný kontaktný systém triedy na báze EPS s požiarnymi zábranami do výšky stavby h ≤ 22,50 m a vyššie od úrovne nad oknom celoplošne ETICS na báze MW.

Na zateplenie vodorovnej vystupujúcej konštrukcie balkónov, lodžií sa na ich dolnej ploche (zdola) navrhuje ETICS na báze MW. ETICS na báze MW sa navrhuje aj na zateplenie bočných stien vystupujúcich a ustupujúcich konštrukcií a pri zateplení nehorľavých ríms striech, ktorých výška od terénu je viac ako 7,00 m.
Na všetky plochy únikových ciest vo vnútri stavby sa musia  navrhnúť ETICS na báze MW. Okolo otvorov v schodisku z vonkajšej strany obvodovej steny chránenej únikovej cesty sa navrhuje vodorovná aj zvislá požiarna zábrana šírky aspoň 200 mm v ETICS na báze EPS. Ak je úniková cesta (schodisko) odvetraná jednotlivými otvormi, na celú vonkajšiu plochu obvodovej steny s otvormi únikovej cesty sa navrhuje ETICS na báze MW.
Únikové dvere z budovy, ktoré sú vyústením únikovej cesty alebo chránenej únikovej cesty, sa chránia nad dverami konštrukciou (napr. strieška, markíza) vystupujúcou z líca obvodovej steny. Vyloženie tejto stavebnej konštrukcie je minimálne 1 500 mm so šírkou, ktorá presahuje šírku únikových dvier najmenej o 550 mm na oboch stranách. ETICS sa okolo dverí navrhuje na báze MW.

V prípade, že nad vyústením jedinej únikovej cesty zo stavby nie je možné zhotoviť takúto vystupujúcu konštrukciu, nad únikovými dverami zo stavby sa navrhuje pridaný ETICS na báze MW po celej výške stavby a so šírkou, ktorá presahuje šírku únikových a zásahových dvier najmenej o 1 000 mm na oboch stranách.

Záver
Splnenie predpokladov na dosiahnutie nových požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov závisí od kvality vykonania významnej obnovy budovy, čiže od uskutočnenia zateplenia obvodového a strešného plášťa, výmeny otvorových výplní a zateplenia vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovanými a nevykurovanými priestormi. Súčasne je potrebné vykonať aspoň hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému.
Od 1. januára 2016 sa majú zabudovávať stavebné konštrukcie, ktorými sa splnia požiadavky na ultranízkoenergetickú úroveň výstavby a opatrenia pri obnove sú funkčne, technicky a ekonomicky uskutočniteľné.
Zhotoviť tepelnú ochranu obvodového plášťa pomocou tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS), v ktorých sa použijú rôzne druhy tepelnej izolácie (najmä na báze EPS a na báze MW) bez priznania ich styku drážkou alebo bez oddelenia profilmi, možno len vtedy, ak existujú tepelnoizolačné kontaktné systémy ako stavebné výrobky s rovnakými komponentmi (stierková hmota a povrchová úprava) na báze EPS a na báze MW špecifikovaným výrobcom ETICS.

Zabudovanie tepelnoizolačných kontaktných systémov sa má uskutočňovať podľa STN 73 2901/O1: 2015 [5] Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS), ktorá v celom rozsahu nahradila STN 73 2901: 2008. Kvalitu stavebných prác ovplyvňuje výber skúsenej realizačnej firmy so zaškolenými pracovníkmi. Náročnosť zhotovovania typických detailov ETICS je stále rovnaká. Nové technické normy, na rozdiel od doteraz platných, presnejšie vymedzujú použitie EPS a MW. Potreba kombinácie tepelných izolácií (EPS a MW) sa stanovila už zásadami PHaZZ v roku 2003 a ďalšími zmenami v roku 2010. Pribúda potreba zabudovania požiarnych zábran. Všetky uvedené požiadavky musí zohľadniť v projektovej dokumentácii, rovnako ako doteraz, projektant. Podľa prílohy A STN 73 2901/O1: 2015 spracovanie výkresu kladenia tepelnej izolácie je povinnou súčasťou projektovej dokumentácie.
Navrhované riešenie zohľadňujúce tepelnotechnické požiadavky a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti je optimálnym riešením zabudovania ETICS, ktorým sa berie do úvahy zabezpečenie kvality hotového diela, prácnosť a obtiažnosť zhotovovania, podmienky manipulácie s tepelnoizolačnými materiálmi, spotreba stierkovej hmoty, priťaženie obvodového plášťa a cena zabudovania ETICS.
Podrobnosti navrhovania a zhotovovania ETICS uvádzajú nové technické predpisy STN 73 2901/O1: 2015 a STN 73 0802/Z2/O1: 2015 a podmienky na navrhovanie a zhotovovanie ETICS spodrobňujú technické informácie OZ ZPZ č. 1 [8] a č. 2 [9].

prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
Snímky: DaB, Obrázky: TSÚS, n. o.

Literatúra:
[1] Zákon č. 300/2012 Z. z. z 18. septembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
[2] Vyhláška MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. z 12. novembra 2012, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005
Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
[3] Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
[4] STN 73 0540-2: 2012 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky
[5] STN 73 2901/O1: 2015 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)
[6] STN 73 0802/Z2/O1: 2015 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia.
[7] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS
[8] Technická informácia č. 1: Tepelná ochrana obvodového plášťa budov pomocou ETICS. OZ ZPZ. Vydavateľstvo Jaga, s.r.o., 2015
[9] Technická informácia č. 2: Zásady navrhovania ETICS z hľadiska protipožiarnej ochrany pri obnove budov. OZ ZPZ. Vydavateľstvo Jaga, s.r.o., 2015

Tepelnoizolačné materiály – pod lupou ekológie

V posledných rokoch vzrástol záujem o životné prostredie, najmä v zvýšenej potrebe trvalo udržateľnej a zdravie nepoškodzujúcej výstavby budov. Pre stavebníctvo to znamená nutnosť presných informácií o vplyve stavebných materiálov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva.

Najspoľahlivejší spôsob, ako prezentovať tieto informácie, sa ukázalo posudzovanie stavebných materiálov v celej šírke svojho životného cyklu (LCA prístup). Tento prístup skúma procesy pri výrobe, používaní a likvidácii stavebného výrobku alebo systému – od kolísky po ukončenie životnosti. Tento spôsob posudzovania tak prechádza nad rámec používaných „stavebných príručiek“. Zodpovedajúce údaje o celej škále stavebných výrobkov sú k dispozícii, žiaľ, („zatiaľ“?) len pre malé množstvo stavebných výrobkov. Takémuto posudzovaniu sa nevyhol ani expandovaný polystyrén a výsledky posúdenia sú prekvapivé.

Všetko je inak
Organizácia ECO (Environmental Construction Products Organisation) v Bonne uverejnila celkom nedávno aktuálne environmentálne vyhlásenia o výrobkoch (EPD) pre stavebné výrobky podľa ISO 14025. Pod ekologickú lupu sa dostali tepelnoizolačné platne z expandovaného polystyrénu z 24 výrobných závodov z 13 krajín Európy. Rakúsko bolo veľmi silne zastúpené ekologickými údajmi od piatich výrobcov. Porovnanie polystyrénu s rozličnými alternatívnymi tepelnoizolačnými materiálmi prinieslo mimoriadne zaujímavé poznatky. Nové environmentálne vyhlásenia o výrobkoch postavili doterajší „rebríček“ tepelnoizolačných materiálov na hlavu – najlepšie hodnotenie sa „ušlo“ pre expandovaný polystyrén.

„Výsledok stavia na hlavu všetky doteraz zverejnené klasifikácie tepelnoizolačných materiálov a potvrdzuje, že opakované spochybňovanie ekologickej nezávadnosti polystyrénu nie je ničím podložené,“ uvádza Dr. Clemens Demacsek, konateľ Združenia na ochranu kvality poly­styrénu. Výroba tepelnoizolačných materiálov určených do kontaktných zatepľovacích systémov má jasného víťaza – expandovaný polystyrén v rebríčku hodnotenia jednoznačne predbehol minerálnu penu, kamennú vlnu a „ekologickú alternatívu“ drevené vlákna, a to nie len z hľadiska neobnoviteľnej primárnej energie, ale aj z hľadiska indexu ∆OI3, ktorý zohľadňuje aj potenciál skleníkového efektu a okysľovania.

Faktor 200: Expandovaný polystyrén je vysoko hospodárny z hľadiska energetickej hospodárnosti
Expandovaný polystyrén sa síce vyrába z ropy, ale na jeho výrobu sa spotrebuje mimoriadne málo tejto suroviny. Vysvetlenie je jednoduché – expandovaný polystyrén pozostáva z 98 % vzduchu a 2 % polystyrénu vytvárajúceho obalovú dutinkovú štruktúru. Na výrobu expandovaného polystyrénu sa spotrebuje len 0,1 % celkovej spotreby ropy. Jednoznačná je energetická amortizácia: pri tepelnej sanácii domu, postaveného v 70-tych rokoch, pomocou tepelnoizolačných platní z expandovaného polystyrénu sa celá primárna energia potrebná na výrobu platní vráti za 2 až 4 mesiace. Pri posudzovaní z hľadiska celej životnosti sa spotrebovaná primárna energia amortizuje až 200-násobne.

„S každým litrom ropy, z ktorého sa vyrobí polystyrén, možno ušetriť až 200 litrov ropy. Alebo ešte názornejšie: každý kubický meter polystyrénu ušetrí toľko energie, ktorá by stačila osobnému autu na prekonanie viac než 30.000 kilometrov,“ vysvetľuje výkonnosť polystyrénu v kontaktných zatepľovacích systémoch konateľ Združenia na ochranu kvality polystyrénu. „Z môjho pohľadu neexistuje zmysluplnejšie využitie ropy, ako použiť ju na výrobu polystyrénu.“
Spoločné aktivity združení EPS SR a EPS ČR sa taktiež zameriavajú na environmentálne zodpovednú politiku v súlade s európskymi požiadavkami.

Bližšie informácie nájdete na www.epssr.sk.

airpop® − NOVÝ NÁZOV PRE POLYSTYRÉN

Expandovaný polystyrén EPS je osvedčeným tepelno-izolačným materiálom a v priebehu uplynulých 50-tich rokov si získal na stavbách pevné miesto.

Vďaka nízkej objemovej hmotnosti, jednoduchej a bezpečnej manipulácii, šetrnosti k životnému prostrediu a požiarnej odolnosti patrí EPS v súčasnosti medzi najrozšírenejšie izolačné materiály. V každej krajine Európy sa tento materiál označuje iným názvom. Niekde sa dokonca používa aj niekoľko názvov. Výrobcovia a spracovatelia polystyrénu považovali za nevyhnutné prijať jednotný názov, pod ktorým by užívatelia poznali tento výrobok kdekoľvek v rámci jednotlivých krajín Európskej únie.
airpop® je teda jednotnou značkou pre expandovaný polystyrén (EPS) pre celú Európu, čím sa zavŕšila iniciatíva Európskej asociácie spracovateľov EPS. Miesto doteraz väčšinovo používanému anglosaskému termínu – Styropor (názov používaný od roku 1952), navrhla asociácia nový názov pre celú Európu, a to airpop®. Vychádzala pritom zo skutočností, že expandovaný polystyrén
je vlastne „inžiniersky“ obalený vzduch (98 %) polymérnym styrénom s obsahom len 2 % polyméru. Primárne perličky obsahujú 3 – 7 % pentánu, ktorý pri výrobe spôsobí 50-násobne zväčšenie objemu základného materiálu – perličiek, takže konečný produkt je „dobre obalený vzduch“. Materiál airpop® tak predstavuje rozumný spôsob technologického spracovania vzduchu. Produkty vyrobené z airpopu možno recyklovať až sedemkrát, čo má veľký efekt u výrobkov pre obaly. airpop® nie je teda len materiál pre stavebníctvo. Chráni deti i dospelých v ochranných helmách, krehký elektronický tovar, ale tiež potraviny, ako sú ryby, ovocie, zelenina aj hotové jedlá.

Podnetom k zmene bol prieskum
Známa marketingová agentúra Ogilvy vypracovala pre Európsku asociáciu spracovateľov EPS (združenie EUMEPS) štúdiu, ako zlepšiť imidž expandovaného polystyrénu v očiach Európanov. Prieskum sa realizoval v 25 členských štátoch Európskej únie. Výsledky boli zarážajúce. Na Slovensku uviedlo až 80 % respondentov, že nepočuli o materiále EPS ako o materiále aplikovanom v stavebníctve alebo ako o obalovom materiáli. Celkovo v EÚ to bolo až 91 %. Po oboznámení sa, že EPS je odborné označenie materiálu polystyrén – ľahčená hmota s uzavretými bunkami, ktorá sa vyrába predpenením perličiek a používa sa ako izolačný materiál v stavebníctve a na balenie krehkého tovaru, spoznali v SR tento produkt všetci respondenti. V rámci EÚ ho spoznalo 66 %. Výsledky prieskumu v jednotlivých krajinách preto viedli predstaviteľov združenia EUMEPS k schváleniu návrhu, zaviesť airpop® ako jednotnú značku pre polystyrén v krajinách Európskej únie.
Združenie EPS SR podpísalo v máji 2015 roku licenciu na používanie loga. Komunikačná kampaň na zlepšenie imidžu EPS sa tak môže spustiť aj na Slovensku.
Či sa tento názov udomácni aj u nás, nechceme predvídať.

Nové značenie a logo oficiálne potvrdené aj pre účely stavebných aplikácií.

Fraňa Mojtu 23, 949 01 Nitra
Tel.: 037 6518 911
E-mail: info@epssr.sk
www.epssr.sk

Staré budovy – čo s nimi? Rekonštruovať, ale ako!?

Zatepľovanie je dnes už štandardný stavebný proces, ktorý nám znižuje straty tepla. Aby sme boli objektívni, musím povedať, zatepľovanie je z núdze cnosť – má výhodu, zlepší tepelnotechnickú vlastnosť konštrukcie, ale má aj nevýhody. Je prácne, vŕtaním sa poškodzuje pôvodný materiál a aj nová izolácia, zle sa osádzajú okná... Nič lepšie však nikto pre staré budovy nevymyslel...

Pri obnovách a rekonštrukciách nám teda vzniká otázka: Aké je správne uvažovanie o hrúbke zateplenia? Ukážeme si to na jednom príklade rekonštruovaného domu.

Rekonštrukcia na etapy
Z dvoch obrázkov stavebnej rekonštrukcie RD, ktoré sú súčasťou tejto mojej úvahy – poradne, sa dá vydedukovať, že história stavby tohto RD má korene v 60. rokoch minulého storočia, keď sa nosné obvodové steny RD murovali z plnej tehly s hrúbkou muriva 45 cm. Tento dom mal štvorcový pôdorys s „prilepenou“ verandou – vstupom. Po určitom čase dom už priestorovo nestačil, a tak sa k zadnej časti domu dostavali jedna či dve izby, kde nosné murivá tvorili 45 cm široké pórobetónové tvárnice zo Zemianskych Kostolian. Dom získal obdĺžnikový pôdorys. Bol využívaný 20 – 30 rokov a v tomto čase svojím materiálovým riešením dom „morálne zostarol“, potreboval teda obnovu.

Majitelia si predsavzali, že dom obnovia, ale keďže cena stavebných pozemkov je vysoká, rozhodli sa riešiť aj „druhé“ bývanie nadstavbou, aby dom získal funkciu dvojgeneračného domu. Majiteľ dal odstrániť vonkajšie omietky a zistil si tak statické možnosti pre nadstavbu. Projektant zistil, že steny domu sú kvalitne vymurované, dom má aj kvalitné dostatočne pevné základy (murivá nevykazujú žiadnu prasklinu), a tak nadstavbu odsúhlasil. Veniec domu sa upravil zosilením po celom obvode domu a vymurovala sa nadstavba. Treba povedať, že tá je z veľkorozmerových tehál o šírke muriva 35 cm. Ukončenie stien nadstavby je tiež stužujúcim železobetónovým vencom. Žiaľ, oba sú tepelne neochránené! To je jediná chyba tejto rekonštrukcie.

O zateplení tohto domu
V čase užívania domu stúpali nároky na zmenšovanie tepelných strát a kombinované typy murív majú rôzne tepelnoizolačné vlastnosti. Aby však rekonštruovaný dom, ktorý prechádza významnou obnovou, spĺňal požiadavky STN na malú spotrebu tepla (dnes platia požiadavky na Ultranízkoenergetický dom), tak sa musí zatepliť prízemie domu aj jeho nadstavba. Akou hrúbkou tepelného izolantu?

Dom by teda mal spĺňať požiadavku Ultranízkoenergetického domu, takže jeho maximálna tepelná strata pre vykurovanie môže byť na maximálnej! úrovni 40,7 kWh/m2/rok.Tepelné straty sa dejú cez steny a okná aj cez strop a strešnú konštrukciu. Okná sa javia, že sú správne vybraté a aj správne namontované, nakoľko sú osadené na hrane budúcej tepelnej izolácie zateplenia domu. Toto slúži ku cti majiteľa a aj stavbárov. Stavebná fyzika nám hovorí, že „najhoršie“ sú steny z plnej tehly. Pórobetónové a novodobé tehly majú porovnateľné vlastnosti v prechode tepla.

Steny domu posúdené z tepelnotechnického hľadiska
Novelizovaná tepelnotechnická
STN 73 0540-2/2012 vyžaduje odporúčaný tepelnoizolačný parameter u steny
U steny = 0,22 W/(m2.K), u strešného
plášťa U = 0,10 W/(m2.K), u okien a dverí je požiadavka U = 0,9 W/(m2K).
V pokračovaní príspevku posúdime teda jednotlivé druhy murovaných stien.
U muriva z plnej tehly šírky 45 cm sa dosiahne hodnota U steny = 1,4 W/(m2.K), čo je až sedemkrát horšie ako vyžaduje STN!
U muriva z pórobetónových tvárnic
šírky 45 cm sa dosiahne hodnota
U steny = 0,3 W/(m2.K), čo ešte stále nespĺňa požiadavku STN!
U muriva z veľkorozmerovej tehly hrúbky
35 cm sa dosiahne U steny = 0,4 W/(m2.K), čo tiež nespĺňa požiadavku STN!

Steny z pohľadu zvýšenia tepelnotechnických vlastností
Z vypočítaných údajov o tepelnotechnickej kvalite existujúcich murív je zrejmé, že dom by nedokázal spĺňať požiadavky na malé tepelné straty a musí sa zatepliť. Steny sa teda podrobia výpočtom o hrúbke zateplenia.
Najhoršie tepelnotechnické parametre sú u stien z plnej tehly. Toto je prvá požiadavka. Z pohľadu realizácie prác a hlavne z pohľadu konečnej architektúry domu sa zatepľovacie práce musia zrealizovať jednotnou hrúbkou tepelnej izolácie. Dom bude mať steny rovné a architektúra bude kompaktná. Náš výpočet tepelnotechnického posúdenia bude vizionársky! Nebudeme vypočítavať hrúbku tepelnej izolácie pre práve platnú normu! Prečo? O 4 roky budú platiť ešte prísnejšie požiadavky STN na tepelnotechnické vlastnosti. Prečo by sme nemohli byť „vizionári“? Môžeme a aj tak pri tepelnotechnických výpočtoch urobíme!

Úvaha o hrúbke zateplenia s dávkou vízie roku 2021
Od roku 2021 sa budú musieť stavať domy s takmer nulovou spotrebou energie (nZEB). Tieto majú mať veľmi malé straty tepla a to na úrovni 20,4 kWh/m2/rok, čo predstavuje až 50%né zníženie tepelných strát oproti normovým požiadavkám roku 2016. Ak toto vieme už dnes,  prečo by sme nemohli nainštalovať tepelný izolant takej hrúbky, ktorý bude radikálne šetriť teplo?! Uvedomte si – dom zateplíte dnes a ďalších 20 rokov budete musieť „akceptovať“ výšku tepelných strát, ktorú ste si „vy sami“ určili. Pritom ste mali resp. máte možnosť sami si určiť či zadefinovať, že tieto straty budú nižšie. Buďte preto odvážni, neváhajte a šetrite už dnes svoje terajšie i budúce prevádzkové náklady.

Výsledky „vizionárskeho“ posudzovania
Výpočet hrúbky tepelného izolantu urobíme preto na požiadavky nZEB. Na zateplenie vyberieme najkvalitnejší polystyrén s prímesou grafitu – polystyrén EPS NEO 70 (jeho farba je šedá). Pri výpočtoch použijeme dve hrúbky tepelnej izolácie z polystyrénu – 10 cm a 20 cm. Požiadavka STN na steny takýchto domov (nZEB) definuje, že obvodová stena musí dosiahnuť hodnotu U = 0,15 W/(m2.K). Nebudeme vás napínať – 10 cm hrúbka nesplní naše predpoklady, nakoľko stena z plnej tehly je veľmi „dobrý“ vodič tepla.
U muriva z plnej tehly šírky 45 cm sa dosiahne táto normová hodnota, ak sa murivo z plnej tehly zateplí
200 mm EPS NEO 70, U steny = 0,15 W/(m2.K). Vyhovuje teda STN!
U muriva z pórobetónových tvárnic šírky 45 cm + 200 EPS NEO 70 sa dosiahne hodnota U= 0,11 W/(m2.K). Je to lepšia hodnota, ako požaduje STN!
U muriva z tehloblokov šírky 35 cm + 200 EPS NEO 70 sa dosiahne hodnota U = 0,12 W/(m2.K), čo je tiež lepšia hodnota, ako požaduje STN!
Steny domu budú svojimi parametrami spĺňať požiadavky STN „bez väčších problémov“, pretože pri zateplení sa tepelnotechnicky „ošetrí“ aj spomínaný problém nezateplených ŽB stužujúcich vencov.
Ešte jedno odporúčanie pre majiteľa – strešnú konštrukciu tiež zateplite s víziou. Použite 340 až 410 mm tepelnej izolácie v strešnom plášti. Získate tak dom veľmi dobre tepelne izolovaný s malými prevádzkovými nákladmi za teplo.

Ing. Igor Niko
Snímky: redakcia

Mechanické kotvenie izolačných dosiek u ETICS

Najskôr vysvetlíme, čo znamená značka ETICS (External Thermal Insula­tion Composite System). Ide o anglické označenie pre vonkajší tepelnoizolačný systém. Inak povedané – je to zvonku kontaktne montované súvrstvie materiálov, ktorého účelom je zvýšenie tepelnoizolačnej funkcie obvodového plášťa budovy.

Na mechanické kotvenie izolačných dosiek vo vonkajšom tepelnoizolačnom systéme ETICS sa používajú rozperné kotvy a tanierové fixačné príchytky (hmoždinky). Je to typ mechanického pripevňovacieho prostriedku, ktorý pozostáva z plastového kotevného puzdra s tanierom a rozperného prvku, pomocou ktorého sa vytvorí prítlačná sila pôsobiaca proti vytiahnutiu telesa kotvy zo stavebného materiálu. Zateplenie ETICS je možné realizovať na ohlásenie alebo stavebné povolenie. Záväzný predpis pri navrhovaní a zhotovovaní mechanického pripevnenia ETICS stanovuje od 1. 1. 2013 norma STN 73 2902.

Predmet normy STN 73 2902
Norma stanovuje požiadavky na správne používanie mechanického pripevnenia vonkajších tepelnoizolačných dosiek kontaktných tepelnoizolačných systémov (ETICS), v ktorých tepelnú izoláciu tvoria dosky z penového polystyrénu (EPS) alebo z minerálnej vlny (MW).
Spôsob a potreba kotvenia, kotevná dĺžka, druh, dĺžka, počet a rozmiestnenie kotiev sa určí v stavebnej dokumentácii na základe statického výpočtu s prihliadnutím na kvalitu podkladu, do ktorého sa budú dosky pripevňovať, a to tak, aby sa splnili požiadavky STN 73 2901 a predpisu ETAG 004.

Druh a počet kotiev je zásadne závislý od vlastností a druhu podkladu, ktorý môže byť z rôznych stavebných materiálov. Norma síce pripúšťa, že v prípade nízkych budov s výškou do 10 m nie je potrebné dosky ETICS kotviť, avšak norma zároveň hovorí: Navrhovanie kotvenia je nutné vykonávať s ohľadom na zaťaženie vetrom podľa STN EN 1991-1-4, lebo jednotlivé časti stien sú vystavené rôznemu zaťaženiu vetrom. V STN EN 1991-1-4 sa rozlišujú okrajové (nárožia) a vnútorné časti stien budov. Najväčšie namáhanie vetrom je zvyčajne satie vetra. V národnej prílohe normy STN EN 1991-1-4 sa uvádzajú veterné oblasti v Slovenskej republike hodnotami základných rýchlostí vetra 24; 26; 30 a 33 m/s, ktoré sa musia v projekte zohľadňovať. Napríklad v okolí BA, BB, ZA či KE je to 26 m. V južných oblastiach Slovenska DS, KN, Šahy je to 24 m.

Počet kotviacich prvkov pre ETICS
V norme sa stanovuje minimálny počet rozperných kotiev na jednu dosku, keď je nutné použiť 3 ks na dosku rozmeru 1m x 0,5 m. Tento prepočet definuje teda 6 ks kotiev na m2. Požiadavka vychádza z technologických podmienok správnej funkcie dosiek tvoriacich ETICS pri teplotnom namáhaní od slnka.
Zatepľovací systém je v priebehu roka vystavený absolútnemu teplotnému rozdielu až 100 °C. Prekvapivé? Áno. V prípade aplikácie tzv. tmavých povrchových úprav (dnes módne tmavošedé až čierne odtiene jemno-zrnných omietok) môže povrchová teplota ETICS v letných mesiacoch dosiahnuť približne 70 °C. V dôsledku vysokých kladných teplôt dochádza k tzv. poduškovému efektu. Stredová oblasť tepelnoizolačnej dosky vytvorí vypuklú (konkávnu) oblasť – pozri schému 1. Pri nízkych teplotách (v zime môžu byť teploty až – 30 °C) sa naopak zdvihnú rohy dosiek a stredová časť vytvorí dutú (konvexnú) oblasť – pozri schému 2. Úlohou minimálne šiestich rozperných kotiev na 1 m2 (obr. 1) je eliminovať tieto javy.

Realizačné pokyny
Kotvenie sa robí najskôr cca 1 – 3 dni po nalepení izolačných dosiek (lamiel), t.j., keď lepiaca malta, ktorou sme dosky prilepili k podkladu, je dokonale zatvrdnutá. Kotvy sa spravidla osadzujú pred vykonaním základnej výstužnej vrstvy.
Otvory pre kotvy sa vŕtajú príklepovou vŕtačkou, v poréznych materiáloch (veľkorozmerové tehlové tvarovky) sa vŕta bez príklepu, aby nedochádzalo k poškodeniu vnútornej štruktúry tehlového bloku. Smer vrtu musí byť vždy kolmo na podklad. Vrt sa musí vyčistiť od zvyškov prachového vývrtu vysávaním. Hĺbka otvoru má byť o 10 – 15 mm väčšia, ako je minimálna kotevná dĺžka.
Túto definuje výrobca kotvy pre konkrétny druh stavebného materiálu, do ktorého sa izolačné dosky kotvia.
Rozperné kotvy sa do kotevného otvoru zatĺkajú gumovým kladivom tak, aby sa hlava kotvy nepoškodila. Tanierová kotva (hmoždinka) sa osádza bez rozperného tŕňa. Rozperný tŕň sa zatlčie až po osadení tela hmoždinky. Hlava kotvy nesmie prečnievať cez vonkajší povrch izolantu, odporúča sa zapustiť ju pod povrch izolantu cca
2 – 3 mm. Povrch hlavy sa zatrie tenkovrstvou
lepiacou maltou.

Spôsob kotvenia jednotlivých izolačných materiálov
Izolačné fasádne dosky z EPS: dodatočné kotvenie sa robí následne po nalepení dosiek a zatvrdnutí lepiacej malty v počte 2 – 3 kotiev na jednu dosku 0,5 m2. Kotvenie sa vykonáva do T spojov „na väzbu“ ukladaných dosiek, v prípade väčšieho počtu kotiev na m2 sa kotví do T spojov a do plochy dosky. V okrajových častiach fasády, priradených k rohu budovy, má byť počet kotiev dvojnásobný. Okrajová časť fasády je vo vzdialenosti 1,0 m – pozri schému 3.

 Izolačné dosky z minerálnej vlny s pozdĺžnym vláknom: Dosky sa lepia štandardne, avšak kotvenie sa musí vykonať vždy, teda aj u nízkych stavieb. Dodatočné kotvenie sa robí následne po nalepení dosiek a zatvrdnutí lepiacej malty v počte kotiev 6 kusov na m2 plochy fasády. V okrajových častiach fasády priradených k rohu budovy má byť počet kotiev dvojnásobný. Okrajová
časť fasády, myslí sa tým roh stavby, je vzdialenosť
min. 1,0 m. Pred vŕtaním otvoru pre kotvu do podkladu sa musí izolačná doska z minerálnej vlny prepichnúť vrtákom. S ohľadom na väčšiu hmotnosť tepelného izolantu sa musia použiť kotvy s kovovým tŕňom.

 Izolačné dosky – lamely z minerálnej vlny s vláknami orientovanými priečne (kolmo) na podklad: Lamely z minerálnej vlny s priečnym vláknom sa lepia celoplošne, a preto sa dodatočné kotvenie do podkladu v miestach, ktoré sú určené v stavebnej dokumentácii, nevyžaduje. Pokiaľ sa dodatočné kotvenie vyžaduje, kotví sa následne po nalepení lamiel a zatvrdnutí lepiacej malty v rozsahu a v miestach podľa stavebnej dokumentácie, a to spravidla 6 kusov kotiev na 1 m2 plochy fasády, z toho 4 kusy v rohoch lamely a dva v strede lamely.
Lamely sa kotvia pomocou tanierových kotiev (príchytiek) v kombinácii s podkladovým tanierikom alebo tanierových kotiev cez základnú (výstužnú) vrstvu. V uvedenom prípade sa na lamelu nanesie základná vrstva lepiacej malty, do nej sa zatlačí sklotextilná mriežka a malta sa zahladí. Po cca ½ hodine sa vrták jemne zatlačí do takto vytvorenej vrstvy tak, aby sa mriežka neroztrhla, a vytvorí sa priestor na vyvŕtanie kotevného otvoru v podklade. Po 3 dňoch sa zrealizuje druhá vyrovnávacia vrstva malty v hrúbke 3 mm, do ktorej sa v miestach tanierov kotiev zatlačí sklotextilná mriežka. Povrch ETICS sa tak vystuží a fixuje celoplošne.

Chyby pri realizácii
Najčastejšou chybou pri mechanickom kotvení je používanie nevhodných zápustných kotiev či hmoždiniek na konkrétny stavebný podklad. Výrobca systému zateplenia obyčajne predpisuje rôzne druhy týchto kotiev a rozperných tŕňov – iné na betón, iné na tehlu a iné na pórobetón.
V projekte sa má určiť aj správna dĺžka kotvenia do stavebného materiálu v závislosti od konkrétnych podmienok. Dĺžka hmoždinky sa vypočíta nasledujúcim spôsobom:
DĹŽKA = A + B + C
A – hrúbka tepelného izolantu vrátane vrstvy
lepiaceho tmelu.
B – hrúbka vrstvy omietky, prípadne iné povrchové úpravy na podkladovej vrstve.
C – kotevná dĺžka  hmoždinky podľa typu podkladu, stanovená výrobcom hmoždinky.
Za kotevnú dĺžku sa pritom považuje tá časť hmoždinky, ktorá je v samotnom nosnom materiále obvodového plášťa. Hrúbka omietky sa do kotevnej dĺžky nepočíta!
Častou chybou je tiež používanie lacných nekvalitných hmoždiniek, ktoré sa pri aplikácii ľahko lámu a ich použitie vedie okrem zvýšenej spotreby tiež k zvýšenej prácnosti pri ich vymieňaní. Je preto potrebné rešpektovať odporúčania a technologický predpis výrobcu ETICS.

Redakcia
Snímky: Knauf a archív redakcie

Mechanické kotvenie izolačných dosiek u ETICS

Najskôr vysvetlíme, čo znamená značka ETICS (External Thermal Insula­tion Composite System). Ide o anglické označenie pre vonkajší tepelnoizolačný systém. Inak povedané – je to zvonku kontaktne montované súvrstvie materiálov, ktorého účelom je zvýšenie tepelnoizolačnej funkcie obvodového plášťa budovy.

Na mechanické kotvenie izolačných dosiek vo vonkajšom tepelnoizolačnom systéme ETICS sa používajú rozperné kotvy a tanierové fixačné príchytky (hmoždinky). Je to typ mechanického pripevňovacieho prostriedku, ktorý pozostáva z plastového kotevného puzdra s tanierom a rozperného prvku, pomocou ktorého sa vytvorí prítlačná sila pôsobiaca proti vytiahnutiu telesa kotvy zo stavebného materiálu. Zateplenie ETICS je možné realizovať na ohlásenie alebo stavebné povolenie. Záväzný predpis pri navrhovaní a zhotovovaní mechanického pripevnenia ETICS stanovuje od 1. 1. 2013 norma STN 73 2902.

Predmet normy STN 73 2902
Norma stanovuje požiadavky na správne používanie mechanického pripevnenia vonkajších tepelnoizolačných dosiek kontaktných tepelnoizolačných systémov (ETICS), v ktorých tepelnú izoláciu tvoria dosky z penového polystyrénu (EPS) alebo z minerálnej vlny (MW).
Spôsob a potreba kotvenia, kotevná dĺžka, druh, dĺžka, počet a rozmiestnenie kotiev sa určí v stavebnej dokumentácii na základe statického výpočtu s prihliadnutím na kvalitu podkladu, do ktorého sa budú dosky pripevňovať, a to tak, aby sa splnili požiadavky STN 73 2901 a predpisu ETAG 004.

Druh a počet kotiev je zásadne závislý od vlastností a druhu podkladu, ktorý môže byť z rôznych stavebných materiálov. Norma síce pripúšťa, že v prípade nízkych budov s výškou do 10 m nie je potrebné dosky ETICS kotviť, avšak norma zároveň hovorí: Navrhovanie kotvenia je nutné vykonávať s ohľadom na zaťaženie vetrom podľa STN EN 1991-1-4, lebo jednotlivé časti stien sú vystavené rôznemu zaťaženiu vetrom. V STN EN 1991-1-4 sa rozlišujú okrajové (nárožia) a vnútorné časti stien budov. Najväčšie namáhanie vetrom je zvyčajne satie vetra. V národnej prílohe normy STN EN 1991-1-4 sa uvádzajú veterné oblasti v Slovenskej republike hodnotami základných rýchlostí vetra 24; 26; 30 a 33 m/s, ktoré sa musia v projekte zohľadňovať. Napríklad v okolí BA, BB, ZA či KE je to 26 m. V južných oblastiach Slovenska DS, KN, Šahy je to 24 m.

Počet kotviacich prvkov pre ETICS
V norme sa stanovuje minimálny počet rozperných kotiev na jednu dosku, keď je nutné použiť 3 ks na dosku rozmeru 1m x 0,5 m. Tento prepočet definuje teda 6 ks kotiev na m2. Požiadavka vychádza z technologických podmienok správnej funkcie dosiek tvoriacich ETICS pri teplotnom namáhaní od slnka.
Zatepľovací systém je v priebehu roka vystavený absolútnemu teplotnému rozdielu až 100 °C. Prekvapivé? Áno. V prípade aplikácie tzv. tmavých povrchových úprav (dnes módne tmavošedé až čierne odtiene jemno-zrnných omietok) môže povrchová teplota ETICS v letných mesiacoch dosiahnuť približne 70 °C. V dôsledku vysokých kladných teplôt dochádza k tzv. poduškovému efektu. Stredová oblasť tepelnoizolačnej dosky vytvorí vypuklú (konkávnu) oblasť – pozri schému 1. Pri nízkych teplotách (v zime môžu byť teploty až – 30 °C) sa naopak zdvihnú rohy dosiek a stredová časť vytvorí dutú (konvexnú) oblasť – pozri schému 2. Úlohou minimálne šiestich rozperných kotiev na 1 m2 (obr. 1) je eliminovať tieto javy.

Realizačné pokyny
Kotvenie sa robí najskôr cca 1 – 3 dni po nalepení izolačných dosiek (lamiel), t.j., keď lepiaca malta, ktorou sme dosky prilepili k podkladu, je dokonale zatvrdnutá. Kotvy sa spravidla osadzujú pred vykonaním základnej výstužnej vrstvy.
Otvory pre kotvy sa vŕtajú príklepovou vŕtačkou, v poréznych materiáloch (veľkorozmerové tehlové tvarovky) sa vŕta bez príklepu, aby nedochádzalo k poškodeniu vnútornej štruktúry tehlového bloku. Smer vrtu musí byť vždy kolmo na podklad. Vrt sa musí vyčistiť od zvyškov prachového vývrtu vysávaním. Hĺbka otvoru má byť o 10 – 15 mm väčšia, ako je minimálna kotevná dĺžka.
Túto definuje výrobca kotvy pre konkrétny druh stavebného materiálu, do ktorého sa izolačné dosky kotvia.
Rozperné kotvy sa do kotevného otvoru zatĺkajú gumovým kladivom tak, aby sa hlava kotvy nepoškodila. Tanierová kotva (hmoždinka) sa osádza bez rozperného tŕňa. Rozperný tŕň sa zatlčie až po osadení tela hmoždinky. Hlava kotvy nesmie prečnievať cez vonkajší povrch izolantu, odporúča sa zapustiť ju pod povrch izolantu cca
2 – 3 mm. Povrch hlavy sa zatrie tenkovrstvou
lepiacou maltou.

Spôsob kotvenia jednotlivých izolačných materiálov
Izolačné fasádne dosky z EPS: dodatočné kotvenie sa robí následne po nalepení dosiek a zatvrdnutí lepiacej malty v počte 2 – 3 kotiev na jednu dosku 0,5 m2. Kotvenie sa vykonáva do T spojov „na väzbu“ ukladaných dosiek, v prípade väčšieho počtu kotiev na m2 sa kotví do T spojov a do plochy dosky. V okrajových častiach fasády, priradených k rohu budovy, má byť počet kotiev dvojnásobný. Okrajová časť fasády je vo vzdialenosti 1,0 m – pozri schému 3.

 Izolačné dosky z minerálnej vlny s pozdĺžnym vláknom: Dosky sa lepia štandardne, avšak kotvenie sa musí vykonať vždy, teda aj u nízkych stavieb. Dodatočné kotvenie sa robí následne po nalepení dosiek a zatvrdnutí lepiacej malty v počte kotiev 6 kusov na m2 plochy fasády. V okrajových častiach fasády priradených k rohu budovy má byť počet kotiev dvojnásobný. Okrajová
časť fasády, myslí sa tým roh stavby, je vzdialenosť
min. 1,0 m. Pred vŕtaním otvoru pre kotvu do podkladu sa musí izolačná doska z minerálnej vlny prepichnúť vrtákom. S ohľadom na väčšiu hmotnosť tepelného izolantu sa musia použiť kotvy s kovovým tŕňom.

 Izolačné dosky – lamely z minerálnej vlny s vláknami orientovanými priečne (kolmo) na podklad: Lamely z minerálnej vlny s priečnym vláknom sa lepia celoplošne, a preto sa dodatočné kotvenie do podkladu v miestach, ktoré sú určené v stavebnej dokumentácii, nevyžaduje. Pokiaľ sa dodatočné kotvenie vyžaduje, kotví sa následne po nalepení lamiel a zatvrdnutí lepiacej malty v rozsahu a v miestach podľa stavebnej dokumentácie, a to spravidla 6 kusov kotiev na 1 m2 plochy fasády, z toho 4 kusy v rohoch lamely a dva v strede lamely.
Lamely sa kotvia pomocou tanierových kotiev (príchytiek) v kombinácii s podkladovým tanierikom alebo tanierových kotiev cez základnú (výstužnú) vrstvu. V uvedenom prípade sa na lamelu nanesie základná vrstva lepiacej malty, do nej sa zatlačí sklotextilná mriežka a malta sa zahladí. Po cca ½ hodine sa vrták jemne zatlačí do takto vytvorenej vrstvy tak, aby sa mriežka neroztrhla, a vytvorí sa priestor na vyvŕtanie kotevného otvoru v podklade. Po 3 dňoch sa zrealizuje druhá vyrovnávacia vrstva malty v hrúbke 3 mm, do ktorej sa v miestach tanierov kotiev zatlačí sklotextilná mriežka. Povrch ETICS sa tak vystuží a fixuje celoplošne.

Chyby pri realizácii
Najčastejšou chybou pri mechanickom kotvení je používanie nevhodných zápustných kotiev či hmoždiniek na konkrétny stavebný podklad. Výrobca systému zateplenia obyčajne predpisuje rôzne druhy týchto kotiev a rozperných tŕňov – iné na betón, iné na tehlu a iné na pórobetón.
V projekte sa má určiť aj správna dĺžka kotvenia do stavebného materiálu v závislosti od konkrétnych podmienok. Dĺžka hmoždinky sa vypočíta nasledujúcim spôsobom:
DĹŽKA = A + B + C
A – hrúbka tepelného izolantu vrátane vrstvy
lepiaceho tmelu.
B – hrúbka vrstvy omietky, prípadne iné povrchové úpravy na podkladovej vrstve.
C – kotevná dĺžka  hmoždinky podľa typu podkladu, stanovená výrobcom hmoždinky.
Za kotevnú dĺžku sa pritom považuje tá časť hmoždinky, ktorá je v samotnom nosnom materiále obvodového plášťa. Hrúbka omietky sa do kotevnej dĺžky nepočíta!
Častou chybou je tiež používanie lacných nekvalitných hmoždiniek, ktoré sa pri aplikácii ľahko lámu a ich použitie vedie okrem zvýšenej spotreby tiež k zvýšenej prácnosti pri ich vymieňaní. Je preto potrebné rešpektovať odporúčania a technologický predpis výrobcu ETICS.

Redakcia
Snímky: Knauf a archív redakcie

Prísnejšie hodnotenie kotvenia ETICS alebo KZS (kontaktných zatepľovacích systémov)

Od 1. septembra 2015 platí prísnejší „normový“ predpis na zhotovovanie vonkajších – kontaktných tepelnoizolačných systémov KZS (angl. ETICS). Ide o revidovanú normu STN 73 2901: 2015. Táto má dopad aj na STN 73 0802/Z2: 2015, ktorá definuje podrobnosti navrhovania kontaktných zatepľovacích systémov, a aj o normu STN 73 2902:2013, ktorá rieši spôsob posudzovania kotvenia KZS.

Projektová dokumentácia, ktorá je prílohou
žiadosti na vydanie stavebného povolenia alebo povolenia na zásadnú obnovu existujúcej stavby a bude  podaná na stavebné úrady od 1. marca 2016, musí byť vypracovaná už podľa nových technických noriem.
Povoľované sú stavby v ultranízkoenergetickej úrovni výstavby. Na zabezpečenie tepelnej ochrany obvodového plášťa budov v úrovni ultranízkoenergetickej výstavby (aj pomocou zateplenia) sa musí dosiahnuť hodnota súčiniteľa prechodu tepla U ≤ 0,22. Splnenie sprísnených tepelno-technických požiadaviek bude potrebné, v závislosti od použitých stavebných materiálov tvoriacich obálku stavby a ich výpočtovej hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti λ, vo W/(m.K), dosiahnuť zabudovávaním tepelnoizolačnej vrstvy tepelného izolantu o hrúbke 120 až 180 mm. Zvýšenie hrúbky tepelnej izolácie ovplyvňuje návrh a zhotovenie ETICS aj z hľadiska pripevnenia týchto izolantov k povrchu stavebnej konštrukcie. V princípe sa tak sprísňujú aj požiadavky na kotvenie tepelného izolantu do obvodovej stavebnej konštrukcie.

Základné riešenia kotvenia
V prípade upevnenia ETICS na stavebnú konštrukciu sa vždy musia vziať do úvahy vlastnosti podkladu, do ktorého sa tepelnoizolačné dosky kotvia, z hľadiska pevnosti a súdržnosti. Tepelnoizolačné dosky sa k podkladu najskôr prilepia a po technologickej prestávke trvajúcej 24 hodín sa aj mechanicky pripevňujú – kotvia.
Najčastejšie používaným typom mechanických pripevňovacích prostriedkov sú rozperné kotvy. Pri ich výbere sa vychádza z podmienok a výsledkov skúšok konkrétnej skladby zatepľovacieho systému a konkrétnej kotvy. Skúšanie a overovanie systému ETICS podlieha európskemu predpisu ETAG 004 a skúšanie rozperných kotiev podľa európskeho predpisu ETAG 014.

Mechanické pripevnenie – kotvenie ETICS – sa navrhuje s ohľadom na účinky pôsobiacich zaťažení. Všeobecne sa uvažuje s hodnotami zaťaženia vetrom a účinkami objemových zmien v súvislosti s permanentnou zmenou klimatických podmienok – vonkajších teplôt a vlhkosti. Norma predpokladá, že  tepelná izolácia prenesie vlastnú hmotnosť ETICS šmykovou únosnosťou. Následne sa posúdia účinky vetra (hlavne sacej sily) a navrhne sa počet kotiev.
Obvykle to bolo 6 – 10 ks kotiev na m2, ľudovo povedané „hmoždiniek“. Počet kotiev na 1 m2 určuje kotevný plán, ktorý je povinnou súčasťou projektovej dokumentácie. Potrebný počet kotiev závisí okrem uvažovanej výpočtovej sily vetra v danom regióne, výšky a tvaru budovu, od druhu a stavu podkladu a od typu a kvality kotiev. „Kvalitu“ kotvy stanovuje jej výpočtová charakteristická únosnosť kotvy v ťahu v podklade a kvalita (tuhosť) tanierika. Pri každom objekte a v každom projekte sa pre potreby stanovenia aktuálnej charakteristickej únosnosti kotiev musí vykonať ťahová skúška. Túto môžu vykonávať len odborníci, väčšinou zástupcovia výrobcov kotiev pôsobiacich na Slovensku.

Sprísnením tepelno-technickej požiadavky však stúpajú nielen minimálne hrúbky tepelných izolácií, ale prihliada sa aj na kvalitnejšie a zdravšie kotvenie. Oveľa viac sa začína uvažovať aj o eliminácii účinkov tzv. bodových tepelných mostov, ktoré sú sprievodným znakom doterajších metód kotvenia tepelných izolantov. Kombinácia povrchovej montáže kotiev + natĺkacích kotiev + následné zatieranie tanierikov cementovou zmesou, je často viditeľné na zateplených fasádach ako „bodkovaná fasáda“. Ide o bodový tepelný most, ktorý je v týchto miestach viditeľný ako rozdielna povrchová teplota a vlhkosť, odlišná od teploty a vlhkosti povrchu zvyšnej plochy fasády. Okrem výrazného a trvalého estetického nedostatku dochádza v miestach bodových tepelných mostov k zrýchlenej degradácii súvrstvia zateplenia a následným poruchám ETICS.

Elegantným riešením, ako predchádzať problémom a následkom bodových tepelných mostov, je zapustená montáž kotiev.
Zmeny vyvolané sprísnenými tepelnoizolačnými požiadavkami na ETICS od 1. 1. 2016, spojené s nutnosťou uplatniť väčšie hrúbky tepelných izolácií v ETICS, menia aj pohľad na doterajšie spôsoby kotvenia. Je hriechom – pri použití výraznej hrúbky tepelnej izolácie, čoho cieľom je zníženie energetickej náročnosti budovy a úspora energií – použiť systém povrchového kotvenia s následným zatieraním tanierikov kotiev cementovou zmesou a dobrovoľné vyrábanie bodových tepelných mostov na povrchu novozateplenej fasády. Renomovaní výrobcovia kotiev už niekoľko rokov ponúkajú riešenia pre tzv. zapustenú montáž kotiev.
Zapustená montáž kotiev rieši veľa doterajších chýb pri realizácii prikotvenia tepelnoizolačných vrstiev systémov. Napríklad: pri povrchovej montáži sa používali zatĺkacie kotvy, ich rovinnosť na povrchu tepelnej izolácie bola vždy závislá od sily úderu od montážnika. Raz boli tanieriky príliš hlboko v tepelnom izolante a museli sa prekryť veľkou vrstvou stierky (tepelný most), inokedy vyčnievali nad povrchom, keď zasa cementová stierka ledva prekryla tanierik. Oba nedostatky spôsobovali poruchy, ktoré odstrániť je prakticky nemožné.

Veľmi dôležitý je estetický prínos, rovinnosť povrchu novej zateplenej fasády. Bez bodiek, bez tepelných mostov, bez porúch, bez predčasných  deštrukcií povrchu zateplenia. Cieľom je zdravá a funkčná zateplená fasáda a spokojný majiteľ domu. Viac na www.bek.sk.

Princíp zdravších riešení kotvenia formou zapustenej montáže.
- Kotvy sú zapustené cca 20 mm do tepelnej izolácie a zakryté tepelnoizolačným tanierikom.
- Kotvy sú teda 20 mm pod povrchom izolácie a rovinnosť fasády je ideálna.
- Sú zakryté tepelnoizolačným tanierikom, a preto sa nezatierajú cementovým materiálom.
- Získa sa tak maximálna eliminácia vzniku tepelného mosta.
- Zníženie prácnosti, pretože sa nemusí vykonávať niekoľko pracovných úkonov spojených so zatieraním kotiev.
- Pre tento typ montáže sa používajú len kotvy, ktoré sa skrutkujú (nie zatĺkacie), a tak nedochádza k deštrukcii podkladovej stavebnej konštrukcie.
- Skrutkovacie kotvy navyše „držia“ oveľa lepšie v podklade a aj preto ich stačí menší počet na m2.

Môže váš starý dom vyzerať opäť ako nový?

Obnova každej fasády jednoducho, rýchlo a kvalitne.

Aj fasáda, o ktorú sa pravidelne staráte, bude časom potrebovať obnovu. Nezáleží na tom, či ide o fasádu zateplenú alebo len omietnutú, nezáleží na tom, v akom prostredí sa nachádza. Obnova fasády s materiálmi Baumit dá vášmu domu na mnoho rokov opäť novú tvár.

Možností, ako obnoviť fasádu, je viacero. Podľa stavu znečistenia alebo poškodenia sa odvíja spôsob obnovy od jednoduchého oživenia vzhľadu náterom fasádnou farbou, cez ľahkú obnovu zariasenej fasády alebo fasády s ľahkým poškodením až po kompletnú obnovu. Nech už je akokoľvek, na mnoho rokov dá vášmu domu opäť novú tvár obnova fasády s materiálmi Baumit.

Oživenie vzhľadu náterom
Skôr, ako začnete riešiť obnovu vašej fasády, zistite, aký je jej stav. Ak na fasáde nie sú viditeľné nijaké trhliny alebo iné poškodenia, fasáda je pevná, súdržná, bez rias, húb a machov, ale je znečistená vplyvom okolitého prostredia (doprava, prašnosť...) alebo je vyblednutá, váš dom potrebuje iba oživenie vzhľadu náterom fasádnou farbou. Obnova vašej fasády bude jednoduchá a rýchla.

Pred samotnou obnovou je potrebné fasádu umyť prúdom vody, čím sa odstránia nečistoty, ktoré môžu vytvoriť tzv. separačnú vrstvu. Tá by mohla spôsobiť, že nový náter na fasádu dobre nepriľne, resp. znečistenie fasády ovplyvní požadovanú farebnosť. Po umytí je potrebné fasádu vysušiť a následne zrealizovať prvý základný náter fasádnou farbou Baumit, riedený 10 – 15 % vody. Po technologickej prestávke sa zrealizuje druhý krycí náter neriedenou fasádnou farbou Baumit (v prípade potreby riedime s max. 5 % vody). Po jeho vyschnutí je fasáda opäť ako nová.
Pri obnove fasády náterom máte, čo sa týka výberu farby, niekoľko možností. Odporúčame použiť fasádnu farbu najvyššej kvality so samočistiacim efektom Baumit NanoporColor s unikátnou aktívnou ochranou pred organickým znečistením pôsobením mikroorganizmov (riasy, machy), založenou na fyzikálnom princípe fotokatalýzy. Ďalšou výbornou alternatívou je nová farba Baumit StarColor. Je to silikónová farba prémiovej kvality s vysokou krycou schopnosťou a s extrémnou vodoodpudivosťou. Obzvlášť vhodná je ako povrchová úprava pre fasády s extrémnym zaťažením poveternostnými vplyvmi alebo nadštandardnými požiadavkami na ich ochranu.

Ľahká obnova
Ak je vaša fasáda znečistená riasami, je bez trhlín a bez oddeľujúcich sa častí, jej obnovu zrealizujete pomocou protiplesňového náteru a fasádnej farby. Po nanesení Baumit Protiplesňového náteru na celú napadnutú plochu a technologickej prestávke minimálne 12 hodín, je fasádu potrebné vyčistiť okefovaním alebo prúdom tlakovej vody a nechať vyschnúť. Následne aplikovať ešte jeden alebo dva protiplesňové nátery v závislosti od intenzity napadnutia riasami. Fasádu odporúčame chrániť pred dažďom. Ako finálnu vrstvu je potrebné zrealizovať nový náter fasádnou farbou Baumit NanoporColor.
Obnova ľahko poškodenej fasády s trhlinami so šírkou menšou ako 0,5 mm si vyžaduje pred nanesením fasádnej farby aplikovanie základného penetračného náteru Baumit FillPrimer, ktorý je obohatený vláknami. Tento špeciálny náter vyplní a prekryje vlásočnicové trhliny v omietke a fasáda je po nanesení fasádnej farby ako nová, bez trhlín a poškodení.

Kompletná obnova
Obnova fasády s trhlinami so šírkou väčšou ako 0,5 mm si vyžaduje špeciálny prístup.
Celoplošné prestierkovanie povrchu fasády stierkou Baumit StarContact White s vložením sklotextilnej výstuže zabezpečí ideálne pevný, pružný a dostatočne vodeodolný podklad pre nanesenie novej fasádnej omietky
Baumit NanoporTop alebo Baumit SilikonTop. Pre obnovu starších, výhradne minerálnych povrchov s dostatočnou súdržnosťou, je možné použiť stierku Baumit VivaRenova, ktorej jemný zrnitý vzhľad je ideálny pre následné nanesenie ľubovoľnej fasádnej farby Baumit Color. V prípade požiadavky na zrnitejší vzhľad fasády je možné realizovať novú povrchovú úpravu fasádnou omietkou Baumit NanoporTop alebo SilikonTop. V obidvoch prípadoch obnovená fasáda vyzerá ako nová!

Baumit Servis a služby
Spolu so špičkovými fasádnymi produktmi dostanete v Baumite aj kvalitný servis a profesionálne poradenstvo. Keďže možností, ako obnoviť fasádu, je niekoľko, pomôžeme vám pri výbere riešenia šitého na mieru podľa stupňa poškodenia vašej fasády. Rovnako vám pomôžeme pri výbere farebného odtieňa pre váš dom, kde máte na výber najväčšiu vzorkovnicu fasádnych farieb v Európe – 888 žiarivých odtieňov Baumit Life. Fasáda vášho domu tak bude originálna a štýlová a vďaka špičkovej kvalite materiálov Baumit i dlhodobo krásna a čistá. Mnoho ďalších rokov si budete užívať fasádu ako novú, bez starostí a ďalších nákladov.

Baumit Obnova fasády
- Jednoduchá, rýchla a kvalitná obnova všetkých znečistených i poškodených fasád
- Riešenie šité na mieru podľa stupňa poškodenia fasády
- Nekonečné možnosti stvárnenia fasády s 888 odtieňmi vzorkovnice Baumit Life

www.baumit.sk

REVITAL SYSTEM rieši chyby starých balkónov

Plánovaná rekonštrukcia domu je skvelou príležitosťou pre výmenu starých balkónov za nové predsadené lodžie.

Lodžie a balkóny bytových domov sú vystavené klimatickým podmienkam. Vplyvom týchto podmienok dochádza k objemovým zmenám betónových podest balkónov, ktoré zapríčiňujú vypadávanie celých častí ŽB dosiek. Následne dochádza ku  korózii výstuží a ďalších kovových prvkov balkónov. Staré balkóny či lodžie sú tak životu nebezpečné. Opravy sú zložité a často aj neúspešné. Od nás dostanete riešenie na ďalších 60 rokov.

Nová konštrukcia predsadených lodžií je založená na betónových základových konzolách, ktoré sú nad úrovňou existujúcich základov domu. Steny sú ukotvené pomocou oceľových kotiev (cez obvodový plášť domu) do priečnych nosných panelov alebo stropných panelov, poprípade vencov existujúceho domu.
Zábradlie je riešené ako celobetónové (v súčasnosti naj­predávanejšie) alebo oceľové opatrené zinkovaním a syntetickým náterom s čírou alebo nepriehľadnou výplňou.
Lodžie systému REVITAL SYSTEM ponúkajú omnoho dlhšiu životnosť ako variant opravy či výmeny existujúcich balkónov za celokovové.

Ponúkame nasledovné konštrukčné riešenia
 Riešenia pre dom, kde boli inštalované zavesené kovové balkóny. V tomo prípade sa najprv za pomoci žeriavovej techniky odstránia závesné kovové balkóny. V ďalšej fáze dôjde k vysekaniu základových káps v obvodovom plášti domu, do ktorých sa uložia základové dielce  bočných stien predsadených lodžií, a postaví sa celý stĺpec nových lodžií s priebežným kotvením do obvodového plášťa domu, a to do maximálnej výšky 13. poschodia.

 Riešenie pre domy so zapustenými lodžiami. Terajší stav lodžií funguje ako rebrovanie u chladiča, z ktorého sa prenáša chlad na celé teleso obývacej izby. Toto je mierne zložitejšie riešenie, nakoľko sa ako prvá musí odstrániť konzola existujúcej lodžie a jej bočné steny. Následne sa inštalujú nové bočné steny predsadených lodžií a súčasne sa montujú od starej stavby oddilatované stropné dosky nových predsadených lodžií. Výhodou nových lodžií je väčšia úžitková plocha, a to 5,4 m2 oproti priemerným 2,5 m2. Dôležitou zmenou je však odbúranie tepelného mostu.
U nových lodžií je tepelný most v čo najväčšej možnej miere prerušený medzerou medzi dielcami a existujúcou fasádou, medzera je vyplnená izolantom. Jediný kontakt s fasádou je cez kotviace tŕne a základové dielce, ktoré nesú novú konštrukciu.

 Panelové alebo murované domy, ktoré majú vysunuté železobetónové balkóny. V tomto prípade je postup prác realizovaný tak, že sa najprv odstránia staré poškodené balkóny, čím sa zlikviduje lineárny tepelný most v podlahe izby. Následne sa realizuje sústava nových základov, ktoré „ponesú“ nové bočné steny predsadených lodžií. Aj v tomto prípade je nová stropná doska dilatačne oddelená, a tak neexistuje žiadne ochladzovanie obývačiek od nových krajších balkónov.

 Výstavbu predsadených lodžií možno urobiť aj u domov, ktoré balkóny vôbec nemajú. Ide o novú stavebnú konštrukciu, ktorú predsadíme pred existujúcu stenu, v ktorej sú inštalované okná. Tieto sa budú musieť zdemontovať v plnom rozsahu a v podokennom priestore – parapete vybúrame otvor cca 90 x 90 cm pre balkónové dvere. Existujúce okenné zostavy zmeníme na zostavu balkónovú.

 Pri dome s francúzskymi oknami odstránime pred­okenné zábradlie a pred túto zostavu okien postavíme nové predsadené lodžie tak, že sa vybudujú nové základy, do ktorých sa ukotvia nové bočné steny a stropné dosky predsadených lodžií.

 Novo montované lodžie možno dovybaviť bezrámovým alebo posuvným zasklením. Získate tak nie len ochranu vnútorných priestorov lodžie, ale i súkromie a skvelú klímu celého bytu. S montážou rôznych typov zasklenia lodžií máme bohaté skúsenosti a ochotne vám pomôžeme vybrať najvhodnejšie vyhotovenie. Vyhnete sa tak sklamaniu z nevhodne zvolenej konštrukcie zasklenia.

REVITALSTAV SK s.r.o.
Kragujevská 12
010 01 Žilina
mobil: 0903 264 690
www.revitalstav.sk

Nebudete sa báť, že sa odlomia a budete „ich“ bezpečne užívať

Bytové domy systému BA NKS-S sú vo veľkom množstve postavené v Petržalke, kde sú z tohto stavebného systému postavené celé veľmi dlhé obytné sústavy. Dve prízemné podlažia týchto bytových domov sú riešené ako pivnice a polyfunkčný nebytový súbor priestorov obchodov a služieb tvoriacich pochôdznu terasu. Nad tým je postavených 12 poschodí bytov. Technický stav lodžií týchto domov je však pomerne nebezpečný...

Problém menom – Poruchy
Z jednej strany panelových domov tejto stavebnej sústavy boli k bytovým jednotkám primontované panelové zostavy predsadených lodžií, ktoré vykazujú veľmi veľké poruchy v kotvení betónových bočných stien do obvodových plášťov bytov. Poruchy sú aj na každom paneli betónových zábradlí, ktoré sú prizvárané kovovými kotvami k týmto lodžiovým stenám a vykazujú poruchy zásuvného uloženia betónovej hmoty čelného zábradlia na vysunutej nosnej doske lodžie – vyklápajú sa von!

Poruchy sa za celý čas užívania domov, teda cca 30 až 40 rokov neopravovali a čo je horšie, „po nežnej“ sa začalo ľudovou tvorivosťou realizovať masívne zasklievanie týchto priestorov. Zasklenia resp. v horšom prípade priamo plastové okná sa montovali na vrchnú plochu predného betónového zábradlia a kotvili sa do hornej železobetónovej dosky tvoriacej plochu lodžie. Zásadným spôsobom sa takto zmenilo statické namáhanie zábradlia a aj architektonický vzhľad celej bytovky.

Dnes by bolo možné povedať, že lodžie sú v havarijnom stave na všetkých bytových domoch tejto stavebnej sústavy, ktorá sa používala len v Bratislave. Vlastníci bytov, žiaľ, odmietajú dodržiavať zásady, ako sú napríklad ohlásenia stavebných úprav, ich schvaľovanie na domových schôdzach a pod. Realizujú v súvislosti s lodžiami také zásadné prestavby, že pri následných prácach pri odstraňovaní vážnej systémovej poruchy ich vlastného domu, odmietajú lodžie sprístupniť. Veľmi ťažko chápu, že fasáda patrí do spoločných častí a zariadení
bytového domu a lodžia je jej neoddeliteľnou súčasťou. (Vzťahuje sa na ňu §11 ods.3 zákona 182/93 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších úprav.)

Riešenia existujú
Zmenou politického systému po roku 1989 sa do stavebnej výroby prinieslo veľa nových technológií, a tak aj obnova týchto bytových domov sa začala realizovať vo veľkom rozsahu. Dôležité však bolo prvé rozhodnutie vlády v roku 2004, že na panelových domoch sa nachádza množstvo porúch, za ktoré nemôžu ich majitelia či nájomcovia, a je potrebný „zásah“ štátu. Definovali sa teda tzv. Systémové poruchy panelovej výstavby (bolo ich definovaných 12) a jednotlivé vlády začali cez MDVaRR SR a neskôr aj ŠFRB poskytovať rôzne dotačné prostriedky na opravy. Priznávaná štátna dotácia na odstránenie týchto porúch teda oživila obnovu bytových domov, a tak mnohé spoločenstvá vlastníkov bytov, ale aj správcovia, ktorí tieto bytové domy spravujú, začali realizovať obnovy a pristúpili aj k sanáciám rizikových riešení lodžií.
Samotné technické riešenia mali niekoľko foriem – od jednoduchých, kde sa len sanovali degradované betóny, až po systémové riešenia, ktoré navrhovali skúšobné ústavy.

Lukystav, s.r.o., ponúkol riešenie
Jednou zo stavebných spoločností, ktorá sa začala zaoberať riešením tejto sanačnej metódy, je aj Lukystav, s.r.o., z Dolnej Stredy, ktorý takto zúročil svoje 20 ročné skúsenosti s obnovou bytových domov a spoločenstvám či správcovským organizáciám ponúka podstatne kvalitnejšie riešenia, ako sa používali doteraz. 
Porucha(y) spočívajú v už popisovanom nesprávne realizovanom kotvení predsadených lodžií k objektu (stenám panelového domu). Pôvodne realizované kotvenie obmedzuje vzájomné posuny – dilatovanie medzi domom a konštrukciou lodžií vo zvislom ako aj vodorovnom smere, a preto došlo u lodžií k poruchám, trhlinám betónov v spoji. Posuny sú spôsobené teplotnými zmenami v priebehu denného i nočného cyklu. Príliš fixné zvary spájajúce panely neumožňujú prirodzené dĺžkové deformácie panelov tvoriacich lodžiu a spôsobujú narúšanie betónovej konštrukcie a statiky predsadených lodžií. Táto konštrukčná chyba predstavuje i bezpečnostný problém.

Novo navrhnuté kotvenie systému TERMO + holding a.s. v spolupráci so spoločnosťou Lukystav, s.r.o., prináša riešenie tohto problému bez zásahu do interiéru a stavebné práce sú vykonávané z vonkajšieho lešenia postaveného zo strany lodžií. Pracovník musí vstúpiť do bytu len raz, keď zameria rozsah deformácie vysunutia bočnej lodžiovej steny. Všetky nasledujúce práce sa realizujú zo strany exteriéru. Novo inštalované – vonkajšie kotvenie zároveň rieši aj prípadný osový posun nosných stien bytov paneláku voči zvislým stenám lodžie, ktorý je v niektorých prípadoch až 3 – 4 cm.
Pre fixáciu všetkých troch prvkov bol vymyslený systém vzájomného „spriahnutia“ všetkých statických prvkov stien domu a lodžie. Spojenie je riešené špeciálne vytvarovanými kotvami, ktoré sa ukotvia do vnútornej hmoty betónov a vzájomne sa spoja pomocou nehrdzavejúcich skrutiek. Spojenie kotiev umožňuje riadený dĺžkový posun panelov z vplyvu rozťažnosti hmoty betónov a oceľovej výstuže panelov, ktorý závisí od teploty vonkajšieho prostredia.

Práce je však potrebné vykonávať veľmi presne. Ukotvenia sa vŕtajú do hmoty panelových stien veľmi tichou diamantovou vŕtacou sústavou jadrovým vŕtaním, ktoré umožňuje veľmi presné a bezhlučné osadenie doplnkového kotvenia, ktoré sa „prilepí“ do vnútornej hmoty betónu chemickými kotvami.
Skôr, než sa tento systém opravy začal masovo používať, tak boli na TSÚS vykonané skúšky na „odtrh“ zapustenia kotiev, odskúšavali sa špeciálne sanačné opravné stierky na prilepenia kotiev a hlavne sa riešili aj sanačné malty pre povrchovú úpravu, aby sa zastavila degradácia betónov. Po úspešných skúškach sa vypracoval presný technologický postup montáže oboch typov kotiev, nakoľko sa ako prvá kotví bočná stena lodžie do stien paneláku a potom sa kotvia steny tvoriace lodžiové zábradlie.

Postup realizácie prác
Už sme spomínali potrebnú presnosť práce, lebo každá jedna lodžia sa musí upevniť 4 kotvami v presnom umiestnení. Podľa naklonenia a existujúcej deformácie bočnej lodžiovej steny sa v hornej tretine stien presne osadí prvá fixačná kotva a z naklonenia steny sa nameria presný uhol a dĺžka vŕtania otvoru pre kotvy vsúvajúce sa do steny bytu.
Prvá kotva zároveň slúži ako „terč“ pre na milimeter presné nastavenie vŕtačky pre vyvŕtanie otvoru fixnej tyče „klznej“ kotvy. Vrt daného priemeru sa dokonale vyčistí a vnesie sa doň chemická kotva. Zasunie sa antikorová závitová tyč a pripevní sa „klzná“ kotva. Potom sa vyvŕtajú otvory pre fixačnú kotvu a kotvy sa vzájomne spoja. Aj kotvy sú v antikoróznej (nerezovej) úprave, čo im zaručuje mnohoročnú ochranu pred koróziou.

Presnosť vŕtania otvorov je v mm a vŕta sa bez príklepu!!! Po zatuhnutí chemických kotiev v zmysle technologického postupu sa spojenie kotiev doťahuje predpísaným napínacím momentom za pomoci momentového kľúča. Následne sa fixuje predný panel betónového zábradlia obdobným postupom presnej inštalácie bezpečnostnej kotvy.
Každá lodžia je teda pripevnená 4 kotvami. Potom nasleduje oprava degradovaných betónov špeciálnymi sanačnými „stierkami“. Po ich vytvrdnutí nasleduje zateplenie a konečná povrchová úprava vnútornej časti stien lodžie a povrchová úprava zo strany exteriéru.
Nezanedbateľnou súčasťou sanačných prác pri odstránení tejto vážnej systémovej poruchy je okrem dodatočného kotvenia aj sanácia lodžiových podláh s novým vyspádovaním podlahy, hydroizoláciou a novými nášľapnými vrstvami, ako je napr. gresová dlažba. Tým sa definitívne zamedzí vtekaniu vody poza lodžiové panely, premŕzaniu, zatekaniu k susedom a hlavne ďalšiemu znižovaniu životnosti vášho bytového domu.

Komplexné riešenie
Samotný proces realizácie prác je zachytený na ilustračných snímkach. Zamestnanci spoločnosti Lukystav, s.r.o., ktorí práce vykonávajú, absolvovali odborné školenie potrebné na realizáciu kotvenia. Čo je však pre vlastníkov bytov veľmi dôležité, je veľmi nízka hlučnosť pri realizácii a aj komfort využívania pochôdznej terasy.
Lukystav, s.r.o., rieši stavbu lešenia, z ktorého sa práce realizujú, veľmi bezpečne a „most“ celoplošného prekrytia terasy je pri realizácii prác samozrejmosť. Obdobne je pre správcov, ale aj spoločenstvá vlastníkov ponúkaná veľká technická pomoc pri projektovaní a pomoc pri povoľovacích konaniach na stavebnom úrade. Ide o nový veľmi progresívny systém opravy systémovej poruchy, a tak nie všetci úradníci ho poznajú. Do ponúkaných komplexných riešení ponúka spoločnosť Lukystav aj riešenia financovania takejto obnovy.

Možnosti pri financovaní zateplenia a obnovy bytového domu
Jednou z najnáročnejších otázok, ktoré riešia vlastníci bytov a nebytových priestorov pri rozhodovaní o obnove ich domu, je spôsob financovania, ako a za čo obnovia svoj bytový dom.
Súčasťou služieb spoločnosti Lukystav, s.r.o., je poradenstvo a pomoc pri riešení financovania obnovy konštrukcií a zatepľovania bytových domov. Patrí sem spracovanie porovnania jednotlivých spôsobov obnovy konkrétneho bytového domu s porovnaním finančných kalkulácií. V ponuke je zároveň aj pomoc pri podaní žiadosti o dotáciu na odstránenie systémových porúch resp. úver zo ŠFRB, s čím mali veľmi dobré skúsenosti aj obyvatelia paneláku v Petržalke pri zabezpečovaní jeho financovania.
Nenávratná dotácia sa poskytuje na odstránenie systémových porúch bytových domov podľa zákona č. 134/2013 Z.z. Nevyhnutnou súčasťou žiadosti je profesionálne vypracovaná projektová dokumentácia, o.i. vrátane odborného posudku výskytu systémovej poruchy. Podmienky získania dotácie a postup vybavovania vedia všetkým záujemcom pracovníci spoločnosti Lukystav, s.r.o., veľmi podrobne vysvetliť a pri vybavovaní dotácie na odstránenie systémových porúch bytových domov pomôcť.
Medzi najvýhodnejšie formy financovania obnovy bytových domov v súčasnosti patrí financovanie prostredníctvom úverov zo ŠFRB, kde za splnenia určitých podmienok môžu vlastníci bytov získať úver síce len na 75 % celkových oprávnených nákladov, avšak s bezkonkurenčným úrokom 0 %. (https://www.sfrb.sk.)
Riešenia od spoločnosti Lukystav, s.r.o., sú moderným a konformným riešením pre bezpečnosť vašej lodžie a hlavne pre váš pocit bezpečia pri užívaní vášho bytu.
Firma LUKYSTAV, s.r.o., je spolu s TERMO + holding a.s. výhradným dodávateľom tohto  kotvenia na slovenskom trhu.

Redakcia
Snímky: Rastislav Polák

Sídlo spoločnosti:
LUKYSTAV, s.r.o.
Váhovská cesta 517
925 53 Dolná Streda
Tel.: +421 918 539 286/ 031-789 99 65
E-mail: info@lukystav.sk
www.lukystav.sk

Nebudete sa báť, že sa odlomia a budete „ich“ bezpečne užívať

Bytové domy systému BA NKS-S sú vo veľkom množstve postavené v Petržalke, kde sú z tohto stavebného systému postavené celé veľmi dlhé obytné sústavy. Dve prízemné podlažia týchto bytových domov sú riešené ako pivnice a polyfunkčný nebytový súbor priestorov obchodov a služieb tvoriacich pochôdznu terasu. Nad tým je postavených 12 poschodí bytov. Technický stav lodžií týchto domov je však pomerne nebezpečný...

Problém menom – Poruchy
Z jednej strany panelových domov tejto stavebnej sústavy boli k bytovým jednotkám primontované panelové zostavy predsadených lodžií, ktoré vykazujú veľmi veľké poruchy v kotvení betónových bočných stien do obvodových plášťov bytov. Poruchy sú aj na každom paneli betónových zábradlí, ktoré sú prizvárané kovovými kotvami k týmto lodžiovým stenám a vykazujú poruchy zásuvného uloženia betónovej hmoty čelného zábradlia na vysunutej nosnej doske lodžie – vyklápajú sa von!

Poruchy sa za celý čas užívania domov, teda cca 30 až 40 rokov neopravovali a čo je horšie, „po nežnej“ sa začalo ľudovou tvorivosťou realizovať masívne zasklievanie týchto priestorov. Zasklenia resp. v horšom prípade priamo plastové okná sa montovali na vrchnú plochu predného betónového zábradlia a kotvili sa do hornej železobetónovej dosky tvoriacej plochu lodžie. Zásadným spôsobom sa takto zmenilo statické namáhanie zábradlia a aj architektonický vzhľad celej bytovky.

Dnes by bolo možné povedať, že lodžie sú v havarijnom stave na všetkých bytových domoch tejto stavebnej sústavy, ktorá sa používala len v Bratislave. Vlastníci bytov, žiaľ, odmietajú dodržiavať zásady, ako sú napríklad ohlásenia stavebných úprav, ich schvaľovanie na domových schôdzach a pod. Realizujú v súvislosti s lodžiami také zásadné prestavby, že pri následných prácach pri odstraňovaní vážnej systémovej poruchy ich vlastného domu, odmietajú lodžie sprístupniť. Veľmi ťažko chápu, že fasáda patrí do spoločných častí a zariadení
bytového domu a lodžia je jej neoddeliteľnou súčasťou. (Vzťahuje sa na ňu §11 ods.3 zákona 182/93 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších úprav.)

Riešenia existujú
Zmenou politického systému po roku 1989 sa do stavebnej výroby prinieslo veľa nových technológií, a tak aj obnova týchto bytových domov sa začala realizovať vo veľkom rozsahu. Dôležité však bolo prvé rozhodnutie vlády v roku 2004, že na panelových domoch sa nachádza množstvo porúch, za ktoré nemôžu ich majitelia či nájomcovia, a je potrebný „zásah“ štátu. Definovali sa teda tzv. Systémové poruchy panelovej výstavby (bolo ich definovaných 12) a jednotlivé vlády začali cez MDVaRR SR a neskôr aj ŠFRB poskytovať rôzne dotačné prostriedky na opravy. Priznávaná štátna dotácia na odstránenie týchto porúch teda oživila obnovu bytových domov, a tak mnohé spoločenstvá vlastníkov bytov, ale aj správcovia, ktorí tieto bytové domy spravujú, začali realizovať obnovy a pristúpili aj k sanáciám rizikových riešení lodžií.
Samotné technické riešenia mali niekoľko foriem – od jednoduchých, kde sa len sanovali degradované betóny, až po systémové riešenia, ktoré navrhovali skúšobné ústavy.

Lukystav, s.r.o., ponúkol riešenie
Jednou zo stavebných spoločností, ktorá sa začala zaoberať riešením tejto sanačnej metódy, je aj Lukystav, s.r.o., z Dolnej Stredy, ktorý takto zúročil svoje 20 ročné skúsenosti s obnovou bytových domov a spoločenstvám či správcovským organizáciám ponúka podstatne kvalitnejšie riešenia, ako sa používali doteraz. 
Porucha(y) spočívajú v už popisovanom nesprávne realizovanom kotvení predsadených lodžií k objektu (stenám panelového domu). Pôvodne realizované kotvenie obmedzuje vzájomné posuny – dilatovanie medzi domom a konštrukciou lodžií vo zvislom ako aj vodorovnom smere, a preto došlo u lodžií k poruchám, trhlinám betónov v spoji. Posuny sú spôsobené teplotnými zmenami v priebehu denného i nočného cyklu. Príliš fixné zvary spájajúce panely neumožňujú prirodzené dĺžkové deformácie panelov tvoriacich lodžiu a spôsobujú narúšanie betónovej konštrukcie a statiky predsadených lodžií. Táto konštrukčná chyba predstavuje i bezpečnostný problém.

Novo navrhnuté kotvenie systému TERMO + holding a.s. v spolupráci so spoločnosťou Lukystav, s.r.o., prináša riešenie tohto problému bez zásahu do interiéru a stavebné práce sú vykonávané z vonkajšieho lešenia postaveného zo strany lodžií. Pracovník musí vstúpiť do bytu len raz, keď zameria rozsah deformácie vysunutia bočnej lodžiovej steny. Všetky nasledujúce práce sa realizujú zo strany exteriéru. Novo inštalované – vonkajšie kotvenie zároveň rieši aj prípadný osový posun nosných stien bytov paneláku voči zvislým stenám lodžie, ktorý je v niektorých prípadoch až 3 – 4 cm.
Pre fixáciu všetkých troch prvkov bol vymyslený systém vzájomného „spriahnutia“ všetkých statických prvkov stien domu a lodžie. Spojenie je riešené špeciálne vytvarovanými kotvami, ktoré sa ukotvia do vnútornej hmoty betónov a vzájomne sa spoja pomocou nehrdzavejúcich skrutiek. Spojenie kotiev umožňuje riadený dĺžkový posun panelov z vplyvu rozťažnosti hmoty betónov a oceľovej výstuže panelov, ktorý závisí od teploty vonkajšieho prostredia.

Práce je však potrebné vykonávať veľmi presne. Ukotvenia sa vŕtajú do hmoty panelových stien veľmi tichou diamantovou vŕtacou sústavou jadrovým vŕtaním, ktoré umožňuje veľmi presné a bezhlučné osadenie doplnkového kotvenia, ktoré sa „prilepí“ do vnútornej hmoty betónu chemickými kotvami.
Skôr, než sa tento systém opravy začal masovo používať, tak boli na TSÚS vykonané skúšky na „odtrh“ zapustenia kotiev, odskúšavali sa špeciálne sanačné opravné stierky na prilepenia kotiev a hlavne sa riešili aj sanačné malty pre povrchovú úpravu, aby sa zastavila degradácia betónov. Po úspešných skúškach sa vypracoval presný technologický postup montáže oboch typov kotiev, nakoľko sa ako prvá kotví bočná stena lodžie do stien paneláku a potom sa kotvia steny tvoriace lodžiové zábradlie.

Postup realizácie prác
Už sme spomínali potrebnú presnosť práce, lebo každá jedna lodžia sa musí upevniť 4 kotvami v presnom umiestnení. Podľa naklonenia a existujúcej deformácie bočnej lodžiovej steny sa v hornej tretine stien presne osadí prvá fixačná kotva a z naklonenia steny sa nameria presný uhol a dĺžka vŕtania otvoru pre kotvy vsúvajúce sa do steny bytu.
Prvá kotva zároveň slúži ako „terč“ pre na milimeter presné nastavenie vŕtačky pre vyvŕtanie otvoru fixnej tyče „klznej“ kotvy. Vrt daného priemeru sa dokonale vyčistí a vnesie sa doň chemická kotva. Zasunie sa antikorová závitová tyč a pripevní sa „klzná“ kotva. Potom sa vyvŕtajú otvory pre fixačnú kotvu a kotvy sa vzájomne spoja. Aj kotvy sú v antikoróznej (nerezovej) úprave, čo im zaručuje mnohoročnú ochranu pred koróziou.

Presnosť vŕtania otvorov je v mm a vŕta sa bez príklepu!!! Po zatuhnutí chemických kotiev v zmysle technologického postupu sa spojenie kotiev doťahuje predpísaným napínacím momentom za pomoci momentového kľúča. Následne sa fixuje predný panel betónového zábradlia obdobným postupom presnej inštalácie bezpečnostnej kotvy.
Každá lodžia je teda pripevnená 4 kotvami. Potom nasleduje oprava degradovaných betónov špeciálnymi sanačnými „stierkami“. Po ich vytvrdnutí nasleduje zateplenie a konečná povrchová úprava vnútornej časti stien lodžie a povrchová úprava zo strany exteriéru.
Nezanedbateľnou súčasťou sanačných prác pri odstránení tejto vážnej systémovej poruchy je okrem dodatočného kotvenia aj sanácia lodžiových podláh s novým vyspádovaním podlahy, hydroizoláciou a novými nášľapnými vrstvami, ako je napr. gresová dlažba. Tým sa definitívne zamedzí vtekaniu vody poza lodžiové panely, premŕzaniu, zatekaniu k susedom a hlavne ďalšiemu znižovaniu životnosti vášho bytového domu.

Komplexné riešenie
Samotný proces realizácie prác je zachytený na ilustračných snímkach. Zamestnanci spoločnosti Lukystav, s.r.o., ktorí práce vykonávajú, absolvovali odborné školenie potrebné na realizáciu kotvenia. Čo je však pre vlastníkov bytov veľmi dôležité, je veľmi nízka hlučnosť pri realizácii a aj komfort využívania pochôdznej terasy.
Lukystav, s.r.o., rieši stavbu lešenia, z ktorého sa práce realizujú, veľmi bezpečne a „most“ celoplošného prekrytia terasy je pri realizácii prác samozrejmosť. Obdobne je pre správcov, ale aj spoločenstvá vlastníkov ponúkaná veľká technická pomoc pri projektovaní a pomoc pri povoľovacích konaniach na stavebnom úrade. Ide o nový veľmi progresívny systém opravy systémovej poruchy, a tak nie všetci úradníci ho poznajú. Do ponúkaných komplexných riešení ponúka spoločnosť Lukystav aj riešenia financovania takejto obnovy.

Možnosti pri financovaní zateplenia a obnovy bytového domu
Jednou z najnáročnejších otázok, ktoré riešia vlastníci bytov a nebytových priestorov pri rozhodovaní o obnove ich domu, je spôsob financovania, ako a za čo obnovia svoj bytový dom.
Súčasťou služieb spoločnosti Lukystav, s.r.o., je poradenstvo a pomoc pri riešení financovania obnovy konštrukcií a zatepľovania bytových domov. Patrí sem spracovanie porovnania jednotlivých spôsobov obnovy konkrétneho bytového domu s porovnaním finančných kalkulácií. V ponuke je zároveň aj pomoc pri podaní žiadosti o dotáciu na odstránenie systémových porúch resp. úver zo ŠFRB, s čím mali veľmi dobré skúsenosti aj obyvatelia paneláku v Petržalke pri zabezpečovaní jeho financovania.
Nenávratná dotácia sa poskytuje na odstránenie systémových porúch bytových domov podľa zákona č. 134/2013 Z.z. Nevyhnutnou súčasťou žiadosti je profesionálne vypracovaná projektová dokumentácia, o.i. vrátane odborného posudku výskytu systémovej poruchy. Podmienky získania dotácie a postup vybavovania vedia všetkým záujemcom pracovníci spoločnosti Lukystav, s.r.o., veľmi podrobne vysvetliť a pri vybavovaní dotácie na odstránenie systémových porúch bytových domov pomôcť.
Medzi najvýhodnejšie formy financovania obnovy bytových domov v súčasnosti patrí financovanie prostredníctvom úverov zo ŠFRB, kde za splnenia určitých podmienok môžu vlastníci bytov získať úver síce len na 75 % celkových oprávnených nákladov, avšak s bezkonkurenčným úrokom 0 %. (https://www.sfrb.sk.)
Riešenia od spoločnosti Lukystav, s.r.o., sú moderným a konformným riešením pre bezpečnosť vašej lodžie a hlavne pre váš pocit bezpečia pri užívaní vášho bytu.
Firma LUKYSTAV, s.r.o., je spolu s TERMO + holding a.s. výhradným dodávateľom tohto  kotvenia na slovenskom trhu.

Redakcia
Snímky: Rastislav Polák

Sídlo spoločnosti:
LUKYSTAV, s.r.o.
Váhovská cesta 517
925 53 Dolná Streda
Tel.: +421 918 539 286/ 031-789 99 65
E-mail: info@lukystav.sk
www.lukystav.sk

Life Challenge 2016 Klikni – Hlasuj – Vyhraj!

Váš názor je pre nás dôležitý!
Life Challenge 2016 – medzinárodná fasáda roka sa blíži do svojho finále. O víťazovi sa dozvieme už 2. júna 2016 na slávnostnom galavečere v Madride. Aj vy môžete byť pri tom! Stačí, ak sa zúčastníte na verejnom hlasovaní a dáte svoj hlas „vašej“ fasáde.
Na podujatí sa očakáva účasť približne 400 hostí z viac ako 21 krajín, medzi nimi najlepší architekti, investori a Baumit partneri. Okolo 300 projektov bude posudzovať nezávislá odborná porota v 6 kategóriách. Ceny budú odovzdané na slávnostnom galavečere. Víťazi jednotlivých kategórií získajú finančnú odmenu v hodnote 6.666 €.

Verejné hlasovanie
Fasády budú nominované odbornou komisiou, ktorá pozostáva z 12 známych architektov z celého sveta. Ale aj váš názor je pre nás dôležitý!
Nominované objekty si môžete pozrieť v galérii, kde nájdete bližšie informácie a súhrnný popis objektu, ako aj použité Baumit produkty. Na ich ohodnotenie použite škálu OK – TOP – SUPER (čo zodpovedá hodnoteniu DOBRÝ – LEPŠÍ – NAJLEPŠÍ). Na výber máte dva spôsoby hlasovania – s registráciou alebo bez nej. Môžete hlasovať aj anonymne, ale tým stratíte šancu vyhrať.

Zaregistrujte sa a vyhrajte!
Víťaz verejného hlasovania bude pozvaný na slávnostné odovzdávanie cien Life Challenge Award počas galavečeru, ktorý sa bude konať v galérii Galería Cristal v paláci Palacio de Cibeles 2. júna v Madride! Získa tiež letenku do Madridu a ubytovanie na 2 noci v 4-hviezdičkovom hoteli pre dve osoby. Verejné hlasovanie končí 4. mája 2016 o 12 hodine.

Hlasujte už teraz na: www.challenge66.com.

Prečo terasy či nekryté balkóny zatekajú

Očakávame od nich romantiku času stráveného v ich priestoroch. Vyžadujeme od „nich“ aj komfort pri užívaní a ony sa nám „odvďačia“ zatekaním, olupovaním dlaždíc, vtekaním dažďovej vody do interiéru a komplikujú nám život svojimi poruchami.

Príčiny porúch nekrytých či len čiastočne krytých balkónov a terás je možné zovšeobecniť. Takmer vždy ide o zatekanie vody do ich konštrukcie s následným poškodením povrchu, čím sa skomplikuje ich využitie. Z odborného pohľadu ide vždy o podcenenie deštrukčných síl mrznúcej vody a v letnom čase zasa o podcenenie účinkov vodných pár z vody, ktorá vnikne do vrstiev stavebných materiálov. Zároveň ide o podcenenie rozmerovej dilatácie stavebných materiálov, z ktorých sú balkóny a terasy zostavené, pri vysokých teplotách povrchov, ktoré vyvoláva intenzívny slnečný svit. Ako sa voda dostane do vnútra konštrukcie balkónu či terasy?
Voda sa dostane do konštrukcie pri porušení konečnej povrchovej úpravy, ktorú obvykle tvorí niektorý typ dlažby, alebo pri zlom škárovaní či zlom stavebnom detaile pri styku steny a roviny balkónu alebo terasy. Voda sa dostane do konštrukcie aj chybnou realizáciou klampiarskych detailov a aj vinou zlého – malého spádu povrchu. Prevlhčenie vrstiev stavebných materiálov spôsobuje iné správanie sa konštrukcie balkónu či terasy v zime a iné v lete. Tento fakt sa nesmie podceniť pri riešení skladieb stavebných vrstiev tvoriacich povrchovú úpravu.

Prvotné prejavy poruchy
Prvotnými prejavmi takýchto porúch sú zmeny farebnosti povrchu spodných častí nosnej dosky balkónov či terás a vypadávanie škárovacej hmoty medzi dlaždicami. Tento stav obvykle neodstraňujeme okamžite! Nasledujú masívnejšie miestne vylúpnutia škárovacej hmoty a potom sa odlúpnu dlaždice. Pri zanedbaní opráv nasledujú aj deštrukcie omietok spodných častí balkónov a terás. Takýto stav už nenecháme bez opravy. Je však realizovaná správne?
Opravu vykonávajú remeselníci rutinne – oškrabú vylúpnuté poškodené potery, natrú ich penetračným prípravkom a „baukléberom“, niekedy aj flexibilným, prilepia nové či očistené dlaždice. Následne realizujú vyškárovanie hmotou, ktorá farebne ladí s pôvodnou škárovacou hmotou. Aká je životnosť takejto opravy? Dva možno tri roky a situácia s vypadnutím škárovacej hmoty medzi dlaždicami sa zopakuje, lebo sa nerieši najdôležitejšia príčina poruchy, a tou je vnikanie vody do vnútra vrstiev pod dlaždicami a jej deštrukčné účinky.

Letné teplá sú pre balkóny „horšie“ ako sneh či zima
Určite tomuto tvrdeniu nebudete veriť! Vysvetlíme. Každý stavebný materiál má vlastnosť, že sa teplom rozťahuje. Betónová nosná doska a poter, ktorým sa vytvára spád balkónu alebo terasy, sa teplom dĺžkovo aj šírkovo deformuje o 0,5 až 1 mm na 2 m dĺžky! Pri terase dĺžky 6 m x 4 m je to v dĺžke 3 mm a pri šírke 2 mm. Povrchová úprava z dlažby spolu so škárovaním musia tieto deformácie eliminovať. Preto sa musia používať tzv. flexibilné lepidlá a flexibilné škárovacie hmoty. Toto pnutie sa však prenáša aj do štruktúry poteru, na ktorom sú nalepené dlaždice. Ten však túto eliminačnú vlastnosť nemá až takú dobrú ako flexibilné lepidlá a škárovacie hmoty. V poteroch sa postupom času vytvárajú vlásočnicové mikrotrhliny. Do týchto mikrotrhlín vniká dažďová voda, ktorá vteká do konštrukcie z prasklín škárovacej hmoty medzi dlaždicami či zlým spojením steny a povrchu terasy či balkóna v mieste sokla.

Voda je nepriateľ nekrytých častí týchto konštrukcií, lebo vniká do ich vnútra a konštrukcia sa prevlhčí. Slnečný svit prehrieva dlaždice a poter až na 40 – 50 °C a vodu, ktorá sa v poteroch nachádza, premieňa na paru. Táto vytvára veľmi veľké tlaky na celú plochu dlaždíc, škár a poterov. Ak sa nepodarí vzniknutú paru odstrániť, tak para poškodí škárovanie. Šírka škár by preto mala byť 3 až 5 mm.
Para sa ľahšie „vydifunduje“. Ak je rozmer dlaždíc menší a škárovacia hmota príliš pevná, tak popraskajú a odlúpnu sa len škáry. Ak je plocha dlaždice 30 x 30 cm a viac, tak sa od tejto difundujúcej pary z poteru odlúpnu aj celé dlaždice.

Musíte si byť vedomí, že toto sa deje v štruktúre stavebných konštrukcií balkónov a terás po každom daždi, ale aj po každom umytí plochy dlaždíc. Cyklov je teda v priebehu roka veľmi veľa. Namáhanie škár a prilepenia dlaždíc je v lete teda extrémne. V zime sa betón aj poter málinko zmraštia a objem vody v poteroch sa zmenší, lebo sa zmenšia aj mikrotrhliny. Je pravda, že aj ľad poškodzuje škáry, ale v oveľa menšej miere ako tlak vodných pár v čase slnečného svitu, ktorý ohrieva povrch dlažieb až na 40 °C a viac.

Deformácie od hydroizolácií
Štandardne sa hydroizolácie realizujú na týchto konštrukciách tak, že sa na statickú ŽB dosku nalepí vrstva „ipy“ či stierkovej hydroizolácie – „gumoasfaltu“ známeho aj pod názvom „lepenka vo vedre“. Ak je technológia prác realizovaná dobre, nedôjde u hydroizolácií k nežiaducim deformáciám a ŽB doska je dobre ochránená pred vnikaním dažďovej vody. Ak je však práca fušerská, tak sa účinok vodných pár ešte znásobí, nakoľko vodné pary tvoriace sa z vlhkého ŽB sa tlačia aj do hydroizolačných vrstiev a aj tie sa časom porušia.
Priblížime vám, ako sa správa nesprávne vyhotovená „gumoasfaltová“ – stierková hydroizolácia. Tento typ hydroizolácií sa totiž čoraz častejšie používa v domnienke skvalitnenia prác a zvýšenia ochrany konštrukcií – tieto typy hydroizolácií sa považujú za univerzálne riešenie či „liek“ nesprávnej realizácie hydroizolačných prác.
Málokto si uvedomuje, že 100%ná funkčnosť týchto stierok je pri ich hrúbkach 2 – 2,5 mm. Základným predpokladom, aby sa tato tenučká vrstva realizovala po celej ploche rovnomerne, je dokonale suchá ŽB doska a práce sa musia realizovať bez porušenia aplikačného predpisu od výrobcu. Ak sú nanesené hrúbky väčšie, tak izolácia, ktorá má byť pružná, je „akoby skamenená“ a postupom času praskne. Prasklina = vstupné dvere pre vodu a vznik pary, ktorá „tlačí“ aj na hydroizoláciu, ktorá sa postupom času od dosky odlúpne. Havária celého pochôdzneho povrchu je zaručená! Ak je vrstva „lepenky vo vedre“ tenšia ako 2 – 2,5 mm, tak sa v jej hmote vytvára tzv. žuvačkový efekt – bublinka, ktorá praskne a hydroizolácia sa otvorí vnikaniu dažďovej vody do ŽB dosky. Havária vrstiev tvoriacich povrch je aj v tomto prípade len otázkou času.

Veľkosť dlaždíc je tiež problém
Proces tvorby vodných pár a ich účinok sme už popisovali. Musíme zdôrazniť už spomínané priame prepojenie veľkosti ukladanej dlažby a pôsobenie vodných pár. Súčasný trend veľkorozmerových dlažieb (viac ako 30 x 30 cm) je pri účinku vodných pár oveľa viac „náchylný“ na poruchu. To preto, že para sa tlačí do celej plochy dlažby – nemá cestu kade von, lebo tzv. bezškárové ukladanie nevytvorí cestu pre difúziu pary.
Druhým momentom je samotné prilepenie dlažby. Mnoho príkladov porúch poukázalo na fakt, že u dlažieb 60 x 60 cm sa stredná časť dlažby nespojila s lepidlom, pretože z lepidla pri zrení a tvrdnutí tiež odchádza vodná para (lepidlá sa rozmiešavajú vodou). Hmota telesa dlaždice nedýcha, takže para v strede nemá kam „odísť“, a tak sa vytvorí bublinka medzi lepidlom a keramikou dlaždice. Lepidlo je nevyzreté, a teda stred dlaždice je neprilepený. Stačí trocha ďalších pár, ktoré na takúto veľkoplošnú dlaždicu opakovane zatlačia a porucha je na svete.

Hľadajte systémové riešenia!
Riešenia predchádzania spomínaných porúch sú viaceré – avšak? Ak skladáte konštrukčnú skladbu povrchovej úpravy veľkoplošného balkóna či terasy čo najlacnejšie, hoci aj precízne realizovanú, k poruche predsa príde. Materiálové riešenia nie sú chemicky zosúladené a môže dôjsť k nezharmonizovaniu chemickej reakcie hmôt – a prasklina je na svete. Taktiež rôzne riešenia klampiarskych výrobkov vytvárajú potenciálne riziko. Jediným správnym riešením je systém od renomovaného výrobcu.

TROBA – PLUS a DITRA – DRAIN 4 od Schlüter Systems
Werner Schlüter vynašiel a už v roku 1983 si dal patentovať systémové spojenie dvoch rohoží, ktoré pre  balkóny a terasy ponúkajú kapilárnu plošnú drenáž a prevzdušnenie so separáciou tak, aby sa mohla na povrch týchto rohoží položiť roznášacia hmota z betónového poteru a následne položiť – prilepiť aj veľkoplošná dlažba.
Spodná rohož TROBA – PLUS  je kapilárne pasívna drenáž na odvedenie priesakovej vody, ktorá môže vniknúť do konštrukcie vrstiev, tvoriacej povrchovú úpravu balkóna či terasy.
Vrchná rohož Schlüter DITRA – DRAIN je zasa drenážnou a separačnou, na ktorú sa pokladá tenkovrstvá lepiaca stierka pre pokládku dlažby. Táto rohož zaručí, že sa dosiahne celoplošné prevzdušnenie nalepenej dlažby, lepidlo teda vytvrdne všade pod každou dlaždicou a zároveň aj v budúcich obdobiach eliminuje, dá sa povedať, že až zneutralizuje, pnutia vo vnútri konštrukcie.
Ak sa pod tieto dve vrstvy rohoží položí tepelná izolácia, ktorá chráni ŽB dosku, jej pnutie – vektory rozťažnosti z tepelnej rozťažnosti materiálu sú minimalizované. Dá sa povedať, že betón statickej časti balkóna a terasy sa neohrieva a ak sa aj jeho teplota zvýši, systémové riešenie rohožami ho neustále ochladzuje a udržuje v prijateľných medziach.

Príklady konštrukčných riešení
Systémové riešenia však nie sú univerzálne. Musia byť špecifické podľa toho, akú časť stavby riešime. Z fotografií chybných riešení je vidieť, že konštrukcie balkónov a terás môžu byť zakryté, pod nimi môžu byť obytné aj neobytné priestory, atď... Kvalitu systémového riešenia  teda rozoznáte podľa počtu alternatív výberu pre typické konštrukcie. Čím viac ich existuje, tak aj dodávateľské stavebné spoločnosti majú šancu vykonať práce tak, aby boli dlhodobo bez chýb. My vám ukazujeme len 2 od Schlüter – jedna je pre voľný nezakrytý balkón a druhé riešenie je pre terasu, pod ktorou je obytný priestor.

Viac na: www.schlueter.cz.
Redakcia

Prečo terasy či nekryté balkóny zatekajú

Očakávame od nich romantiku času stráveného v ich priestoroch. Vyžadujeme od „nich“ aj komfort pri užívaní a ony sa nám „odvďačia“ zatekaním, olupovaním dlaždíc, vtekaním dažďovej vody do interiéru a komplikujú nám život svojimi poruchami.

Príčiny porúch nekrytých či len čiastočne krytých balkónov a terás je možné zovšeobecniť. Takmer vždy ide o zatekanie vody do ich konštrukcie s následným poškodením povrchu, čím sa skomplikuje ich využitie. Z odborného pohľadu ide vždy o podcenenie deštrukčných síl mrznúcej vody a v letnom čase zasa o podcenenie účinkov vodných pár z vody, ktorá vnikne do vrstiev stavebných materiálov. Zároveň ide o podcenenie rozmerovej dilatácie stavebných materiálov, z ktorých sú balkóny a terasy zostavené, pri vysokých teplotách povrchov, ktoré vyvoláva intenzívny slnečný svit. Ako sa voda dostane do vnútra konštrukcie balkónu či terasy?
Voda sa dostane do konštrukcie pri porušení konečnej povrchovej úpravy, ktorú obvykle tvorí niektorý typ dlažby, alebo pri zlom škárovaní či zlom stavebnom detaile pri styku steny a roviny balkónu alebo terasy. Voda sa dostane do konštrukcie aj chybnou realizáciou klampiarskych detailov a aj vinou zlého – malého spádu povrchu. Prevlhčenie vrstiev stavebných materiálov spôsobuje iné správanie sa konštrukcie balkónu či terasy v zime a iné v lete. Tento fakt sa nesmie podceniť pri riešení skladieb stavebných vrstiev tvoriacich povrchovú úpravu.

Prvotné prejavy poruchy
Prvotnými prejavmi takýchto porúch sú zmeny farebnosti povrchu spodných častí nosnej dosky balkónov či terás a vypadávanie škárovacej hmoty medzi dlaždicami. Tento stav obvykle neodstraňujeme okamžite! Nasledujú masívnejšie miestne vylúpnutia škárovacej hmoty a potom sa odlúpnu dlaždice. Pri zanedbaní opráv nasledujú aj deštrukcie omietok spodných častí balkónov a terás. Takýto stav už nenecháme bez opravy. Je však realizovaná správne?
Opravu vykonávajú remeselníci rutinne – oškrabú vylúpnuté poškodené potery, natrú ich penetračným prípravkom a „baukléberom“, niekedy aj flexibilným, prilepia nové či očistené dlaždice. Následne realizujú vyškárovanie hmotou, ktorá farebne ladí s pôvodnou škárovacou hmotou. Aká je životnosť takejto opravy? Dva možno tri roky a situácia s vypadnutím škárovacej hmoty medzi dlaždicami sa zopakuje, lebo sa nerieši najdôležitejšia príčina poruchy, a tou je vnikanie vody do vnútra vrstiev pod dlaždicami a jej deštrukčné účinky.

Letné teplá sú pre balkóny „horšie“ ako sneh či zima
Určite tomuto tvrdeniu nebudete veriť! Vysvetlíme. Každý stavebný materiál má vlastnosť, že sa teplom rozťahuje. Betónová nosná doska a poter, ktorým sa vytvára spád balkónu alebo terasy, sa teplom dĺžkovo aj šírkovo deformuje o 0,5 až 1 mm na 2 m dĺžky! Pri terase dĺžky 6 m x 4 m je to v dĺžke 3 mm a pri šírke 2 mm. Povrchová úprava z dlažby spolu so škárovaním musia tieto deformácie eliminovať. Preto sa musia používať tzv. flexibilné lepidlá a flexibilné škárovacie hmoty. Toto pnutie sa však prenáša aj do štruktúry poteru, na ktorom sú nalepené dlaždice. Ten však túto eliminačnú vlastnosť nemá až takú dobrú ako flexibilné lepidlá a škárovacie hmoty. V poteroch sa postupom času vytvárajú vlásočnicové mikrotrhliny. Do týchto mikrotrhlín vniká dažďová voda, ktorá vteká do konštrukcie z prasklín škárovacej hmoty medzi dlaždicami či zlým spojením steny a povrchu terasy či balkóna v mieste sokla.

Voda je nepriateľ nekrytých častí týchto konštrukcií, lebo vniká do ich vnútra a konštrukcia sa prevlhčí. Slnečný svit prehrieva dlaždice a poter až na 40 – 50 °C a vodu, ktorá sa v poteroch nachádza, premieňa na paru. Táto vytvára veľmi veľké tlaky na celú plochu dlaždíc, škár a poterov. Ak sa nepodarí vzniknutú paru odstrániť, tak para poškodí škárovanie. Šírka škár by preto mala byť 3 až 5 mm.
Para sa ľahšie „vydifunduje“. Ak je rozmer dlaždíc menší a škárovacia hmota príliš pevná, tak popraskajú a odlúpnu sa len škáry. Ak je plocha dlaždice 30 x 30 cm a viac, tak sa od tejto difundujúcej pary z poteru odlúpnu aj celé dlaždice.

Musíte si byť vedomí, že toto sa deje v štruktúre stavebných konštrukcií balkónov a terás po každom daždi, ale aj po každom umytí plochy dlaždíc. Cyklov je teda v priebehu roka veľmi veľa. Namáhanie škár a prilepenia dlaždíc je v lete teda extrémne. V zime sa betón aj poter málinko zmraštia a objem vody v poteroch sa zmenší, lebo sa zmenšia aj mikrotrhliny. Je pravda, že aj ľad poškodzuje škáry, ale v oveľa menšej miere ako tlak vodných pár v čase slnečného svitu, ktorý ohrieva povrch dlažieb až na 40 °C a viac.

Deformácie od hydroizolácií
Štandardne sa hydroizolácie realizujú na týchto konštrukciách tak, že sa na statickú ŽB dosku nalepí vrstva „ipy“ či stierkovej hydroizolácie – „gumoasfaltu“ známeho aj pod názvom „lepenka vo vedre“. Ak je technológia prác realizovaná dobre, nedôjde u hydroizolácií k nežiaducim deformáciám a ŽB doska je dobre ochránená pred vnikaním dažďovej vody. Ak je však práca fušerská, tak sa účinok vodných pár ešte znásobí, nakoľko vodné pary tvoriace sa z vlhkého ŽB sa tlačia aj do hydroizolačných vrstiev a aj tie sa časom porušia.
Priblížime vám, ako sa správa nesprávne vyhotovená „gumoasfaltová“ – stierková hydroizolácia. Tento typ hydroizolácií sa totiž čoraz častejšie používa v domnienke skvalitnenia prác a zvýšenia ochrany konštrukcií – tieto typy hydroizolácií sa považujú za univerzálne riešenie či „liek“ nesprávnej realizácie hydroizolačných prác.
Málokto si uvedomuje, že 100%ná funkčnosť týchto stierok je pri ich hrúbkach 2 – 2,5 mm. Základným predpokladom, aby sa tato tenučká vrstva realizovala po celej ploche rovnomerne, je dokonale suchá ŽB doska a práce sa musia realizovať bez porušenia aplikačného predpisu od výrobcu. Ak sú nanesené hrúbky väčšie, tak izolácia, ktorá má byť pružná, je „akoby skamenená“ a postupom času praskne. Prasklina = vstupné dvere pre vodu a vznik pary, ktorá „tlačí“ aj na hydroizoláciu, ktorá sa postupom času od dosky odlúpne. Havária celého pochôdzneho povrchu je zaručená! Ak je vrstva „lepenky vo vedre“ tenšia ako 2 – 2,5 mm, tak sa v jej hmote vytvára tzv. žuvačkový efekt – bublinka, ktorá praskne a hydroizolácia sa otvorí vnikaniu dažďovej vody do ŽB dosky. Havária vrstiev tvoriacich povrch je aj v tomto prípade len otázkou času.

Veľkosť dlaždíc je tiež problém
Proces tvorby vodných pár a ich účinok sme už popisovali. Musíme zdôrazniť už spomínané priame prepojenie veľkosti ukladanej dlažby a pôsobenie vodných pár. Súčasný trend veľkorozmerových dlažieb (viac ako 30 x 30 cm) je pri účinku vodných pár oveľa viac „náchylný“ na poruchu. To preto, že para sa tlačí do celej plochy dlažby – nemá cestu kade von, lebo tzv. bezškárové ukladanie nevytvorí cestu pre difúziu pary.
Druhým momentom je samotné prilepenie dlažby. Mnoho príkladov porúch poukázalo na fakt, že u dlažieb 60 x 60 cm sa stredná časť dlažby nespojila s lepidlom, pretože z lepidla pri zrení a tvrdnutí tiež odchádza vodná para (lepidlá sa rozmiešavajú vodou). Hmota telesa dlaždice nedýcha, takže para v strede nemá kam „odísť“, a tak sa vytvorí bublinka medzi lepidlom a keramikou dlaždice. Lepidlo je nevyzreté, a teda stred dlaždice je neprilepený. Stačí trocha ďalších pár, ktoré na takúto veľkoplošnú dlaždicu opakovane zatlačia a porucha je na svete.

Hľadajte systémové riešenia!
Riešenia predchádzania spomínaných porúch sú viaceré – avšak? Ak skladáte konštrukčnú skladbu povrchovej úpravy veľkoplošného balkóna či terasy čo najlacnejšie, hoci aj precízne realizovanú, k poruche predsa príde. Materiálové riešenia nie sú chemicky zosúladené a môže dôjsť k nezharmonizovaniu chemickej reakcie hmôt – a prasklina je na svete. Taktiež rôzne riešenia klampiarskych výrobkov vytvárajú potenciálne riziko. Jediným správnym riešením je systém od renomovaného výrobcu.

TROBA – PLUS a DITRA – DRAIN 4 od Schlüter Systems
Werner Schlüter vynašiel a už v roku 1983 si dal patentovať systémové spojenie dvoch rohoží, ktoré pre  balkóny a terasy ponúkajú kapilárnu plošnú drenáž a prevzdušnenie so separáciou tak, aby sa mohla na povrch týchto rohoží položiť roznášacia hmota z betónového poteru a následne položiť – prilepiť aj veľkoplošná dlažba.
Spodná rohož TROBA – PLUS  je kapilárne pasívna drenáž na odvedenie priesakovej vody, ktorá môže vniknúť do konštrukcie vrstiev, tvoriacej povrchovú úpravu balkóna či terasy.
Vrchná rohož Schlüter DITRA – DRAIN je zasa drenážnou a separačnou, na ktorú sa pokladá tenkovrstvá lepiaca stierka pre pokládku dlažby. Táto rohož zaručí, že sa dosiahne celoplošné prevzdušnenie nalepenej dlažby, lepidlo teda vytvrdne všade pod každou dlaždicou a zároveň aj v budúcich obdobiach eliminuje, dá sa povedať, že až zneutralizuje, pnutia vo vnútri konštrukcie.
Ak sa pod tieto dve vrstvy rohoží položí tepelná izolácia, ktorá chráni ŽB dosku, jej pnutie – vektory rozťažnosti z tepelnej rozťažnosti materiálu sú minimalizované. Dá sa povedať, že betón statickej časti balkóna a terasy sa neohrieva a ak sa aj jeho teplota zvýši, systémové riešenie rohožami ho neustále ochladzuje a udržuje v prijateľných medziach.

Príklady konštrukčných riešení
Systémové riešenia však nie sú univerzálne. Musia byť špecifické podľa toho, akú časť stavby riešime. Z fotografií chybných riešení je vidieť, že konštrukcie balkónov a terás môžu byť zakryté, pod nimi môžu byť obytné aj neobytné priestory, atď... Kvalitu systémového riešenia  teda rozoznáte podľa počtu alternatív výberu pre typické konštrukcie. Čím viac ich existuje, tak aj dodávateľské stavebné spoločnosti majú šancu vykonať práce tak, aby boli dlhodobo bez chýb. My vám ukazujeme len 2 od Schlüter – jedna je pre voľný nezakrytý balkón a druhé riešenie je pre terasu, pod ktorou je obytný priestor.

Viac na: www.schlueter.cz.
Redakcia

Zaujalo nás

Zámok na diaľkové ovládanie – stačí otlačok prsta alebo mobil
Prelom v oblasti zabezpečenia domácností prináša známa značka FAB a jej tohtoročná novinka – diaľkovo ovládaný zámok FAB ENTR. Patentovaný systém zvyšuje zabezpečenie vášho domova, umožňuje nadefinovať prístupy rôznym ľuďom a po zabuchnutí dokáže automaticky zamknúť na dva západy. FAB ENTR funguje na jednoduchom princípe. Je zložený z cylindrickej vložky v štvrtej, najvyššej triede zabezpečenia. Na vložke je navyše nainštalovaný bezdrôtový motorický zámok. „FAB ENTR tak vlastne odomyká za vás. Vy si len vyberiete, ktorý spôsob ovládania je pre vás najpohodlnejší,“ hovorí Daniel Gregor, bezpečnostný odborník zo spoločnosti ASSA ABLOY, ktorá značku FAB vlastní.
K dispozícii je niekoľko možností. Zvoliť si môžete diaľkové ovládanie, ktoré jednoduchým stlačením tlačidla zámok odomkne, klávesnicu, na ktorej stačí zadať PIN, alebo čítačku otlačkov prstov. Na ňu len priložíte prst a je odomknuté. Využiť ale môžete aj váš mobilný telefón. FAB ENTR je, samozrejme, dodávaný aj s klasickými kľúčmi. Ďalšou výhodou motorického zámku FAB ENTR je fakt, že pokiaľ dvere zabuchnete, už sa nemusíte obťažovať zamykaním, dá sa totiž nastaviť na automatické zamknutie. „To je výhoda pre tých, čo napríklad zabúdajú zamykať. S ENTRom sa vám nestane ani to, že si kľúče zabuchnete doma. Stačí zatlačiť diaľkové ovládanie alebo využiť iný spôsob a dvere sú ihneď odomknuté. Potom ich stačí len potlačiť a ste zasa doma,“ vysvetľuje D. Gregor.

Proti dažďu a snehu
Vonku prší alebo sneží a vy stojíte pred domom. Nie ste ničím krytí a kľúče na otvorenie dverí do domu nie a nie nájsť. Je vám táto situácia povedomá? Určite áno. Pritom riešenie je celkom jednoduché, a to v podobe sklenej závesnej striešky nad vchodovými dverami!
„Vonkajší závesná strieška Rain sa skladá zo sklenej dosky, antikoróznych (nerezových) tyčí a kotviacich nastaviteľných kĺbov, ktoré udržujú konkrétny bezpečný sklon striešky. Na výrobu sa používa bezpečnostné sklo Connex s vnútornou bezpečnostnou fóliou s celkovou hrúbkou 14 a 19 mm,“ opisuje pán Petr Paksi, výkonný riaditeľ spoločnosti J.A.P. Slovakia, a dodáva: „Strieška nemusí byť len v čírom vyhotovení, ale zvoliť si možno tiež farebne tónované sklo planibel – modrej, bronzovej či šedej, ale aj dizajnové Grafosklo s konkrétnym motívom.“
Sklené striešky sú jednoduchým riešením v modernom dizajne a trendy materiáloch. Viac na
www.zabradlie-jap.sk

Na svete je nová aplikácia na navigáciu k zberným dvorom
Prvá stavebná sporiteľňa podporila vznik mobilnej aplikácie Green Bin, ktorá umožňuje identifikovať najbližšie zberné dvory na odovzdanie stavebného odpadu, elektroodpadu a iných druhov odpadu, ktoré je možné recyklovať alebo vyžadujú bezpečnú likvidáciu. Takýmto spôsobom chce PSS, a. s., prispieť k posilňovaniu ekologického správania a k ochrane životného prostredia. Podľa cieľov stanovených Európskou komisiou by sa do roku 2020 malo recyklovať 70 % stavebných odpadov, zatiaľ čo na Slovensku je to teraz len 50 %. V rebríčku krajín podľa vytriedeného odpadu sa nachádzame na predposlednom mieste v EÚ,“ konštatuje Ludvik Jančo, predseda Združenia na rozvoj recyklácie stavebných materiálov. „Nakoľko na Slovensku v súčasnosti využíva mobilné zariadenia cca 2,5 mil. obyvateľov vo veku 15 – 55 rokov, veríme, že práve s pomocou aplikácie Green Bin sa nám podarí túto smutnú bilanciu zlepšiť,“ dodáva Jana Ružická z občianskeho združenia EKOrast, ktoré tvorbu aplikácie zastrešuje. Stavebný odpad, ktorý pochádza okrem iného aj z prestavieb domov a bytov, predstavuje takmer 30 % všetkého odpadu, ktorý sa na Slovensku vyprodukuje. Nie všetok tento použitý materiál však skončí tam, kde má – v zberných dvoroch. Spolu s nárastom stavebného odpadu zaznamenávame aj nárast čiernych skládok, pričom ide najmä o drobný stavebný odpad zo súkromných stavieb. „Mnohí drobní stavebníci nevedia, čo majú so stavebným odpadom robiť, a tak sa často uchýlia k tomu najjednoduchšiemu i keď nesprávnemu riešeniu. PSS, a. s., ako spoločensky zodpovedná banka s ekologickým zmýšľaním, má záujem prispieť k riešeniu tejto situácie,“ uvádza Radovan Slobodník, vedúci oddelenia komunikácie PSS, a dodáva: „Sme radi, že sme mohli podporiť tvorbu aplikácie Green Bin, ktorá vďaka rýchlej navigácii na najbližší zberný dvor pomôže predchádzať znečisťovaniu životného prostredia a tiež zbytočnému plytvaniu s materiálom, ktorý je možné opätovne použiť.“ Aplikáciu Green Bin, ktorá s použitím mobilu alebo tabletu ponúka navigáciu na zberné dvory stavebného odpadu, elektroodpadu a iných druhov odpadu, je možné stiahnuť si do mobilu alebo tabletu bezplatne na Google Play Store alebo App Store.

TERRAN – aj v roku 2016 vás prekvapí novinkami!

Spoločnosť Mediterran Sovakia s.r.o., výrobca betónovej strešnej krytiny značky TERRAN, je známa svojimi vysokokvalitnými výrobkami, ktoré patria k vyspelým produktom na trhu. Počas svojej existencie prešla viacerými dôležitými zmenami a rozšírila svoje portfólio, aby svojimi produktmi uspokojila čo najširšie spektrum zákazníkov.

Jarné novinky v sortimente betónových škridiel TERRAN
V portfóliu značky TERRAN nájdete aktuálne šesť rôznych modelov strešnej krytiny v pestrej farebnej škále, ktoré sú chránené povrchovou úpravou ColorSystem alebo EVO.
Povrchová úprava ColorSystem zabezpečuje stálofarebnosť a lesk škridiel, kým EVO predstavuje najmodernejší spôsob úpravy a výrazným spôsobom predlžuje životnosť strešnej krytiny.

Od 1. apríla 2016 sa farebná škála rozšírila ako v prípade povrchovej úpravy ColorSystem, tak aj pri krytinách, na ktoré sa aplikuje ochranná vrstva EVO.
Prekvapte vašu strechu napríklad teplou tmavohnedou, ktorá veľmi pekne harmonizuje s prirodzenými farbami, ako sú piesková, vanilková alebo bledožltá. Tmavohnedá farba je dostupná pri strešnej krytine DANUBIA ColorSystem ako aj v produktovej línii Rundo ColorSystem, ktorá nám pripomína
náladu tradície.
Ak uvažujete radšej o chladnej elegancii v modernom štýle, odporúčame vám škridlu TERRAN Zenit EVO, ktorá je už k dispozícii v piatich vyhotoveniach. Je to veľmi moderná krytina, ktorej dizajn bol inšpirovaný súčasnými inovatívnymi trendmi. Šperkom vašej strechy sa môže stať napríklad model Bridlica, ktorého povrch imituje kameň. Ďalšími novinkami sú aj farby Granit a Onyx, ktorá evokuje hlbokú farbu noci. Ak sa rozhodnete pre čiernu resp. šedú krytinu, budete môcť kombinovať vašu strechu s farbou fasády, okien či garážovej brány veľmi štýlovo a moderne podľa vašich predstáv.

Výnimočnými vlastnosťami disponuje aj krytina SYNUS EVO od značky TERRAN, ktorá bude dostupná na trhu od 1. mája. Obsiahne v sebe výhody krytiny Synus, okorenené štipkou povrchovej úpravy EVO. Zaujme svojím jedinečným vlnitým profilom, ktorý pripomína sínusoidu, a nízkou hmotnosťou predstavuje ideálne riešenie pri rekonštrukciách starších domov. Vďaka svojmu elegantnému tvaru je však zaujímavou voľbou aj v prípade novostavieb. Dostupná je v štyroch farebných vyhotoveniach – korall (tehlovo červená), merlot (višňovo červená), mocca (hnedá) a carbon (čierna).

Značka TERRAN poskytuje na všetky betónové výrobky 50-ročnú záruku, ktorá sa vzťahuje na vodotesnosť, presnosť rozmerov a mrazuvzdornosť.

Mediterran Slovakia s.r.o.
Veľká Farma
925 84 Vlčany
Tel.: +421 31 77 94 942
e-mail:
mediterranslovakia@mediterran.com
www.terran.sk

Bývanie pre romantikov alebo ako vytvoríme podkrovie snov

Podkrovné priestory sa budujú v priestoroch, ktoré nám ponúka šikmá plocha striech. Tieto sklony sú pod rôznym uhlom, kde je nosným systémom krovová sústava. Táto nesie hydroizolačnú vrstvu – krytinu a pod ňou sa buduje spomínaný „romantický priestor“. Je to však naozaj tak? Získame romantický priestor a získame aj vysnívanú atmosféru?

Existujú určité predpoklady a zásady, ktoré vás k vytvoreniu bývania v podkroví snov dovedú. Zosumarizujeme ich teraz pre vás, ak ste aj vy romantická duša a túžite po takomto bývaní.

Podkrovné byty sa najčastejšie vytvárajú pri rekonštrukciách RD s dodatočným využitím podkrovia. Získa sa tak väčšia obytná plocha, ktorá môže tvoriť samostatný byt či len rozšírenie obytnej plochy prízemného bývania o jednu či dve izby. Pri správnom usporiadaní podkrovného priestoru sa získajú aj zaujímavé dispozičné usporiadania.
Úplne iný prístup sa k vytváraniu podkrovného bývania musí zvoliť pri novostavbách, kde sa dajú vopred určiť stavebno-konštrukčné riešenia a podkrovný byt môže byť plne funkčný a svojou dispozíciou môže ponúknuť originálne vnemy a pocity pre každodenný  život v podkroví.

Stavebno-konštrukčný prístup
Dispozičné riešenia „druhej úrovne“ rodinných domov, teda dispozície podkrovných bytov, sa dajú riešiť ako plne zastavané alebo ako čiastočne otvorené, teda – galériové.
Plne zastavané plochy podkrovia sa dajú charakterizovať ako „druhý“ samostatne fungujúci byt. Pri konštrukcii čiastočne otvorených dispozícií sa ponechá časť stropu otvorená. Vytvára sa tak priestorovo otvorená časť dispozície, ktorá sa označuje ako galéria. Galéria v podkrovnom byte vznikne tak, že podlaha horného podlažia nie je po celej ploche totožná s plochou spodného podlažia. Je čiastočne skrátená, zostáva otvorená, ako pri balkóne a poskytuje priehľad do dolnej časti bytu. V časti otvorenia sa musí vždy vybudovať bezpečné zábradlie, tak ako sa to realizuje u schodísk či balkónov. Takéto riešenia zároveň veľmi komfortne riešia komunikáciu do podkrovia – schody. Galéria dodáva obom úrovniam interiéru vzdušnosť, veľkoleposť priestoru, pri použití ušľachtilých materiálov pôsobí reprezentačne.

Galéria môže mať funkciu iba ako komunikácia – chodba alebo v prípade dostatku plochy jej možno priradiť aj iné funkcie. Ako otvorený priestor môže slúžiť napríklad pre hry detí, avšak pri práci v dolnom podlaží budete rušení hlukom zo spojených častí horného a dolného bytu. V každom prípade takto vytvorený interiér s galériou bude pôsobiť efektne a atraktívne, pretože otvorená časť obytného priestoru až do strechy je priehľadná aj zo spodného bývania a aj z druhej úrovne – podkrovia sa vie získať zaujímavý pohľad „dole“. Nesmiete však zabúdať na svetlo ako denné tak aj umelé vo večerných hodinách. Musí ho byť dostatok a nesmie oslepovať.

Úskalia dispozícií „uzavretých“ podkroví
Dispozícia úplne zastavaných podkrovných podlaží sa musí podriadiť funkcii jednotlivých priestorov, ktoré v podkroví vytvárame. Toto platí hlavne pri kúpeľniach a WC, kde je potrebné zosúladiť stúpačky kanalizácie a vody s bytom pod podkrovným bývaním.
Druhou dispozičnou plochou, ktorej je potrebné venovať veľkú pozornosť, je schodište. Môže byť vo vnútri dispozície alebo sa rieši ako vonkajšia prístavba. (Podrobne si ho rozoberieme v inej časti tohto príspevku.) Teraz sa budeme viac venovať obytným priestorom – izbám v podkroví.

Pri návrhu dispozície obytných izieb si treba dávať pozor, aby pri stenách po obvode strechy nevznikli stiesnené (malé) miestnosti s nízkou výškou obvodovej steny a šikminami, ktoré vytvárajú krokvy konštrukcie krovu. Minimálny plošný rozmer jednej izby je podľa STN 8 m2. Minimálna výška obytného priestoru v podkroví je 230 cm. Táto sa však veľmi ťažko dodržuje pri rekonštrukciách.
Ďalším veľkým nedostatkom, ktorý sa opakuje snáď u každého novo budovaného podkrovia, je malá podchodná výška pri obvodových múroch, na ktorých „leží“ pomúrnica krovu (nesie celú konštrukciu krovu strechy). Je to nedostatok, ktorý sme už pomenovali v úvode. Mal by sa zmeniť zaužívaný stavebno-konštrukčný princíp výstavby podkrovných – obývacích priestorov. Obvodové murivá sa realizujú (obvykle) tak, že sa na „hrubej“ železobetónovej doske stropu vymurujú 3 rady z tehloblokov či iných murovacích tvaroviek, čo je výška cca 75 cm. Potom sa vytvorí 20 cm železobetónový veniec, do ktorého sa kovovými skrutkami ukotví
25 cm hrubá pomúrnica. Spolu je to 120 cm. V tejto výške začína šikmina strešnej roviny, ktorú tvoria krokvy stúpajúce k hrebeňu strechy a majú uhol stúpania asi 45 – 55°. Až vo vzdialenosti 1,5 m od tejto obvodovej steny dosahuje výška krokvy nad podlahou cca 160 cm, čo je pre vyššieho človeka stále málo na to, aby vedel prejsť v tomto priestore vystretý! Tento princíp výstavby tak zmenšuje plnohodnotnú pôdorysnú dispozíciu podkrovia.
Plnohodnotná úžitková plocha podkrovia je teda až o 1/3 menšia ako u spodných podlaží. Ak do tejto nevyužitej plochy uložíme nábytkové skrinky, priestor síce zariadime, ale vždy to bude menejhodnotný obytný priestor.

Ako vidíte, šikmé steny predsa len ukrajujú potrebné centimetre z obytnej plochy viac, ako sa na prvý pohľad zdá, hoci zošikmené stropy tvoria časť zaujímavej, originálnej atmosféry takéhoto bývania. S tým treba rátať a prispôsobiť priestoru nábytok, aby aj tento znížený priestor plnil funkciu bývania. Aj na toto by sme mali pamätať pri výstavbe podkrovných obytných priestorov. Riešením by bolo, aby projektanti navrhovali výšku obvodových murív pri zobytnených podkroviach min. 150 cm (5 radov murovacích tvaroviek) + veniec a krokva a nie, ako je to teraz, keď navrhnú 100 – 120 cm a 15 cm im z tejto výšky „zoberie“ konštrukcia podlahy a ďalších 15 cm konštrukčná výška pre zateplenie zasahujúce do interiéru!!!.

Schodište – výtvarný prvok?
Nutným prvkom týchto dispozičných riešení bývania v podkroví je schodište – priestor, ktorý spája obe výškové úrovne novo vytváraného priestorovo otvoreného obydlia. Často sa hovorí, že schodište je „výtvarný“ prvok týchto otvorených obytných priestorov. Musíme kriticky konštatovať, že pod týmto „vzletným“ slovným spojením sa potláča prvotná funkcia schodíšť, ktorou je komfortná a bezpečná komunikačná trasa na prekonanie výšky až 3 m (u novostavieb, pri starších domoch aj viac!) medzi poschodiami.

Dnešný trend je výstavba kruhových tzv. vretenových schodísk s priemerom 900 mm, teda malým polomerom zakrivenia na vnútornej strane schodov, keď je pri osi vretena stupeň široký max.
15 cm. Takéto vretená majú väčšie stúpania, výška schodov je cca 185 mm, a to už nie je pohodlné pre pohyb hore schodmi, hlavne však pri pohybe dole. Áno, šperkom je takéto schodište pri pohľade na krásne vypracované nosné vreteno či elegantné vzdušné, skoro ničím nenesené stupne a zábradlie. Skúste však vyniesť po takomto schodišti komodu dlhú 1,5 či 2 m! Okamžite je po „šperku“. A čo potom, keď budete mať 60 či 70 rokov a vaše spálne budú na poschodí?

Naša rada je – radšej obetujte viac priestoru na vytvorenie kruhového – krivočiareho schodišťa s minimálnym polomerom 900 mm. Vtedy je nášľapná plocha schodu široká 260 mm. Najpohodlnejšie sú však priamočiare, aj keď v priestore zalomené schodiskové ramená. Pri tomto riešení sú stupne pohodlne vysoké 15 cm a široké min.
26 cm, kde sa pohodlne „zmestí“ celé chodidlo. Takže radšej uprednostniť funkciu pred „výtvarným“ dielom. (Niekoľko typov schodísk vám predstavujeme v ďalšom článku.)

Obytné podkrovie a tepelné izolácie
Atypická pôdorysná dispozícia a skosený tvar stien, v ktorom sú vidieť trámy strešnej konštrukcie, dokáže vytvoriť v podkrovnom byte veľmi zaujímavú atmosféru.
Aj v tomto priestore  sa však musia posudzovať prevádzkové náklady, a teda sa musíme pozerať aj na spôsob vykúrenia tohto priestoru.

Samotná stavba podkrovia sa musí správne navrhnúť a aj stavebne zrealizovať. Ak teda idete rekonštruovať strešný plášť a bude sa pod ním vytvárať bývanie alebo budete existujúci priestor prestavovať na obývané podkrovie, musíte splniť dôležitú podmienku vyplývajúcu zo Stavebného zákona. Hoci nezmeníte vzhľad strechy, meníte účel využitia podkrovného priestoru, a tak ide o rekonštrukciu väčšieho rozsahu, na ktorú sa vzťahuje povinnosť mať projekt pre stavebné povolenie. Pri novostavbe je predpoklad, že tento „podstrešný“ priestor už projektant zakreslil do dokumentácie a v stavebnom povolení je tento fakt písomne zachytený. Projekt však musí vyriešiť veľmi dôležitú skladbu strešného plášťa. Vrchná vrstva strechy musí byť vode nepriepustná a spodná časť – zo strany interiéru zasa musí zabezpečiť výborné tepelnoizolačné schopnosti.

V lete horúco alebo zima v zime?
Áno, aj takýto stav môže nastať. Ak máme podkrovie nedostatočne tepelne izolované, vzniká v zime pocit chladu a v lete počas horúcich letných mesiacov, keď sa slniečko oprie svojimi intenzívnymi lúčmi do plochy strechy, zasa potreba klimatizovať tieto priestory. Je to zapríčinené prenosom tepla z prehriatej krytiny. Konštrukcia vrchného strešného plášťa sa dopoludnia zohreje na vysoké teploty, hlavne vtedy, ak použijeme čierny farebný odtieň krytiny. Tenká vrstva tepelného izolantu (16 cm) teda nezabráni prenosu tepla z krytiny do obytného priestoru.

Ak takýto stav v podkroví nastane, chyba je v skladbe strešného plášťa a v malých hrúbkach tepelných izolácií. Je fakt, že šikmá strecha je jedným z najkritickejších miest domu z hľadiska tepelných únikov. Preto by sa strešný plášť mal tepelno-technicky posúdiť s ohľadom na obe časové obdobia, teda zimu i leto. Toto sa však vo väčšine realizácií nerobí a ak podceníme aj stavebnú náročnosť detailov inštalácie tepelnej izolácie medzi a pod krokvami, máme prakticky neriešiteľný problém!
U južných a západných orientácií striech sa v popoludňajších hodinách teplo dostáva do podkrovných priestorov zo všetkých strán strešného plášťa (nielen cez nezatienené strešné okná), pretože nedostatočná hrúbka tepelnej izolácie už v nej naakumulované teplo prepúšťa do podkrovia!
Pokus vyvetrať podkrovie od vnikajúceho tepla zo strešného plášťa otvorením strešných okien ešte zhorší tepelné pomery! Je to zapríčinené tým, že cez spodnú časť otvoreného strešného okna teplo zo strešnej krytiny doslova „tečie“ do vnútra podkrovia. Použitie klimatizácií síce rieši konštruktérsku chybu, avšak stojí nás nemalé finančné prostriedky na kúpu klimatizácie a jej prevádzku.

Najčastejšie chyby

1. Chybná stavbárska rutina realizácie prác
Obvykle sa práce pri tepelnom izolovaní podkrovia realizujú tak, že tepelná izolácia sa vloží na celú výšku krokvy (14 – 16 cm hrubej), na túto sa položí poistná hydroizolačná fólia, žiaľ, niekedy aj difúzne uzavretá, čo má za následok skoro žiadne odvetrávanie vlhkosti z tepelnej izolácie, a to, hlavne v zime znižuje jej tepelnoizolačnú účinnosť.
Odvetrávacia vzduchová medzera nad tepelnou izoláciou sa vytvorí pribitou 4 – 5 cm hrubou „kontralatou“ na vrchnej časti každej krokvy (takto sa zároveň fixuje už spomínaná poistná hydroizolačná fólia). Na tieto „kontralaty“ sa krížom pripevnia laty 5 x 4 cm nesúce krytinu. V hrebeni sa každý meter (resp. meter aj pol) položí odvetrávací kus strešnej krytiny. „Rutinne“ sa ukladanie odvetrávacích kusov nemá robiť, pretože 1 ks „otvorčeku“ 5 x 5 cm na plochu strechy od žľabu po hrebeň určite nedokáže vyvetrať naakumulované množstvo teplého vzduchu spod krytiny!

2. Chybná stavbárska rutina realizácie tepelnoizolačných prác
Druhým „svojpomocným“ riešením je, že sa 2 – 3 cm od hornej hrany krokvy pribijú klince, natiahne sa cez ne „pavučina“ viazacieho drôtu a pod túto pavučinu sa vsunie tepelná izolácia nešpecifikovanej objemovej hmotnosti – je to chybná rutina, nakoľko nemáme záruku dobrej tepelnotechnickej vlastnosti v zime, ale chýba aj posúdenie prehrievania strešného plášťa v lete. Na vrchu krokvy je kontralatou pribitá poistná hydroizolačná fólia, táto sa teplom roztiahne, vytvorí previs, fólia sa prilepí na pavučinu a tepelnú izoláciu, a tak odvetranie tejto veľmi úzkej medzery (tesne nad tepelnou izoláciou) je problematické, lebo dotykom fólie a izolácie vlhkosť obsiahnutá vo vzduchu skondenzuje do tepelnej izolácie. „Rutina“ oboch metód nefunguje, pretože nedokáže vyvetrať naakumulované množstvo teplého vzduchu spod krytiny!

Aj z interiéru sa tepelné izolácie ukladajú chybne
Obdobne „rutinne“ sa položí aj druhá vrstva tepelnej izolácie z interiérovej strany. Použije sa krížne latovanie z lát hrubých 5 – 6 cm, ktoré sa pribijú na spodok krokvy. Hrúbka druhej vrstvy tepelnej izolácie je max. 5 – 6 cm. Potom nasleduje parozábrana či parobrzda.
Je to hydroizolačná fólia, ktorej úlohou je zamedziť prieniku vodných pár a vlhkého vzduchu do vrstiev strešnej konštrukcie z priestoru pod tepelnou izoláciou. Pri umiestnení izolácie medzi krokvami musí byť parozábrana situovaná z interiérovej strany.
Keď už je táto inštalovaná (nesmie sa zabudnúť vzduchotesne prilepiť na bočné steny), táto fólia sa „zakryje“
12 mm sadrokartónom. Znova „rutinné“ riešenie, lebo sa „to“ tak robí!
Toto je zlý prístup k riešeniu strešného plášťa. Tepelná izolácia má hrúbku max. 20 – 22 cm. Je to málo! Podkrovia sa musia od 1.1.2016 zatepľovať po novom – tepelné izolácie musia mať až 40 cm hrúbku. Takže rutina je zlý spôsob.

Aký je správny postup?
Ťažká otázka, je však riešiteľná. Udržanie optimálnej kvality vzduchu v tomto obytnom priestore, atď... sú vlastnosti, ktoré od dobrej strešnej konštrukcie očakávame, avšak „rutinným“ prístupom k riešeniu strešného plášťa sa nie vždy dopracujeme k spokojnosti. Vlastnosti, ako je dobrá akumulácia tepla, teda aj vysoká tepelnoizolačná schopnosť použitej hrúbky izolantu, aby sme vzácne teplo v zime nestrácali a v lete neprepustili teplo do podkrovia, musí vybrať a správnu hrúbku vypočítať projektant. Projektant musí navrhnúť aj schopnosť vyvetrať náhodne vniknutú vlhkosť do konštrukcie strešného plášťa.
Projektant vám pomôže aj v prípade výberu osvetlenia tohto priestoru. Aj tu môže byť niekoľko „problémov“.
Verte, bez projektanta výstavbu podkrovia laickým prístupom nezvládnete.

Pri riešení problematiky letného prehrievania ide hlavne o čas, ktorým bránime tomu, aby sa akumulujúce sa teplo nedokázalo presunúť do interiéru. Pokiaľ máme takú skladbu strešného plášťa, že dokáže akumulovať teplotu počas celého dňa až do večera (vysoká tepelná zotrvačnosť), keď sa vonkajšia teplota zníži a následne môže nastať proces ochladzovania krytiny a podkrytinových vrstiev, vtedy je konštrukcia strešného plášťa navrhnutá správne!
Stavebné detaily uchytenia izolácií, parozábran, poistných hydroizolácií, ale aj taká „drobnosť“, ako sú vrabce či holuby, ktoré sa s obľubou usadia v podstreší, áno, aj na toto všetko musíte myslieť veľmi včas a dopredu. Strecha sa buduje vo výške. Na jej realizáciu je potrebné lešenie a ak práce vykonáte chybne, opraviť sa síce dajú, ale bude to stáť veľmi veľa finančných prostriedkov. Podkrovný byt síce vybudujete z vnútra stavby, keď však je „vrch stavby sfušovaný“, nedocielite očakávaný efekt.

Dobre navrhnutá strecha má mať dostatočne dlhú životnosť, a preto pri jej riešení musíme brať do úvahy enormné zaťaženie, ktorému je počas svojej funkčnosti vystavená (30 až 40 rokov), a opravovať strechu každý rok – to asi nechcete. Musíte si uvedomiť, aké veľké množstvo zrážok musí strešný plášť za roky svojej životnosti odviesť, evidujete veľké teplotné rozdiely v zime a v lete? Zaregistrovali ste zaťaženie vetrom, atď?
Treba si tiež uvedomiť, že dobrú strechu robia najmä správne vyhotovené detaily. Dnes už dostaneme kúpiť kompletné strešné systémy, ktoré tvoria rôzne druhy krytín, klampiarske prvky, strešné okná aj s oplechovaním, oplechovanie komína či dokonca aj kompletné vrstvy izolácie vrátane fólií. Pri výbere sa vždy obráťme na odborníkov a nerozhodujme sa podľa ceny. V tomto prípade skutočne neplatí, čím lacnejšie, tým lepšie.
Skôr, ako budete s projektantom riešiť atmosféru obytných podkroví, rozprávajte sa o dokonalom konštrukčnom návrhu „vrstiev“ nad podkrovnými obytnými miestnosťami. Vytvoríte si tak predpoklad na dlhé roky užívania podkrovia bez nečakaných „stretnutí“ s poruchami.

Podkrovie a svetlo
Bývanie si nemožno predstaviť bez priameho prirodzeného osvetlenia. Norma definujúca kvalitné obytné podmienky a vzhľadom na hygienické požiadavky predpisuje, aká minimálna časť podlahy musí byť osvetlená priamym slnečným svetlom a ako dlho počas dňa. Norma hovorí, že plocha okien v obytných miestnostiach musí byť minimálne 1/10 pôdorysnej plochy miestnosti. „Pustiť“ svetlo do podkrovia možno viacerými spôsobmi – strešnými oknami, vikiermi, zasklením štítových stien, svetlovodmi, strešnými lodžiami... Ktorý spôsob si zvolíte?

Tradičné alebo moderné tvary vikierov dokážu oživiť každú šikmú strechu. Slúžia nielen na osadenie okien a presvetlenie podkrovného priestoru, ale zároveň môžu „nadvihnúť“ šikmú časť podhľadu v interiéri, a tým zväčšiť využiteľnosť podlahovej plochy. Samotný tvar okna nemusí kopírovať tvar vikiera. Práve naopak.
Veľmi zaujímavo pôsobia okná s oblúkom v hranatom „manzardovom“ tvare vikiera. Na umiestnenie vikiera má vplyv svetlá výška podkrovnej miestnosti, výška parapetu a veľkosť okna. Presklená plocha by mala tvoriť minimálne 1/10 plochy podlahy. Potrebné presvetlenie teda určuje aj počet vikierov. Výhodou vikiera je jednoduchšia údržba a zaručený vizuálny kontakt s exteriérom. Toto riešenie je však finančne náročnejšie.
Okrem okien môžeme priviesť dostatok svetla do podkrovia cez zasklené steny na strešných balkónoch, lodžiách či terasách. (O strešných balkónoch píšeme v inom príspevku tohto časopisu.)

O výhodách strešných okien
Svetelné podmienky podkrovných priestorov so strešnými oknami v šikmej rovine strechy sú lepšie ako presvetlenie priestorov oknami v zvislej stene vikierov či svetlíkov.
Prirodzené denné svetlo pomáha vytvárať a umocňovať dojem priestrannosti, vzdušnosti, ľahkosti. Pre zdravie človeka a dizajn interiéru je dôležitá nielen intenzita osvetlenia, ale aj zachovanie farebného spektra šíriaceho sa osvetlenia. Norma síce definuje minimálnu požiadavku, avšak norma nehovorí, že svetla nesmie byť viac. Skôr sa diskutuje o množstve a početnosti tohto veľmi potrebného stavebného prvku z pohľadu strát energie a z pohľadu kvality montáže v týchto priestoroch. Pravdu povediac aj tento energetický prístup je extrém.
Majte na pamäti, že nie je nič dôležitejšie, ako vidieť obytný priestor v reálnych farbách v dobrej zrakovej ostrosti. Preto sa do podkrovia zabudovávajú väčšie zostavy strešných okien, ako predpisuje norma. Jednak sa získa viac svetla, ale získava sa aj zaujímavá architektúra pre zaujímavý interiér.
Tam, kde nie je možné priviesť priame denné svetlo cez „okno“, výrobcovia svetlovodov ponúkajú riešenia. Denné svetlo sa pomocou opticky tvarovanej svetelnej gule v strešnej rovine prenesie pomocou odrazu a lomu svetla na povrchu vysokolešteného tubusu svetlovodu do konkrétneho priestoru.

Nevýhoda jedného strešného okna je, že poskytuje len obmedzený výhľad a najčastejšie hore do neba a nie do okolitého prostredia. Toto sa dnes dá riešiť zostavami strešných okien, ktoré sú zapustené aj do úrovne podmuroviek a sú fixné, neotvárateľné z dôvodu bezpečnosti. Ilustračné obrázky tohto príspevku vás určite zaujmú – ide o veľmi kvalitne zrealizované podkrovia, kde je dostatok svetla, a ukazujú aj možnosti interiérovej tvorby v týchto priestoroch. Na energie sa však predajcu opýtajte.
Kvalita strešných okien a svetlovodov dnes už dosahuje vyššiu tepelnoizolačnú kvalitu. Zabudovávajú sa bezpečnostné izolačné trojsklá, montujú sa tepelnoizolačné obvodové rámy do strešných rovín, aby sa tepelné straty eliminovali na minimum. Pri použití strešných okien je treba riešiť veľkosť presklenia s mierou, lebo nadmerná svetelnosť z množstva okien v strešnej rovine môže vytvárať počas letných mesiacov tepelnú nepohodu, a tak špičkoví výrobcovia strešných okien štandardne riešia a ponúkajú letné tienenia proti prehrievaniu intenzívnym slnečným svitom.

Naše odporúčania sú jednoznačné – zakúpte si len certifikované okná s certifikovanými montážnymi prvkami. Predídete tak problémom s poruchami hydroizolácie a poruchami pri tepelno-technických vlastnostiach.

Bolo toto „veľa“
Asi si pri čítaní tohto príspevku myslíte, že prečo je taký dlhý, a zdá sa vám aj veľmi odborný. Máte pravdu, avšak veľmi veľa vašich dotazov „ako“ vyriešiť takú či onakú poruchu podkrovného bývania nás presvedčilo, že musíme spracovať komplexný materiál vysvetľujúci „skoro“ všetko o výstavbe romantického podkrovného bývania. Vieme, že sme neriešili kúpeľne, kúrenie, vodu, kanalizáciu, nábytok... Museli by sme vydať knihu, lebo v podkroví je špecifických problémov veľa. Snáď sa nám podarilo dať aspoň tieto základné informácie do zrozumiteľného konceptu, aby ste sa svojho dodávateľa prác a aj projektanta vedeli správne pýtať. Aj ilustračné obrázky sme zvolili zámerne s veľkými kombináciami skiel a strešných okien. Chceme, aby ste si vedeli predstaviť aj iné riešenia ako jedno strešné okno v izbe. Bývanie v podkroví je určite romantické, a preto tie inšpiratívne obrázky. Bývanie v podkroví je určite  plnohodnotné, ale len vtedy, keď vám v lete nie je príliš teplo a v zime zima.

MiRaBo
Snímky: Velux, ROTO, Fakro

Bývanie pre romantikov alebo ako vytvoríme podkrovie snov

Podkrovné priestory sa budujú v priestoroch, ktoré nám ponúka šikmá plocha striech. Tieto sklony sú pod rôznym uhlom, kde je nosným systémom krovová sústava. Táto nesie hydroizolačnú vrstvu – krytinu a pod ňou sa buduje spomínaný „romantický priestor“. Je to však naozaj tak? Získame romantický priestor a získame aj vysnívanú atmosféru?

Existujú určité predpoklady a zásady, ktoré vás k vytvoreniu bývania v podkroví snov dovedú. Zosumarizujeme ich teraz pre vás, ak ste aj vy romantická duša a túžite po takomto bývaní.

Podkrovné byty sa najčastejšie vytvárajú pri rekonštrukciách RD s dodatočným využitím podkrovia. Získa sa tak väčšia obytná plocha, ktorá môže tvoriť samostatný byt či len rozšírenie obytnej plochy prízemného bývania o jednu či dve izby. Pri správnom usporiadaní podkrovného priestoru sa získajú aj zaujímavé dispozičné usporiadania.
Úplne iný prístup sa k vytváraniu podkrovného bývania musí zvoliť pri novostavbách, kde sa dajú vopred určiť stavebno-konštrukčné riešenia a podkrovný byt môže byť plne funkčný a svojou dispozíciou môže ponúknuť originálne vnemy a pocity pre každodenný  život v podkroví.

Stavebno-konštrukčný prístup
Dispozičné riešenia „druhej úrovne“ rodinných domov, teda dispozície podkrovných bytov, sa dajú riešiť ako plne zastavané alebo ako čiastočne otvorené, teda – galériové.
Plne zastavané plochy podkrovia sa dajú charakterizovať ako „druhý“ samostatne fungujúci byt. Pri konštrukcii čiastočne otvorených dispozícií sa ponechá časť stropu otvorená. Vytvára sa tak priestorovo otvorená časť dispozície, ktorá sa označuje ako galéria. Galéria v podkrovnom byte vznikne tak, že podlaha horného podlažia nie je po celej ploche totožná s plochou spodného podlažia. Je čiastočne skrátená, zostáva otvorená, ako pri balkóne a poskytuje priehľad do dolnej časti bytu. V časti otvorenia sa musí vždy vybudovať bezpečné zábradlie, tak ako sa to realizuje u schodísk či balkónov. Takéto riešenia zároveň veľmi komfortne riešia komunikáciu do podkrovia – schody. Galéria dodáva obom úrovniam interiéru vzdušnosť, veľkoleposť priestoru, pri použití ušľachtilých materiálov pôsobí reprezentačne.

Galéria môže mať funkciu iba ako komunikácia – chodba alebo v prípade dostatku plochy jej možno priradiť aj iné funkcie. Ako otvorený priestor môže slúžiť napríklad pre hry detí, avšak pri práci v dolnom podlaží budete rušení hlukom zo spojených častí horného a dolného bytu. V každom prípade takto vytvorený interiér s galériou bude pôsobiť efektne a atraktívne, pretože otvorená časť obytného priestoru až do strechy je priehľadná aj zo spodného bývania a aj z druhej úrovne – podkrovia sa vie získať zaujímavý pohľad „dole“. Nesmiete však zabúdať na svetlo ako denné tak aj umelé vo večerných hodinách. Musí ho byť dostatok a nesmie oslepovať.

Úskalia dispozícií „uzavretých“ podkroví
Dispozícia úplne zastavaných podkrovných podlaží sa musí podriadiť funkcii jednotlivých priestorov, ktoré v podkroví vytvárame. Toto platí hlavne pri kúpeľniach a WC, kde je potrebné zosúladiť stúpačky kanalizácie a vody s bytom pod podkrovným bývaním.
Druhou dispozičnou plochou, ktorej je potrebné venovať veľkú pozornosť, je schodište. Môže byť vo vnútri dispozície alebo sa rieši ako vonkajšia prístavba. (Podrobne si ho rozoberieme v inej časti tohto príspevku.) Teraz sa budeme viac venovať obytným priestorom – izbám v podkroví.

Pri návrhu dispozície obytných izieb si treba dávať pozor, aby pri stenách po obvode strechy nevznikli stiesnené (malé) miestnosti s nízkou výškou obvodovej steny a šikminami, ktoré vytvárajú krokvy konštrukcie krovu. Minimálny plošný rozmer jednej izby je podľa STN 8 m2. Minimálna výška obytného priestoru v podkroví je 230 cm. Táto sa však veľmi ťažko dodržuje pri rekonštrukciách.
Ďalším veľkým nedostatkom, ktorý sa opakuje snáď u každého novo budovaného podkrovia, je malá podchodná výška pri obvodových múroch, na ktorých „leží“ pomúrnica krovu (nesie celú konštrukciu krovu strechy). Je to nedostatok, ktorý sme už pomenovali v úvode. Mal by sa zmeniť zaužívaný stavebno-konštrukčný princíp výstavby podkrovných – obývacích priestorov. Obvodové murivá sa realizujú (obvykle) tak, že sa na „hrubej“ železobetónovej doske stropu vymurujú 3 rady z tehloblokov či iných murovacích tvaroviek, čo je výška cca 75 cm. Potom sa vytvorí 20 cm železobetónový veniec, do ktorého sa kovovými skrutkami ukotví
25 cm hrubá pomúrnica. Spolu je to 120 cm. V tejto výške začína šikmina strešnej roviny, ktorú tvoria krokvy stúpajúce k hrebeňu strechy a majú uhol stúpania asi 45 – 55°. Až vo vzdialenosti 1,5 m od tejto obvodovej steny dosahuje výška krokvy nad podlahou cca 160 cm, čo je pre vyššieho človeka stále málo na to, aby vedel prejsť v tomto priestore vystretý! Tento princíp výstavby tak zmenšuje plnohodnotnú pôdorysnú dispozíciu podkrovia.
Plnohodnotná úžitková plocha podkrovia je teda až o 1/3 menšia ako u spodných podlaží. Ak do tejto nevyužitej plochy uložíme nábytkové skrinky, priestor síce zariadime, ale vždy to bude menejhodnotný obytný priestor.

Ako vidíte, šikmé steny predsa len ukrajujú potrebné centimetre z obytnej plochy viac, ako sa na prvý pohľad zdá, hoci zošikmené stropy tvoria časť zaujímavej, originálnej atmosféry takéhoto bývania. S tým treba rátať a prispôsobiť priestoru nábytok, aby aj tento znížený priestor plnil funkciu bývania. Aj na toto by sme mali pamätať pri výstavbe podkrovných obytných priestorov. Riešením by bolo, aby projektanti navrhovali výšku obvodových murív pri zobytnených podkroviach min. 150 cm (5 radov murovacích tvaroviek) + veniec a krokva a nie, ako je to teraz, keď navrhnú 100 – 120 cm a 15 cm im z tejto výšky „zoberie“ konštrukcia podlahy a ďalších 15 cm konštrukčná výška pre zateplenie zasahujúce do interiéru!!!.

Schodište – výtvarný prvok?
Nutným prvkom týchto dispozičných riešení bývania v podkroví je schodište – priestor, ktorý spája obe výškové úrovne novo vytváraného priestorovo otvoreného obydlia. Často sa hovorí, že schodište je „výtvarný“ prvok týchto otvorených obytných priestorov. Musíme kriticky konštatovať, že pod týmto „vzletným“ slovným spojením sa potláča prvotná funkcia schodíšť, ktorou je komfortná a bezpečná komunikačná trasa na prekonanie výšky až 3 m (u novostavieb, pri starších domoch aj viac!) medzi poschodiami.

Dnešný trend je výstavba kruhových tzv. vretenových schodísk s priemerom 900 mm, teda malým polomerom zakrivenia na vnútornej strane schodov, keď je pri osi vretena stupeň široký max.
15 cm. Takéto vretená majú väčšie stúpania, výška schodov je cca 185 mm, a to už nie je pohodlné pre pohyb hore schodmi, hlavne však pri pohybe dole. Áno, šperkom je takéto schodište pri pohľade na krásne vypracované nosné vreteno či elegantné vzdušné, skoro ničím nenesené stupne a zábradlie. Skúste však vyniesť po takomto schodišti komodu dlhú 1,5 či 2 m! Okamžite je po „šperku“. A čo potom, keď budete mať 60 či 70 rokov a vaše spálne budú na poschodí?

Naša rada je – radšej obetujte viac priestoru na vytvorenie kruhového – krivočiareho schodišťa s minimálnym polomerom 900 mm. Vtedy je nášľapná plocha schodu široká 260 mm. Najpohodlnejšie sú však priamočiare, aj keď v priestore zalomené schodiskové ramená. Pri tomto riešení sú stupne pohodlne vysoké 15 cm a široké min.
26 cm, kde sa pohodlne „zmestí“ celé chodidlo. Takže radšej uprednostniť funkciu pred „výtvarným“ dielom. (Niekoľko typov schodísk vám predstavujeme v ďalšom článku.)

Obytné podkrovie a tepelné izolácie
Atypická pôdorysná dispozícia a skosený tvar stien, v ktorom sú vidieť trámy strešnej konštrukcie, dokáže vytvoriť v podkrovnom byte veľmi zaujímavú atmosféru.
Aj v tomto priestore  sa však musia posudzovať prevádzkové náklady, a teda sa musíme pozerať aj na spôsob vykúrenia tohto priestoru.

Samotná stavba podkrovia sa musí správne navrhnúť a aj stavebne zrealizovať. Ak teda idete rekonštruovať strešný plášť a bude sa pod ním vytvárať bývanie alebo budete existujúci priestor prestavovať na obývané podkrovie, musíte splniť dôležitú podmienku vyplývajúcu zo Stavebného zákona. Hoci nezmeníte vzhľad strechy, meníte účel využitia podkrovného priestoru, a tak ide o rekonštrukciu väčšieho rozsahu, na ktorú sa vzťahuje povinnosť mať projekt pre stavebné povolenie. Pri novostavbe je predpoklad, že tento „podstrešný“ priestor už projektant zakreslil do dokumentácie a v stavebnom povolení je tento fakt písomne zachytený. Projekt však musí vyriešiť veľmi dôležitú skladbu strešného plášťa. Vrchná vrstva strechy musí byť vode nepriepustná a spodná časť – zo strany interiéru zasa musí zabezpečiť výborné tepelnoizolačné schopnosti.

V lete horúco alebo zima v zime?
Áno, aj takýto stav môže nastať. Ak máme podkrovie nedostatočne tepelne izolované, vzniká v zime pocit chladu a v lete počas horúcich letných mesiacov, keď sa slniečko oprie svojimi intenzívnymi lúčmi do plochy strechy, zasa potreba klimatizovať tieto priestory. Je to zapríčinené prenosom tepla z prehriatej krytiny. Konštrukcia vrchného strešného plášťa sa dopoludnia zohreje na vysoké teploty, hlavne vtedy, ak použijeme čierny farebný odtieň krytiny. Tenká vrstva tepelného izolantu (16 cm) teda nezabráni prenosu tepla z krytiny do obytného priestoru.

Ak takýto stav v podkroví nastane, chyba je v skladbe strešného plášťa a v malých hrúbkach tepelných izolácií. Je fakt, že šikmá strecha je jedným z najkritickejších miest domu z hľadiska tepelných únikov. Preto by sa strešný plášť mal tepelno-technicky posúdiť s ohľadom na obe časové obdobia, teda zimu i leto. Toto sa však vo väčšine realizácií nerobí a ak podceníme aj stavebnú náročnosť detailov inštalácie tepelnej izolácie medzi a pod krokvami, máme prakticky neriešiteľný problém!
U južných a západných orientácií striech sa v popoludňajších hodinách teplo dostáva do podkrovných priestorov zo všetkých strán strešného plášťa (nielen cez nezatienené strešné okná), pretože nedostatočná hrúbka tepelnej izolácie už v nej naakumulované teplo prepúšťa do podkrovia!
Pokus vyvetrať podkrovie od vnikajúceho tepla zo strešného plášťa otvorením strešných okien ešte zhorší tepelné pomery! Je to zapríčinené tým, že cez spodnú časť otvoreného strešného okna teplo zo strešnej krytiny doslova „tečie“ do vnútra podkrovia. Použitie klimatizácií síce rieši konštruktérsku chybu, avšak stojí nás nemalé finančné prostriedky na kúpu klimatizácie a jej prevádzku.

Najčastejšie chyby

1. Chybná stavbárska rutina realizácie prác
Obvykle sa práce pri tepelnom izolovaní podkrovia realizujú tak, že tepelná izolácia sa vloží na celú výšku krokvy (14 – 16 cm hrubej), na túto sa položí poistná hydroizolačná fólia, žiaľ, niekedy aj difúzne uzavretá, čo má za následok skoro žiadne odvetrávanie vlhkosti z tepelnej izolácie, a to, hlavne v zime znižuje jej tepelnoizolačnú účinnosť.
Odvetrávacia vzduchová medzera nad tepelnou izoláciou sa vytvorí pribitou 4 – 5 cm hrubou „kontralatou“ na vrchnej časti každej krokvy (takto sa zároveň fixuje už spomínaná poistná hydroizolačná fólia). Na tieto „kontralaty“ sa krížom pripevnia laty 5 x 4 cm nesúce krytinu. V hrebeni sa každý meter (resp. meter aj pol) položí odvetrávací kus strešnej krytiny. „Rutinne“ sa ukladanie odvetrávacích kusov nemá robiť, pretože 1 ks „otvorčeku“ 5 x 5 cm na plochu strechy od žľabu po hrebeň určite nedokáže vyvetrať naakumulované množstvo teplého vzduchu spod krytiny!

2. Chybná stavbárska rutina realizácie tepelnoizolačných prác
Druhým „svojpomocným“ riešením je, že sa 2 – 3 cm od hornej hrany krokvy pribijú klince, natiahne sa cez ne „pavučina“ viazacieho drôtu a pod túto pavučinu sa vsunie tepelná izolácia nešpecifikovanej objemovej hmotnosti – je to chybná rutina, nakoľko nemáme záruku dobrej tepelnotechnickej vlastnosti v zime, ale chýba aj posúdenie prehrievania strešného plášťa v lete. Na vrchu krokvy je kontralatou pribitá poistná hydroizolačná fólia, táto sa teplom roztiahne, vytvorí previs, fólia sa prilepí na pavučinu a tepelnú izoláciu, a tak odvetranie tejto veľmi úzkej medzery (tesne nad tepelnou izoláciou) je problematické, lebo dotykom fólie a izolácie vlhkosť obsiahnutá vo vzduchu skondenzuje do tepelnej izolácie. „Rutina“ oboch metód nefunguje, pretože nedokáže vyvetrať naakumulované množstvo teplého vzduchu spod krytiny!

Aj z interiéru sa tepelné izolácie ukladajú chybne
Obdobne „rutinne“ sa položí aj druhá vrstva tepelnej izolácie z interiérovej strany. Použije sa krížne latovanie z lát hrubých 5 – 6 cm, ktoré sa pribijú na spodok krokvy. Hrúbka druhej vrstvy tepelnej izolácie je max. 5 – 6 cm. Potom nasleduje parozábrana či parobrzda.
Je to hydroizolačná fólia, ktorej úlohou je zamedziť prieniku vodných pár a vlhkého vzduchu do vrstiev strešnej konštrukcie z priestoru pod tepelnou izoláciou. Pri umiestnení izolácie medzi krokvami musí byť parozábrana situovaná z interiérovej strany.
Keď už je táto inštalovaná (nesmie sa zabudnúť vzduchotesne prilepiť na bočné steny), táto fólia sa „zakryje“
12 mm sadrokartónom. Znova „rutinné“ riešenie, lebo sa „to“ tak robí!
Toto je zlý prístup k riešeniu strešného plášťa. Tepelná izolácia má hrúbku max. 20 – 22 cm. Je to málo! Podkrovia sa musia od 1.1.2016 zatepľovať po novom – tepelné izolácie musia mať až 40 cm hrúbku. Takže rutina je zlý spôsob.

Aký je správny postup?
Ťažká otázka, je však riešiteľná. Udržanie optimálnej kvality vzduchu v tomto obytnom priestore, atď... sú vlastnosti, ktoré od dobrej strešnej konštrukcie očakávame, avšak „rutinným“ prístupom k riešeniu strešného plášťa sa nie vždy dopracujeme k spokojnosti. Vlastnosti, ako je dobrá akumulácia tepla, teda aj vysoká tepelnoizolačná schopnosť použitej hrúbky izolantu, aby sme vzácne teplo v zime nestrácali a v lete neprepustili teplo do podkrovia, musí vybrať a správnu hrúbku vypočítať projektant. Projektant musí navrhnúť aj schopnosť vyvetrať náhodne vniknutú vlhkosť do konštrukcie strešného plášťa.
Projektant vám pomôže aj v prípade výberu osvetlenia tohto priestoru. Aj tu môže byť niekoľko „problémov“.
Verte, bez projektanta výstavbu podkrovia laickým prístupom nezvládnete.

Pri riešení problematiky letného prehrievania ide hlavne o čas, ktorým bránime tomu, aby sa akumulujúce sa teplo nedokázalo presunúť do interiéru. Pokiaľ máme takú skladbu strešného plášťa, že dokáže akumulovať teplotu počas celého dňa až do večera (vysoká tepelná zotrvačnosť), keď sa vonkajšia teplota zníži a následne môže nastať proces ochladzovania krytiny a podkrytinových vrstiev, vtedy je konštrukcia strešného plášťa navrhnutá správne!
Stavebné detaily uchytenia izolácií, parozábran, poistných hydroizolácií, ale aj taká „drobnosť“, ako sú vrabce či holuby, ktoré sa s obľubou usadia v podstreší, áno, aj na toto všetko musíte myslieť veľmi včas a dopredu. Strecha sa buduje vo výške. Na jej realizáciu je potrebné lešenie a ak práce vykonáte chybne, opraviť sa síce dajú, ale bude to stáť veľmi veľa finančných prostriedkov. Podkrovný byt síce vybudujete z vnútra stavby, keď však je „vrch stavby sfušovaný“, nedocielite očakávaný efekt.

Dobre navrhnutá strecha má mať dostatočne dlhú životnosť, a preto pri jej riešení musíme brať do úvahy enormné zaťaženie, ktorému je počas svojej funkčnosti vystavená (30 až 40 rokov), a opravovať strechu každý rok – to asi nechcete. Musíte si uvedomiť, aké veľké množstvo zrážok musí strešný plášť za roky svojej životnosti odviesť, evidujete veľké teplotné rozdiely v zime a v lete? Zaregistrovali ste zaťaženie vetrom, atď?
Treba si tiež uvedomiť, že dobrú strechu robia najmä správne vyhotovené detaily. Dnes už dostaneme kúpiť kompletné strešné systémy, ktoré tvoria rôzne druhy krytín, klampiarske prvky, strešné okná aj s oplechovaním, oplechovanie komína či dokonca aj kompletné vrstvy izolácie vrátane fólií. Pri výbere sa vždy obráťme na odborníkov a nerozhodujme sa podľa ceny. V tomto prípade skutočne neplatí, čím lacnejšie, tým lepšie.
Skôr, ako budete s projektantom riešiť atmosféru obytných podkroví, rozprávajte sa o dokonalom konštrukčnom návrhu „vrstiev“ nad podkrovnými obytnými miestnosťami. Vytvoríte si tak predpoklad na dlhé roky užívania podkrovia bez nečakaných „stretnutí“ s poruchami.

Podkrovie a svetlo
Bývanie si nemožno predstaviť bez priameho prirodzeného osvetlenia. Norma definujúca kvalitné obytné podmienky a vzhľadom na hygienické požiadavky predpisuje, aká minimálna časť podlahy musí byť osvetlená priamym slnečným svetlom a ako dlho počas dňa. Norma hovorí, že plocha okien v obytných miestnostiach musí byť minimálne 1/10 pôdorysnej plochy miestnosti. „Pustiť“ svetlo do podkrovia možno viacerými spôsobmi – strešnými oknami, vikiermi, zasklením štítových stien, svetlovodmi, strešnými lodžiami... Ktorý spôsob si zvolíte?

Tradičné alebo moderné tvary vikierov dokážu oživiť každú šikmú strechu. Slúžia nielen na osadenie okien a presvetlenie podkrovného priestoru, ale zároveň môžu „nadvihnúť“ šikmú časť podhľadu v interiéri, a tým zväčšiť využiteľnosť podlahovej plochy. Samotný tvar okna nemusí kopírovať tvar vikiera. Práve naopak.
Veľmi zaujímavo pôsobia okná s oblúkom v hranatom „manzardovom“ tvare vikiera. Na umiestnenie vikiera má vplyv svetlá výška podkrovnej miestnosti, výška parapetu a veľkosť okna. Presklená plocha by mala tvoriť minimálne 1/10 plochy podlahy. Potrebné presvetlenie teda určuje aj počet vikierov. Výhodou vikiera je jednoduchšia údržba a zaručený vizuálny kontakt s exteriérom. Toto riešenie je však finančne náročnejšie.
Okrem okien môžeme priviesť dostatok svetla do podkrovia cez zasklené steny na strešných balkónoch, lodžiách či terasách. (O strešných balkónoch píšeme v inom príspevku tohto časopisu.)

O výhodách strešných okien
Svetelné podmienky podkrovných priestorov so strešnými oknami v šikmej rovine strechy sú lepšie ako presvetlenie priestorov oknami v zvislej stene vikierov či svetlíkov.
Prirodzené denné svetlo pomáha vytvárať a umocňovať dojem priestrannosti, vzdušnosti, ľahkosti. Pre zdravie človeka a dizajn interiéru je dôležitá nielen intenzita osvetlenia, ale aj zachovanie farebného spektra šíriaceho sa osvetlenia. Norma síce definuje minimálnu požiadavku, avšak norma nehovorí, že svetla nesmie byť viac. Skôr sa diskutuje o množstve a početnosti tohto veľmi potrebného stavebného prvku z pohľadu strát energie a z pohľadu kvality montáže v týchto priestoroch. Pravdu povediac aj tento energetický prístup je extrém.
Majte na pamäti, že nie je nič dôležitejšie, ako vidieť obytný priestor v reálnych farbách v dobrej zrakovej ostrosti. Preto sa do podkrovia zabudovávajú väčšie zostavy strešných okien, ako predpisuje norma. Jednak sa získa viac svetla, ale získava sa aj zaujímavá architektúra pre zaujímavý interiér.
Tam, kde nie je možné priviesť priame denné svetlo cez „okno“, výrobcovia svetlovodov ponúkajú riešenia. Denné svetlo sa pomocou opticky tvarovanej svetelnej gule v strešnej rovine prenesie pomocou odrazu a lomu svetla na povrchu vysokolešteného tubusu svetlovodu do konkrétneho priestoru.

Nevýhoda jedného strešného okna je, že poskytuje len obmedzený výhľad a najčastejšie hore do neba a nie do okolitého prostredia. Toto sa dnes dá riešiť zostavami strešných okien, ktoré sú zapustené aj do úrovne podmuroviek a sú fixné, neotvárateľné z dôvodu bezpečnosti. Ilustračné obrázky tohto príspevku vás určite zaujmú – ide o veľmi kvalitne zrealizované podkrovia, kde je dostatok svetla, a ukazujú aj možnosti interiérovej tvorby v týchto priestoroch. Na energie sa však predajcu opýtajte.
Kvalita strešných okien a svetlovodov dnes už dosahuje vyššiu tepelnoizolačnú kvalitu. Zabudovávajú sa bezpečnostné izolačné trojsklá, montujú sa tepelnoizolačné obvodové rámy do strešných rovín, aby sa tepelné straty eliminovali na minimum. Pri použití strešných okien je treba riešiť veľkosť presklenia s mierou, lebo nadmerná svetelnosť z množstva okien v strešnej rovine môže vytvárať počas letných mesiacov tepelnú nepohodu, a tak špičkoví výrobcovia strešných okien štandardne riešia a ponúkajú letné tienenia proti prehrievaniu intenzívnym slnečným svitom.

Naše odporúčania sú jednoznačné – zakúpte si len certifikované okná s certifikovanými montážnymi prvkami. Predídete tak problémom s poruchami hydroizolácie a poruchami pri tepelno-technických vlastnostiach.

Bolo toto „veľa“
Asi si pri čítaní tohto príspevku myslíte, že prečo je taký dlhý, a zdá sa vám aj veľmi odborný. Máte pravdu, avšak veľmi veľa vašich dotazov „ako“ vyriešiť takú či onakú poruchu podkrovného bývania nás presvedčilo, že musíme spracovať komplexný materiál vysvetľujúci „skoro“ všetko o výstavbe romantického podkrovného bývania. Vieme, že sme neriešili kúpeľne, kúrenie, vodu, kanalizáciu, nábytok... Museli by sme vydať knihu, lebo v podkroví je špecifických problémov veľa. Snáď sa nám podarilo dať aspoň tieto základné informácie do zrozumiteľného konceptu, aby ste sa svojho dodávateľa prác a aj projektanta vedeli správne pýtať. Aj ilustračné obrázky sme zvolili zámerne s veľkými kombináciami skiel a strešných okien. Chceme, aby ste si vedeli predstaviť aj iné riešenia ako jedno strešné okno v izbe. Bývanie v podkroví je určite romantické, a preto tie inšpiratívne obrázky. Bývanie v podkroví je určite  plnohodnotné, ale len vtedy, keď vám v lete nie je príliš teplo a v zime zima.

MiRaBo
Snímky: Velux, ROTO, Fakro

Bývanie pre romantikov alebo ako vytvoríme podkrovie snov

Podkrovné priestory sa budujú v priestoroch, ktoré nám ponúka šikmá plocha striech. Tieto sklony sú pod rôznym uhlom, kde je nosným systémom krovová sústava. Táto nesie hydroizolačnú vrstvu – krytinu a pod ňou sa buduje spomínaný „romantický priestor“. Je to však naozaj tak? Získame romantický priestor a získame aj vysnívanú atmosféru?

Existujú určité predpoklady a zásady, ktoré vás k vytvoreniu bývania v podkroví snov dovedú. Zosumarizujeme ich teraz pre vás, ak ste aj vy romantická duša a túžite po takomto bývaní.

Podkrovné byty sa najčastejšie vytvárajú pri rekonštrukciách RD s dodatočným využitím podkrovia. Získa sa tak väčšia obytná plocha, ktorá môže tvoriť samostatný byt či len rozšírenie obytnej plochy prízemného bývania o jednu či dve izby. Pri správnom usporiadaní podkrovného priestoru sa získajú aj zaujímavé dispozičné usporiadania.
Úplne iný prístup sa k vytváraniu podkrovného bývania musí zvoliť pri novostavbách, kde sa dajú vopred určiť stavebno-konštrukčné riešenia a podkrovný byt môže byť plne funkčný a svojou dispozíciou môže ponúknuť originálne vnemy a pocity pre každodenný  život v podkroví.

Stavebno-konštrukčný prístup
Dispozičné riešenia „druhej úrovne“ rodinných domov, teda dispozície podkrovných bytov, sa dajú riešiť ako plne zastavané alebo ako čiastočne otvorené, teda – galériové.
Plne zastavané plochy podkrovia sa dajú charakterizovať ako „druhý“ samostatne fungujúci byt. Pri konštrukcii čiastočne otvorených dispozícií sa ponechá časť stropu otvorená. Vytvára sa tak priestorovo otvorená časť dispozície, ktorá sa označuje ako galéria. Galéria v podkrovnom byte vznikne tak, že podlaha horného podlažia nie je po celej ploche totožná s plochou spodného podlažia. Je čiastočne skrátená, zostáva otvorená, ako pri balkóne a poskytuje priehľad do dolnej časti bytu. V časti otvorenia sa musí vždy vybudovať bezpečné zábradlie, tak ako sa to realizuje u schodísk či balkónov. Takéto riešenia zároveň veľmi komfortne riešia komunikáciu do podkrovia – schody. Galéria dodáva obom úrovniam interiéru vzdušnosť, veľkoleposť priestoru, pri použití ušľachtilých materiálov pôsobí reprezentačne.

Galéria môže mať funkciu iba ako komunikácia – chodba alebo v prípade dostatku plochy jej možno priradiť aj iné funkcie. Ako otvorený priestor môže slúžiť napríklad pre hry detí, avšak pri práci v dolnom podlaží budete rušení hlukom zo spojených častí horného a dolného bytu. V každom prípade takto vytvorený interiér s galériou bude pôsobiť efektne a atraktívne, pretože otvorená časť obytného priestoru až do strechy je priehľadná aj zo spodného bývania a aj z druhej úrovne – podkrovia sa vie získať zaujímavý pohľad „dole“. Nesmiete však zabúdať na svetlo ako denné tak aj umelé vo večerných hodinách. Musí ho byť dostatok a nesmie oslepovať.

Úskalia dispozícií „uzavretých“ podkroví
Dispozícia úplne zastavaných podkrovných podlaží sa musí podriadiť funkcii jednotlivých priestorov, ktoré v podkroví vytvárame. Toto platí hlavne pri kúpeľniach a WC, kde je potrebné zosúladiť stúpačky kanalizácie a vody s bytom pod podkrovným bývaním.
Druhou dispozičnou plochou, ktorej je potrebné venovať veľkú pozornosť, je schodište. Môže byť vo vnútri dispozície alebo sa rieši ako vonkajšia prístavba. (Podrobne si ho rozoberieme v inej časti tohto príspevku.) Teraz sa budeme viac venovať obytným priestorom – izbám v podkroví.

Pri návrhu dispozície obytných izieb si treba dávať pozor, aby pri stenách po obvode strechy nevznikli stiesnené (malé) miestnosti s nízkou výškou obvodovej steny a šikminami, ktoré vytvárajú krokvy konštrukcie krovu. Minimálny plošný rozmer jednej izby je podľa STN 8 m2. Minimálna výška obytného priestoru v podkroví je 230 cm. Táto sa však veľmi ťažko dodržuje pri rekonštrukciách.
Ďalším veľkým nedostatkom, ktorý sa opakuje snáď u každého novo budovaného podkrovia, je malá podchodná výška pri obvodových múroch, na ktorých „leží“ pomúrnica krovu (nesie celú konštrukciu krovu strechy). Je to nedostatok, ktorý sme už pomenovali v úvode. Mal by sa zmeniť zaužívaný stavebno-konštrukčný princíp výstavby podkrovných – obývacích priestorov. Obvodové murivá sa realizujú (obvykle) tak, že sa na „hrubej“ železobetónovej doske stropu vymurujú 3 rady z tehloblokov či iných murovacích tvaroviek, čo je výška cca 75 cm. Potom sa vytvorí 20 cm železobetónový veniec, do ktorého sa kovovými skrutkami ukotví
25 cm hrubá pomúrnica. Spolu je to 120 cm. V tejto výške začína šikmina strešnej roviny, ktorú tvoria krokvy stúpajúce k hrebeňu strechy a majú uhol stúpania asi 45 – 55°. Až vo vzdialenosti 1,5 m od tejto obvodovej steny dosahuje výška krokvy nad podlahou cca 160 cm, čo je pre vyššieho človeka stále málo na to, aby vedel prejsť v tomto priestore vystretý! Tento princíp výstavby tak zmenšuje plnohodnotnú pôdorysnú dispozíciu podkrovia.
Plnohodnotná úžitková plocha podkrovia je teda až o 1/3 menšia ako u spodných podlaží. Ak do tejto nevyužitej plochy uložíme nábytkové skrinky, priestor síce zariadime, ale vždy to bude menejhodnotný obytný priestor.

Ako vidíte, šikmé steny predsa len ukrajujú potrebné centimetre z obytnej plochy viac, ako sa na prvý pohľad zdá, hoci zošikmené stropy tvoria časť zaujímavej, originálnej atmosféry takéhoto bývania. S tým treba rátať a prispôsobiť priestoru nábytok, aby aj tento znížený priestor plnil funkciu bývania. Aj na toto by sme mali pamätať pri výstavbe podkrovných obytných priestorov. Riešením by bolo, aby projektanti navrhovali výšku obvodových murív pri zobytnených podkroviach min. 150 cm (5 radov murovacích tvaroviek) + veniec a krokva a nie, ako je to teraz, keď navrhnú 100 – 120 cm a 15 cm im z tejto výšky „zoberie“ konštrukcia podlahy a ďalších 15 cm konštrukčná výška pre zateplenie zasahujúce do interiéru!!!.

Schodište – výtvarný prvok?
Nutným prvkom týchto dispozičných riešení bývania v podkroví je schodište – priestor, ktorý spája obe výškové úrovne novo vytváraného priestorovo otvoreného obydlia. Často sa hovorí, že schodište je „výtvarný“ prvok týchto otvorených obytných priestorov. Musíme kriticky konštatovať, že pod týmto „vzletným“ slovným spojením sa potláča prvotná funkcia schodíšť, ktorou je komfortná a bezpečná komunikačná trasa na prekonanie výšky až 3 m (u novostavieb, pri starších domoch aj viac!) medzi poschodiami.

Dnešný trend je výstavba kruhových tzv. vretenových schodísk s priemerom 900 mm, teda malým polomerom zakrivenia na vnútornej strane schodov, keď je pri osi vretena stupeň široký max.
15 cm. Takéto vretená majú väčšie stúpania, výška schodov je cca 185 mm, a to už nie je pohodlné pre pohyb hore schodmi, hlavne však pri pohybe dole. Áno, šperkom je takéto schodište pri pohľade na krásne vypracované nosné vreteno či elegantné vzdušné, skoro ničím nenesené stupne a zábradlie. Skúste však vyniesť po takomto schodišti komodu dlhú 1,5 či 2 m! Okamžite je po „šperku“. A čo potom, keď budete mať 60 či 70 rokov a vaše spálne budú na poschodí?

Naša rada je – radšej obetujte viac priestoru na vytvorenie kruhového – krivočiareho schodišťa s minimálnym polomerom 900 mm. Vtedy je nášľapná plocha schodu široká 260 mm. Najpohodlnejšie sú však priamočiare, aj keď v priestore zalomené schodiskové ramená. Pri tomto riešení sú stupne pohodlne vysoké 15 cm a široké min.
26 cm, kde sa pohodlne „zmestí“ celé chodidlo. Takže radšej uprednostniť funkciu pred „výtvarným“ dielom. (Niekoľko typov schodísk vám predstavujeme v ďalšom článku.)

Obytné podkrovie a tepelné izolácie
Atypická pôdorysná dispozícia a skosený tvar stien, v ktorom sú vidieť trámy strešnej konštrukcie, dokáže vytvoriť v podkrovnom byte veľmi zaujímavú atmosféru.
Aj v tomto priestore  sa však musia posudzovať prevádzkové náklady, a teda sa musíme pozerať aj na spôsob vykúrenia tohto priestoru.

Samotná stavba podkrovia sa musí správne navrhnúť a aj stavebne zrealizovať. Ak teda idete rekonštruovať strešný plášť a bude sa pod ním vytvárať bývanie alebo budete existujúci priestor prestavovať na obývané podkrovie, musíte splniť dôležitú podmienku vyplývajúcu zo Stavebného zákona. Hoci nezmeníte vzhľad strechy, meníte účel využitia podkrovného priestoru, a tak ide o rekonštrukciu väčšieho rozsahu, na ktorú sa vzťahuje povinnosť mať projekt pre stavebné povolenie. Pri novostavbe je predpoklad, že tento „podstrešný“ priestor už projektant zakreslil do dokumentácie a v stavebnom povolení je tento fakt písomne zachytený. Projekt však musí vyriešiť veľmi dôležitú skladbu strešného plášťa. Vrchná vrstva strechy musí byť vode nepriepustná a spodná časť – zo strany interiéru zasa musí zabezpečiť výborné tepelnoizolačné schopnosti.

V lete horúco alebo zima v zime?
Áno, aj takýto stav môže nastať. Ak máme podkrovie nedostatočne tepelne izolované, vzniká v zime pocit chladu a v lete počas horúcich letných mesiacov, keď sa slniečko oprie svojimi intenzívnymi lúčmi do plochy strechy, zasa potreba klimatizovať tieto priestory. Je to zapríčinené prenosom tepla z prehriatej krytiny. Konštrukcia vrchného strešného plášťa sa dopoludnia zohreje na vysoké teploty, hlavne vtedy, ak použijeme čierny farebný odtieň krytiny. Tenká vrstva tepelného izolantu (16 cm) teda nezabráni prenosu tepla z krytiny do obytného priestoru.

Ak takýto stav v podkroví nastane, chyba je v skladbe strešného plášťa a v malých hrúbkach tepelných izolácií. Je fakt, že šikmá strecha je jedným z najkritickejších miest domu z hľadiska tepelných únikov. Preto by sa strešný plášť mal tepelno-technicky posúdiť s ohľadom na obe časové obdobia, teda zimu i leto. Toto sa však vo väčšine realizácií nerobí a ak podceníme aj stavebnú náročnosť detailov inštalácie tepelnej izolácie medzi a pod krokvami, máme prakticky neriešiteľný problém!
U južných a západných orientácií striech sa v popoludňajších hodinách teplo dostáva do podkrovných priestorov zo všetkých strán strešného plášťa (nielen cez nezatienené strešné okná), pretože nedostatočná hrúbka tepelnej izolácie už v nej naakumulované teplo prepúšťa do podkrovia!
Pokus vyvetrať podkrovie od vnikajúceho tepla zo strešného plášťa otvorením strešných okien ešte zhorší tepelné pomery! Je to zapríčinené tým, že cez spodnú časť otvoreného strešného okna teplo zo strešnej krytiny doslova „tečie“ do vnútra podkrovia. Použitie klimatizácií síce rieši konštruktérsku chybu, avšak stojí nás nemalé finančné prostriedky na kúpu klimatizácie a jej prevádzku.

Najčastejšie chyby

1. Chybná stavbárska rutina realizácie prác
Obvykle sa práce pri tepelnom izolovaní podkrovia realizujú tak, že tepelná izolácia sa vloží na celú výšku krokvy (14 – 16 cm hrubej), na túto sa položí poistná hydroizolačná fólia, žiaľ, niekedy aj difúzne uzavretá, čo má za následok skoro žiadne odvetrávanie vlhkosti z tepelnej izolácie, a to, hlavne v zime znižuje jej tepelnoizolačnú účinnosť.
Odvetrávacia vzduchová medzera nad tepelnou izoláciou sa vytvorí pribitou 4 – 5 cm hrubou „kontralatou“ na vrchnej časti každej krokvy (takto sa zároveň fixuje už spomínaná poistná hydroizolačná fólia). Na tieto „kontralaty“ sa krížom pripevnia laty 5 x 4 cm nesúce krytinu. V hrebeni sa každý meter (resp. meter aj pol) položí odvetrávací kus strešnej krytiny. „Rutinne“ sa ukladanie odvetrávacích kusov nemá robiť, pretože 1 ks „otvorčeku“ 5 x 5 cm na plochu strechy od žľabu po hrebeň určite nedokáže vyvetrať naakumulované množstvo teplého vzduchu spod krytiny!

2. Chybná stavbárska rutina realizácie tepelnoizolačných prác
Druhým „svojpomocným“ riešením je, že sa 2 – 3 cm od hornej hrany krokvy pribijú klince, natiahne sa cez ne „pavučina“ viazacieho drôtu a pod túto pavučinu sa vsunie tepelná izolácia nešpecifikovanej objemovej hmotnosti – je to chybná rutina, nakoľko nemáme záruku dobrej tepelnotechnickej vlastnosti v zime, ale chýba aj posúdenie prehrievania strešného plášťa v lete. Na vrchu krokvy je kontralatou pribitá poistná hydroizolačná fólia, táto sa teplom roztiahne, vytvorí previs, fólia sa prilepí na pavučinu a tepelnú izoláciu, a tak odvetranie tejto veľmi úzkej medzery (tesne nad tepelnou izoláciou) je problematické, lebo dotykom fólie a izolácie vlhkosť obsiahnutá vo vzduchu skondenzuje do tepelnej izolácie. „Rutina“ oboch metód nefunguje, pretože nedokáže vyvetrať naakumulované množstvo teplého vzduchu spod krytiny!

Aj z interiéru sa tepelné izolácie ukladajú chybne
Obdobne „rutinne“ sa položí aj druhá vrstva tepelnej izolácie z interiérovej strany. Použije sa krížne latovanie z lát hrubých 5 – 6 cm, ktoré sa pribijú na spodok krokvy. Hrúbka druhej vrstvy tepelnej izolácie je max. 5 – 6 cm. Potom nasleduje parozábrana či parobrzda.
Je to hydroizolačná fólia, ktorej úlohou je zamedziť prieniku vodných pár a vlhkého vzduchu do vrstiev strešnej konštrukcie z priestoru pod tepelnou izoláciou. Pri umiestnení izolácie medzi krokvami musí byť parozábrana situovaná z interiérovej strany.
Keď už je táto inštalovaná (nesmie sa zabudnúť vzduchotesne prilepiť na bočné steny), táto fólia sa „zakryje“
12 mm sadrokartónom. Znova „rutinné“ riešenie, lebo sa „to“ tak robí!
Toto je zlý prístup k riešeniu strešného plášťa. Tepelná izolácia má hrúbku max. 20 – 22 cm. Je to málo! Podkrovia sa musia od 1.1.2016 zatepľovať po novom – tepelné izolácie musia mať až 40 cm hrúbku. Takže rutina je zlý spôsob.

Aký je správny postup?
Ťažká otázka, je však riešiteľná. Udržanie optimálnej kvality vzduchu v tomto obytnom priestore, atď... sú vlastnosti, ktoré od dobrej strešnej konštrukcie očakávame, avšak „rutinným“ prístupom k riešeniu strešného plášťa sa nie vždy dopracujeme k spokojnosti. Vlastnosti, ako je dobrá akumulácia tepla, teda aj vysoká tepelnoizolačná schopnosť použitej hrúbky izolantu, aby sme vzácne teplo v zime nestrácali a v lete neprepustili teplo do podkrovia, musí vybrať a správnu hrúbku vypočítať projektant. Projektant musí navrhnúť aj schopnosť vyvetrať náhodne vniknutú vlhkosť do konštrukcie strešného plášťa.
Projektant vám pomôže aj v prípade výberu osvetlenia tohto priestoru. Aj tu môže byť niekoľko „problémov“.
Verte, bez projektanta výstavbu podkrovia laickým prístupom nezvládnete.

Pri riešení problematiky letného prehrievania ide hlavne o čas, ktorým bránime tomu, aby sa akumulujúce sa teplo nedokázalo presunúť do interiéru. Pokiaľ máme takú skladbu strešného plášťa, že dokáže akumulovať teplotu počas celého dňa až do večera (vysoká tepelná zotrvačnosť), keď sa vonkajšia teplota zníži a následne môže nastať proces ochladzovania krytiny a podkrytinových vrstiev, vtedy je konštrukcia strešného plášťa navrhnutá správne!
Stavebné detaily uchytenia izolácií, parozábran, poistných hydroizolácií, ale aj taká „drobnosť“, ako sú vrabce či holuby, ktoré sa s obľubou usadia v podstreší, áno, aj na toto všetko musíte myslieť veľmi včas a dopredu. Strecha sa buduje vo výške. Na jej realizáciu je potrebné lešenie a ak práce vykonáte chybne, opraviť sa síce dajú, ale bude to stáť veľmi veľa finančných prostriedkov. Podkrovný byt síce vybudujete z vnútra stavby, keď však je „vrch stavby sfušovaný“, nedocielite očakávaný efekt.

Dobre navrhnutá strecha má mať dostatočne dlhú životnosť, a preto pri jej riešení musíme brať do úvahy enormné zaťaženie, ktorému je počas svojej funkčnosti vystavená (30 až 40 rokov), a opravovať strechu každý rok – to asi nechcete. Musíte si uvedomiť, aké veľké množstvo zrážok musí strešný plášť za roky svojej životnosti odviesť, evidujete veľké teplotné rozdiely v zime a v lete? Zaregistrovali ste zaťaženie vetrom, atď?
Treba si tiež uvedomiť, že dobrú strechu robia najmä správne vyhotovené detaily. Dnes už dostaneme kúpiť kompletné strešné systémy, ktoré tvoria rôzne druhy krytín, klampiarske prvky, strešné okná aj s oplechovaním, oplechovanie komína či dokonca aj kompletné vrstvy izolácie vrátane fólií. Pri výbere sa vždy obráťme na odborníkov a nerozhodujme sa podľa ceny. V tomto prípade skutočne neplatí, čím lacnejšie, tým lepšie.
Skôr, ako budete s projektantom riešiť atmosféru obytných podkroví, rozprávajte sa o dokonalom konštrukčnom návrhu „vrstiev“ nad podkrovnými obytnými miestnosťami. Vytvoríte si tak predpoklad na dlhé roky užívania podkrovia bez nečakaných „stretnutí“ s poruchami.

Podkrovie a svetlo
Bývanie si nemožno predstaviť bez priameho prirodzeného osvetlenia. Norma definujúca kvalitné obytné podmienky a vzhľadom na hygienické požiadavky predpisuje, aká minimálna časť podlahy musí byť osvetlená priamym slnečným svetlom a ako dlho počas dňa. Norma hovorí, že plocha okien v obytných miestnostiach musí byť minimálne 1/10 pôdorysnej plochy miestnosti. „Pustiť“ svetlo do podkrovia možno viacerými spôsobmi – strešnými oknami, vikiermi, zasklením štítových stien, svetlovodmi, strešnými lodžiami... Ktorý spôsob si zvolíte?

Tradičné alebo moderné tvary vikierov dokážu oživiť každú šikmú strechu. Slúžia nielen na osadenie okien a presvetlenie podkrovného priestoru, ale zároveň môžu „nadvihnúť“ šikmú časť podhľadu v interiéri, a tým zväčšiť využiteľnosť podlahovej plochy. Samotný tvar okna nemusí kopírovať tvar vikiera. Práve naopak.
Veľmi zaujímavo pôsobia okná s oblúkom v hranatom „manzardovom“ tvare vikiera. Na umiestnenie vikiera má vplyv svetlá výška podkrovnej miestnosti, výška parapetu a veľkosť okna. Presklená plocha by mala tvoriť minimálne 1/10 plochy podlahy. Potrebné presvetlenie teda určuje aj počet vikierov. Výhodou vikiera je jednoduchšia údržba a zaručený vizuálny kontakt s exteriérom. Toto riešenie je však finančne náročnejšie.
Okrem okien môžeme priviesť dostatok svetla do podkrovia cez zasklené steny na strešných balkónoch, lodžiách či terasách. (O strešných balkónoch píšeme v inom príspevku tohto časopisu.)

O výhodách strešných okien
Svetelné podmienky podkrovných priestorov so strešnými oknami v šikmej rovine strechy sú lepšie ako presvetlenie priestorov oknami v zvislej stene vikierov či svetlíkov.
Prirodzené denné svetlo pomáha vytvárať a umocňovať dojem priestrannosti, vzdušnosti, ľahkosti. Pre zdravie človeka a dizajn interiéru je dôležitá nielen intenzita osvetlenia, ale aj zachovanie farebného spektra šíriaceho sa osvetlenia. Norma síce definuje minimálnu požiadavku, avšak norma nehovorí, že svetla nesmie byť viac. Skôr sa diskutuje o množstve a početnosti tohto veľmi potrebného stavebného prvku z pohľadu strát energie a z pohľadu kvality montáže v týchto priestoroch. Pravdu povediac aj tento energetický prístup je extrém.
Majte na pamäti, že nie je nič dôležitejšie, ako vidieť obytný priestor v reálnych farbách v dobrej zrakovej ostrosti. Preto sa do podkrovia zabudovávajú väčšie zostavy strešných okien, ako predpisuje norma. Jednak sa získa viac svetla, ale získava sa aj zaujímavá architektúra pre zaujímavý interiér.
Tam, kde nie je možné priviesť priame denné svetlo cez „okno“, výrobcovia svetlovodov ponúkajú riešenia. Denné svetlo sa pomocou opticky tvarovanej svetelnej gule v strešnej rovine prenesie pomocou odrazu a lomu svetla na povrchu vysokolešteného tubusu svetlovodu do konkrétneho priestoru.

Nevýhoda jedného strešného okna je, že poskytuje len obmedzený výhľad a najčastejšie hore do neba a nie do okolitého prostredia. Toto sa dnes dá riešiť zostavami strešných okien, ktoré sú zapustené aj do úrovne podmuroviek a sú fixné, neotvárateľné z dôvodu bezpečnosti. Ilustračné obrázky tohto príspevku vás určite zaujmú – ide o veľmi kvalitne zrealizované podkrovia, kde je dostatok svetla, a ukazujú aj možnosti interiérovej tvorby v týchto priestoroch. Na energie sa však predajcu opýtajte.
Kvalita strešných okien a svetlovodov dnes už dosahuje vyššiu tepelnoizolačnú kvalitu. Zabudovávajú sa bezpečnostné izolačné trojsklá, montujú sa tepelnoizolačné obvodové rámy do strešných rovín, aby sa tepelné straty eliminovali na minimum. Pri použití strešných okien je treba riešiť veľkosť presklenia s mierou, lebo nadmerná svetelnosť z množstva okien v strešnej rovine môže vytvárať počas letných mesiacov tepelnú nepohodu, a tak špičkoví výrobcovia strešných okien štandardne riešia a ponúkajú letné tienenia proti prehrievaniu intenzívnym slnečným svitom.

Naše odporúčania sú jednoznačné – zakúpte si len certifikované okná s certifikovanými montážnymi prvkami. Predídete tak problémom s poruchami hydroizolácie a poruchami pri tepelno-technických vlastnostiach.

Bolo toto „veľa“
Asi si pri čítaní tohto príspevku myslíte, že prečo je taký dlhý, a zdá sa vám aj veľmi odborný. Máte pravdu, avšak veľmi veľa vašich dotazov „ako“ vyriešiť takú či onakú poruchu podkrovného bývania nás presvedčilo, že musíme spracovať komplexný materiál vysvetľujúci „skoro“ všetko o výstavbe romantického podkrovného bývania. Vieme, že sme neriešili kúpeľne, kúrenie, vodu, kanalizáciu, nábytok... Museli by sme vydať knihu, lebo v podkroví je špecifických problémov veľa. Snáď sa nám podarilo dať aspoň tieto základné informácie do zrozumiteľného konceptu, aby ste sa svojho dodávateľa prác a aj projektanta vedeli správne pýtať. Aj ilustračné obrázky sme zvolili zámerne s veľkými kombináciami skiel a strešných okien. Chceme, aby ste si vedeli predstaviť aj iné riešenia ako jedno strešné okno v izbe. Bývanie v podkroví je určite romantické, a preto tie inšpiratívne obrázky. Bývanie v podkroví je určite  plnohodnotné, ale len vtedy, keď vám v lete nie je príliš teplo a v zime zima.

MiRaBo
Snímky: Velux, ROTO, Fakro

Bývanie pre romantikov alebo ako vytvoríme podkrovie snov

Podkrovné priestory sa budujú v priestoroch, ktoré nám ponúka šikmá plocha striech. Tieto sklony sú pod rôznym uhlom, kde je nosným systémom krovová sústava. Táto nesie hydroizolačnú vrstvu – krytinu a pod ňou sa buduje spomínaný „romantický priestor“. Je to však naozaj tak? Získame romantický priestor a získame aj vysnívanú atmosféru?

Existujú určité predpoklady a zásady, ktoré vás k vytvoreniu bývania v podkroví snov dovedú. Zosumarizujeme ich teraz pre vás, ak ste aj vy romantická duša a túžite po takomto bývaní.

Podkrovné byty sa najčastejšie vytvárajú pri rekonštrukciách RD s dodatočným využitím podkrovia. Získa sa tak väčšia obytná plocha, ktorá môže tvoriť samostatný byt či len rozšírenie obytnej plochy prízemného bývania o jednu či dve izby. Pri správnom usporiadaní podkrovného priestoru sa získajú aj zaujímavé dispozičné usporiadania.
Úplne iný prístup sa k vytváraniu podkrovného bývania musí zvoliť pri novostavbách, kde sa dajú vopred určiť stavebno-konštrukčné riešenia a podkrovný byt môže byť plne funkčný a svojou dispozíciou môže ponúknuť originálne vnemy a pocity pre každodenný  život v podkroví.

Stavebno-konštrukčný prístup
Dispozičné riešenia „druhej úrovne“ rodinných domov, teda dispozície podkrovných bytov, sa dajú riešiť ako plne zastavané alebo ako čiastočne otvorené, teda – galériové.
Plne zastavané plochy podkrovia sa dajú charakterizovať ako „druhý“ samostatne fungujúci byt. Pri konštrukcii čiastočne otvorených dispozícií sa ponechá časť stropu otvorená. Vytvára sa tak priestorovo otvorená časť dispozície, ktorá sa označuje ako galéria. Galéria v podkrovnom byte vznikne tak, že podlaha horného podlažia nie je po celej ploche totožná s plochou spodného podlažia. Je čiastočne skrátená, zostáva otvorená, ako pri balkóne a poskytuje priehľad do dolnej časti bytu. V časti otvorenia sa musí vždy vybudovať bezpečné zábradlie, tak ako sa to realizuje u schodísk či balkónov. Takéto riešenia zároveň veľmi komfortne riešia komunikáciu do podkrovia – schody. Galéria dodáva obom úrovniam interiéru vzdušnosť, veľkoleposť priestoru, pri použití ušľachtilých materiálov pôsobí reprezentačne.

Galéria môže mať funkciu iba ako komunikácia – chodba alebo v prípade dostatku plochy jej možno priradiť aj iné funkcie. Ako otvorený priestor môže slúžiť napríklad pre hry detí, avšak pri práci v dolnom podlaží budete rušení hlukom zo spojených častí horného a dolného bytu. V každom prípade takto vytvorený interiér s galériou bude pôsobiť efektne a atraktívne, pretože otvorená časť obytného priestoru až do strechy je priehľadná aj zo spodného bývania a aj z druhej úrovne – podkrovia sa vie získať zaujímavý pohľad „dole“. Nesmiete však zabúdať na svetlo ako denné tak aj umelé vo večerných hodinách. Musí ho byť dostatok a nesmie oslepovať.

Úskalia dispozícií „uzavretých“ podkroví
Dispozícia úplne zastavaných podkrovných podlaží sa musí podriadiť funkcii jednotlivých priestorov, ktoré v podkroví vytvárame. Toto platí hlavne pri kúpeľniach a WC, kde je potrebné zosúladiť stúpačky kanalizácie a vody s bytom pod podkrovným bývaním.
Druhou dispozičnou plochou, ktorej je potrebné venovať veľkú pozornosť, je schodište. Môže byť vo vnútri dispozície alebo sa rieši ako vonkajšia prístavba. (Podrobne si ho rozoberieme v inej časti tohto príspevku.) Teraz sa budeme viac venovať obytným priestorom – izbám v podkroví.

Pri návrhu dispozície obytných izieb si treba dávať pozor, aby pri stenách po obvode strechy nevznikli stiesnené (malé) miestnosti s nízkou výškou obvodovej steny a šikminami, ktoré vytvárajú krokvy konštrukcie krovu. Minimálny plošný rozmer jednej izby je podľa STN 8 m2. Minimálna výška obytného priestoru v podkroví je 230 cm. Táto sa však veľmi ťažko dodržuje pri rekonštrukciách.
Ďalším veľkým nedostatkom, ktorý sa opakuje snáď u každého novo budovaného podkrovia, je malá podchodná výška pri obvodových múroch, na ktorých „leží“ pomúrnica krovu (nesie celú konštrukciu krovu strechy). Je to nedostatok, ktorý sme už pomenovali v úvode. Mal by sa zmeniť zaužívaný stavebno-konštrukčný princíp výstavby podkrovných – obývacích priestorov. Obvodové murivá sa realizujú (obvykle) tak, že sa na „hrubej“ železobetónovej doske stropu vymurujú 3 rady z tehloblokov či iných murovacích tvaroviek, čo je výška cca 75 cm. Potom sa vytvorí 20 cm železobetónový veniec, do ktorého sa kovovými skrutkami ukotví
25 cm hrubá pomúrnica. Spolu je to 120 cm. V tejto výške začína šikmina strešnej roviny, ktorú tvoria krokvy stúpajúce k hrebeňu strechy a majú uhol stúpania asi 45 – 55°. Až vo vzdialenosti 1,5 m od tejto obvodovej steny dosahuje výška krokvy nad podlahou cca 160 cm, čo je pre vyššieho človeka stále málo na to, aby vedel prejsť v tomto priestore vystretý! Tento princíp výstavby tak zmenšuje plnohodnotnú pôdorysnú dispozíciu podkrovia.
Plnohodnotná úžitková plocha podkrovia je teda až o 1/3 menšia ako u spodných podlaží. Ak do tejto nevyužitej plochy uložíme nábytkové skrinky, priestor síce zariadime, ale vždy to bude menejhodnotný obytný priestor.

Ako vidíte, šikmé steny predsa len ukrajujú potrebné centimetre z obytnej plochy viac, ako sa na prvý pohľad zdá, hoci zošikmené stropy tvoria časť zaujímavej, originálnej atmosféry takéhoto bývania. S tým treba rátať a prispôsobiť priestoru nábytok, aby aj tento znížený priestor plnil funkciu bývania. Aj na toto by sme mali pamätať pri výstavbe podkrovných obytných priestorov. Riešením by bolo, aby projektanti navrhovali výšku obvodových murív pri zobytnených podkroviach min. 150 cm (5 radov murovacích tvaroviek) + veniec a krokva a nie, ako je to teraz, keď navrhnú 100 – 120 cm a 15 cm im z tejto výšky „zoberie“ konštrukcia podlahy a ďalších 15 cm konštrukčná výška pre zateplenie zasahujúce do interiéru!!!.

Schodište – výtvarný prvok?
Nutným prvkom týchto dispozičných riešení bývania v podkroví je schodište – priestor, ktorý spája obe výškové úrovne novo vytváraného priestorovo otvoreného obydlia. Často sa hovorí, že schodište je „výtvarný“ prvok týchto otvorených obytných priestorov. Musíme kriticky konštatovať, že pod týmto „vzletným“ slovným spojením sa potláča prvotná funkcia schodíšť, ktorou je komfortná a bezpečná komunikačná trasa na prekonanie výšky až 3 m (u novostavieb, pri starších domoch aj viac!) medzi poschodiami.

Dnešný trend je výstavba kruhových tzv. vretenových schodísk s priemerom 900 mm, teda malým polomerom zakrivenia na vnútornej strane schodov, keď je pri osi vretena stupeň široký max.
15 cm. Takéto vretená majú väčšie stúpania, výška schodov je cca 185 mm, a to už nie je pohodlné pre pohyb hore schodmi, hlavne však pri pohybe dole. Áno, šperkom je takéto schodište pri pohľade na krásne vypracované nosné vreteno či elegantné vzdušné, skoro ničím nenesené stupne a zábradlie. Skúste však vyniesť po takomto schodišti komodu dlhú 1,5 či 2 m! Okamžite je po „šperku“. A čo potom, keď budete mať 60 či 70 rokov a vaše spálne budú na poschodí?

Naša rada je – radšej obetujte viac priestoru na vytvorenie kruhového – krivočiareho schodišťa s minimálnym polomerom 900 mm. Vtedy je nášľapná plocha schodu široká 260 mm. Najpohodlnejšie sú však priamočiare, aj keď v priestore zalomené schodiskové ramená. Pri tomto riešení sú stupne pohodlne vysoké 15 cm a široké min.
26 cm, kde sa pohodlne „zmestí“ celé chodidlo. Takže radšej uprednostniť funkciu pred „výtvarným“ dielom. (Niekoľko typov schodísk vám predstavujeme v ďalšom článku.)

Obytné podkrovie a tepelné izolácie
Atypická pôdorysná dispozícia a skosený tvar stien, v ktorom sú vidieť trámy strešnej konštrukcie, dokáže vytvoriť v podkrovnom byte veľmi zaujímavú atmosféru.
Aj v tomto priestore  sa však musia posudzovať prevádzkové náklady, a teda sa musíme pozerať aj na spôsob vykúrenia tohto priestoru.

Samotná stavba podkrovia sa musí správne navrhnúť a aj stavebne zrealizovať. Ak teda idete rekonštruovať strešný plášť a bude sa pod ním vytvárať bývanie alebo budete existujúci priestor prestavovať na obývané podkrovie, musíte splniť dôležitú podmienku vyplývajúcu zo Stavebného zákona. Hoci nezmeníte vzhľad strechy, meníte účel využitia podkrovného priestoru, a tak ide o rekonštrukciu väčšieho rozsahu, na ktorú sa vzťahuje povinnosť mať projekt pre stavebné povolenie. Pri novostavbe je predpoklad, že tento „podstrešný“ priestor už projektant zakreslil do dokumentácie a v stavebnom povolení je tento fakt písomne zachytený. Projekt však musí vyriešiť veľmi dôležitú skladbu strešného plášťa. Vrchná vrstva strechy musí byť vode nepriepustná a spodná časť – zo strany interiéru zasa musí zabezpečiť výborné tepelnoizolačné schopnosti.

V lete horúco alebo zima v zime?
Áno, aj takýto stav môže nastať. Ak máme podkrovie nedostatočne tepelne izolované, vzniká v zime pocit chladu a v lete počas horúcich letných mesiacov, keď sa slniečko oprie svojimi intenzívnymi lúčmi do plochy strechy, zasa potreba klimatizovať tieto priestory. Je to zapríčinené prenosom tepla z prehriatej krytiny. Konštrukcia vrchného strešného plášťa sa dopoludnia zohreje na vysoké teploty, hlavne vtedy, ak použijeme čierny farebný odtieň krytiny. Tenká vrstva tepelného izolantu (16 cm) teda nezabráni prenosu tepla z krytiny do obytného priestoru.

Ak takýto stav v podkroví nastane, chyba je v skladbe strešného plášťa a v malých hrúbkach tepelných izolácií. Je fakt, že šikmá strecha je jedným z najkritickejších miest domu z hľadiska tepelných únikov. Preto by sa strešný plášť mal tepelno-technicky posúdiť s ohľadom na obe časové obdobia, teda zimu i leto. Toto sa však vo väčšine realizácií nerobí a ak podceníme aj stavebnú náročnosť detailov inštalácie tepelnej izolácie medzi a pod krokvami, máme prakticky neriešiteľný problém!
U južných a západných orientácií striech sa v popoludňajších hodinách teplo dostáva do podkrovných priestorov zo všetkých strán strešného plášťa (nielen cez nezatienené strešné okná), pretože nedostatočná hrúbka tepelnej izolácie už v nej naakumulované teplo prepúšťa do podkrovia!
Pokus vyvetrať podkrovie od vnikajúceho tepla zo strešného plášťa otvorením strešných okien ešte zhorší tepelné pomery! Je to zapríčinené tým, že cez spodnú časť otvoreného strešného okna teplo zo strešnej krytiny doslova „tečie“ do vnútra podkrovia. Použitie klimatizácií síce rieši konštruktérsku chybu, avšak stojí nás nemalé finančné prostriedky na kúpu klimatizácie a jej prevádzku.

Najčastejšie chyby

1. Chybná stavbárska rutina realizácie prác
Obvykle sa práce pri tepelnom izolovaní podkrovia realizujú tak, že tepelná izolácia sa vloží na celú výšku krokvy (14 – 16 cm hrubej), na túto sa položí poistná hydroizolačná fólia, žiaľ, niekedy aj difúzne uzavretá, čo má za následok skoro žiadne odvetrávanie vlhkosti z tepelnej izolácie, a to, hlavne v zime znižuje jej tepelnoizolačnú účinnosť.
Odvetrávacia vzduchová medzera nad tepelnou izoláciou sa vytvorí pribitou 4 – 5 cm hrubou „kontralatou“ na vrchnej časti každej krokvy (takto sa zároveň fixuje už spomínaná poistná hydroizolačná fólia). Na tieto „kontralaty“ sa krížom pripevnia laty 5 x 4 cm nesúce krytinu. V hrebeni sa každý meter (resp. meter aj pol) položí odvetrávací kus strešnej krytiny. „Rutinne“ sa ukladanie odvetrávacích kusov nemá robiť, pretože 1 ks „otvorčeku“ 5 x 5 cm na plochu strechy od žľabu po hrebeň určite nedokáže vyvetrať naakumulované množstvo teplého vzduchu spod krytiny!

2. Chybná stavbárska rutina realizácie tepelnoizolačných prác
Druhým „svojpomocným“ riešením je, že sa 2 – 3 cm od hornej hrany krokvy pribijú klince, natiahne sa cez ne „pavučina“ viazacieho drôtu a pod túto pavučinu sa vsunie tepelná izolácia nešpecifikovanej objemovej hmotnosti – je to chybná rutina, nakoľko nemáme záruku dobrej tepelnotechnickej vlastnosti v zime, ale chýba aj posúdenie prehrievania strešného plášťa v lete. Na vrchu krokvy je kontralatou pribitá poistná hydroizolačná fólia, táto sa teplom roztiahne, vytvorí previs, fólia sa prilepí na pavučinu a tepelnú izoláciu, a tak odvetranie tejto veľmi úzkej medzery (tesne nad tepelnou izoláciou) je problematické, lebo dotykom fólie a izolácie vlhkosť obsiahnutá vo vzduchu skondenzuje do tepelnej izolácie. „Rutina“ oboch metód nefunguje, pretože nedokáže vyvetrať naakumulované množstvo teplého vzduchu spod krytiny!

Aj z interiéru sa tepelné izolácie ukladajú chybne
Obdobne „rutinne“ sa položí aj druhá vrstva tepelnej izolácie z interiérovej strany. Použije sa krížne latovanie z lát hrubých 5 – 6 cm, ktoré sa pribijú na spodok krokvy. Hrúbka druhej vrstvy tepelnej izolácie je max. 5 – 6 cm. Potom nasleduje parozábrana či parobrzda.
Je to hydroizolačná fólia, ktorej úlohou je zamedziť prieniku vodných pár a vlhkého vzduchu do vrstiev strešnej konštrukcie z priestoru pod tepelnou izoláciou. Pri umiestnení izolácie medzi krokvami musí byť parozábrana situovaná z interiérovej strany.
Keď už je táto inštalovaná (nesmie sa zabudnúť vzduchotesne prilepiť na bočné steny), táto fólia sa „zakryje“
12 mm sadrokartónom. Znova „rutinné“ riešenie, lebo sa „to“ tak robí!
Toto je zlý prístup k riešeniu strešného plášťa. Tepelná izolácia má hrúbku max. 20 – 22 cm. Je to málo! Podkrovia sa musia od 1.1.2016 zatepľovať po novom – tepelné izolácie musia mať až 40 cm hrúbku. Takže rutina je zlý spôsob.

Aký je správny postup?
Ťažká otázka, je však riešiteľná. Udržanie optimálnej kvality vzduchu v tomto obytnom priestore, atď... sú vlastnosti, ktoré od dobrej strešnej konštrukcie očakávame, avšak „rutinným“ prístupom k riešeniu strešného plášťa sa nie vždy dopracujeme k spokojnosti. Vlastnosti, ako je dobrá akumulácia tepla, teda aj vysoká tepelnoizolačná schopnosť použitej hrúbky izolantu, aby sme vzácne teplo v zime nestrácali a v lete neprepustili teplo do podkrovia, musí vybrať a správnu hrúbku vypočítať projektant. Projektant musí navrhnúť aj schopnosť vyvetrať náhodne vniknutú vlhkosť do konštrukcie strešného plášťa.
Projektant vám pomôže aj v prípade výberu osvetlenia tohto priestoru. Aj tu môže byť niekoľko „problémov“.
Verte, bez projektanta výstavbu podkrovia laickým prístupom nezvládnete.

Pri riešení problematiky letného prehrievania ide hlavne o čas, ktorým bránime tomu, aby sa akumulujúce sa teplo nedokázalo presunúť do interiéru. Pokiaľ máme takú skladbu strešného plášťa, že dokáže akumulovať teplotu počas celého dňa až do večera (vysoká tepelná zotrvačnosť), keď sa vonkajšia teplota zníži a následne môže nastať proces ochladzovania krytiny a podkrytinových vrstiev, vtedy je konštrukcia strešného plášťa navrhnutá správne!
Stavebné detaily uchytenia izolácií, parozábran, poistných hydroizolácií, ale aj taká „drobnosť“, ako sú vrabce či holuby, ktoré sa s obľubou usadia v podstreší, áno, aj na toto všetko musíte myslieť veľmi včas a dopredu. Strecha sa buduje vo výške. Na jej realizáciu je potrebné lešenie a ak práce vykonáte chybne, opraviť sa síce dajú, ale bude to stáť veľmi veľa finančných prostriedkov. Podkrovný byt síce vybudujete z vnútra stavby, keď však je „vrch stavby sfušovaný“, nedocielite očakávaný efekt.

Dobre navrhnutá strecha má mať dostatočne dlhú životnosť, a preto pri jej riešení musíme brať do úvahy enormné zaťaženie, ktorému je počas svojej funkčnosti vystavená (30 až 40 rokov), a opravovať strechu každý rok – to asi nechcete. Musíte si uvedomiť, aké veľké množstvo zrážok musí strešný plášť za roky svojej životnosti odviesť, evidujete veľké teplotné rozdiely v zime a v lete? Zaregistrovali ste zaťaženie vetrom, atď?
Treba si tiež uvedomiť, že dobrú strechu robia najmä správne vyhotovené detaily. Dnes už dostaneme kúpiť kompletné strešné systémy, ktoré tvoria rôzne druhy krytín, klampiarske prvky, strešné okná aj s oplechovaním, oplechovanie komína či dokonca aj kompletné vrstvy izolácie vrátane fólií. Pri výbere sa vždy obráťme na odborníkov a nerozhodujme sa podľa ceny. V tomto prípade skutočne neplatí, čím lacnejšie, tým lepšie.
Skôr, ako budete s projektantom riešiť atmosféru obytných podkroví, rozprávajte sa o dokonalom konštrukčnom návrhu „vrstiev“ nad podkrovnými obytnými miestnosťami. Vytvoríte si tak predpoklad na dlhé roky užívania podkrovia bez nečakaných „stretnutí“ s poruchami.

Podkrovie a svetlo
Bývanie si nemožno predstaviť bez priameho prirodzeného osvetlenia. Norma definujúca kvalitné obytné podmienky a vzhľadom na hygienické požiadavky predpisuje, aká minimálna časť podlahy musí byť osvetlená priamym slnečným svetlom a ako dlho počas dňa. Norma hovorí, že plocha okien v obytných miestnostiach musí byť minimálne 1/10 pôdorysnej plochy miestnosti. „Pustiť“ svetlo do podkrovia možno viacerými spôsobmi – strešnými oknami, vikiermi, zasklením štítových stien, svetlovodmi, strešnými lodžiami... Ktorý spôsob si zvolíte?

Tradičné alebo moderné tvary vikierov dokážu oživiť každú šikmú strechu. Slúžia nielen na osadenie okien a presvetlenie podkrovného priestoru, ale zároveň môžu „nadvihnúť“ šikmú časť podhľadu v interiéri, a tým zväčšiť využiteľnosť podlahovej plochy. Samotný tvar okna nemusí kopírovať tvar vikiera. Práve naopak.
Veľmi zaujímavo pôsobia okná s oblúkom v hranatom „manzardovom“ tvare vikiera. Na umiestnenie vikiera má vplyv svetlá výška podkrovnej miestnosti, výška parapetu a veľkosť okna. Presklená plocha by mala tvoriť minimálne 1/10 plochy podlahy. Potrebné presvetlenie teda určuje aj počet vikierov. Výhodou vikiera je jednoduchšia údržba a zaručený vizuálny kontakt s exteriérom. Toto riešenie je však finančne náročnejšie.
Okrem okien môžeme priviesť dostatok svetla do podkrovia cez zasklené steny na strešných balkónoch, lodžiách či terasách. (O strešných balkónoch píšeme v inom príspevku tohto časopisu.)

O výhodách strešných okien
Svetelné podmienky podkrovných priestorov so strešnými oknami v šikmej rovine strechy sú lepšie ako presvetlenie priestorov oknami v zvislej stene vikierov či svetlíkov.
Prirodzené denné svetlo pomáha vytvárať a umocňovať dojem priestrannosti, vzdušnosti, ľahkosti. Pre zdravie človeka a dizajn interiéru je dôležitá nielen intenzita osvetlenia, ale aj zachovanie farebného spektra šíriaceho sa osvetlenia. Norma síce definuje minimálnu požiadavku, avšak norma nehovorí, že svetla nesmie byť viac. Skôr sa diskutuje o množstve a početnosti tohto veľmi potrebného stavebného prvku z pohľadu strát energie a z pohľadu kvality montáže v týchto priestoroch. Pravdu povediac aj tento energetický prístup je extrém.
Majte na pamäti, že nie je nič dôležitejšie, ako vidieť obytný priestor v reálnych farbách v dobrej zrakovej ostrosti. Preto sa do podkrovia zabudovávajú väčšie zostavy strešných okien, ako predpisuje norma. Jednak sa získa viac svetla, ale získava sa aj zaujímavá architektúra pre zaujímavý interiér.
Tam, kde nie je možné priviesť priame denné svetlo cez „okno“, výrobcovia svetlovodov ponúkajú riešenia. Denné svetlo sa pomocou opticky tvarovanej svetelnej gule v strešnej rovine prenesie pomocou odrazu a lomu svetla na povrchu vysokolešteného tubusu svetlovodu do konkrétneho priestoru.

Nevýhoda jedného strešného okna je, že poskytuje len obmedzený výhľad a najčastejšie hore do neba a nie do okolitého prostredia. Toto sa dnes dá riešiť zostavami strešných okien, ktoré sú zapustené aj do úrovne podmuroviek a sú fixné, neotvárateľné z dôvodu bezpečnosti. Ilustračné obrázky tohto príspevku vás určite zaujmú – ide o veľmi kvalitne zrealizované podkrovia, kde je dostatok svetla, a ukazujú aj možnosti interiérovej tvorby v týchto priestoroch. Na energie sa však predajcu opýtajte.
Kvalita strešných okien a svetlovodov dnes už dosahuje vyššiu tepelnoizolačnú kvalitu. Zabudovávajú sa bezpečnostné izolačné trojsklá, montujú sa tepelnoizolačné obvodové rámy do strešných rovín, aby sa tepelné straty eliminovali na minimum. Pri použití strešných okien je treba riešiť veľkosť presklenia s mierou, lebo nadmerná svetelnosť z množstva okien v strešnej rovine môže vytvárať počas letných mesiacov tepelnú nepohodu, a tak špičkoví výrobcovia strešných okien štandardne riešia a ponúkajú letné tienenia proti prehrievaniu intenzívnym slnečným svitom.

Naše odporúčania sú jednoznačné – zakúpte si len certifikované okná s certifikovanými montážnymi prvkami. Predídete tak problémom s poruchami hydroizolácie a poruchami pri tepelno-technických vlastnostiach.

Bolo toto „veľa“
Asi si pri čítaní tohto príspevku myslíte, že prečo je taký dlhý, a zdá sa vám aj veľmi odborný. Máte pravdu, avšak veľmi veľa vašich dotazov „ako“ vyriešiť takú či onakú poruchu podkrovného bývania nás presvedčilo, že musíme spracovať komplexný materiál vysvetľujúci „skoro“ všetko o výstavbe romantického podkrovného bývania. Vieme, že sme neriešili kúpeľne, kúrenie, vodu, kanalizáciu, nábytok... Museli by sme vydať knihu, lebo v podkroví je špecifických problémov veľa. Snáď sa nám podarilo dať aspoň tieto základné informácie do zrozumiteľného konceptu, aby ste sa svojho dodávateľa prác a aj projektanta vedeli správne pýtať. Aj ilustračné obrázky sme zvolili zámerne s veľkými kombináciami skiel a strešných okien. Chceme, aby ste si vedeli predstaviť aj iné riešenia ako jedno strešné okno v izbe. Bývanie v podkroví je určite romantické, a preto tie inšpiratívne obrázky. Bývanie v podkroví je určite  plnohodnotné, ale len vtedy, keď vám v lete nie je príliš teplo a v zime zima.

MiRaBo
Snímky: Velux, ROTO, Fakro

Pohľady z vtáčej perspektívy?

Strešný balkón, strešná terasa – to sú riešenia pre netradičné, avšak veľmi originálne podkrovné priestory určené na bývanie, v ktorých budú žiť romantické duše.

Atraktivitu podkrovia pre bývanie rozširujú a ponúkajú novodobé kombinácie rôznych typov strešných okien usporiadaných do rôznych zostáv. Jedna z noviniek, ktorá si už našla svoju klientelu, je aj riešenie „strešného balkónu“ vytvoreného zo zostavy dvoch strešných okien. „Strešné terasy“ majú tiež konštrukčný princíp totožný so strešným balkónom, len ich musíte inštalovať viac vedľa seba a získate tak väčšiu plochu, aby ste na svet pod vami pozerali z „vtáčej“ perspektívy. Originálna atmosféra, romantické výhľady a atraktívny interiér podkrovia, ktorý takto vznikne, sú však nezmerateľné, a preto sa niet čo diviť stúpajúcej obľube takýchto riešení podkrovných priestorov.

Strešné okno alebo balkón sú síce drahšie ako „obyčajné“ okná, avšak ojedinelosť tohto architektonického riešenia – neopakovateľnosť interiéru s možnosťou vystúpiť do priestoru strechy je hodná vyšších investícii. O to viac, ak nemusíte zložitým spôsobom riešiť stavebné detaily a vymýšľať niečo, čo už je vymyslené a aj funkčne overené.

Ako „to“ funguje?
Pri otvorenej polohe sa horná časť strešného okna otvára klasicky okolo horného pántu do horizontálnej polohy. Spodná časť von výklopného – samostatného strešného okna sa vysúva do kolmej polohy okolo pántu v úrovni podlahy. Obe otvorené časti strešných okien tak vytvoria zaujímavý prvok balkóna či až východ na strešnú terasu. Pri zatvorenej polohe tvoria obe okná „klasickú“ celkovú zostavu „strešných“ okien.
Otváranie horného dielu balkónového okna je spodnou kľučkou, pričom sa v zatvorenej polohe obe okná vzájomne fixujú. Spodný diel  okna – balkónu sa otvára dvojicou kľučiek po stranách okna. Pri otváraní – vysúvaní sa okna do zvislej polohy, zároveň sa vysúva aj bočné bezpečnostné zábradlie, ktoré po zaistení bezpečnostných poistiek, vytvorí priestor pre bezpečné státie.

Stavebná príprava
Inštalovanie strešného balkónu či terasy sa dá zrealizovať v prípade striech so sklonom 35° – 53°. Stavebnou prípravou je „nevymurovanie“ zvislého parapetného muriva v mieste budúceho balkóna či terasy. Musí sa realizovať aj tesárska úprava – prerušenie pomúrnice v mieste otvoru pre spodné – výklopné okno a jej obojstranné ukotvenie do železobetónového venca stužujúceho parapetné murivo podkrovia. Kotvenie pomúrnic sa však pri stavbe domu realizuje vždy, a tak sa musia „pridať“ iba dve kovové kotvy. Jedinou podmienkou tohto komfortného riešenia je, že budúci majiteľ podkrovia sa v dostatočnom časovom predstihu rozhodne, akým oknám tvoriacich balkón či strešnú terasu dá prednosť, aby sa už vo fáze tvorby krovu – inštalácie rozponov (roztečí) krokiev a prípadných tesárskych výmen vytvorili technické predpoklady pre takéto originálne strešné prvky.
Už spomínané rozpony krokiev môžu byť pri vzdialenosti vnútorných bočných hrán max. 94 cm. Celková dĺžka celej zostavy v strešnej rovine je 252 cm. Strešné okná tvoriace tieto zostavy sú vybavené energeticky úspornými a bezpečnostnými dvojsklami s útlmom šírenia zvuku až 35 dB.
Mierne zložitejšia je stavebná príprava pre strešnú terasu. Pri tvorbe strešnej terasy musíte stavebne doriešiť upevnenie podlahy pred plášťom strechy a vytvorenie bezpečnostného zábradlia. Východ na terasu vám vytvorí štandardná zostava strešného balkónu. Strešné balkóny sa však dajú kombinovať aj do zostáv z viacerých kusov vedľa seba, čím vytvoria naozaj zaujímavé architektonické riešenie podkrovného priestoru.

Jednoduchá predpripravená montáž
Samotná montáž zostavy oboch okien balkónu do strešnej roviny je u serióznych a overených výrobcov riešená pomocou zateplenej sady, ktorá zaisťuje dokonalé napojenie okna do jednotlivých vrstiev strešného plášťa. Z vnútornej strany je bočné lemovanie vcelku. Takýto komplet pozostáva z galvanizovanej ocele a extrudovaného polystyrénu pre zateplenie okna a taktiež z hydroizolačného goliera a žliabkov pre odvedenie dažďovej vody z okolia lemovania okna v strešnej rovine pre všetky typy škridiel (či už vlnité alebo rovinné). Farebnosť lemovania môže byť v medi, v titanzinku či farebnom hliníku tak, aby harmonizovala s farbou krytiny.

Originálna atmosféra, romantické výhľady „z vtáčej perspektívy“ a atraktívny interiér podkrovia sú nemerateľné. Ak ste duša romantická a aj odvážna, určite sa oplatí zaujímať sa o tieto progresívne trendy výstavby podkrovného bývania.

MiRaBo
Snímky: ROTO a VELUX

Pohľady z vtáčej perspektívy?

Strešný balkón, strešná terasa – to sú riešenia pre netradičné, avšak veľmi originálne podkrovné priestory určené na bývanie, v ktorých budú žiť romantické duše.

Atraktivitu podkrovia pre bývanie rozširujú a ponúkajú novodobé kombinácie rôznych typov strešných okien usporiadaných do rôznych zostáv. Jedna z noviniek, ktorá si už našla svoju klientelu, je aj riešenie „strešného balkónu“ vytvoreného zo zostavy dvoch strešných okien. „Strešné terasy“ majú tiež konštrukčný princíp totožný so strešným balkónom, len ich musíte inštalovať viac vedľa seba a získate tak väčšiu plochu, aby ste na svet pod vami pozerali z „vtáčej“ perspektívy. Originálna atmosféra, romantické výhľady a atraktívny interiér podkrovia, ktorý takto vznikne, sú však nezmerateľné, a preto sa niet čo diviť stúpajúcej obľube takýchto riešení podkrovných priestorov.

Strešné okno alebo balkón sú síce drahšie ako „obyčajné“ okná, avšak ojedinelosť tohto architektonického riešenia – neopakovateľnosť interiéru s možnosťou vystúpiť do priestoru strechy je hodná vyšších investícii. O to viac, ak nemusíte zložitým spôsobom riešiť stavebné detaily a vymýšľať niečo, čo už je vymyslené a aj funkčne overené.

Ako „to“ funguje?
Pri otvorenej polohe sa horná časť strešného okna otvára klasicky okolo horného pántu do horizontálnej polohy. Spodná časť von výklopného – samostatného strešného okna sa vysúva do kolmej polohy okolo pántu v úrovni podlahy. Obe otvorené časti strešných okien tak vytvoria zaujímavý prvok balkóna či až východ na strešnú terasu. Pri zatvorenej polohe tvoria obe okná „klasickú“ celkovú zostavu „strešných“ okien.
Otváranie horného dielu balkónového okna je spodnou kľučkou, pričom sa v zatvorenej polohe obe okná vzájomne fixujú. Spodný diel  okna – balkónu sa otvára dvojicou kľučiek po stranách okna. Pri otváraní – vysúvaní sa okna do zvislej polohy, zároveň sa vysúva aj bočné bezpečnostné zábradlie, ktoré po zaistení bezpečnostných poistiek, vytvorí priestor pre bezpečné státie.

Stavebná príprava
Inštalovanie strešného balkónu či terasy sa dá zrealizovať v prípade striech so sklonom 35° – 53°. Stavebnou prípravou je „nevymurovanie“ zvislého parapetného muriva v mieste budúceho balkóna či terasy. Musí sa realizovať aj tesárska úprava – prerušenie pomúrnice v mieste otvoru pre spodné – výklopné okno a jej obojstranné ukotvenie do železobetónového venca stužujúceho parapetné murivo podkrovia. Kotvenie pomúrnic sa však pri stavbe domu realizuje vždy, a tak sa musia „pridať“ iba dve kovové kotvy. Jedinou podmienkou tohto komfortného riešenia je, že budúci majiteľ podkrovia sa v dostatočnom časovom predstihu rozhodne, akým oknám tvoriacich balkón či strešnú terasu dá prednosť, aby sa už vo fáze tvorby krovu – inštalácie rozponov (roztečí) krokiev a prípadných tesárskych výmen vytvorili technické predpoklady pre takéto originálne strešné prvky.
Už spomínané rozpony krokiev môžu byť pri vzdialenosti vnútorných bočných hrán max. 94 cm. Celková dĺžka celej zostavy v strešnej rovine je 252 cm. Strešné okná tvoriace tieto zostavy sú vybavené energeticky úspornými a bezpečnostnými dvojsklami s útlmom šírenia zvuku až 35 dB.
Mierne zložitejšia je stavebná príprava pre strešnú terasu. Pri tvorbe strešnej terasy musíte stavebne doriešiť upevnenie podlahy pred plášťom strechy a vytvorenie bezpečnostného zábradlia. Východ na terasu vám vytvorí štandardná zostava strešného balkónu. Strešné balkóny sa však dajú kombinovať aj do zostáv z viacerých kusov vedľa seba, čím vytvoria naozaj zaujímavé architektonické riešenie podkrovného priestoru.

Jednoduchá predpripravená montáž
Samotná montáž zostavy oboch okien balkónu do strešnej roviny je u serióznych a overených výrobcov riešená pomocou zateplenej sady, ktorá zaisťuje dokonalé napojenie okna do jednotlivých vrstiev strešného plášťa. Z vnútornej strany je bočné lemovanie vcelku. Takýto komplet pozostáva z galvanizovanej ocele a extrudovaného polystyrénu pre zateplenie okna a taktiež z hydroizolačného goliera a žliabkov pre odvedenie dažďovej vody z okolia lemovania okna v strešnej rovine pre všetky typy škridiel (či už vlnité alebo rovinné). Farebnosť lemovania môže byť v medi, v titanzinku či farebnom hliníku tak, aby harmonizovala s farbou krytiny.

Originálna atmosféra, romantické výhľady „z vtáčej perspektívy“ a atraktívny interiér podkrovia sú nemerateľné. Ak ste duša romantická a aj odvážna, určite sa oplatí zaujímať sa o tieto progresívne trendy výstavby podkrovného bývania.

MiRaBo
Snímky: ROTO a VELUX

Vymkli ste sa?
Pomôže vám poistenie

Zabuchli ste si už niekedy dvere do bytu alebo stratili od neho kľúče? Ako ste sa zachovali v situácii, keď ste prišli domov a zistili, že v kúpeľni strieka voda, chladnička s mrazničkou nefunguje a potraviny v nej sa pokazili? Alebo že vás vykradli, vytopil sused a máte poškodené zariadenie?

Vedeli ste, že na Slovensku sa denne vykradne v priemere 5 bytov? Nepríjemné situácie neustále ohrozujú náš majetok, a tak môžeme utrpieť veľké finančné straty v dôsledku nielen živelných udalostí, ale aj krádeží či vlámaní.

Najčastejšou príčinou poistných udalostí sú záplavy a povodne, hneď po nich nasledujú požiare, ktoré sú zároveň najničivejšie. Tvoria až tretinu zo všetkých vyplatených škôd.

Existuje však spôsob, ktorý vám pomôže zmierniť následky týchto udalostí a nie je pritom nutné, aby ste pri sebe mali finančnú rezervu. S dobre poisteným bývaním poisťovňa uhradí všetky škody.

ČSOB Poisťovňa poskytuje komplexné poistenie budovy, domácnosti a zodpovednosti za škodu Domos Kompakt, v rámci ktorého máte kryté všetky štandardné riziká a navyše, jeho automatickou súčasťou sú nonstop asistenčné služby. Pri havarijných situáciách či zabuchnutých dverách stačí kedykoľvek zavolať a pomoc dorazí.

Môžete si vybrať z dvoch rozsahov poistného krytia – základný Štandard a rozšírený Extra, ktorý zahŕňa väčší počet krytých rizík, rozšírené asistenčné služby, vyššie limity pri poistných udalostiach ako aj bonus 300 € vyplatených bez akéhokoľvek dokladovania, ak škoda presiahne 3 000 €.

Buďte zodpovední – poistením
Samotné poistenie zariadenia domácnosti často nestačí. Veľmi dôležité je mať poistenú aj budovu, pretože pri väčších škodách bývajú poškodené aj podlahy, omietky, okná, vstavané skrine, pri vlámaní zničené drahé bezpečnostné dvere.

Pred komplikovanými spormi o náhradu škody vás uchráni pripoistenie zodpovednosti za škodu, ktoré nachádza opodstatnenie napr. v prípade poškodenia majetku susedov, vytopenia spoločných priestorov a pod. Pripoistenie zodpovednosti za škodu pomôže napríklad i v situácii, keď váš pes pohryzie návštevu alebo vaše dieťa pri bicyklovaní oškrie zaparkované autá.

Viac informácií o možnostiach a rozsahoch krytia poistenia Domos Kompakt sa dozviete v ktorejkoľvek pobočke ČSOB Poisťovne, ČSOB Banky, na Infolinke 0850 111 303 alebo na www.csob.sk, prípadne u svojho finančného poradcu.

Podkrovné priestory

Pre podkrovné  priestory sú typické znížené stropy či rôzne šikminy, ktoré kopírujú tvar strechy. A vy sa neubránite otázkam: Ktoré schody najlepšie doladia váš interiér? Akú podobu bude mať zábradlie? Môžu dvere kopírovať šikminy vášho stropu? Kam umiestniť nábytok, aby ste neboli obmedzení v pohybe pri jeho používaní? ... Pozrite sa na niekoľko štýlových  riešení!

1. Prepojte podlažia domu štýlovým schodiskom
Schody sú spojovacím prvkom medzi jednotlivými podlažiami domu. Avšak skôr, než sa rozhodnete, ktoré schodisko doplní váš interiér, mali by ste si rozmyslieť, akú funkciu bude plniť. Práve tento faktor často rozhoduje ako o type schodiska, tak aj o jeho rozmeroch. „Vzhľadom na to, že podkrovné priestory nepoužívate tak často, môže do nich viesť aj rozmerovo malé schodisko, ktoré v interiéri pôsobí príjemne útulným dojmom,“ hovorí pán Petr Paksi, výkonný riaditeľ spoločnosti J.A.P. Slovakia. Ideálnym riešením sú schody točité, ktoré vám ušetria veľa miesta a navyše v dobre zvolenom dizajne vytvoria neopozeraný estetický výraz interiéru.

2. Nebojte sa oprieť o trendy antikorózne zábradlie
Hoci primárnym poslaním zábradlia je zabezpečiť bezpečnosť a spoľahlivú oporu pri pohybe po schodisku, môže sa zábradlie stať aj dizajnovým prvkom v interiéri, ktorý podčiarkne celkový vzhľad schodiska. Praktickú aj dizajnovú stránku spĺňa zábradlie z antikoru (nerezu), ktoré vás bude tešiť nielen vysoko módnym vzhľadom a odolnosťou, ale aj takmer bezstarostnou údržbou. „Variabilné antikorózne (nerezové) zábradlie je jednoduchým a rýchlym riešením s prvotriednym dizajnom. Hodí sa ako na rôzne tvary, tak aj na všetky typy schodísk – betónové i montované. Je teda vhodné ako na schodisko, ktoré vedie napríklad do podkrovných priestorov, tak aj na balustrády, francúzske okná alebo balkóny,“ hovorí pán Petr Paksi a dodáva: „Dôležitým faktom je aj to, že vyhovuje bezpečnostným požiadavkám stanoveným vyhláškou aj európskej stavebnej norme pre zábradlie.“

3. Schody sťahujte!
Nemáte v interiéri dostatok miesta na to, aby ste ho doplnili fixným schodiskom? Nevadí! Problém jednoducho vyriešite skladnými pôjdovými schodmi. Tie sú perfektným riešením v prípade, že podkrovné priestory nevyužívate každý deň, ale potrebujete, aby boli dobre dostupné. „Pri ich výbere si dajte záležať, aby vám neskôr slúžili naozaj tak, ako majú. Základom je pevná a stabilná konštrukcia pre pohodlný a bezpečný výstup. Preto je dobré vyberať schody v celkovom vyhotovení, u ktorých bude samozrejmosťou aj ich dlhá životnosť. Kovové schody navyše nepodliehajú deformáciám, ktoré by mohli spôsobiť teplotné alebo vlhkostné výkyvy na pôjde,“ radí Petr Paksi z J.A.P. Slovakia. Pôjdové schody môžete umiestniť dokonca aj do pasívnych a nízkoenergetických stavieb.

4. Skopírujte dverami šikmé stropy
Nie vždy sa vám pošťastí, že máte v podkrovných priestoroch dostatočný priestor pre štandardné umiestnenie zárubní a dverného krídla. Väčšinou sa nakoniec musíte uspokojiť s nejakou alternatívou, čo je dosť často zrezanie dverného krídla podľa tvaru stropu, teda do šikminy. Toto riešenie však už môže byť aj vysoko dizajnová záležitosť, a to vďaka skrytým zárubniam a dverám Master. „Pre tento typ dverí totiž nepredstavujú problém dokonca ani šikminy podkrovných priestorov, ktoré dvere MASTER svojím tvarom jednoducho skopírujú,“ hovorí pán Petr Paksi, výkonný riaditeľ spoločnosti J.A.P. Slovakia, ktorá je výrobcom uceleného radu dverí a zárubní. Aj v pôjdových priestoroch si teda môžete umiestniť dvere bez nadpražia, ktoré opticky zväčšujú priestor. „Vďaka tomu, že dvere možno zabudovať do zárubne bez nadpražia, môžu zaberať skutočne celý priestor od podlahy až k stropu, čo z nich robí neprehliadnuteľný interiérový prvok, a to aj v priestoroch so štandardne vysokým či zníženým stropom,“ dodáva pán Petr Paksi.

5. Ozdobte interiér nábytkom
V podkrovných miestnostiach sú najčastejšie umiestnené spálne, detské izby či kúpeľňa. Ide totiž o miestnosti, kde netrávite väčšinu svojho času, a preto vás toľko neobmedzuje zošikmený strop. Ten ale nelimituje iba váš pohyb po izbe, ale je dosť často dôvodom toho, že v izbe nie sú dekoratívne prvky, ktoré by vytvorili príjemnú a útulnú atmosféru. Avšak vďaka technológii Overface je tento problém už minulosťou. „Technológia digitálnej potlače Overface umožňuje potlačiť nábytkové plochy akýmkoľvek grafickým motívom alebo fotografiou, takže sa stanú dekoratívnym prvkom interiéru,“ vysvetľuje pán Martin Dusík, vedúci obchodného oddelenia spoločnosti Trachea, a.s., najväčšieho českého výrobcu nábytkových dvierok.

Teraz už vás pri zariaďovaní podkrovných priestorov nič neprekvapí. S radosťou ich premeňte na štýlové a moderné bývanie...

Príspevok bol pripravený v spolupráci so spoločnosťami
J.A.P. Slovakia, www.jap.sk a Trachea, www.trachea-dvierka.sk

Vnemy tvoria atmosféru

Vytvárate si jedinečný interiér? Túžite po dokonalosti, osobitosti a jedinečnosti? Vďaka sedačkám
D. M. Gugliermetta vaša kreativita nepocíti okovy obmedzenia.

Umelecké cítenie, fantázia snúbiaca sa s kreativitou a tvorivosťou pána D. M. Gugliermetta, autora dizajnu týchto krásnych sedačiek, sa nezaprie. Je to práca jedinečná, zvláštna, originálna a nevšedná, je pritom inšpirovaná životom. Jeho vkus a vnímanie je pretavené do každého jedného kusu sedačky, ozvláštňujúcej osobitosť interiéru, a ponúka jedinečné pohľady a vnímanie interiéru.
Realizácia každého kusu je originál. Sériová výroba v stovkách kusov sa nerealizuje. Tvar, materiál, ručné spracovanie a originalita sú zamerané aj na hľadanie hĺbky pôžitkov pri sedení v týchto „sedačkách“ – výtvarných dielach. Vnemy z pohľadu na ne, musia tvoriť atmosféru a tieto originálne „kúsky“ vám túto atmosféru doprajú.

Dizajnér, ale aj producent (talianska spoločnosť G-Experience), je plne stotožnený s myšlienkou, že nie je potrebné potešiť len oko, ale aj telo, ktorému tieto sedačky doprajú skutočný oddych a relax.
Základ sedačiek je tvorený tvarovanou polyuretánovou penou, ktorá je veľmi príjemná a tvarovo stála. Následná povrchová úprava poťahov, s využívaním materiálov z odevného priemyslu s ich jemnou štruktúrou, vytvorí jedinečné pocity. Látkové poťahy sú upravené tak, že ich neznehodnotí ani náhodne vyliate víno či iný nápoj. Poťahy sú snímateľné, a tak ich vyčistenie je bezproblémové.
Farebná škála ponúkaných modelov je nadštandardne široká a neexistuje žiadne obmedzenie pri kombinácii farebných riešení. V harmónii a v súznení s estetikou vyhotovení jednotlivých tvarových riešení bude používanie sedačiek každodenným pôžitkom. Riešenia a tvarovanie je také originálne, že v súčasnosti nemá konkurenciu.

Spoločnosť PatterRoom je výhradným dovozcom týchto originálnych sedačiek a v tomto krásnom jarnom období roka sa vám predstavuje aj „sedačkami – kartami“. Originálne kusy je možné vidieť aj vyskúšať
v reálnej podobe na výstavnej ploche na Kováčskej ulici v Košiciach.

info@exkluzivnesedacky.sk
Róbert Palonder:
0907 022 898
Lucia Knappova:
0949 408 392

Podkrovné priestory

Pre podkrovné  priestory sú typické znížené stropy či rôzne šikminy, ktoré kopírujú tvar strechy. A vy sa neubránite otázkam: Ktoré schody najlepšie doladia váš interiér? Akú podobu bude mať zábradlie? Môžu dvere kopírovať šikminy vášho stropu? Kam umiestniť nábytok, aby ste neboli obmedzení v pohybe pri jeho používaní? ... Pozrite sa na niekoľko štýlových  riešení!

1. Prepojte podlažia domu štýlovým schodiskom
Schody sú spojovacím prvkom medzi jednotlivými podlažiami domu. Avšak skôr, než sa rozhodnete, ktoré schodisko doplní váš interiér, mali by ste si rozmyslieť, akú funkciu bude plniť. Práve tento faktor často rozhoduje ako o type schodiska, tak aj o jeho rozmeroch. „Vzhľadom na to, že podkrovné priestory nepoužívate tak často, môže do nich viesť aj rozmerovo malé schodisko, ktoré v interiéri pôsobí príjemne útulným dojmom,“ hovorí pán Petr Paksi, výkonný riaditeľ spoločnosti J.A.P. Slovakia. Ideálnym riešením sú schody točité, ktoré vám ušetria veľa miesta a navyše v dobre zvolenom dizajne vytvoria neopozeraný estetický výraz interiéru.

2. Nebojte sa oprieť o trendy antikorózne zábradlie
Hoci primárnym poslaním zábradlia je zabezpečiť bezpečnosť a spoľahlivú oporu pri pohybe po schodisku, môže sa zábradlie stať aj dizajnovým prvkom v interiéri, ktorý podčiarkne celkový vzhľad schodiska. Praktickú aj dizajnovú stránku spĺňa zábradlie z antikoru (nerezu), ktoré vás bude tešiť nielen vysoko módnym vzhľadom a odolnosťou, ale aj takmer bezstarostnou údržbou. „Variabilné antikorózne (nerezové) zábradlie je jednoduchým a rýchlym riešením s prvotriednym dizajnom. Hodí sa ako na rôzne tvary, tak aj na všetky typy schodísk – betónové i montované. Je teda vhodné ako na schodisko, ktoré vedie napríklad do podkrovných priestorov, tak aj na balustrády, francúzske okná alebo balkóny,“ hovorí pán Petr Paksi a dodáva: „Dôležitým faktom je aj to, že vyhovuje bezpečnostným požiadavkám stanoveným vyhláškou aj európskej stavebnej norme pre zábradlie.“

3. Schody sťahujte!
Nemáte v interiéri dostatok miesta na to, aby ste ho doplnili fixným schodiskom? Nevadí! Problém jednoducho vyriešite skladnými pôjdovými schodmi. Tie sú perfektným riešením v prípade, že podkrovné priestory nevyužívate každý deň, ale potrebujete, aby boli dobre dostupné. „Pri ich výbere si dajte záležať, aby vám neskôr slúžili naozaj tak, ako majú. Základom je pevná a stabilná konštrukcia pre pohodlný a bezpečný výstup. Preto je dobré vyberať schody v celkovom vyhotovení, u ktorých bude samozrejmosťou aj ich dlhá životnosť. Kovové schody navyše nepodliehajú deformáciám, ktoré by mohli spôsobiť teplotné alebo vlhkostné výkyvy na pôjde,“ radí Petr Paksi z J.A.P. Slovakia. Pôjdové schody môžete umiestniť dokonca aj do pasívnych a nízkoenergetických stavieb.

4. Skopírujte dverami šikmé stropy
Nie vždy sa vám pošťastí, že máte v podkrovných priestoroch dostatočný priestor pre štandardné umiestnenie zárubní a dverného krídla. Väčšinou sa nakoniec musíte uspokojiť s nejakou alternatívou, čo je dosť často zrezanie dverného krídla podľa tvaru stropu, teda do šikminy. Toto riešenie však už môže byť aj vysoko dizajnová záležitosť, a to vďaka skrytým zárubniam a dverám Master. „Pre tento typ dverí totiž nepredstavujú problém dokonca ani šikminy podkrovných priestorov, ktoré dvere MASTER svojím tvarom jednoducho skopírujú,“ hovorí pán Petr Paksi, výkonný riaditeľ spoločnosti J.A.P. Slovakia, ktorá je výrobcom uceleného radu dverí a zárubní. Aj v pôjdových priestoroch si teda môžete umiestniť dvere bez nadpražia, ktoré opticky zväčšujú priestor. „Vďaka tomu, že dvere možno zabudovať do zárubne bez nadpražia, môžu zaberať skutočne celý priestor od podlahy až k stropu, čo z nich robí neprehliadnuteľný interiérový prvok, a to aj v priestoroch so štandardne vysokým či zníženým stropom,“ dodáva pán Petr Paksi.

5. Ozdobte interiér nábytkom
V podkrovných miestnostiach sú najčastejšie umiestnené spálne, detské izby či kúpeľňa. Ide totiž o miestnosti, kde netrávite väčšinu svojho času, a preto vás toľko neobmedzuje zošikmený strop. Ten ale nelimituje iba váš pohyb po izbe, ale je dosť často dôvodom toho, že v izbe nie sú dekoratívne prvky, ktoré by vytvorili príjemnú a útulnú atmosféru. Avšak vďaka technológii Overface je tento problém už minulosťou. „Technológia digitálnej potlače Overface umožňuje potlačiť nábytkové plochy akýmkoľvek grafickým motívom alebo fotografiou, takže sa stanú dekoratívnym prvkom interiéru,“ vysvetľuje pán Martin Dusík, vedúci obchodného oddelenia spoločnosti Trachea, a.s., najväčšieho českého výrobcu nábytkových dvierok.

Teraz už vás pri zariaďovaní podkrovných priestorov nič neprekvapí. S radosťou ich premeňte na štýlové a moderné bývanie...

Príspevok bol pripravený v spolupráci so spoločnosťami
J.A.P. Slovakia, www.jap.sk a Trachea, www.trachea-dvierka.sk

Vnemy tvoria atmosféru

Vytvárate si jedinečný interiér? Túžite po dokonalosti, osobitosti a jedinečnosti? Vďaka sedačkám
D. M. Gugliermetta vaša kreativita nepocíti okovy obmedzenia.

Umelecké cítenie, fantázia snúbiaca sa s kreativitou a tvorivosťou pána D. M. Gugliermetta, autora dizajnu týchto krásnych sedačiek, sa nezaprie. Je to práca jedinečná, zvláštna, originálna a nevšedná, je pritom inšpirovaná životom. Jeho vkus a vnímanie je pretavené do každého jedného kusu sedačky, ozvláštňujúcej osobitosť interiéru, a ponúka jedinečné pohľady a vnímanie interiéru.
Realizácia každého kusu je originál. Sériová výroba v stovkách kusov sa nerealizuje. Tvar, materiál, ručné spracovanie a originalita sú zamerané aj na hľadanie hĺbky pôžitkov pri sedení v týchto „sedačkách“ – výtvarných dielach. Vnemy z pohľadu na ne, musia tvoriť atmosféru a tieto originálne „kúsky“ vám túto atmosféru doprajú.

Dizajnér, ale aj producent (talianska spoločnosť G-Experience), je plne stotožnený s myšlienkou, že nie je potrebné potešiť len oko, ale aj telo, ktorému tieto sedačky doprajú skutočný oddych a relax.
Základ sedačiek je tvorený tvarovanou polyuretánovou penou, ktorá je veľmi príjemná a tvarovo stála. Následná povrchová úprava poťahov, s využívaním materiálov z odevného priemyslu s ich jemnou štruktúrou, vytvorí jedinečné pocity. Látkové poťahy sú upravené tak, že ich neznehodnotí ani náhodne vyliate víno či iný nápoj. Poťahy sú snímateľné, a tak ich vyčistenie je bezproblémové.
Farebná škála ponúkaných modelov je nadštandardne široká a neexistuje žiadne obmedzenie pri kombinácii farebných riešení. V harmónii a v súznení s estetikou vyhotovení jednotlivých tvarových riešení bude používanie sedačiek každodenným pôžitkom. Riešenia a tvarovanie je také originálne, že v súčasnosti nemá konkurenciu.

Spoločnosť PatterRoom je výhradným dovozcom týchto originálnych sedačiek a v tomto krásnom jarnom období roka sa vám predstavuje aj „sedačkami – kartami“. Originálne kusy je možné vidieť aj vyskúšať
v reálnej podobe na výstavnej ploche na Kováčskej ulici v Košiciach.

info@exkluzivnesedacky.sk
Róbert Palonder:
0907 022 898
Lucia Knappova:
0949 408 392

Neveríte? Na strope môžem mať aj niečo iné ako omietku alebo sadrokartón

Pri rekonštrukcii bytu alebo výstavbe domu sa sústreďujeme hlavne na výber podlahy, dlažby, parkiet a stropu sa nevenuje výnimočná pozornosť. Rozhodnutie býva väčšinou jasné – biela omietka prípadne sadrokartón a viac sa o „túto plochu“ nezaujímame.

Ale nemusí to tak byť! Strop nám ponúka priestor, kde môžeme vylepšiť akustiku, skryť rôzne vedenia a káble, ku ktorým sa jednoducho dostaneme, a zároveň oživíme priestor moderným dizajnom, aký náš sused určite mať nebude. Na výber máme viacero ekologických prírodných materiálov, ktoré sú určené do interiérov budov a neobsahujú žiaden formaldehyd alebo iné zdraviu škodlivé látky.

Máte radi drevo?
Jeden z výrobkov vychádzajúcich z čisto prírodných surovín sú drevovláknité dosky Heradesign®. Tieto akustické a dizajnové dosky sú vyrábané z drevenej vlny s rôznou šírkou vlákna a spojené magnezitom. Základná farba je béžová (Natur) a biela podobná RAL 9010, ale samozrejme k dispozícii je takmer neobmedzená farebná škála z najpoužívanejších farebných vzorkovníkov ako RAL, NCS alebo StoColor.

Akustické riešenia pohltivých materiálov znižujú vplyv väčšiny rušivých zdrojov hluku, čo vám sadrokartón alebo omietka nezabezpečí, keďže naopak, zvuk odrážajú naspäť do miestnosti. Rozhodujúce pre vnímanie priestoru ako príjemného a pozitívneho prostredia je nielen to, čo počujeme, ale predovšetkým to, ako sa cítime. Málokedy si uvedomujeme, že akustika je jeden z najdôležitejších prvkov podstatne ovplyvňujúcich pocity a nálady ľudí.

Ďalšou výhodou týchto prírodných  materiálov je životnosť viac ako 80 rokov, navyše tieto dosky z drevenej vlny spájané magnezitom sú recyklovateľné. Heradesign môžeme použiť do obývačky, kuchyne, podkrovia na strop alebo stenu a k dispozícií máme viacero konštrukčných riešení. Tento ekologický materiál je najviac obľúbený v severských krajinách ako Švédsko a Fínsko, ale pomaly sa stáva populárnejším aj v strednej Európe.

Páči sa mi biela, ale chcel by som riešiť aj akustiku a rozoberateľnosť
V tom prípade vhodným materiálom pre vás budú minerálne podhľady. Áno, hlavne akustická pohltivosť a rozoberateľnosť sú najväčšími prednosťami týchto systémov. Nesmieme ale zabudnúť ani na dizajn,
ktorý v mnohých prípadoch pri výbere rozhoduje. Minerálne podhľadové dosky AMF Thermatex sa vyrábajú mokrou technológiou (wet-felt) z biologicky odbúrateľnej minerálnej vlny, ílu, perlitu a škrobu, tzn. z čistých prírodných surovín bez použitia formaldehydu, a sú taktiež recyklovateľné.
Na rozdiel od „tvrdých“ sadrokartónov tieto minerálne dosky pri veľmi podobnej finálnej povrchovej úprave s mikroperforáciou dokážu absorbovať zvuk/hluk, a tým zvýšiť pohodu v miestnosti.

V minulosti si mohol investor vyberať medzi hladkými materiálmi s nízkou pohltivosťou a perforovanými materiálmi s vyššou pohltivosťou. V súčasnosti máme k dispozícii materiály AMF Thermatex Acoustic Range, ktoré spájajú vysoké hodnoty zvukovej izolácie s výbornými hodnotami zvukovej pohltivosti, a to i v toľko žiadanom hladkom povrchu.
K dispozícii je množstvo systémov a zhotovení hrán. Spomenieme obľúbený systém C/SF, ktorý nám vďaka montáži zospodu zníži svetlú výšku o minimum a zároveň zakryje profily. Použité sú akustické dosky Acoustic SF 600 x 600 mm s hladkým bielym povrchom. Tu máme možnosť pomocou technológie Varioline si nechať vytlačiť na akustickú dosku ľubovoľný motív, fotku, prípadne si vybrať z motívov imitácie dreva.

Panelové formáty, napr. 1800 x 300 mm môžeme riešiť v chodbe alebo kúpeľni. Najväčšou výhodou systému F je jeho samonosnosť až do šírky 2500 mm (to znamená, že sa nemusíte kotviť do stropu, postačia vám okrajové profily). Navyše na dlhšej hrane dosky môžeme použiť elegantnú skrytú rozoberateľnú hranu AW.
Pokiaľ uvažujeme o podhľade v garáži, odporúčame použiť najjednoduchší a zároveň najpoužívanejší
systém C s viditeľnou konštrukciou. K dispozícií je na výber veľké množstvo povrchov a okrem ostrej SK hrany je dostupná aj polozapustená hrana VT.

Máte už strop hotový a nechce sa vám pustiť do veľkej rekonštrukcie?
A napriek tomu si chcete vylepšiť akustiku? Aj pre vás sme našli riešenie, ako si akusticky aj dizajnovo
dotvoriť interiér. Vhodným riešením na steny sú stenové obklady AMF Line, tzv. akustické obrazy vo vyhotovení Modern s ušľachtilým hliníkovým rámom a prípadne grafickou potlačou.

Ďalšia možnosť sa nám ponúka podvesením podhľadových bezrámových ostrovčekov TOPIQ Element. Dodávajú sa s povrchovou úpravou lícovej strany a hrán, ktorá pozostáva z nakašírovanej netkanej akustickej textílie a nástreku farby. Vďaka tomu vykazujú tieto podhľadové prvky vynikajúce hodnoty zvukovej pohltivosti. Celkovú ľahkosť plávajúceho ostrovčeka podčiarkuje možnosť voľby neštandardných tvarov v hladkom vyhotovení v spojení s vysokou akustickou účinnosťou.

Akékoľvek riešenie si vyberieme, najdôležitejší bude konečný dojem a aby celkové prostredie bolo príjemné, pozitívne a pohodlné. Vyberme si teda  produkty, ktoré umožnia tieto požiadavky splniť.
Podhľadové systémy Knauf AMF kúpite v každých dobrých stavebninách. Viac informácií nájdete na
www.amf-sk.sk pripadne www.heradesign.com.

Pomôžeme vám bývať lepšie, bývať vo svojom

Máte vážny vzťah? Chcete si založiť rodinu, plánujete sobáš, spoločnú budúcnosť, príchod potomka na svet? S týmito životnými zámermi určite úzko súvisí aj úvaha o prvom vlastnom bývaní alebo o zásadnej prerábke toho súčasného.

Z potreby po novom alebo lepšom bývaní vyplýva snaha o čo najvýhodnejšie zabezpečenie si financií na jednu z najväčších investícií v živote človeka. Ponúk na trhu je viacero. Dôležité je však, dobre si vybrať. Určite výbornou voľbou je silný a spoľahlivý partner, akým bezpochyby je Prvá stavebná sporiteľňa. Najväčšia a najúspešnejšia stavebná sporiteľňa pôsobí na slovenskom finančnom trhu už viac ako 23 rokov. Za ten čas uspokojila viac ako 2 milióny klientov a na bývanie poskytla takmer 9 miliárd eur. Jej úvery, predovšetkým tie, ktoré nie je potrebné zakladať nehnuteľnosťou, sú teraz ešte viac dostupné ako v minulosti a dokonca aj pre ľudí s nižšími príjmami. Presvedčte sa sami.

Bez založenia nehnuteľnosti
Je preukázané, že klienti, ktorí sa podieľajú na financovaní svojho bývania vlastnými peniazmi, pristupujú k splácaniu úveru zodpovednejšie. Aj preto PSS, a. s., dokáže po novom poskytnúť prostriedky bez zakladania nehnuteľnosti až do 50-tisíc € tým klientom, ktorí si na svojom účte stavebného sporenia už čosi nasporili. Stačí len, aby preukázali príjem, ktorý im umožní splácanie úverových splátok. Vieme však, že niekedy treba riešiť zabezpečenie nového alebo obnovu súčasného bývania okamžite. Preto banka poskytne financie do 45-tisíc € aj tomu klientovi, ktorý dosiaľ nesporil, ale zato zodpovedne spláca alebo už splatil úver v PSS, a. s., či v ktorejkoľvek inej banke. V Prvej stavebnej sporiteľni však pamätajú aj na tých, ktorí si doteraz nikdy nesporili na účte stavebného sporenia ani nikdy nesplácali žiaden úver. Tzv. neznámym klientom dokážu bez zakladania domu alebo bytu v prospech banky požičať do 15-tisíc €. Úroková sadzba týchto úverov je nízka a ich splatnosť môže trvať až 30 rokov. Výsledkom je naozaj priaznivá mesačná splátka.

Toto si môžete dovoliť
Vďaka tejto ponuke od Prvej stavebnej sporiteľne si dokážete naozaj zásadným spôsobom zmeniť svoje súčasné bývanie, prispôsobiť ho momentálnym potrebám či ho obnoviť podľa aktuálnych dizajnérskych trendov. Za poskytnuté finančné prostriedky si môžete kúpiť aj menší byt alebo rodinný dom. Samozrejme, v závislosti od lokality, veľkosti a veku stavby. A prípadne nimi tiež dofinancovať hypotekárny úver. Toto je ponuka, ktorú vám nepredloží hocikto. Pokojne si ju porovnajte s ponukami iných bánk.

S týmto úverom ušetríte
Úver od Prvej stavebnej sporiteľne, ktorý si nevyžaduje zabezpečenie nehnuteľnosťou, vám prinesie niekoľkonásobnú úsporu. Ušetríte na jeho mesačných splátkach. Sú totiž nižšie ako u porovnateľných spotrebiteľských úverov, ktoré sa najčastejšie využívajú na rekonštrukciu bývania. Ďalej, na poplatkoch za administratívu. Keďže úver netreba zakladať nehnuteľnosťou, nemusíte platiť za znalecký posudok, za vklad do katastra nehnuteľností ani za dodatočné poisťovanie nehnuteľnosti. A napokon, odbúraním administratívy ušetríte množstvo svojho času. Jeho hodnota je pre mnohých nevyčísliteľná.

Mysleli sme na všetko
V prípade, že potrebujete viac prostriedkov ako spomenutých 50-tisíc €, napríklad na kúpu väčšieho bytu alebo výstavbu nového rodinného domu, PSS, a. s., vám vyjde v ústrety. Avšak požičané prostriedky už treba založiť nehnuteľnosťou v prospech banky. Jednotlivcovi požičiame až do výšky 170-tisíc € a manželom na jednu nehnuteľnosť dokonca dvojnásobok, až do 340-tisíc €. Mimochodom, manželia resp. životní partneri nebudú potrebovať ani ručiteľa. A mysleli sme aj na to, že ak by ste náhodou po narodení dieťaťa „nestíhali“ splácať svoje úverové záväzky, poskytneme vám úľavu. Dôležité je, aby ste sa na PSS, a. s., obrátili do troch mesiacov od narodenia dieťaťa a banka vám umožní polročný odklad splátok.

Viac informácií vám ochotne a bezplatne poskytnú obchodní zástupcovia Prvej stavebnej sporiteľne. Stretnú sa s vami kedykoľvek a kdekoľvek. Kontakty na nich nájdete na www.pss.sk alebo nám zavolajte na číslo 02/58 55 58 55.

Novinky

S medvedíkom Coccolino sviežosť na každom kroku
Nechajte sa zlákať prívalom jarnej energie a zažite neopakovateľnú sviežosť a hebkosť. To všetko sa ukrýva v obľúbenej aviváži Coccolino. Vďaka Coccolino Blue Splash a Coccolino Lavender Bloom získa vaše oblečenie jedinečnú vôňu, ktorá vás bude sprevádzať na každom kroku až po dobu niekoľkých dní. Coccolino aviváže vám doprajú príjemné momenty podporené pocitom pohodlia. Tajomstvo sa ukrýva v špeciálnych parfumovaných kapsulách. Každá fľaša Coccolino aviváže obsahuje približne 9 miliárd mikroskopických kapsúl, ktoré sa pri praní prichytia na oblečenie. Pri každom pohybe potom postupne praskajú a uvoľňujú parfum. Oblečenie tak ostáva dlhšie svieže a intenzívne voňavé. S avivážou Coccolino Blue Splash si užijete bezchybnú starostlivosť o vaše oblečenie, dlhotrvajúcu príjemnú vôňu a hebkosť. Oblečenie navyše zanecháva dokonalo mäkké, vďaka špeciálnemu zloženiu má antistatické účinky a uľahčí vám žehlenie. Coccolino Lavender Bloom zase navodí pocit romantickej prechádzky medzi voňavými levanduľami. Kvet, ktorý si získal srdcia mnohých žien už pred stovkami rokov, sa tak jednoducho stane neoddeliteľnou súčasťou vašej domácnosti.
Vydajte sa aj vy s medvedíkom Coccolino na jarnú prechádzku. Zaručene sa postará o vaše pohodlie a dobije vás pozitívnou energiou! 1 l aviváž je dostupná za nezáväznú odporúčanú spotrebiteľskú cenu 2,69 eur a 2 l za 4,99 eur.

Stačí spláchnuť – a toaleta bude svieža a biela
Čistenie toalety nepatrí k najobľúbenejším voľnočasovým aktivitám. Čím dlhšie s tým však budete otáľať, tým náročnejšie bude samotné čistenie. A pritom je to také jednoduché! Pravidelné čistenie tekutým WC gélom a používanie WC bloku je alfou a omegou „toaletnej hygieny“, ktorá bude odteraz s novým rotačným tuhým WC blokom Domestos Turbo Fresh Chlorine ešte o trošku jednoduchšia. Ide totiž o jedinečný rotačný WC blok s dvojfázovou náplňou, ktorá toaletu čistí a osviežuje pri každom spláchnutí. Turbína sa otáča pod tlakom vody a šíri tak požadovaný účinok po celom povrchu toalety. Domestos Turbo Fresh Chlorine nielenže zabraňuje tvorbe vodného kameňa a odstraňuje nečistoty, ale s každým spláchnutím vašu toaletu i bieli! Zároveň uvoľňuje sviežu vôňu a bohatú penu, ktorá sa postará o dlhotrvajúci pocit čistoty. Novinka s jedinečným bieliacim účinkom tak obohatila rad doteraz piatich rotačných WC blokov: Lemon Fresh (citrusová vôňa), Ocean Fresh (vôňa oceánu), Pine Fresh (vôňa ihličnatých stromov), Tropical (vôňa exotického ovocia) a Lavender & Mint (levanduľová vôňa). Nezáväzná odporúčaná spotrebiteľská cena 2,15 eur.

Nový Savo na riad odmasťuje aj chráni čistotu špongie
Mastnota, pripálený tuk či nepekné nečistoty na kuchynskom riade nepotešia nikoho, kto má rád čisté stolovanie. Aby sa človek zbavil špiny a zaschnutej mastnoty, je kvalitný prípravok na riad nevyhnutnosťou. Veď nie je nič horšie ako prípravok, ktorý neodmasťuje a neodstraňuje nečistoty. Na povrchu zdanlivo umytého riadu môže zostať jemný mastný povlak, ktorý po čase nepríjemne páchne a je navyše nehygienický. Ak teda chcete rýchlo a pritom dokonale umyť riad, siahnite po absolútnej novinke od značky Savo, ktorá je synonymom čistoty. Prípra­vok Savo na riad Limetka a mäta rýchlo a účinne odstraňuje mastnotu, dokonca aj z plastového riadu. Prípravok obsahuje aj kyselinu salyciovú, ktorá pomáha zachovávať špongiu hygienicky čistú a voňavú, takže na špongii zamedzuje množeniu baktérií. Savo prípravok na riad nájdete v troch sviežich vôňach a farbách. Zelenú limetku a jazmín, oranžový pomarančový kvet a modrú limetku a mätu. Nezáväzná odporúčaná spotrebiteľská cena je 1,89 eur.

Tescoma: Nameľte si čerstvé chilli!
Mlynček na chilli papričky VIRGO, 16 cm, je novinka, vďaka ktorej štipľavú papriku už nemusíte „opatrne“ sypať z vrecka alebo drviť v hmoždiari. Mlynček na chilli VIRGO si so štipľavými papričkami poradí hravo a dochucovať môžete priamo nad panvicou, hrncom alebo tanierom presne toľko pikantného chilli, koľko chcete. Šikovné viečko na dne mlynčeka zabráni štipľavým zvyškom papriky putovať na nechcené miesta.

Jarné pohladenie od spoločnosti TESCOMA

Powergril PARTY TIME
Unikátny gril, ktorý vám ušetrí veľa času! Vďaka vstavanému turbo ventilátoru totiž bude stačiť len 5 minút od zapálenia dreveného uhlia a marinované rebierka alebo hovädzí steak môžete pokladať na antikorózny (nerezový) rošt. A ďalšie výhody? Teplota grilu sa dá jednoducho regulovať a uhlie bez problémov doplniť aj počas grilovania. Skrátka a dobre, moderné grilovanie so všetkým! A ešte jedna „bomba“ na koniec: tuk z grilovaných pochúťok nesteká na rozžeravené uhlie, ale do antikoróznej nádoby vo vnútri grilu, gril preto nedymí.
Grilovanie bez čakania!

Džbán myDRINK, 2,5 l, 4 poháre s viečkom 
Doprajte si osviežujúce nápoje podľa svojho gusta! Za odnímateľnou prepážkou vylúhujte ovocie, bylinky a skúsiť môžete aj zeleninu. Šikovné viečko pohárov sa postará o to, aby bolo pitie v bezpečí pred dotieravým hmyzom a nečistotami. Vyberte si zo štyroch farebných vyhotovení. Džbán je vyrobený z vysoko kvalitného odolného plastu, vhodný do umývačky.
Nápoje v bezpečí!

Nádoba na prípravu masla DELLA CASA
Urobte si doma lepšie! Nádobu naplňte smotanou na šľahanie, pridajte lyžicu kyslej smotany, bylinky, soľ a cca dve minúty šľahajte. Až v šľahači pocítite mierny odpor, máte svoje vlastné maslo! Z jedného téglika smotany získate cca 100 g domáceho masla, ktoré vydrží v chladničke najmenej týždeň čerstvé.
Pre maslo už nemusíte chodiť do supermarketu...

Kúzlo laku na interiérových dverách

Izbové dvere. Krásne, dvere praktické, dvere zdravotne neškodné. Nie, to nie je výpočet jednotlivých typov dverí, ale reč je o čiastkových vlastnostiach lakovaných dverí. Poďme sa teda pozrieť na výhody, ktoré budeme mať, ak si zvolíme lakované dvere.

Lak na dverách je ďalší variant ich povrchovej úpravy. V žiadnom prípade nemáme na mysli variant drevených dverí, na ktoré si kúpime v predajni lak na drevo a natrieme si ich... Takto snáď dnes už nikto neuvažuje a v prípade interiérových dverí nepostupuje.

Zaujímajú nás, samozrejme, lakované izbové dvere, ktoré sú vyrábané profesionálne a laky na ich povrchu spĺňajú všetky zdravotné a technologické nariadenia pre dlhodobú kvalitu užívania dverí a zárubní. Laky sa používajú na povrchy interiérových dverí, otočných aj posuvných, musia byť ekologicky šetrné a vodou riediteľné. Pri nákupe lakovaných dverí sa určite zaujímajte o chemické zloženie povrchového laku, a to predovšetkým z pohľadu ekologickosti.

„Z pohľadu kvality spracovania je nanášanie laku, samo­zrejme, na každom výrobcovi. SOLODOOR na svoje dvere nanáša farbu trojvrstvým lakovaním. Starostlivo je lakovaná nielen plocha dverného krídla, ale aj jeho hrany. Cieľom je zalakovať dverné krídlo tak, aby dovnútra dverovkou nevnikla vlhkosť a vnútorná drevená konštrukcia tak nemala možnosť nasať nežiaducu vodu. Preto sú napríklad naše lakované dvere RAINBOW vhodné aj do kúpeľne,“ uvádza pán Martin Dozrál, generálny riaditeľ spoločnosti SOLODOOR, popredného českého výrobcu interiérových dverí a obložkových zárubní.

Lakované dvere sú výnimočné aj tým, že umožňujú širokú ponuku farieb. Na druhej strane je potrebné mať dobrú predstavivosť, aby sme vedeli, ako daná farba na dverách pristane nášmu interiéru. Mnohí výrobcovia dverí a zárubní majú na svojich stránkach on-line aplikácie, kde si môžeme vyskúšať rôzne dvere v rôznych interiéroch tzv. nanečisto.

„Rôzne kombinácie farieb alebo druhov presklenia na interié­rových dverách si môžete vyskúšať aj na našich stránkach www.solodoor.sk v on-line konfigurátore dverí. Táto on-line aplikácia zjednodušuje výber dverí, ale spolu s kalkulátorom umožňuje aj orientačné stanovenie ceny dverí a zárubní, ktoré ste si vybrali,“ dodáva Martin Dozrál.

www.solodoor.sk

Najkomplexnejší tehlový systém na hrubú stavbu a jeho výhody

Spoločnosť HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., najväčší český výrobca tehelných produktov, dodáva na trh komplexný systém na hrubú stavbu: tehly, stropy, komíny aj keramické preklady, vhodné na výstavbu energeticky úsporných rodinných aj bytových domov...

Budova postavená zo stavebných komponentov jedného výrobcu dosahuje lepšie tepelnoizolačné parametre. Vďaka komplexnosti stavebného systému je zaistená eliminácia tepelných mostov a jednoduchá realizácia detailov na stavbe. Predchádza sa chybám a následným poruchám, ktorých odstránenie býva zložité a finančne náročné.

Najlepšie tehly na trhu
Najvýraznejší posun pri obvodových murivách v posledných rokoch nastal najmä pri zlepšovaní tepelnotechnických vlastností tehál.
Napríklad tehly HELUZ Family 2in1 obsahujú tepelný izolant, ktorým sú patentovaným spôsobom plnené. V dutinách tohto radu tehál sa nachádza guľôčkový polystyrén, ktorý zlepšil tepelnoizolačné parametre tehly o 40 %, no zároveň zostáva paropriepustný, takže sa v murive nedrží vlhkosť.

Čo sa týka vlastností v porovnaní s dodatočnou tepelnou izoláciou, sú váhy jednoznačne naklonené v prospech tehál s integrovanou tepelnou izoláciou. Tehly HELUZ Family 2in1 so šírkou 500 mm dosahujú vynikajúce hodnoty súčiniteľa prechodu tepla U = 0,11 W/m2K, čo sa vyrovná polystyrénovej izolácii s hrúbkou 36 cm. Obvodové murivo z týchto tehál sa už nezatepľuje, stačí naň aplikovať vhodnú omietku. V porovnaní s murivom s kontaktným zateplením nemá problémy so šírením  vlhkosti v konštru­kcii domu ani s usadzovaním plesní a rias, je mechanicky odolnejšie, trvanlivejšie i ekonomicky výhodnejšie.

Veľká variabilita stropnej konštrukcie
Pri stavbe domu stavebníci oceňujú veľkú variabilitu a možnosť ručnej montáže, ktorá je realizovateľná pri skladanom strope z nosníkov a vložiek HELUZ MIAKO. Druhým systémom sú keramobetónové panely HELUZ pre strop s okamžitou únosnosťou a rýchlou pokládkou pomocou žeriavu.

Stropné systémy HELUZ sú kompatibilné s murovacím systémom a nie je potrebné komplikovane riešiť konštrukčné detaily. Vyznačujú sa vysokou požiarnou odolnosťou, dobrou nepriezvučnosťou a vďaka výbornej akumulácii tepla a schopnosti plynulo prijímať a uvoľňovať vlhkosť prispievajú k väčšiemu komfortu bývania.

Kvalitný tehlový komín
Komínové systémy HELUZ obsahujú všetky prvky a príslušenstvo potrebné pre správne fungovanie komína.

Vďaka unikátnym tehlovým tvarovkám sú komínové systémy HELUZ vhodné pre tehlové stavby aj pre stavby z iných materiálov. Samotná realizácia je v porovnaní s komínmi iných výrobcov kvôli praktickým rozmerom a nižšej hmotnosti tvaroviek rýchlejšia a jednoduchšia. Ponuka komínov HELUZ je taká široká, že je možné navrhnúť a zostaviť komín na mieru pre každú stavbu. Aj pre nízkoenergetické a pasívne domy, ktoré majú špecifické požiadavky.

Žalúziové a roletové preklady HELUZ
Na riešenie prekladov nad otvormi v obvodovom murive ponúka HELUZ unikátne riešenie. Tým je nosný žalúziový a roletový preklad, ktorého súčasťou je tepelná izolácia a schránka na osadenie vonkajších tieniacich systémov. Použitie tohto prekladu ušetrí čas pri výstavbe, keďže
ide o kompletný výrobok, ktorý sa len osadí na murivo ostenia otvoru.
Výhodou žalúziových a roletových prekladov HELUZ je aj to, že vonkajšie tieniace systémy je možné nainštalovať až po úplnom dokončení stavby, kedykoľvek v priebehu jej užívania. Kvalitná tieniaca technika namontovaná do prekladu dokáže v lete účinne zabrániť prehrievaniu miestností, v zime znížiť tepelné straty budovy a lepšie zabezpečiť stavbu proti násilnému vniknutiu.

Slovo na záver
Komplexnosť systému je pri stavbe dôležitá z viacerých hľadísk. Komplexný stavebný systém umožňuje rýchlu, jednoduchú a v konečnom dôsledku aj lacnejšiu výstavbu. Napokon, použitím stavebných komponentov jedného výrobcu sa jednoducho docielia lepšie vlastnosti
celej stavby.

infolinka: 0800 106 206
www.heluz.sk

Prečo zatepľovať? – to už nie je otázka, ktorú treba „riešiť“!

Ako správne zatepľovať? – tak znie najdôležitejšia otázka!!!

Zateplením chránite obvodové steny pred ochladzovaním a v niektorých prípadoch až zamŕzaním prirodzene difundujúcej vlhkosti z interiéru, nachádzajúcej sa v póroch stavebných materiálov, z ktorých bola stavba postavená.

Zateplením sa sledujú dva ciele. Prvý je hygienický. Teplejšie steny vytvárajú kvalitnejšie obytné prostredie a klímu v príbytku. Druhým je úspora tepla, a tým pádom aj spotreby paliva na teplo. Táto úspora sa premieta aj do ekonomiky bývania, lebo sa znížia prevádzkové poplatky za teplo.

Ekonomický efekt zo zatepľovania je vďaka rôznym kampaniam akceptovaný... – ale?
Otázka, ktorá sa často rieši, je: Aká môže byť maximálna výška zníženia spotreby tepla. Udávajú sa rôzne čísla od 20 až po 80 %. Tieto čísla sú často „tiež odborníkmi“ spochybňované. Že úspora môže byť
75 % a viac, tak tomu často neverí nik. Ak sa však s nimi na túto tému začnete rozprávať, tak „títo odborníci“ tento údaj označujú ako reklamný, nepravdivý údaj, ktorý sa nedá dosiahnuť. Faktom však je, že takéto vysoké úspory v stratách tepla cez obal stavby sa dajú dosiahnuť iba pri veľmi kvalitnom tepelnotechnickom posudku, a teda správnej hrúbke zateplenia.

Kto tomuto môjmu tvrdeniu neverí, nech si otvorí http://www.spp.sk/sk/domacnosti/spp-radi-a-pomaha/inspirujte-sa/ a tam Slovenský plynárenský priemysel, na krásnom modelovom príklade domu, ktorý spáli ročne 3 800 m3 plynu, udáva, že po vykonaní „rekonštrukcie“ domu, keď sa dom zateplí len 8 cm poly­styrénu, sa ušetrí  až 2 000 m3 plynu, a to je až 48 % úspor len zateplením! Ak aj „plynári“ (ich biznisom je predaj čo najväčšieho množstva plynu) priznávajú zmysluplnosť zateplenia, asi by ste mali veriť, že pri správnej hrúbke zateplenia (8 cm je veľmi malá hrúbka zateplenia – nestačí ani pre nízkoenergetické domy) sa dajú docieliť veľmi vysoké úspory.

Aká hrúbka izolantu je správna
Už sme spomínali dva ciele zateplenia. Energetické a hygienické. Ktoré je dôležitejšie? Určite hygienické. Sústredíme preto vašu pozornosť na hygienické kritérium.

Na vnútorných stenách, aj v miestach stavebných detailov, nesmie skondenzovať interiérová vlhkosť a nesmú sa tvoriť plesne, ktoré potrebujú k svojmu životu vlhkosť. Ak je určitá časť steny slabo zaizolovaná, tak vlhkosť, ktorú interiérový vzduch vždy obsahuje, na tomto slabom mieste skondenzuje, navlhčí sa omietka a vznikne živná pôda pre rast plesní. Tá nám znehodnocuje kvalitu vzduchu (spóry) a aj stavebnú konštrukciu. Ukážeme si to na príklade.

Kritické miesto v každej obvodovej miestnosti je jej roh muriva steny otočený do exteriéru. V tomto mieste sa sústredí veľká vonkajšia obvodová plocha dvoch stien, ktoré tvoria plášť budovy – napr. u steny širokej 45 cm je vnútorný 1 cm dlhý roh ochladzovaný vonkajšou plochou muriva dlhou až 90 cm (45 + 45 cm)! U priamej steny je to len 1 cm vnútornej ochladzovanej plochy. Nízka povrchová teplota a prílišná vlhkosť tohto miesta zo strany interiéru spôsobuje premnoženie plesní na povrchu stien. Preto sa plesne najčastejšie nachádzajú v rohoch miestností! Ak použijete izolant nedostatočnej hrúbky, riskujete (aj po zateplení obvodového plášťa) tvorbu plesní na vnútornom povrchu stien a je jedno, ktorý druh tepelného izolantu ste použili.
Takže, zateplenie posudzujeme z hygienického hľadiska a následne z hľadiska energetického.

Výpočet z pohľadu energetického
Pri výpočtoch hrúbky tepelnej izolácie sa musia rešpektovať požiadavky pre dve charakteristické miesta stavebnej konštrukcie (fragment rovnej steny a riešenia zateplenia pri stavebných detailoch, napr. preklad nad oknom či stužujúci veniec).
Projektant v prvom rade posúdi tepelné straty cez rovnú stenu a následne posúdi niekoľko stavebných detailov, u ktorých navrhne hrúbku tepelnej izolácie. Môže sa stať, že dôjde k vypočítaniu rozdielnych hrúbok tepelného izolantu. Tu nastáva „problém“, aká či ktorá je „tá správna“ hrúbka?!
Riešenie a vysvetlenie je jednoduché. Po celej ploche stavebnej konštrukcie (stena aj detail) musí byť nainštalovaná minimálne taká hrúbka tepelného izolantu, ktorá zaručí, že nedôjde ku kondenzácii vnútorných pár z obytného priestoru v murive! Kritickým miestom je teda stavebný detail. Ten musí byť tepelne dobre izolovaný, aby nebol „studený“ a neumožňoval tvorbu plesní. Toto kritérium ovplyvní hrúbky tepelných izolácií aj u rovných stien.
Ak teda pri nadpraží u vchodových dverí či prekladu nad oknom alebo v rohu miestnosti musí byť hrúbka tepelnej izolácie 15 cm, tak by aj ostatná rovná stena mala mať 15 cm hrubý tepelný izolant. Je to jednoduchšie pri realizácii prác a zateplenie bude účinnejšie po celej ploche obalu stavby. Užívateľ – teda majiteľ domu týmto prístupom určite získa na vyššej úspore tepla.

Zapamätajte si
Spotreba tepelnej energie rodinného domu sa posudzuje podľa spotreby tepla v kWh/m2 obytnej plochy/rok.
 Staršie nezateplené domy majú spotrebu tepla v rozpätí
150 – 200 kWh/m2/rok. (Nevyhovujú z hygienického aj energetického hľadiska a musia sa kvalitne zatepliť.)
 Nízkoenergetické stavby majú spotrebu iba
50 kWh/m2/rok.
(Už nevyhovujú z po­hľadu spotreby tepelnej energie. Aj ony by sa
už mali zatepliť.)
 Ultranízkoenergetické stavby majú spotrebu tepla iba 40 kWh/m2.rok. (Mali by sa stavať od
1. 1. 2016.)
 nZEB – domy s takmer nulovou spotrebou môžu mať straty tepla max. 20,4 kWh/m2/rok.

V prípade správne navrhnutého a vykonaného zateplenia možno ušetriť až 2/3 bežne spotrebovanej tepelnej energie! Zatepľovanie stavieb je teda veľmi dobrou investíciou s vysokou mierou zníženia prevádzkových nákladov stavby a zhodnotenia peňazí vložených do väčších hrúbok tepelných izolácií.

Ing. Igor Niko
energetický audítor a súdny znalec v odbore Stavebná fyzika

Stavajme Domy s takmer nulovou spotrebou energie

Cesta, ako postaviť dom s nízkymi prevádzkovými nákladmi, je usmerňovaná fyzikálnym zákonom hovoriacim o prechode tepla cez stavebné konštrukcie. Prechod tepla z interiéru RD sa musí eliminovať v maximálnej možnej miere. Ako sa to dá?

Vprvom rade sa musí zvýšiť tepelnoizolačný odpor obalových konštrukcií celej stavby, teda strechy, stien, okien, dverí, ale aj podláh a základov stavby, dostatočne hrubou tepelnou izoláciou.
V druhom rade sa musí zabezpečiť akumulácia tepla a slnečnej energie v budove hlavne v zime, a to tak, že použijeme masívne stavebné materiály – napr. u drevostavieb použijeme murované nosné priečky či keramické dlažby tam, kde bude svietiť zimné slnko.
Pri domoch z tehlových alebo betónových tvaroviek máme akumuláciu tepla zabezpečenú prirodzene ako „pridanú hodnotu“ materiálovej skladby týchto tvaroviek. V lete musíme zasa zabrániť prenikaniu tepla zo slnkom ohrievaných konštrukcií do interiéru, a to sa dosiahne dostatočne hrubými tepelnými izoláciami. Takto si znížite náklady na vykurovanie aj klimatizovanie obytných priestorov.

Je ešte jedna stavebná konštrukcia, ktorá vie obytným priestorom domu odoberať, ale aj dodávať tepelnú energiu – okná. Získajú nám energiu zo slnka a pri zamračených dňoch ju však z obytného priestoru odoberú – prestupom cez tabule skla.

Ako riešiť tento problém?
Izolačné trojsklo je riešením. Treba však vybrať, aby tri tabule trojskla boli z číreho skla, aby slnečný svit prenikal do obytného priestoru a nebol jemne zeleno prefarbovný, ako je to u štandardných floatových tabúľ. Vyplnenie medzier medzi tabuľami skla by malo byť argónom. Takto sa získa trojsklo s Ug = 0,6 W/(m2.K), ktoré sú v súčasnosti energeticky a aj cenove prijateľné.

Výber stavebného materiálu
Veľmi dôležité bude rozhodnutie – z čoho si postavíte svoje bývanie. Ide o výber stavebného materiálu a následných konštrukčných riešení stien, stropov a striech stavby. Obvykle tento „rébus“ riešite guglovaním si informácií o všetkých dostupných stavebných systémoch. Nakoľko nie ste profesiou stavbári, tak si skusmo hľadáte porovnateľné parametre a snažíte sa ich zosumarizovať a porovnávať.
Čo teda u stavebných materiálov porovnávať?
Musíme porovnávať straty tepla cez 1 m2 steny (okna, dverí, strechy, atď...) pri rovnakých vonkajších a vnútorných teplotách. Tieto parametre sú označované ako hodnota U s dolným indexom a sú udávané v jednotkách kWh/m2.
Druhou „neznámou“, ktorú musíte riešiť, je obstarávacia cena, za ktorú si zaobstaráte svoj rodinný dom. Veľmi
veľa domov sa stavia cez hypotekárny úver, a tak výslednú cenu za stavbu domu je potrebné poznať už na začiatku stavby, keď si hypotéku vybavujete. Preto „guglujete ceny“ a hľadáte najlacnejší materiál. Nakoniec sa pre niektorý rozhodnete –obvykle je to však iba „pocitové“
rozhodnutie. Výber sa obvykle zúži na dve otázky: Murovaný? Drevostavba?


Riešenia sú dostupné
Pri stavbe domu najskôr vyberte vhodný stavebný systém, ktorý s dostatočne hrubými tepelnými izoláciami zabezpečí nízke straty tepla, a dom postavte kvalitne vo všetkých detailoch. Začnite však kvalitným projektom a vysoko odbornou energetickou analýzou, v ktorej porovnáte niekoľko alternatív konštrukčných skladieb. Len takto sa viete správne rozhodnúť – z čoho a ako.
Dnes, keď sú známe všetky teoretické podklady progresívnych spôsobov projektovania aj procesov realizácie, teda stavania energeticky vysoko úsporných domov, by nemal byť žiaden problém požiadať svojho projektanta, aby vám vyprojektoval dom s nízkymi stratami tepla (nZEB). Nemali by ste mať ani obavy z „vysokých“ obstarávacích nákladov takéhoto domu, pretože v podstate ani neexistujú.
V energeticky vysokoúsporných domoch (nZEB) nepotrebujete ústredné kúrenie za tisíce eur, nepotrebujete drahé klimatizácie s vysokými prevádzkovými nákladmi, ale ani centrálne rekuperačné jednotky. Pri riešení vykurovania domu s takmer nulovou spotrebou energie postačia v obytných miestnostiach lokálne infrapanely či elektrické vykurovacie telesá s veľmi nízkymi vykurovacími výkonmi a s minimálnymi obstarávacími nákladmi v desiatkach eur.

Ing. Igor Niko
energetický audítor a súdny znalec v odbore Stavebná fyzika

Predstavujeme stavebný systém MGU

Koncepcia „slovenského“ stavebného systému je postavená na akumulácii tepla a minimalizácii tepelných strát cez steny, podlahy a aj strechu domu. Najefektívnejšie „riešia“ túto problematiku masívne sendvičové stavebné konštrukcie.

Sendvičový stavebný systém MGU
Základnou myšlienkou pri vzniku koncepcie sendvičového stavebného systému MGU (využívajúceho vysoké akumulačné schopnosti betónu) bola snaha eliminovať tepelné straty cez steny v maximálnej miere. Ako sa to dá?

Ideálnym riešením sú práve sendvičové konštrukcie. Vložením tepelnej izolácie medzi dve statické steny sa dá zvýšiť tepelnoizolačný odpor obalových konštrukcií celej stavby. Stratám tepla musia zabrániť hrubé tepelné izolácie a statickú funkciu preberajú masívne betónové  tvarovky systému. Tepelné izolácie sú vkladané ako izolácie strechy, stien, špaliet okien, dverí, ale aj podláh a základov stavby.
Aby sa s teplom v dome hospodárilo efektívne, musí sa zabezpečiť akumulácia tepla a slnečnej energie v budove hlavne v zime, a to tak, že použijeme masívne stavebné materiály (využijeme teda statické prvky stien, stropu či základu a podlahy), do ktorých sa dodané teplo naakumuluje. Betón takouto masívnou konštrukciou je a má aj dobré akumulačné vlastnosti.
Základom systému je betónová tvarovka z betónu B 20. Z týchto tvaroviek sa vyskladá – vymuruje obvodový plášť stavby, ktorý sa prekryje systémovým riešením stropnej dosky. (Pozri schematický rez skladby konštrukcií domu.)

Základy
Základy domu v systéme MGU sú jednoduché. Domy sú zakladané na pásoch a pätkách z betónu. Tie sa zakryjú betónovou doskou, pod ktorou je min. 30 cm hrubá tepelná izolácia. Vonkajšia časť základov, tvoriaca sokel stavby, sa zabezpečí hydroizoláciou proti zemnej vlhkosti a tepelne sa zaizoluje 10 cm extrudovaného polystyrénu (má iba 1 % nasiakavosť vlhkosti).

Murivá obvodových stien
Murovanie je jednoduché. Ide o murovanie stien zo základných tvaroviek so súčasným vkladaním izolácie do priestoru medzi vonkajšou a vnútornou statickou stenou (vytvárame sendvič). Ukladanie tepelnej izolácie počas murovania je oveľa ľahšie a lacnejšie ako pri dodatočnom zatepľovaní. Tepelný odpor týchto konštrukcií by sa mal pohybovať v hodnotách R = 10 – 12 m2.K/W. Toto sa dá docieliť zabudovaním 300 – 400 mm tepelnej izolácie „do“ stavebnej konštrukcie.

Preklady nad oknami a dverami – žiadne zdržovanie s debnením prekladov. Všetko je predpripravené pri výrobe systémových tvaroviek a preklady sú dodávané ako „prefabrikát“.
Vence pod stropný systém – pri realizácii žiadne zdržovanie s debnením stužujúcich vencov, následnou zložitou betonážou za pomoci čerpadiel na betón, netreba čakať ani
7 dní na zatvrdnutie betónu. Vencovka je tvorená obvodovou stenou z tvaroviek a kladenie stropov je jednoduché, pretože sa nosné väzníky kladú na interiérovú staticky nosnú stenu. Vkladanie tvaroviek stropu je potom pohodlné a bezpečné.
Následne sa celý strop zmonolitní betónovou vrstvou podľa statického posudku (zmonolitnenie stropných dosiek musí mať každá stavba – aj drevostavba!). Práce pokračujú plynulo, nie sú potrebné žiadne technologické prestávky.

Technologické zariadenia v RD systémom MGU
Vysoká tepelnotechnická kvalita obalu takejto stavby zásadným spôsobom mení technológie pre vykurovanie RD. Vykurovanie domu je úsporné s nízkymi investičnými vstupmi. Nemontujú sa žiadne zložité vykurovacie systémy! Inštalácia vykurovacieho systému je hračka – elektrické panely, najlepšie sálavé, sa jednoducho zapoja do zástrčky. (Dodávka a montáž vykurovacích panelov sú v cene stavebného systému MGU.) Ušetrené peniaze za náročné vykurovacie technológie prednostne vložte do hrubých tepelných izolácií stien, strechy, podlahy, aby sa dosiahli hodnoty R=10 – 12 (m2.K/W). Takéto domy majú v praxi (v závislosti od veľkosti domu) reálnu! ročnú spotrebu energie na kúrenie od 1 500 do 2 500 kWh za rok. Pri dnešných cenách energie to predstavuje platbu
cca 20 – 40 eur mesačne.

Ing. Igor Niko
autor stavebného systému MGU

10 tipov „ako na výmenu okien“

Výmena a inštalácia okien je finančne nákladná záležitosť, a preto sa na túto činnosť musíte pripraviť, aj keď len vymieňate okná. Obzvlášť, ak stavebná činnosť je pre vás „španielska dedina“. Oplatí sa vám preto dôkladne zvážiť výber okien a hlavne realizátora týchto prác. Vyhnete sa tak stavebno-konštrukčným chybám a následným reklamáciám. Nasledujúcich 10 tipov vám pomôže zostaviť si poradie dôležitých rozhodnutí, podľa ktorých si vyberiete svoje okná.

1. Vyberte si vhodný materiál
Pri výbere materiálu svojich okien si musíte uvedomiť, že okná sa nevymieňajú tak často ako auto, a tak materiálová základňa je najdôležitejšie rozhodnutie. V našich podmienkach sú obvyklé materiály profilov plast, hliník a drevo, prípadne ich kombinácie. Každý materiál je v inej cenovej kategórii a má iné technické parametre. Tie vplývajú na vlastnosti okna, najmä na prechod tepla rámom
(koeficient Uf). Napríklad plastové okná by mali mať stavebnú hĺbku aspoň 70 mm, bez ohľadu na počet komôr. Platí, že čím sú širšie komory a čím majú okná viac komôr, tým lepšie zabraňujú úniku tepla.

2. Zaujímajte sa o parametre skla
Okná či balkónové dvere, ale aj veľké terasové portály sú vždy vyskladané z niekoľkých konštrukčných prvkov – rámu, krídla, zasklenia a okovania. Všetky sú dôležité, len jeden je však najdôležitejší.
„Okrem rámu tvorí okno, samozrejme, izolačné sklo. Zaberá najväčšiu plochu a určuje celkové vlastnosti okna. Základným parametrom je súčiniteľ prechodu tepla v strede plochy izolačného skla s označením (Ug). Štandardom pre dvojsklá je Ug 1,0 W/(m2.K) a menej. Pre trojsklá
0,7 W/(m2.K) a menej. Tieto a ďalšie parametre by vám mal seriózny predajca predložiť a hlavne vysvetliť možnosti, ako sa dajú izolačné sklá zostaviť, aby v konkrétnom mieste zabudovania splnili na 100 % očakávanú úžitkovú hodnotu,“ hovorí Peter Škvaril, vedúci organizačnej zložky spoločnosti Schüco na Slovensku. (Schüco je členom SLOVENERGOokno, združenia slovenských výrobcov výplní stavebných otvorov a konštrukcií, dodávateľov súvisiacich komponentov, technológií a materiálov na zabudovanie okien. Členovia združenia garantujú výslednú kvalitu svojich výrobkov, nakoľko ich výrobky podliehajú pravidelným kontrolám.)

3. Myslite na ergonómiu
Kovanie dáva oknám pohyb a funkčnosť na dlhé obdobia. Preto jeho kvalita musí byť veľmi vysoká. Kvalitné kovanie jednak okno bezpečne uzatvára pomocou uzatváracích bodov a jednak má poistku proti chybnej manipulácii. Okno sa otvára kľučkou. Jej dizajn je síce dôležitý, ale funkcie kľučky sú dôležitejšie. Kľučka môže mať inštalovanú detskú, zamykaciu poistku. Viacero polôh kľučky nám zabezpečuje komfort otvárania. Štandardom je i nastaviteľné viacpolohové vetranie. Dôveryhodný dodávateľ má k dispozícii realizácie alebo showroomy, kde je možné ovládanie okna vyskúšať.

4. Vyberte si spoľahlivého dodávateľa
„Odporúčame spoľahnúť sa na firmy, ktoré pôsobia na trhu niekoľko rokov, poznajú lokálne klimatické podmienky, technické normy a charakter budov. Ďalším ukazovateľom dôveryhodnosti sú referencie. Neorientujte sa iba podľa najnižšej ceny,“ upozorňuje P. Škvaril a dopĺňa: „Mnohé firmy uvádzajú iba niektoré parametre okien. Kvalitný dodávateľ pozná produkt a korektne uvádza normou požadované parametre výrobku, napríklad súčinitele prechodu tepla rámu (Uf), izolačného skla (Ug) a celého okna (Uw) a takisto aj CE označenie a energetické štítky.“

5. Zvažujte špecifiká budovy
Parametre stavby má v rukách architekt a realizátor. Ak zabudovávate okná do novostavby, je úloha pre dodávateľa jednoduchšia. Projektant by mal správne zadefinovať výslednú kvalitu ako estetickú, tak tepelnotechnickú. Pri výmene okien v už hotovej budove je dôležité prehodnotiť existujúce okná a nové by mali mať určite vyššie tepelnotechnické parametre.
Vyrástli v okolí nové budovy? Zohľadnite teda parameter prestupu svetla, aby ste v interiéri nemali šero. Združenie SLOVENERGOokno uvádza, že napríklad dvojsklá prepúšťajú o približne 11 % viac svetla a o takmer 26 % viac tepelnej energie zo slnečného žiarenia oproti trojsklám. Tento nedostatok sa dá však eliminovať použitím „číreho“ bieleho skla v tabuliach izolačného zasklenia. Izolačné trojsklá zasa majú oproti dvojsklám o 45 % menšie tepelné straty.
Nezabúdajte ani na zmenené akustické požiadavky a sledujte parameter prestupu hluku, tzv. index vzduchovej nepriezvučnosti (Rw). Pri trojsklách by mal mať hodnotu medzi 33 až 34 dB, pri dvojsklách je to však menej – „iba“ 31 až 32 dB. Štandardné trojsklo teda prepúšťa menej svetla, tepla a hluku dovnútra, ale aj von z interiéru. V zime tak nedochádza k takým energetickým stratám ako pri dvojskle. Trojsklo pomôže riešiť aj letné prehrievanie – v lete trvá dlhšie, než sa interiér zahreje, ale ťažšie sa zasa ochladzuje. Náročné? Áno, a preto je potrebné, aby vám predajca vedel veľmi seriózne ponúknuť možné technické kombinácie.

6. Nezabúdajte na bezpečnosť inštalácie
Spoľahlivý dodávateľ musí zabezpečiť dôkladné upevnenie okien do stavby, zvlášť v prípadoch veľkorozmerných okien a okien vo vyšších podlažiach či vo veternejších oblastiach. Každý rozmer a umiestnenie sú charakterizované príslušnými normami (napríklad STN EN 1991-1-4/NA a STN EN 14351-1+A1/2011).

7. Všímajte si označenie na okne
Okrem spomínaného označenia CE by malo okno niesť informácie podľa STN EN 14351: 2006 + A1:2010. Dôveryhodný dodávateľ uvádza aj ďalšie údaje, napríklad energetické štítky, je schopný zabezpečiť bežné doplnky k oknám, napr. protihmyzovú sieťku. Od 1. júla 2013 platí povinnosť vydať vyhlásenie o parametroch (DoP) pre výrobcov, dovozcov a distribútorov.

8. Dôkladne si preštudujte zmluvné podmienky
Objednávku, resp. zmluvu o dielo požadujte čo najviac štruktúrovanú a podrobnú. Skontrolujte si počet okien v ponuke. Zmluva by mala obsahovať všetky hore uvedené kvalitatívne parametre vrátane materiálov, z ktorých budú okná vyrobené. Keď ide o výmenu okien, dohodnite si aj odvoz a ekologickú likvidáciu pôvodných okien.

9. Požadujte záruky a servis
Dodávateľ nových okien vám musí poskytnúť minimálne 60-mesačnú záruku na vlastné výrobky a montáž. Prezrite si aj jeho reklamačný poriadok. Dopytujte sa na rýchlosť výmeny skiel a namáhaných súčastí okien pre prípadné reklamácie. Tieto údaje by mali biť zapísané v zmluve o dodávke a montáži.

10. Dohliadnite na montáž
Váš vybraný dodávateľ okna musí byť schopný buď sám, alebo prostredníctvom svojho zmluvného partnera zabezpečiť výmenu a montáž okien v súlade s normami (napríklad STN 733134 pre zabudovanie, (styky okien)). Napríklad členovia združenia SLOVENERGOokno a ich zmluvní partneri preukazujú svoju spôsobilosť správne montovať okná do stavby montážnym pasom®. Ten sa vydáva spôsobilým osobám úspešne absolvujúcim školenie združenia na dobu troch rokov. Ak to je možné, dohliadnite na montáž osobne a neštandardné postupy fotografujte pre prípad reklamácie.
Viac informácií na našej internetovej stránke.

Zdroj snímok: Schüco

www.schueco.sk

Novinky

Inovovaný sanitárny modul Geberit Monolith
Vďaka svojmu nadčasovému elegantnému dizajnu a rýchlej montáži sú sanitárne moduly Geberit Monolith pre WC obľúbenou alternatívou splachovacích nádržiek na omietku aj pod omietku. Úsporné splachovanie pre dve množstvá vody a prvotriedne materiály sú samozrejmosťou už pri základnom modeli. V plnej výbave nájdete integrované odsávanie zápachu, diskrétne orientačné podsvietenie a inteligentnú senzorovú technológiu.
V rámci pravidelnej modernizácie sa Geberit sústredil na prepracovanie jeho nosného rámu, ktorý má teraz rovnakú konštrukciu ako montážne prvky Geberit Duofix. To so sebou prináša množstvo výhod, najmä pri montáži. Inštalácia je ešte jednoduchšia a možná aj pri nie celkom ideálnych stavebných podmienkach.
Sanitárny modul Geberit Monolith je teraz v ponuke v dvoch veľkostiach a so štyrmi farebnými vyhotoveniami čelného skla – biele, pieskové, hnedé a čierne.
www.geberit.sk/monolith

Orava VY-205, vysávač s eko motorom, vysáva dôkladne a úsporne
Pustite sa do upratovania s vreckovým vysávačom Orava VY-205 s príkonom 700 W a plynulo regulovateľným sacím výkonom až do 160 W. So 4,5-metrovou sieťovou šnúrou má dostatočne veľký akčný rádius, takže jeho saciemu chápadlu neunikne ani tá najzastrčenejšia omrvinka. Na boj s nečistotami je vyzbrojený sacou teleskopickou trubicou, podlahovou hubicou s kefou aj hubicou na vysatie prachu a smietok zo škár medzi rebrami radiátorov, v kútoch aj v medzerách medzi matracmi. Vo vašej domácnosti už nebude miesto, kde by sa nečistoty pred týmto majstrom na vysávanie mohli ukryť. Svojou spotrebou spadá do energetickej triedy A. Je vybavený úsporným eko motorom – vysávanie s ním je dôkladné, avšak nevysaje váš rodinný rozpočet. Disponuje indikátorom naplnenia vrecka, ktorý vás včas upozorní, že vrecko je plné a treba ho vymeniť za nové. Vreckový vysávač Orava VY-205 môže byť váš za 69,90 €.
www.orava.eu

Žehlička Orava ZV-201 – klasika, ktorá nesklame
Pri žehlení bielizne nikdy nesklame klasika – žehlička Orava ZV-201 s teflónovou žehliacou plochou, ktorá sa ľahko kĺže po každom kúsku oblečenia i posteľnej bielizne a necháva ich dokonale vyhladené. Výborne sadne do ruky a umožňuje veľmi presné nastavenie teploty, optimálne pre každý druh textílie – od citlivého nylónu až po tvrdý ľan. Vysoká tepelná účinnosť, žiadne problémy s kvapkajúcou vodou pri naparovaní a „mušia“ váha, vďaka čomu sa vám ruka nepreťaží ani po hodinovom žehlení, z nej robia istotu, po ktorej rada siahne i mama či stará mama – ak sa ocitnú nad kopou pokrčenej bielizne s dobrým úmyslom pomôcť.
www.orava.eu

Veľkorysé manévre nad umývadlom s Kludi Tercio
Pôsobivé na pohľad, komfortné pri každodennej očiste – také sú batérie Kludi Tercio s bočným ovládaním. Vysoký otočný výtok batérie v tvare L už sám o sebe ponúkal dosť slobody nad umývadlom. Pri umiestnení ovládacej páky na boku batérie však získate ešte viac miesta na všetko, čo nad umývadlom robievate radi. Bleskové umývanie vlasov, plnenie vysokých nádob či štíhlych váz pre záplavu kvetov v interiéri, rýchle oplách­nutie detského zadočka či dôkladné umytie špinavých rúk bez priestorových obmedzení, to je pre batérie Kludi Tercio s bočným ovládaním maličkosť. Hodia sa k veľkoryso dimenzovaným umývadlám, s ktorými pôsobia dojmom vzdušnosti, a do kúpeľne vnášajú závan slobody. Zo zaobleného povrchu páky a výtoku batérie voda ľahko odteká, takže sa tam neusádza v podobe nevzhľadných fľakov a vodného kameňa, ktoré by ste museli inak prácne čistiť.
www.kludi.sk

SAS BIO SOLID Rad ekologických kotlov na pelety

Tento rad ekologických kotlov, na ktoré sa dá požiadať o dotáciu z programu Zelená domácnostiam, sa vyznačuje veľmi vysokou účinnosťou spaľovania. Pri štandardnej prevádzke sa dosahujú účinky až 92,4 % využiteľnej tepelnej kapacity paliva,
ktorým sú drevné pelety.

Výkonový rad kotlov pre RD je od 14 – 19 – 25 kW až po 48 kW, a to pri spotrebe paliva od
1,6 kg/hod po 5,5 kg/hod pri kotloch o výkone 48 kW. Zásobník na palivo má objem 105 – 205 kg.
Pripojenie na komín je o priemere 160 mm – 220 mm. Teplota spalín pri min. výkone je 50 – 80 °C, pri max. výkone je 130 – 160 °C. Teplotný spád vykurovacej vody je 80/50 °C a prevádzka kotla je pod kontrolou elektroniky.

Horák SAS MULTI FLAME
 Menovitý výkon: 14 – 200 kW
 Druh paliva – pelety
 Vynovený dizajn horáka
 Mechanická ochrana proti spätnému plameňu do zásobníka paliva, snímač teploty podávača
 Automatický pohyblivý rošt s prívodom vzduchu, riadený otáčkami ventilátora (snímač – Haltron)
 V priestore ohniska sú ochranné keramické panely, priehradky
 Automatické zapaľovanie paliva: keramická špirála
 Horák je vyrobený z nehrdzavejúcej (nerezovej) ocele, ktorá zlepšuje pevnosť a životnosť horáka

SAS BIO SOLID
 Automatický kotol TRIEDY 5 spĺňajúci podmienky pre dotácie z obnoviteľných zdrojov
 Rozšírený výmenník tepla s priehradkami a keramickými uzávermi v ťahu spaľovania
 Vysoká účinnosť 92,1 – 92,4 %
 Výborná izolácia v konštrukcii dvierok – dostatočné zníženie strát v komíne
 Bezpečná prevádzka – zásobník paliva so systémom vyrovnávania tlaku a snímačom otvorenej klapky
 Ochrana tlaku poistným ventilom
 Osvedčená konštrukcia peletového horáka SAS MULTI FLAME
 Materiál výmenníka tepla – oceľ na kotly P265GH s hrúbkou plechu 6 mm
 Materiál horáka, ohniska – nehrdzavejúca oceľ 1,4301 s hrúbkou 6 mm
 Automatické zapaľovanie paliva
 Možnosť výmeny ohniska pre spaľovanie kusového dreva
 Záruka: 5 rokov

Spoločnosť PAMI – mont s.r.o. poskytuje zákazníkom svoje profesionálne služby v oblasti dodávok, servisu či komplexnej realizácie vykurovacích systémov. Poskytujeme návrh a realizáciu kotolní, predaj a montáž kotlov na biomasu, inštalácie solárnych a fotovoltaických panelov a tepelných čerpadiel. V našej spoločnosti si môžete objednať revízie a kontroly kotlov a kotolní v rámci povinných odborných prehliadok.

www.pamimont.sk

Malá elektráreň na streche RD

Jednou z pomerne nových technológií v rámci štátom podporovaných technológií využívania OZE (obnoviteľných zdrojov energie) sú inštalácie malých fotovoltaických elektrární (FV) na strechách rodinných domov (RD).

Čo je to fotovoltaika?
Fotovoltaika znamená proces výroby elektrického napätia vyrobeného prostredníctvom svetla. Premena svetla na elektrickú energiu sa deje vo fotovoltaickom paneli, kde dopadajúcu slnečnú energiu premení absorpčný polovodičový materiál na elektrickú. Základom panelu je kremíkový článok. Kremíkové články sa spájajú podľa potreby a vytvárajú panely. Tieto sa skladajú do modulov – (stringov). Fotovoltaický systém tvoria fotovoltaické panely, meniče (striedače), batérie, podporné a istiace prvky (prepäťové a podpäťové ochrany) a kabeláž.

Ako pracuje fotovoltaický systém?
Fotovoltaické systémy premieňajú slnečnú energiu na elektrickú. Základom systému je fotovoltaický panel z kremíka.
FV panel vyrába jednosmerný elektrický prúd a napätie, ktoré sa pri bežných fotovoltaických elektrárniach (FVE) mení v meniči z jednosmerných veličín na striedavé s hodnotami vyhovujúcimi verejnej sieti 230V/50Hz. Niektoré FV systémy nepoužívajú menič jednosmerné veličiny/striedavé veličiny, ale používajú meniče DC/DC (jednosmerné veličiny/jednosmerné veličiny). Sú to zväčša systémy určené na ohrev vody. Elektrická energia z takýchto systémov (SOLAR KERBEROS) sa nedá použiť v bežných el. spotrebičoch. Používa sa na ohrev vody, vykurovanie... skrátka v spotrebičoch, ktoré nie sú závislé od charakteristiky el. energie (bojler, špirála, el. podlahové vykurovanie).

Fotovoltaické panely možno umiestniť v podstate kamkoľvek – na voľný terén, na podporné konštrukcie, ale aj na fasády, balkóny alebo strechy (ploché aj šikmé a s ľubovoľnou strešnou krytinou); prípadne je možné panely do strechy alebo fasády integrovať. Maximálny energetický zisk sa v našich podmienkach dosiahne pri orientácii panelov presne na juh, so sklonom panelov 35°.

Solárne panely odolávajú poveternostným vplyvom a majú samočistiacu schopnosť – vhodný sklon a hladký povrch vo väčšine prípadov zaručuje bezúdržbovú prevádzku (panely priebežne umýva dážď, sneh sa z hladkého povrchu samovoľne zosúva).
Podľa spôsobu zapojenia rozoznávame niekoľko schém fungovania malých FV elektrárničiek na RD.

Ongrid
ON-Grid systém je navrhnutý len na úsporu nákladov za elektrickú energiu. Je to najčastejšie používaný systém zapojenia FV elektrárne. Elektrická energia, ktorá sa v danom momente vyrobí, primárne vyplní momentálnu spotrebu elektrospotrebičov v danej chvíli. To znamená, že elektrickú energiu nebudú v tej chvíli brať z verejnej siete, ale z fotovoltaických panelov. Prebytky elektrickej energie možno dodávať do siete alebo ich ukladať formou tepla do elektrického bojlera.
ON-Grid systém je obzvlášť výhodný vo firmách a objektoch, kde je predpokladaný odber el. energie hlavne cez deň, avšak jednoduchosť systému a finančne najmenšia záťaž sú dôvody, prečo je tento systém najmontovanejší aj na klasické RD, kde vďaka nižšej vstupnej investícii je návratnosť veľmi rýchla.

Hybrid
Hybridný systém je kombináciou ON-Grid systému a OFF-Grid systému. Tento systém je obzvlášť výhodný pri čerpaní dotácií, pretože pri čerpaní dotácií dávame prebytky do siete zadarmo, avšak pri tomto systéme si prebytky ukladáme do batérií, odkiaľ neskôr, keď už samotný výkon FV elektrárne nepostačuje na pokrytie spotreby domu, energiu čerpáme z batérií a nekupujeme ju zo siete.
Pri tomto systéme sa množstvo batérií nemusí podriaďovať spotrebe domu, ale dá sa prispôsobiť finančným požiadavkám majiteľa, keďže dom nie je závislý iba od FV elektrárne, tak ako to je pri OFF-Grid systéme.

Ohrev TÚV
Systém využíva elektrickú energiu vyrobenú vo fotovoltaických paneloch na ohrev TÚV v zásobníku vody. Kvalitný a funkčný systém na ohrev TÚV pomocou el. energie sa dá jednoducho pripojiť k bežným el. bojlerom a používa MPPT reguláciu.

Fotovoltaický ohrev vody je často porovnávaný s fototermickým systémom, oproti ktorému má však rad výhod, ako sú napríklad životnosť systému, menšie počiatočné náklady, jednoduchšia inštalácia systému, bezúdržbovosť – pri fototermickom systéme treba pravidelne meniť teplovodnú kvapalinu; fototermický systém potrebuje na svoju funkčnosť zdroj el. energie (obehové čerpadlo, riadiaca jednotka), zatiaľ čo fotovoltaický ohrev vody môže fungovať ako ostrovný systém.

Systém je možné ľahko pripojiť k 98 % bežných elektrických bojlerov nainštalovaných v domácnosti s odporúčaným objemom od 120 l do 200 l. Systém pozostáva z fotovoltaických panelov, jednotky SOLAR KERBEROS, ktorá sa dodáva vo viacerých výkonových radoch, a elektrického zásobníku vody. SOLAR KERBEROS má viacero možností pripojenia – dokáže fungovať ako ostrovný systém, bez pripojenia do verejnej elektrickej siete, prípadne ho vieme pripojiť do elektrickej siete a nastaviť tak, aby pri nedostatočnej teplote ohrievanej vody el. energiu potiahol z verejnej elektrickej siete. Možno ho kombinovať napríklad aj s plynovým doohrevom.
Na fotovoltaický ohrev TÚV vrátane zásobníku vody sa taktiež vzťahuje finančná podpora z programu „zelená domácnostiam“.
O firme
SOLARNY DOM, s.r.o., vám ponúka kompletné služby v oblasti solárnych systémov s pôsobením po celom Slovensku. Venujeme sa predaju solárnych komponentov, montáži FV elektrární, servisu FV elektrární pre rodinné domy, chalupy, firemné účely a bytové jednotky.
Naším cieľom je ponúkať kvalitu a zabezpečiť v prvom rade spokojnosť zákazníka, preto ponúkame
len overené produkty, ktoré majú certifikáty
TÚV a certifikáty kvality ISO. Na každý systém sa pozeráme individuálne a prispôsobujeme ho požiadavkám konkrétneho klienta.

PREČO SI VYBRAŤ NÁS
1. Predaj všetkých komponentov
Od kvalitných FV panelov cez striedače vyrobené v EÚ až po skrutky na uchytenie systému, to všetko u nás nájdete v prvotriednej kvalite.

2. Montáž FV na kľúč
Z ponúkaných komponentov vám vieme zhotoviť kompletnú ponuku presne pre vaše potreby a vieme vám vašu elektráreň dodať od A po Z. Vrátane všetkej administratívnej záťaže. Sme držitelia osvedčenia inštalatér od MH SR.

3. Záručný a pozáručný servis
Ponúkame kompletný záručný a pozáručný servis, a to pre našich klientov prednostne a v prípade pozáručného servisu za zvýhodnené ceny.

Základ filozofie firmy je spokojný a informovaný zákazník. Preto u nás na web-stránkach nájdete všetky informácie ohľadom fotovoltaiky. Máte možnosť sa zaregistrovať a dostávať od nás aktuálne informácie. A ak si pre montáž svojich solárnych panelov vyberiete nás, tak sa veľmi tešíme na min. 30-ročnú spoluprácu – taká dlhá je totiž minimálna životnosť vášho fotovoltaického systému. Našim zákazníkom sme vždy k dispozícii.
Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia/zariadení, uhrádzaný na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia medzi domácnosťou a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, je nástrojom na realizáciu podpory využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach a je poskytovaný domácnostiam z finančných prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov, v rámci národného projektu Zelená domácnostiam, v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu, zverejnenými na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk.
Spoločnosť SOLARNY DOM, s.r.o., je zapísaná v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam.

SOLARNY DOM, s.r.o.
Office a obchodné priestory:
Námestie J. Herdu 1
917 01 Trnava
Mobil:+421 940 630 630
E-mail: info@solarnydom.sk
Web: www.solarnydom.sk
E-shop: eshop.solarnydom.sk

Vy sa pýtate, odpovedá vám

Prosím, poraďte, ako je to s dvojtretinovým a štvorpätinovým hlasovaním? Na zhromaždení vlastníkov bytov sa hlasovalo o schválení úveru na zatepľovanie. Potrebná dvojtretinová väčšina vlastníkov sa však nedosiahla. Zhromaždenie odsúhlasilo, že sa o úvere bude rozhodovať písomným hlasovaním. Zákon hovorí: „Opätovné hlasovanie o tej istej veci do jedného roka vyžaduje súhlas štvorpätinovej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov.“ Pri písomnom hlasovaní – o mesiac, možno o dva – bude na schválenie úveru potrebná štvorpätinová väčšina?
Štvorpätinová väčšina pri písomnom hlasovaní o úvere nebude potrebná. O úvere sa síce hlasovalo, ale nebol schválený, t.j. nebolo o úvere ROZHODNUTÉ. Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestoroch v znení neskorších predpisov v § 14 ods. 5 doslovne hovorí:
„Ak vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome rozhodli o veci, nové rozhodnutie o tej istej veci nahrádza predchádzajúce rozhodnutie. Pri hlasovaní o tej istej veci do jedného roka od platného hlasovania sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, okrem hlasovania o veci, pri ktorej sa vyžaduje dvojtretinová väčšina. Ak sa o veci rozhodovalo dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, pri hlasovaní do jedného roka od platného hlasovania o tej istej veci sa vyžaduje súhlas štvorpätinovej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.“
V tomto prípade na zhromaždení nebola dostatočná väčšina na zabezpečenie zákonom stanoveného kvóra, t.j. dvojtretinovej väčšiny všetkých vlastníkov, čiže vlastníci „nerozhodli“ o tejto veci. Štvorpätinová väčšina by bola potrebná, v zmysle citovaného ustanovenia zákona vtedy, ak by sa na predmetnom zhromaždení hlasovalo a „rozhodlo“ o úvere a do jedného roka, od dňa rozhodnutia, by sa hlasovalo opätovne o tom istom úvere.
Opätovné rozhodovanie o tej istej veci zákon doteraz neriešil, avšak v praxi k takémuto rozhodovaniu dochádzalo. Cieľom tejto úpravy bolo zabrániť, aby rôzne skupiny vlastníkov v dome viac krát hlasovali o tej istej veci a prijali protichodné rozhodnutia.

Chcem sa opýtať, či je nutné v zápisniciach z bytových schôdzí uvádzať konkrétny čas, kedy sa schôdza začala, a že sa čakalo hodinu, aby bola schôdza uznášaniaschopná.
Samozrejme, že je veľmi dôležité písomne zaznamenať čas začatia schôdze. Práve kvôli tomu, aby bolo zrejmé, že už prešla hodina po oznámenom začatí schôdze a môže sa hlasovať nadpolovičnou väčšinou prítomných. Tento údaj slúži na preukázanie dodržania ustanovenia § 14 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov pri hlasovaní.

Ako nový predseda spoločenstva som prebral doklady spoločenstva a zistil som, že poistnú zmluvu, ktorú máme uzatvorenú na poistenie bytového domu, podpísala členka rady. Poistné sa každý rok uhrádzalo. Môže takúto zmluvu podpísať člen rady?
Uzatvárať poistné zmluvy a akékoľvek zmluvy v mene spoločenstva môže iba jeho štatutár, t.j. predseda spoločenstva. V prípade, že jeho funkciu vykonáva člen rady, určený radou, ktorý je riadne registrovaný v príslušnom registri, tak tento člen rady určený radou takúto právomoc má. Pokiaľ však tieto právomoci nemá, poistnú zmluvu podpísať nemohol.

Bezpodielové a podielové vlastníctvo bytu v bytovom dome a právoplatnosť pri hlasovaní o úvere – ako to rozlišovať aby hlasovanie bolo platné?
Bezpodielové spoluvlastníctvo môže vzniknúť iba medzi manželmi, ktorí majú v zmysle občianskeho zákonníka rovnaké vlastnícke právo k spoločne nadobudnutému majetku za trvania manželstva (Tretia hlava, osobné spoluvlastníctvo, § 136, § 143 a nasl.), tzv. BSM. V liste vlastníctva bytového domu v zápisoch vlastníkov k jednotlivým bytom je toto BSM uvedené zlomkom 1/1 v kolónke „Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku“.
U BSM OZ umožňuje vybavovanie bežných vecí každému z manželov. Ak je na prezenčnej listine podpísaný jeden z manželov, ktorý hlasoval, predpokladá sa, že má zhodný prejav vôle za oboch manželov. V prípade, že by sa hlasovania zúčastnili obaja manželia a nemali by jednotný názor na vec, ich hlas je neplatný.
Podielové spoluvlastníctvo môže vzniknúť medzi občanmi k spoločnej veci (Tretia hlava, osobné spoluvlastníctvo, § 136, § 137 a nasl.).
V tomto prípade ide o byt, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve dvoch a viacerých osôb. V liste vlastníctva bytového domu v zápisoch vlastníkov k jednotlivým bytom je toto spoluvlastníctvo uvedené zlomkom 1/2, 1/3, atď. podľa toho, koľko osôb vlastní predmetný byt a akým podielom ho majú rozdelený. Napríklad po smrti jedného z rodičov, ktorí majú dve deti, žijúci rodič vlastní svoju polovicu a po nebohom zdedí jednu tretinu z polovice zosnulého a po jednej tretine dedia deti. Po nadobudnutí právoplatnosti dedičského rozhodnutia bude zápis na LV vyzerať nasledovne:
„Alžbeta Nováková, rod. Kováčová  2/6, Peter Novák, rod. Novák 1/6, Zuzana Takáčová, rod. Nováková 1/6.“
Nakoľko v zmysle § 14 ods. 2 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestoroch v znení neskorších predpisov si môžu, viaceré osoby vlastniace jeden byt, uplatniť svoje hlasovacie právo iba ako celok a zároveň majú spoločne za tento byt jeden hlas (nezávisle od majority či minority podielu), musia sa hlasovania zúčastniť buď všetci traja vlastníci, alebo musia úradne overeným splnomocnením splnomocniť jedného spomedzi seba, aby v ich mene hlasoval. Inak je ich hlas neplatný.

Som predsedníčkou SVB už 7 rokov a chcela by som ukončiť svoje pôsobenie v tejto funkcii. Buď zvolením nového predsedu, aj keď viem, že o túto funkciu nikto nejaví záujem, alebo vzdania sa funkcie. Ako mám postupovať?
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/1993 Z. z. rieši vzdanie sa funkcie predsedu v § 7c ods. 3. Tento akt môžete vykonať priamo na zhromaždení vlastníkov „verejne“ s tým, že sa táto informácia zápisnične podchytí, alebo odovzdáte vzdanie sa funkcie predsedu písomne členom rady. V každom prípade však členovia rady preberajú na seba zodpovednosť, a to takým spôsobom, že rada zvolá hneď po vašom vzdaní sa funkcie zhromaždenie na voľbu nového predsedu alebo vyhlási písomné hlasovanie na tento účel. Ak sa nenájde medzi vlastníkmi kandidát, potom rada určí, ktorý člen rady, v zmysle § 7c ods. 3, bude vykonávať funkciu predsedu. Tento člen rady, určený radou, na základe zápisnice zo zasadania rady sa zaregistruje na príslušný Okresný úrad v sídle kraja. Tento člen rady bude vykonávať všetky práce ako predseda s jeho právami a povinnosťami, podpisovať zmluvy, komunikovať s bankou, s vlastníkmi a pod. po svojej registrácii na OÚ. Potom na najbližšom zhromaždení, ktoré rada zvolá, sa do programu rokovania doplní aj voľba predsedu.

V našom bytovom dome nám „vyskočil“ neplatič nad 500 €, keď neuhradil platby ani za posledný mesiac za služby a do fondu. Podľa usmernenia, ktoré sme našli z roku 2010, malo by ho spoločenstvo vyzvať 1. upomienkou, potom druhou. Je to pravda alebo existuje nové usmernenie, ako postupovať voči neplatičovi?
Obvykle sa neplatičovi pošle jedna upomienka s vyčíslením dlžnej čiastky, ktorú má vlastník na zálohových platbách za užívanie bytu s určením lehoty úhrady. Ak lehotu nedodrží, obvykle sa mu pošle ďalšia upomienka – „Pokus o zmier“, kde už je vyčíslená istina dlhu k danému termínu vrátane sankcií. Zároveň ho v upomienke treba upozorniť na to, že v zmysle § 9 ods. 3 novely č. 205/2014 Z. z. zákona č. 182/1993 Z. z. je spoločenstvo oprávnené zverejniť zoznam vlastníkov, ktorí majú úhrnnú výšku nedoplatkov aspoň 500 eur. Ak vlastník nedodrží stanovenú lehotu úhrady dlhu, podáte na príslušný súd žalobu – Platobný rozkaz na vymáhanie istiny a príslušenstva. Platobný rozkaz nadobudne účinnosť. Ak vlastník v súdom stanovenej lehote nezaplatí, právoplatný platobný rozkaz odovzdáte exekútorovi, ktorý začne exekučné konanie.
V prípade, že sa dotyčný vlastník voči platobnému rozkazu odvolá v zákonom stanovenej lehote,
súd zaháji pojednávanie.

Sme Spoločenstvo vlastníkov bytov v štvorbytovke, kde nový vlastník jedného bytu v byte nebýva, ale má tam vecné bremeno, predchádzajúcu majiteľku, s ktorou, so súhlasom nového vlastníka, býva jej syn – alkoholik, kriminálnik recidivista... Ten si dal urobiť kľúče od vchodu do bytovky a dal ich svojej družke a ďalším kriminálnikom, s ktorými sa stýka. Viem, že to máme riešiť s majiteľom bytu, ale s tým sa nedá, jeho to nezaujíma. Môžeme ako Spoločenstvo dať urobiť nový kľúč od vchodu do bytovky a dať si do Domáceho poriadku, že vlastník bytu môže dať urobiť ďalší kľúč osobe len so súhlasom spoločenstva? Má právo osoba bývajúca v byte dať urobiť kľúč od vchodu do bytovky hocikomu? Chceme kúpiť zámok, kde sa kľúč urobí iba po predložení kartičky. Nechceme robiť nič protiprávne,
preto sa pýtam.
Obávam sa, že nemôžete vlastníka obmedzovať kľúčmi od bytovky. Kľúče to, žiaľ, nevyriešia, ani keby ste mu ich zakázali rozdávať. Tu je riešenie problému inde.
V prvom rade je vlastník bytu povinný užívať byt tak, aby neobmedzoval výkon vlastníckeho práva ostatných vlastníkov bytov – § 11 Práva a povinnosti vlastníkov.
Vy, ako podieloví spoluvlastníci bytového domu, máte právne možnosti, ktoré vyplývajú
z § 11 ods. 5. K tomu, aby ste sa dostali až ku zdarnému koncu, potrebujete nasledovné:
1. Všetci traja vlastníci samostatne a zároveň aj predseda v mene spoločenstva urobíte písomné podanie (nie sťažnosť) na príslušný mestský úrad – priestupkové oddelenie. V tomto podaní popíšete konkrétne veci, ktoré osoby spôsobujú.
2. Zakaždým, keď bude v byte hluk počas nočného pokoja, t.j. od 22 00 hod do 06 00 hod., zavoláte policajnú hliadku a zakaždým požiadate o písomný záznam z výjazdu.
3. Napíšte vlastníkovi bytu list – pokus o zmier, v ktorom ho požiadate o nápravu. A napíšete mu tam, že ak do vami určenej lehoty nedôjde k náprave, využijete ustanovenie § 11 ods. 5 – t.j. všetci traja vlastníci podáte spoločnú žalobu na súd, aby súd nariadil predaj tohto bytu.

Prosím o informáciu, ako to bude s vyúčtovaním tepla v najbližšom období. Zatiaľ mám len neisté informácie, že teplo by sa malo rozpočítavať za celú bytovú jednotku spoločne, teda nie ako to bolo doteraz, každý vchod extra.
Neviem, ako ste prišli k tejto informácii „každý vchod extra“, keď rozpočítavanie nákladov za teplo na vykurovanie sa VŽDY od účinnosti zákona o tepelnej energetike č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a z neho plynúcich vyhlášok ÚRSO č. 358/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 630/2005 Z. z., § 2 Základné pojmy písm. e), rozpočítava za dom ako celok aj v tom prípade, ak je na päte domu viac určených meradiel.

Stretli ste sa s tým, že bol obcou realizovaný predaj rodinného domu
s 2 bytovými jednotkami, ktoré obec prenajímala, podľa 182-jky? Kde majú noví vlastníci hľadať správcu? Pritom nemajú ani možnosť založiť si spoločenstvo. Každá bytová jednotka je samostatná, má vlastné prípojky na všetky médiá, len je postavená na spoločnom pozemku, nie však ako bytový dom,
ale ako rodinný dom.
Rodinný dom s dvoma bytmi nie je bytovým domom – podľa § 2 ods.2 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, ktorý znie:
„Bytovým domom (ďalej len „dom“) sa na účely tohto zákona rozumie budova, v ktorej je viac ako polovica podlahovej plochy určená na bývanie a má viac ako tri byty a v ktorej byty a nebytové priestory sú za podmienok ustanovených v tomto zákone vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov a spoločné časti domu a spoločné zariadenia tohto domu sú súčasne v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov.“

Nefušujte

Takto teda nie!!!

Fušeriny je na stavbách RD „požehnane“. Ako jej zabrániť? Asi len tým, že vám znova ukážeme, čo všetko sa dá pri stavebných prácach pokaziť. Aj táto ukážka bude o množstve chýb, ktoré „páni majstri – murári“ urobili pri jednej stene RD. Urobili ich preto, lebo si zľahčili prácu. Žiaľ, nik ich na to neupozornil, a tak výsledok je zlý, veľmi zlý. Na mieste je ešte jedna otázka? Má táto stavba stavebný dozor? Asi nie!  Ak by ho mala, tak by takéto chyby nemohli vzniknúť...

1. Betónové stužujúce prvky oboch  štítových stien vytvorili v podkrovných miestnostiach líniové tepelné mosty, na ktorých sa budú tvoriť plesne.

2. Pri nasledovnom murovaní si remeselníci zľahčili prácu tým, že tehlovú tvárnicu rozsekli sekerou, vytvorili si z tejto trojuholníkovú „tvarovku“, ktorú prilepili maltou na betónový preklad. To, že tvarovky sú zo statického hľadiska navrhované tak, aby namáhanie prenášali stienky vzduchových dutín, ich nezaujíma. Vlepili tehlové trojuholníčky ako „vydalo“. Zároveň vytvorili bodový tepelný most.
3. Tu je vidno, ako sa „zamaskuje“ zle odrezaná tehlová tvárnica, ktorá bude prepúšťať chlad do podkrovia a bude ochladzovať
preklad, nakoľko dutiny sa „zatrú“ maltou v domnení, že sa tvarovka „uzavrela“.

4. Montáž okien na „penu“ po celom obvode oboch okien bude vždy vytvárať rizikovú zónu v tesnej blízkosti rámu okien. Špalety okien budú stále vlhké a budú miestom vzniku plesní.

5. Hrubá vrstva malty v horizontálnej škáre spojenia tehál vytvorila v stene líniový tepelný most. Murovanie celej steny je veľmi škaredo zrealizované a ukazuje, ako nepresne sa dá z presných tehlových tvárnic murovať.

6. Tehlové tvarovky boli pri murovaní „rezané“ odsekaním, a tak zvislé škáry sú široké a nepresné. „Zatrú“ sa maltou a – ???
Čo tam po tom, že sa takýmto spôsobom murovania úplne znehodnotila tepelnotechnická vlastnosť murovacieho materiálu a úplne sa zničili očakávané nízke tepelné straty.
 
Ing. Pavel Kleskeň, Snímky: autor

Ploty – musia byť?

„Máme strach“, aj tak sa dá charakterizovať úsilie, ktoré vynakladáme pri ochrane nášho bývania. Inštalujeme rôzne zabezpečovacie prvky a medzi takéto prvky patria aj ploty rôznej výšky a vyhotovenia.

Unás na Slovensku je plot nachádzajúci sa na obvode pozemku všeobecnou zvyklosťou. Určite nám dodáva pocit bezpečia a súkromia, upozorňuje prichádzajúceho, kde je hranica súkromného pozemku, na ktorý bez súhlasu majiteľa nesmie vstúpiť. Platí však zásada, že oplotenie je naším právom, nie všeobecnou povinnosťou. Ploty v nás vyvolávajú pocit vlastníctva a sú náš pocit bezpečia. Ich prioritnou úlohou je však viditeľné ohraničenie pozemku. Ploty, ktoré si budujeme, by však nemali byť tou poslednou „štáciou“, ktorú riešime pri stavbe svojho RD. Prečo?
Plotom, ktorý vybudujeme len pre to, aby sme si ochránili svoj majetok, môžeme veľa pokaziť. Mali by sme myslieť na to, čomu sa hovorí dekoratívnosť. Každý plot vytvára prvý dojem zo stavby, pred ktorou stojí, a bočné strany zasa dotvárajú celkový výraz záhrady, resp. dojem z daného pozemku. Plot nás či našu návštevu opticky buď láka, alebo odrádza.
Základné funkcie
Ak teda riešime okolie domu, riešme jeho základnú funkciu – dotvoriť pocit intimity tak, že „mu“ pri voľbe materiálového riešenia ponúkneme materiál pekný a zároveň trvácny. Plot sa tak stane estetickejším, nielen zhmotneným bezpečnostným prvkom s vizuálnym efektom.

Základná poučka hovorí, že plot musí harmonicky zapadať do okolia, do celkovej architektúry domu i do povahy okolia, avšak je vo veľkej väčšine porušovaná. Prvou príčinou tohto stavu je nedostatok finančných zdrojov, lebo dom nás už poriadne „vyšťavil“, a tak sa volia lacné riešenia. Jednoduché materiálové riešenia, s pocitom rýchlo zabrániť strachu pred zlodejmi, trendu neestetických riešení len a len nahrávajú. Strach zo zlodejov, žiaľ, nás „núti“ stavať ploty podstatne vyššie, ako by z pohľadu estetického vnímania mali byť.

Pri budovaní plotu je nevyhnutné zohľadniť výšku a veľkosť domu a tiež rozľahlosť záhrady. Vo všeobecnosti je ideálna výška plota 150 – 180 cm. Takáto výška je dosť vysoká pre sťaženie násilného prelezenia. Staviame však vyššie ploty. Ak postavíte  plot vysoký 200 cm,  tak sa vám váš dom za plotom „stratí“ a z uličného pohľadu pôsobí skľučujúco. Plot vytvára veľkú optickú bariéru a estetický dojem takejto časti ulice nie je dobrý. Zámerne sme jeden takýto plot odfotili z prirodzeného pohľadu človeka stojaceho na chodníku. Z domu – bungalovu nie je vidieť nič. Toto majiteľ asi nechcel, ale jeho strach a snaha po intimite okolia domu boli silnejšie a po celý život sa na tento plot bude musieť pozerať. Určite nebude mať dobrý pocit, a tak okolo plota nasadí tuje – stromy, ktoré nie sú naším typickým rastlinstvom. Neutrálna, šedá farba z uličného pohľadu tiež na estetickom dojme urbanizácie ulice vôbec nepridá.

Aké sú lepšie riešenia?
Záleží na majiteľovi pozemku a domu, aký plot si vyberie. Plot môže byť buď priehľadný – obvykle z drôteného pletiva či umelecky kovanej vložky medzi stĺpikmi, alebo nepriehľadný – murovaný z tehál, kameňa či betónových dosiek, alebo aj polopriehľadný, pri ktorom sa používa kombinácia materiálov. Záleží na majiteľovi daného pozemku, čo si vyberie, aké má vzťahy so susedmi a či je pozemok otvorený do krajiny alebo do rušnejšej ulice.

Nepriehľadný plot pôsobí mohutne, bezpečne a vo vnútornom ohraničenom pozemku takéhoto oplotenia je na 100 % zachovaná intimita priestoru. Na druhej strane je však dom a jeho okolie úplne izolované od ulice a lokality!
Priehľadné ploty sa zhotovujú najčastejšie z pletiva, ktoré je zavesené na stĺpikoch (mali by byť od seba vzdialené aspoň 250 cm). Tieto ploty pôsobia ľahko, ich zhotovenie nie je finančne príliš náročné. Nechránia však pred nežiaducimi pohľadmi z ulice či od susedov, a tak sa kombinujú s výsadbou zelene všetkého druhu a typu. Problém priehľadnosti sa obvykle rieši aj „zavesením“ textilnej sieťovanej fólie na pletivo. Žiaľ, nie vždy – ako vidíte na jednom z ilustračných obrázkov – sa docieli estetický efekt. Dom je veľmi zaujímavý, správne architektonicky komponovaný a aj pekne realizovaný – a dlhý plot všetko „pokazí“. Pekný pohľad na dobre zvolenú dispozíciu domu na pozemku je „fuč“.

Veľmi efektné je kombinované oplotenie, ktoré je sčasti priehľadné a sčasti nepriehľadné. Ani pri tomto type oplotenia však už nie je zachovaná veľká intimita priestoru, a preto by jeho súčasťou mali byť aj rôzne výsadby zo zaujímavých rastlín. Jednu takúto veľmi peknú realizáciu aj prikladáme ako ilustračný obrázok k tejto téme.
Prírodné drevené ploty, ktoré kedysi boli na Slovensku najrozšírenejšie, sa dnes už vytrácajú. Je ich ako šafránu, a tak poteší každá realizácia. Jednu takú, kde sa použilo prútie na výplet, taktiež prinášame.
Rastie však obľúbenosť murovaných plotov zo starých tehál. Majú zaujímavé kompozície hmoty a ich drobné detaily sú potešením pre oko. Zároveň ukazujú, že ešte existujú remeselníci so zmyslom pre stavebný detail.

Betónové doskové riešenia plotov
Ich masívnemu rozšíreniu napomáha rýchlosť výstavby, pocit bezpečia za takýmto plotom a aj cena. Neodsudzujeme majiteľov takýchto plotov, riešia svoju bezpečnosť, avšak urbanistický vzhľad ulíc je zlý. Zámerne sme priložili aj obrázok betónového plota farbeného v celej štruktúre hmoty betónu. Zaujímavá je aj štruktúra stĺpika a pohľadová časť výplňovej dosky pripomína drevo. Keď sa v okolí takéhoto plota nasadia ťahavé rastliny, plot bude estetický a príjemný.

Niekoľko rád
Pri riešení koncepcie, aký plot by mal náš dom mať, nehodno zabúdať, že ploty sú vnímané zvonka aj zvnútra. Prvý dojem, to je pohľad na dom od ulice, a tak by sa mala riešiť celková idea  predzáhradky. Bude dom „za nepriehľadnou“ bariérou alebo pripustíme čiastočný či celkový pohľad bez plota. Toto rozhodnutie musíte urobiť iba vy.
Na oddelenie súkromného pozemku od verejného priestoru ulice alebo od komunikácie, vyberáme pevný, masívnejší a estetický plot z materiálov korešpondujúcich s architektúrou domu. Dôležitý je tu estetický vzhľad plota i brány pre vjazd auta a bránky pre nás ľudí, lebo vzhľadové pôsobenie má nezastupiteľnú úlohu pri vstupe na pozemok. Vopred si premyslite, čo všetko musíte umiestniť či zakomponovať do vášho plota od ulice. Elektromer s plynomerom aj poštová schránka musia byť voľne prístupné z ulice, odpadkový kontajner je tiež potrebné kdesi umiestniť, aby ho mali „smetiari po ruke“.
Ten druhý pohľad je pohľad váš – majiteľa od domu k plotu. V záhrade aj k ulici. Predzáhradka je vždy prejavom cítenia, a tak sa tu často objavujú aj priam umelecké diela.
Zadná záhradná časť súvisí s koncepciou zelene v záhrade a tá je schopná zakryť aj veľké nedostatky, ktoré majú neestetické ploty. Zeleňou sa riešia aj susedské vzťahy, intimita a vzájomné nerušenie. A dôležitý je aj pohľad na štruktúru a materiál plotu. Kombinácie bývajú osviežením, aj tu však treba byť opatrný, aby výsledný efekt nebol príliš chaotický.

Viete, že na stavbu plota musíte mať povolenie?
Existuje ešte jedna povinnosť, ktorú musí riešiť majiteľ budúceho plotu. Tou povinnosťou je stavebné povolenie na jeho stavbu. Overte si, či stavebný úrad, ktorý povoľoval stavbu RD, vám stavbu plota zapísal do stavebného povolenia výstavby RD. Ak áno, overte si, aký plot vám povolili. Materiál, výšku... Ak nie, mali by ste vedieť, že stavba oplotenia, rovnako ako iné stavebné práce, je predmetom stavebných predpisov. To kladie teda určité povinnosti na osobu, ktorá plánuje oplotenie postaviť.
Pred začatím samotných stavebných prác stojí za to sa pozrieť do územného plánu obce či lokality, kde stojí váš RD. Ak takýto plán existuje, môže obsahovať pokyny, aký typ oplotenia je a aký nie je povolený v danej ulici a aký rozsah povolení je potrebný. Možno vás prekvapí, že budete musieť dokladovať vlastníctvo a hranicu pozemku, kde chcete stavať oplotenie. Aj súhlas suseda asi bude potrebný.
Posledná rada. Hoci oplotenie domu sa väčšinou realizuje v poslednej fáze výstavby,
mali by ste sa ním zaoberať už v projektovej dokumentácii. Je dôležitým architektonickým prvkom, ktorý môže výrazne ovplyvniť celkový vzhľad domu. Prílišné šetrenie sa tiež neoplatí, čakať 10 či viac rokov, než sa ušetria peniaze na kvalitnejšie riešenie, sa nemusí vydariť.

Redakcia
Snímky: Rasťo Polák a archív redakcie

 

Ploty – musia byť?

„Máme strach“, aj tak sa dá charakterizovať úsilie, ktoré vynakladáme pri ochrane nášho bývania. Inštalujeme rôzne zabezpečovacie prvky a medzi takéto prvky patria aj ploty rôznej výšky a vyhotovenia.

Unás na Slovensku je plot nachádzajúci sa na obvode pozemku všeobecnou zvyklosťou. Určite nám dodáva pocit bezpečia a súkromia, upozorňuje prichádzajúceho, kde je hranica súkromného pozemku, na ktorý bez súhlasu majiteľa nesmie vstúpiť. Platí však zásada, že oplotenie je naším právom, nie všeobecnou povinnosťou. Ploty v nás vyvolávajú pocit vlastníctva a sú náš pocit bezpečia. Ich prioritnou úlohou je však viditeľné ohraničenie pozemku. Ploty, ktoré si budujeme, by však nemali byť tou poslednou „štáciou“, ktorú riešime pri stavbe svojho RD. Prečo?
Plotom, ktorý vybudujeme len pre to, aby sme si ochránili svoj majetok, môžeme veľa pokaziť. Mali by sme myslieť na to, čomu sa hovorí dekoratívnosť. Každý plot vytvára prvý dojem zo stavby, pred ktorou stojí, a bočné strany zasa dotvárajú celkový výraz záhrady, resp. dojem z daného pozemku. Plot nás či našu návštevu opticky buď láka, alebo odrádza.
Základné funkcie
Ak teda riešime okolie domu, riešme jeho základnú funkciu – dotvoriť pocit intimity tak, že „mu“ pri voľbe materiálového riešenia ponúkneme materiál pekný a zároveň trvácny. Plot sa tak stane estetickejším, nielen zhmotneným bezpečnostným prvkom s vizuálnym efektom.

Základná poučka hovorí, že plot musí harmonicky zapadať do okolia, do celkovej architektúry domu i do povahy okolia, avšak je vo veľkej väčšine porušovaná. Prvou príčinou tohto stavu je nedostatok finančných zdrojov, lebo dom nás už poriadne „vyšťavil“, a tak sa volia lacné riešenia. Jednoduché materiálové riešenia, s pocitom rýchlo zabrániť strachu pred zlodejmi, trendu neestetických riešení len a len nahrávajú. Strach zo zlodejov, žiaľ, nás „núti“ stavať ploty podstatne vyššie, ako by z pohľadu estetického vnímania mali byť.

Pri budovaní plotu je nevyhnutné zohľadniť výšku a veľkosť domu a tiež rozľahlosť záhrady. Vo všeobecnosti je ideálna výška plota 150 – 180 cm. Takáto výška je dosť vysoká pre sťaženie násilného prelezenia. Staviame však vyššie ploty. Ak postavíte  plot vysoký 200 cm,  tak sa vám váš dom za plotom „stratí“ a z uličného pohľadu pôsobí skľučujúco. Plot vytvára veľkú optickú bariéru a estetický dojem takejto časti ulice nie je dobrý. Zámerne sme jeden takýto plot odfotili z prirodzeného pohľadu človeka stojaceho na chodníku. Z domu – bungalovu nie je vidieť nič. Toto majiteľ asi nechcel, ale jeho strach a snaha po intimite okolia domu boli silnejšie a po celý život sa na tento plot bude musieť pozerať. Určite nebude mať dobrý pocit, a tak okolo plota nasadí tuje – stromy, ktoré nie sú naším typickým rastlinstvom. Neutrálna, šedá farba z uličného pohľadu tiež na estetickom dojme urbanizácie ulice vôbec nepridá.

Aké sú lepšie riešenia?
Záleží na majiteľovi pozemku a domu, aký plot si vyberie. Plot môže byť buď priehľadný – obvykle z drôteného pletiva či umelecky kovanej vložky medzi stĺpikmi, alebo nepriehľadný – murovaný z tehál, kameňa či betónových dosiek, alebo aj polopriehľadný, pri ktorom sa používa kombinácia materiálov. Záleží na majiteľovi daného pozemku, čo si vyberie, aké má vzťahy so susedmi a či je pozemok otvorený do krajiny alebo do rušnejšej ulice.

Nepriehľadný plot pôsobí mohutne, bezpečne a vo vnútornom ohraničenom pozemku takéhoto oplotenia je na 100 % zachovaná intimita priestoru. Na druhej strane je však dom a jeho okolie úplne izolované od ulice a lokality!
Priehľadné ploty sa zhotovujú najčastejšie z pletiva, ktoré je zavesené na stĺpikoch (mali by byť od seba vzdialené aspoň 250 cm). Tieto ploty pôsobia ľahko, ich zhotovenie nie je finančne príliš náročné. Nechránia však pred nežiaducimi pohľadmi z ulice či od susedov, a tak sa kombinujú s výsadbou zelene všetkého druhu a typu. Problém priehľadnosti sa obvykle rieši aj „zavesením“ textilnej sieťovanej fólie na pletivo. Žiaľ, nie vždy – ako vidíte na jednom z ilustračných obrázkov – sa docieli estetický efekt. Dom je veľmi zaujímavý, správne architektonicky komponovaný a aj pekne realizovaný – a dlhý plot všetko „pokazí“. Pekný pohľad na dobre zvolenú dispozíciu domu na pozemku je „fuč“.

Veľmi efektné je kombinované oplotenie, ktoré je sčasti priehľadné a sčasti nepriehľadné. Ani pri tomto type oplotenia však už nie je zachovaná veľká intimita priestoru, a preto by jeho súčasťou mali byť aj rôzne výsadby zo zaujímavých rastlín. Jednu takúto veľmi peknú realizáciu aj prikladáme ako ilustračný obrázok k tejto téme.
Prírodné drevené ploty, ktoré kedysi boli na Slovensku najrozšírenejšie, sa dnes už vytrácajú. Je ich ako šafránu, a tak poteší každá realizácia. Jednu takú, kde sa použilo prútie na výplet, taktiež prinášame.
Rastie však obľúbenosť murovaných plotov zo starých tehál. Majú zaujímavé kompozície hmoty a ich drobné detaily sú potešením pre oko. Zároveň ukazujú, že ešte existujú remeselníci so zmyslom pre stavebný detail.

Betónové doskové riešenia plotov
Ich masívnemu rozšíreniu napomáha rýchlosť výstavby, pocit bezpečia za takýmto plotom a aj cena. Neodsudzujeme majiteľov takýchto plotov, riešia svoju bezpečnosť, avšak urbanistický vzhľad ulíc je zlý. Zámerne sme priložili aj obrázok betónového plota farbeného v celej štruktúre hmoty betónu. Zaujímavá je aj štruktúra stĺpika a pohľadová časť výplňovej dosky pripomína drevo. Keď sa v okolí takéhoto plota nasadia ťahavé rastliny, plot bude estetický a príjemný.

Niekoľko rád
Pri riešení koncepcie, aký plot by mal náš dom mať, nehodno zabúdať, že ploty sú vnímané zvonka aj zvnútra. Prvý dojem, to je pohľad na dom od ulice, a tak by sa mala riešiť celková idea  predzáhradky. Bude dom „za nepriehľadnou“ bariérou alebo pripustíme čiastočný či celkový pohľad bez plota. Toto rozhodnutie musíte urobiť iba vy.
Na oddelenie súkromného pozemku od verejného priestoru ulice alebo od komunikácie, vyberáme pevný, masívnejší a estetický plot z materiálov korešpondujúcich s architektúrou domu. Dôležitý je tu estetický vzhľad plota i brány pre vjazd auta a bránky pre nás ľudí, lebo vzhľadové pôsobenie má nezastupiteľnú úlohu pri vstupe na pozemok. Vopred si premyslite, čo všetko musíte umiestniť či zakomponovať do vášho plota od ulice. Elektromer s plynomerom aj poštová schránka musia byť voľne prístupné z ulice, odpadkový kontajner je tiež potrebné kdesi umiestniť, aby ho mali „smetiari po ruke“.
Ten druhý pohľad je pohľad váš – majiteľa od domu k plotu. V záhrade aj k ulici. Predzáhradka je vždy prejavom cítenia, a tak sa tu často objavujú aj priam umelecké diela.
Zadná záhradná časť súvisí s koncepciou zelene v záhrade a tá je schopná zakryť aj veľké nedostatky, ktoré majú neestetické ploty. Zeleňou sa riešia aj susedské vzťahy, intimita a vzájomné nerušenie. A dôležitý je aj pohľad na štruktúru a materiál plotu. Kombinácie bývajú osviežením, aj tu však treba byť opatrný, aby výsledný efekt nebol príliš chaotický.

Viete, že na stavbu plota musíte mať povolenie?
Existuje ešte jedna povinnosť, ktorú musí riešiť majiteľ budúceho plotu. Tou povinnosťou je stavebné povolenie na jeho stavbu. Overte si, či stavebný úrad, ktorý povoľoval stavbu RD, vám stavbu plota zapísal do stavebného povolenia výstavby RD. Ak áno, overte si, aký plot vám povolili. Materiál, výšku... Ak nie, mali by ste vedieť, že stavba oplotenia, rovnako ako iné stavebné práce, je predmetom stavebných predpisov. To kladie teda určité povinnosti na osobu, ktorá plánuje oplotenie postaviť.
Pred začatím samotných stavebných prác stojí za to sa pozrieť do územného plánu obce či lokality, kde stojí váš RD. Ak takýto plán existuje, môže obsahovať pokyny, aký typ oplotenia je a aký nie je povolený v danej ulici a aký rozsah povolení je potrebný. Možno vás prekvapí, že budete musieť dokladovať vlastníctvo a hranicu pozemku, kde chcete stavať oplotenie. Aj súhlas suseda asi bude potrebný.
Posledná rada. Hoci oplotenie domu sa väčšinou realizuje v poslednej fáze výstavby,
mali by ste sa ním zaoberať už v projektovej dokumentácii. Je dôležitým architektonickým prvkom, ktorý môže výrazne ovplyvniť celkový vzhľad domu. Prílišné šetrenie sa tiež neoplatí, čakať 10 či viac rokov, než sa ušetria peniaze na kvalitnejšie riešenie, sa nemusí vydariť.

Redakcia
Snímky: Rasťo Polák a archív redakcie

 

Prvé krôčiky

Zjari nás v záhrade čaká vždy veľa povinností. Jednou z tých najdôležitejších je starostlivosť o trávnik, ktorá mu zaistí regeneráciu po zime a silu do nasledujúcich mesiacov.

V prvom rade by sme vlastne nemali robiť nič. Respektíve počkať, kým tráva začne rásť, až potom pristúpime ku koseniu. V závislosti od počasia, teda podľa toho, ako veľmi tráva rastie, môžeme kosenie zopakovať aj druhýkrát. Potom by mala prísť k slovu vertikutácia.

Vertikutácia zbaví trávnik buriny a machu. Tieto nežiaduce prvky sa v trávniku rady držia a vytvárajú ideálne prostredie pre tvorbu plesní. Vertikutácia patrí k najdôležitejším jarným úkonom v záhrade, ktoré pomôžu k zdravému a silnému trávniku.
Najčastejšie sa stretneme s vertikutátormi,
ktoré majú odnímateľné valce – 1) s nožmi a 2) s pružinkami. Zvislo umiestnené nože ľahko a šetrne narezávajú trávnu mačinu do hĺbky cca 2 – 4 mm a odstraňujú nežiaducu trávnu plsť. Pružinky potom dokonale vyčešú všetky nečistoty. Trávnik tak oveľa lepšie dýcha a prijíma živiny.
Po vertikutácii prichádza ideálny čas na dosiatie a hnojenie. Hnojiť je možné aj v období medzi prvými dvoma koseniami.

Kedy a ako správne kosiť. Mulčovanie
Kosiť treba vždy, keď rastie trávnik. A trávnik začína rásť za podmienok, keď sa vonkajšia teplota stabilne pohybuje medzi 5 až 10 °C. Aj frekvencia kosenia je závislá od ročného obdobia a od počasia, prípadne od toho, ako veľmi trávnik rastie. Možno teda predpokladať, že v niektorých mesiacoch sa bude kosiť menej ako raz týždenne a v hlavnom vegetačnom období aj dvakrát týždenne. Platí jedno základné pravidlo, že trávnik by sa nemal skracovať nikdy viac ako o jednu tretinu dĺžky. Keby sa toto pravidlo ignorovalo, zbytočne by sa trávnik oslaboval.
Raz za čas, obzvlášť potom v letných mesiacoch s minimom zrážok, je vhodné mulčovať. Pri mulčovaní nie je pokosená tráva zbieraná do zberného koša, ale je rotujúcim nožom rozomletá vo vnútri podvozku (skeletu – šasi) kosačky. Trávna drvina potom padá rovno do pažite, kde sa postupne rozkladá a pôsobí ako prírodné hnojivo. K mulčovaniu potrebujeme mulčovaciu záslepku, ktorá zabráni odhodu pokosenej trávy. Nie všetky modely sú touto súčasťou vybavené.

K dokonalému trávniku pomôže aj dokonalá kosačka
Do veľkej skupiny rotačných kosačiek patria elektrické a benzínové stroje. Výhodou modelov poháňaných elektromotorom je tichý chod, nízka hmotnosť, minimálne prevádzkové náklady a nároky na údržbu. Na trhu môžeme nájsť aj niekoľko technologických „zaujímavostí“, vzniknuvších predovšetkým na základe ekologicko-ekonomického akcentu, ktorý je pre súčasnosť všeobecne príznačný. Za všetky menujme vkusný stroj Blue Power 37 E, ktorého kolektorový elektromotor dokáže ušetriť až 50 % elektrickej energie. Táto kosačka má príkon 650 W, ale jej výkon zodpovedá 1 400 W. K ďalším prednostiam patria výborné výsledky pri kosení, zbere a mulčovaní, ktoré dosahuje zásluhou zdvojeného noža.

Pre veľké záhrady
„Rotačné kosačky poháňané benzínovým motorom využijeme na stredných až veľkých plochách, pričom je jasné, že na dosiahnutie maximálneho pohodlia pri práci budeme voliť modely s pojazdom,“ komentuje odborník na kosiacu techniku zo spoločnosti Mountfield Jan Melena.

Vo výbave týchto strojov by nemal chýbať variátor alebo viacrýchlostná automatická prevodovka, ktorá umožňuje zmenu rýchlosti jazdy, a výkonný motor, ktorému nevadia ani rozličné výmole alebo kopce, ale ani tráva vlhká od rannej rosy alebo dažďa. Čo sa pohonných jednotiek týka, špičku predstavujú agregáty Briggs & Stratton, ktoré sa vyznačujú jednoduchým a spoľahlivým štartovaním a mimoriadnou životnosťou. Najvyspelejšie modely disponujú systémom 4v1 – tzn. zvládnu zber, mulčovanie a zadné aj bočné odhadzovanie trávy.

Typická je dnes snaha producentov kosačiek o čo najväčšiu efektivitu strojov v kombinácii s maximálnym pracovným komfortom používateľa. Ako jeden z vrcholov tohto snaženia môže byť chápaný model SP 535 BW EL 4S, ktorý je možné naštartovať pomocou tlačidla ako v automobile. Tento spôsob spustenia stroja zaisťuje patentovaný systém InStart.

S výberom sa neponáhľajte
Kosačka patrí medzi najexponovanejšie stroje v sezóne, preto by sme mali voliť kvalitu (ak nechcete kosačku meniť každý rok). Jedným zo základných predpokladov pre dobrú kúpu je návšteva niekoľkých rôznych predajcov, ktorí budú ochotní a schopní poskytnúť relevantnú radu a odporúčania. Zamerajte sa na tých predajcov, ktorí u nás patria k najväčším a sú na trhu najdlhšie. Tí by totiž mali mať najviac skúseností a mali by vedieť poskytnúť na svoj tovar nadštandardné (až 7-ročné) záruky a garancie. Je tu tiež predpoklad solídneho servisného zázemia s vypracovaným programom úkonov a bonusov. Nezabúdajte, že servis je vlastne neviditeľnou, avšak zásadnou súčasťou nového stroja, ktorý kupujete.

DaB
Snímky: Mountfield

Nabudúce

Téma čísla
Leto sa blíži, a tak témou čísla budúceho vydania DaB budú bazény. Dozviete sa o rôznych druhoch a prednostiach bazénov vytvorených buď v exteriéri, alebo v interiéri. Skôr však, než sa rozhodnete pre niektorý typ, mali by ste čo to vedieť aj o bazénových doplnkoch, hygienických prostriedkoch či slnečných kolektoroch. 

Interiér
Áno, nielen oblečenie podlieha módnym trendom, ale mení sa aj vkus toho, čím si zariadime interiér, aby sme sa v ňom cítili nielen pohodlne, ale aj príjemne. A tak sa na interiér zameriame práve z pohľadu módnych trendov.

Záhrada
Máj je najkrajší mesiac a aj v záhrade je máj nádherný. Je nielen mesiacom lásky, ale aj časom kvitnúcich stromov a sviežej zelene. Už tradične sa budeme venovať trávnikom a trávnatým kobercom, strojom na kosenie trávy a údržbu i závlahovým zariadeniam a čističkám.

0 - 1
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
14 - 15
16 - 17
18 - 19
20 - 21
22 - 23
24 - 25
26 - 27
28 - 29
30 - 31
32 - 33
34 - 35
36 - 37
38 - 39
40 - 41
42 - 43
44 - 45
46 - 47
48 - 49
50 - 51
52 - 53
54 - 55
56 - 57
58 - 59
60 - 61
62 - 63
64 - 65
66 - 67
68 - 69
70 - 71
72 - 73
74 - 75
76 - 77
78 - 79
80 - 81
82 - 83