Pravda o azbeste

Ako je to vlastne s azbestom? Je naozaj zdraviu škodlivý alebo… ?! Pravda je, že dlhodobým účinkom vlákien azbestu na organizmus vznikajú vážne ochorenia. Je to hlavný dôvod, prečo sa používanie azbestu v stavbách zakázalo a začala sa jeho likvidácia zo všetkých stavieb.

Riziko z vdýchnutia azbestových vlákien spočíva v jeho malých vláknach, ktoré sa vznášajú vo vzduchu. Tieto neviditeľné vlákna o dĺžke 5μ a hrúbke 3μ pri inhalácii (nadýchaní) vnikajú do pľúc. Vzhľadom na svoju pevnosť a ostrosť vlákna prenikajú až do bunkových stien vnútornej výstieľky pľúc. Samočistiaci efekt pľúc, ktorý dokáže ľudský organizmus pri odkašlávaní zbavovať pľúca prachu, pri vláknach azbestu nefunguje. Zapichnuté vlákna sa neodstránia a dlhodobým pôsobením spôsobujú rakovinu pľúc. Toto je hlavný
dôvod, prečo sa používanie azbestu v stavbách zakázalo a začala sa jeho
likvidácia zo všetkých stavieb.
Azbestové materiály sa považujú za nebezpečný odpad, a tak jeho likvidácia podlieha prísnym predpisom.

Azbest v „panelákoch“
Azbestové kanalizačné rúry sa do bytových domov začali zabudovávať v 60. rokoch minulého storočia z dôvodu úspory liatinových rúr, ktoré boli krehké a zároveň aj ťažké. Pri obnove bytových jadier sa teda azbestové kanalizačné stúpačky musia odstrániť a nahradiť novými plastovými rúrami. Azbestová kanalizácia je často zaliata priamo v betóne stropu. Pokiaľ sa však do stavby nezasahuje a azbestový materiál sa nerozdrobuje, nebezpečenstvo ohrozenia zdravia podľa odborníkov nehrozí. Problém totiž vzniká až pri rozrušovaní materiálu (rekonštrukcia alebo  zvetrávanie), keď sa môžu uvoľňovať do ovzdušia azbestové vlákna. Ak teda kanalizáciu vymieňame, tak vzniká riziko ohrozujúce pracovníkov, ale aj obyvateľov.

Zákonný rámec
Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb možno vykonávať len na základe oprávnenia vydaného Úradom verejného zdravotníctva SR Bratislava. Oprávnenie na odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, vydáva podľa § 5 ods. 4 písm. n) zákona
NR SR č. 355/2007 Z.z. Úrad verejného zdravotníctva SR,
Trnavská 52, Bratislava.
Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, oprávnené na odstraňovanie azbestu zo stavieb, sú podľa § 41 ods. 7 cit. zákona povinné pred začiatkom výkonu práce predložiť miestne príslušnému orgánu verejného zdravotníctva návrh na odstraňovanie azbestu z konkrétnej stavby na posúdenie. Prikazuje to §13 ods. 4 písm. k) a musia sa zdržať výkonu práce do času kladného posúdenia
navrhovanej činnosti!

Na manipuláciu s materiálmi obsahujúcimi azbest je taktiež potrebné požiadať príslušný Obvodný úrad životného prostredia o udelenie súhlasu. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi je v zmysle § 7 ods. 1 písm. g) zákona NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch tiež pod prísnou kontrolou. Zanedbanie týchto dvoch najdôležitejších povinností je sankcionované vysokou pokutou.

Samovoľné odstraňovanie azbestových materiálov je protizákonné a pri takejto realizácii prác hrozí trestné stíhanie pre trestný čin podľa paragrafu 302 odsek 1 Trestného zákona za  neoprávnené nakladanie s odpadmi. Pokuta za nelegálne likvidovanie nebezpečného odpadu sa môže vyšplhať až do výšky 16 596 eur.

Správny organizačný postup odstránenia azbestu
Práce môže vykonať len oprávnená organizácia či oprávnená fyzická osoba. Postup je teda nasledovný:
1. Spracovanie projektu likvidácie azbestu a vypracovanie a schválenie pracovného postupu zneškodnenia azbestového nebezpečenstva príslušným RÚVZ.
2. Schválenie manipulácie s nebezpečným odpadom príslušným Úradom životného prostredia.
3. Odborné zneškodnenie materiálov obsahujúcich azbest v zmysle platnej legislatívy SR.
4. Bezpečná preprava a zneškodnenie nebezpečného odpadu s obsahom azbestu na skládke nebezpečného odpadu (zákon 223/2001 z 15. mája 2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. Vyčistenie, povysávanie priestorov po odstránení azbestového nebezpečenstva bezpečným vysávačom so špeciálnymi filtrami.
6. Vyčistenie vzduchu pracoviska vysokovýkonnými čističmi vzduchu s dodržaním 5-násobného podtlaku.
7. Výstupné merania koncentrácie azbestových vlákien akreditovanou spoločnosťou po vykonaní sanačných prác.
8. Vystavenie potvrdenia o bezchybnosti pracovného prostredia po vykonaní sanačných prác.

Ako by sa mali práce realizovať?
V rámci prípravy staveniska je nutné odstránenie všetkých predmetov v oblasti pracovného priestoru, tj. odstránenie WC, všetkých prípojok a uvoľnenie kanalizačných AZC rúr z betónov stropu. Likvidácia azbestu ďalej zahŕňa následné zakrytie pracovnej podlahy plochy plastovou fóliou (z ťažkého plastu). Spoje pásov plachty musia byť prelepené. Nasleduje vypnutie odvetrávacieho systému v šachte.
Na mieste demontáže vytvoríme kontrolované pásmo, a to tak, že priestor pracoviska tj. priestor WC a priľahlej kúpeľne uzavrieme, aby sa prach vznikajúci pri práci nemohol samovoľne šíriť do ďalších obytných priestorov. Toto uzavretie sa vykoná „obalením“ stien priestoru ťažkými vzduchotesne pospájanými fóliami. Následne vykonáme penetráciu a stabilizáciu materiálov obsahujúcich azbest vhodným chemickým prostriedkom.

Azbestové rúry zdemontujeme (rozrezaním a súčasným odsávaním prachu – nie karbofrézkou, lebo tá pri rezaní vytvára veľa prachu), aby sme zabránili dekontaminácii prostredia, v ktorom sa pracuje. Jednotlivé časti potrubia potom zabalíme do hermeticky uzavretých balíkov s označením nebezpečného odpadu, aby sme znova zabránili dekontaminácii prostredia, v ktorom sa odpad dočasne uloží pred transportom. Tvorba prachu je najnebezpečnejšia fáza sanačných prác. Odstraňovanie a likvidácia azbestu preto vyžaduje používanie vody na postrek miest, kde môže pri demontáži vznikať prach. Používame jemný sprej z hadice alebo záhradný postrekovač, a to pred aj počas odstraňovania, aby sa zabránilo úniku vlákien do vzduchu. Súčasne sa musí z priestoru pracoviska odsávať vzduch cez veľmi jemné filtre.

Likvidácia azbestu vyžaduje pri práci používanie jednorazových kombinéz, aby sa zabránilo kontaminácii odevu pracovníkov. Vždy používame respirátor vybavený vysoko účinným časticovým vzduchovým filtrom (napr. HEPA) či ochrannú masku. Po ukončení prác sa musia urobiť aj opatrenia na zabezpečenie zdravotnej spoľahlivosti pracoviska. Opatrne zrolujeme plast z obalu pracovísk a podláh, lebo likvidácia azbestu nesmie mať v žiadnom prípade za následok zvírenie nebezpečného prachu z ochranných fólií slúžiacich na pokrytie pracovnej plochy a tiež kombinéz pracovníkov. Bezpečne sa musia odstrániť všetky ochranné fólie a plasty vymedzujúce pracovisko. Následne ich uskladňujeme – taktiež vo vzduchotesných nádobách alebo plastových vreciach. Bezpečná  likvidácia azbestu zahŕňa teda aj ich hermetické uskladnenie a následné odstránenie.

Vždy ide o cenu
Z popisovaných „povinností“ realizátorov sanačných prác spojených s odstraňovaním azbestových kanalizačných rúr je vám asi jasné, že tieto práce vyžadujú špeciálne vysávače, špeciálne ochranné odevy pre pracovníkov, ale aj špeciálnu prípravu staveniska a špeciálny spôsob odvozu. Vysoká je aj cena uskladnenia nebezpečného odpadu. Takáto skládka nie je ani v každom meste! Cena práce je pri týchto „povinnostiach“ len zlomkom celkovej ceny. Preto odporúčame s realizačnými spoločnosťami o tomto viesť veľmi otvorené rozhovory. Pokuta za nesplnenie povinností je totiž vysoká.

Zdroj: Internet
Snímky: archív redakcie

Prvá stavebná sporiteľna radí

Potrebuje váš starší panelákový byt zásadnejšiu obnovu? Alebo – je váš rodinný dom zrelý na rekonštrukciu? A vy si lámete hlavu, kde na to máte zobrať za čo najvýhodnejších podmienok a podľa možnosti bez potreby založiť úver nehnuteľnosťou v prospech banky?

Riešenie máte doslova na dosah ruky. Prvá stavebná sporiteľňa upravila podmienky svojich úverov na bývanie tak, že teraz sú ešte výhodnejšie ako v nedávnej minulosti. Napríklad, úrokové sadzby svojich úverov znížila až o pol percenta. Novinkou je individuálna úroková sadzba, ktorú banka určuje na základe viacerých vopred stanovených kritérií. Pri jej výpočte PSS, a. s., okrem iného zohľadní aj vek, rodinný stav, typ príjmu klienta či výšku úveru.

Máme tu niečo aj pre tých, ktorí nechcú zakladať úver na bývanie svojím bytom alebo rodinným domom. PSS, a. s., za týchto podmienok dokáže sporiacim alebo zodpovedne splácajúcim klientom  požičať až do výšky 45-tisíc €. Manželia nepotrebujú ani ručiteľa. Stačí len zdokladovať výšku svojich príjmov.

Ak sa už chcete pustiť do obnovy svojej domácnosti, možno si ju budete chcieť aj nanovo zariadiť. V Prvej stavebnej sporiteľni pre túto príležitosť pripravili úver na vybavenie domácnosti s nízkym a počas celej doby splácania garantovaným úrokom.

Viac informácií vám poskytnú obchodní zástupcovia PSS, a. s., alebo ich získate na čísle 02/58 55 58 55,
na www.pss.sk alebo na 36. – 37. strane tohto časopisu.

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk