Prečo terasy či nekryté balkóny zatekajú

Očakávame od nich romantiku času stráveného v ich priestoroch. Vyžadujeme od „nich“ aj komfort pri užívaní a ony sa nám „odvďačia“ zatekaním, olupovaním dlaždíc, vtekaním dažďovej vody do interiéru a komplikujú nám život svojimi poruchami.

Príčiny porúch nekrytých či len čiastočne krytých balkónov a terás je možné zovšeobecniť. Takmer vždy ide o zatekanie vody do ich konštrukcie s následným poškodením povrchu, čím sa skomplikuje ich využitie. Z odborného pohľadu ide vždy o podcenenie deštrukčných síl mrznúcej vody a v letnom čase zasa o podcenenie účinkov vodných pár z vody, ktorá vnikne do vrstiev stavebných materiálov. Zároveň ide o podcenenie rozmerovej dilatácie stavebných materiálov, z ktorých sú balkóny a terasy zostavené, pri vysokých teplotách povrchov, ktoré vyvoláva intenzívny slnečný svit. Ako sa voda dostane do vnútra konštrukcie balkónu či terasy?
Voda sa dostane do konštrukcie pri porušení konečnej povrchovej úpravy, ktorú obvykle tvorí niektorý typ dlažby, alebo pri zlom škárovaní či zlom stavebnom detaile pri styku steny a roviny balkónu alebo terasy. Voda sa dostane do konštrukcie aj chybnou realizáciou klampiarskych detailov a aj vinou zlého – malého spádu povrchu. Prevlhčenie vrstiev stavebných materiálov spôsobuje iné správanie sa konštrukcie balkónu či terasy v zime a iné v lete. Tento fakt sa nesmie podceniť pri riešení skladieb stavebných vrstiev tvoriacich povrchovú úpravu.

Prvotné prejavy poruchy
Prvotnými prejavmi takýchto porúch sú zmeny farebnosti povrchu spodných častí nosnej dosky balkónov či terás a vypadávanie škárovacej hmoty medzi dlaždicami. Tento stav obvykle neodstraňujeme okamžite! Nasledujú masívnejšie miestne vylúpnutia škárovacej hmoty a potom sa odlúpnu dlaždice. Pri zanedbaní opráv nasledujú aj deštrukcie omietok spodných častí balkónov a terás. Takýto stav už nenecháme bez opravy. Je však realizovaná správne?
Opravu vykonávajú remeselníci rutinne – oškrabú vylúpnuté poškodené potery, natrú ich penetračným prípravkom a „baukléberom“, niekedy aj flexibilným, prilepia nové či očistené dlaždice. Následne realizujú vyškárovanie hmotou, ktorá farebne ladí s pôvodnou škárovacou hmotou. Aká je životnosť takejto opravy? Dva možno tri roky a situácia s vypadnutím škárovacej hmoty medzi dlaždicami sa zopakuje, lebo sa nerieši najdôležitejšia príčina poruchy, a tou je vnikanie vody do vnútra vrstiev pod dlaždicami a jej deštrukčné účinky.

Letné teplá sú pre balkóny „horšie“ ako sneh či zima
Určite tomuto tvrdeniu nebudete veriť! Vysvetlíme. Každý stavebný materiál má vlastnosť, že sa teplom rozťahuje. Betónová nosná doska a poter, ktorým sa vytvára spád balkónu alebo terasy, sa teplom dĺžkovo aj šírkovo deformuje o 0,5 až 1 mm na 2 m dĺžky! Pri terase dĺžky 6 m x 4 m je to v dĺžke 3 mm a pri šírke 2 mm. Povrchová úprava z dlažby spolu so škárovaním musia tieto deformácie eliminovať. Preto sa musia používať tzv. flexibilné lepidlá a flexibilné škárovacie hmoty. Toto pnutie sa však prenáša aj do štruktúry poteru, na ktorom sú nalepené dlaždice. Ten však túto eliminačnú vlastnosť nemá až takú dobrú ako flexibilné lepidlá a škárovacie hmoty. V poteroch sa postupom času vytvárajú vlásočnicové mikrotrhliny. Do týchto mikrotrhlín vniká dažďová voda, ktorá vteká do konštrukcie z prasklín škárovacej hmoty medzi dlaždicami či zlým spojením steny a povrchu terasy či balkóna v mieste sokla.

Voda je nepriateľ nekrytých častí týchto konštrukcií, lebo vniká do ich vnútra a konštrukcia sa prevlhčí. Slnečný svit prehrieva dlaždice a poter až na 40 – 50 °C a vodu, ktorá sa v poteroch nachádza, premieňa na paru. Táto vytvára veľmi veľké tlaky na celú plochu dlaždíc, škár a poterov. Ak sa nepodarí vzniknutú paru odstrániť, tak para poškodí škárovanie. Šírka škár by preto mala byť 3 až 5 mm.
Para sa ľahšie „vydifunduje“. Ak je rozmer dlaždíc menší a škárovacia hmota príliš pevná, tak popraskajú a odlúpnu sa len škáry. Ak je plocha dlaždice 30 x 30 cm a viac, tak sa od tejto difundujúcej pary z poteru odlúpnu aj celé dlaždice.

Musíte si byť vedomí, že toto sa deje v štruktúre stavebných konštrukcií balkónov a terás po každom daždi, ale aj po každom umytí plochy dlaždíc. Cyklov je teda v priebehu roka veľmi veľa. Namáhanie škár a prilepenia dlaždíc je v lete teda extrémne. V zime sa betón aj poter málinko zmraštia a objem vody v poteroch sa zmenší, lebo sa zmenšia aj mikrotrhliny. Je pravda, že aj ľad poškodzuje škáry, ale v oveľa menšej miere ako tlak vodných pár v čase slnečného svitu, ktorý ohrieva povrch dlažieb až na 40 °C a viac.

Deformácie od hydroizolácií
Štandardne sa hydroizolácie realizujú na týchto konštrukciách tak, že sa na statickú ŽB dosku nalepí vrstva „ipy“ či stierkovej hydroizolácie – „gumoasfaltu“ známeho aj pod názvom „lepenka vo vedre“. Ak je technológia prác realizovaná dobre, nedôjde u hydroizolácií k nežiaducim deformáciám a ŽB doska je dobre ochránená pred vnikaním dažďovej vody. Ak je však práca fušerská, tak sa účinok vodných pár ešte znásobí, nakoľko vodné pary tvoriace sa z vlhkého ŽB sa tlačia aj do hydroizolačných vrstiev a aj tie sa časom porušia.
Priblížime vám, ako sa správa nesprávne vyhotovená „gumoasfaltová“ – stierková hydroizolácia. Tento typ hydroizolácií sa totiž čoraz častejšie používa v domnienke skvalitnenia prác a zvýšenia ochrany konštrukcií – tieto typy hydroizolácií sa považujú za univerzálne riešenie či „liek“ nesprávnej realizácie hydroizolačných prác.
Málokto si uvedomuje, že 100%ná funkčnosť týchto stierok je pri ich hrúbkach 2 – 2,5 mm. Základným predpokladom, aby sa tato tenučká vrstva realizovala po celej ploche rovnomerne, je dokonale suchá ŽB doska a práce sa musia realizovať bez porušenia aplikačného predpisu od výrobcu. Ak sú nanesené hrúbky väčšie, tak izolácia, ktorá má byť pružná, je „akoby skamenená“ a postupom času praskne. Prasklina = vstupné dvere pre vodu a vznik pary, ktorá „tlačí“ aj na hydroizoláciu, ktorá sa postupom času od dosky odlúpne. Havária celého pochôdzneho povrchu je zaručená! Ak je vrstva „lepenky vo vedre“ tenšia ako 2 – 2,5 mm, tak sa v jej hmote vytvára tzv. žuvačkový efekt – bublinka, ktorá praskne a hydroizolácia sa otvorí vnikaniu dažďovej vody do ŽB dosky. Havária vrstiev tvoriacich povrch je aj v tomto prípade len otázkou času.

Veľkosť dlaždíc je tiež problém
Proces tvorby vodných pár a ich účinok sme už popisovali. Musíme zdôrazniť už spomínané priame prepojenie veľkosti ukladanej dlažby a pôsobenie vodných pár. Súčasný trend veľkorozmerových dlažieb (viac ako 30 x 30 cm) je pri účinku vodných pár oveľa viac „náchylný“ na poruchu. To preto, že para sa tlačí do celej plochy dlažby – nemá cestu kade von, lebo tzv. bezškárové ukladanie nevytvorí cestu pre difúziu pary.
Druhým momentom je samotné prilepenie dlažby. Mnoho príkladov porúch poukázalo na fakt, že u dlažieb 60 x 60 cm sa stredná časť dlažby nespojila s lepidlom, pretože z lepidla pri zrení a tvrdnutí tiež odchádza vodná para (lepidlá sa rozmiešavajú vodou). Hmota telesa dlaždice nedýcha, takže para v strede nemá kam „odísť“, a tak sa vytvorí bublinka medzi lepidlom a keramikou dlaždice. Lepidlo je nevyzreté, a teda stred dlaždice je neprilepený. Stačí trocha ďalších pár, ktoré na takúto veľkoplošnú dlaždicu opakovane zatlačia a porucha je na svete.

Hľadajte systémové riešenia!
Riešenia predchádzania spomínaných porúch sú viaceré – avšak? Ak skladáte konštrukčnú skladbu povrchovej úpravy veľkoplošného balkóna či terasy čo najlacnejšie, hoci aj precízne realizovanú, k poruche predsa príde. Materiálové riešenia nie sú chemicky zosúladené a môže dôjsť k nezharmonizovaniu chemickej reakcie hmôt – a prasklina je na svete. Taktiež rôzne riešenia klampiarskych výrobkov vytvárajú potenciálne riziko. Jediným správnym riešením je systém od renomovaného výrobcu.

TROBA – PLUS a DITRA – DRAIN 4 od Schlüter Systems
Werner Schlüter vynašiel a už v roku 1983 si dal patentovať systémové spojenie dvoch rohoží, ktoré pre  balkóny a terasy ponúkajú kapilárnu plošnú drenáž a prevzdušnenie so separáciou tak, aby sa mohla na povrch týchto rohoží položiť roznášacia hmota z betónového poteru a následne položiť – prilepiť aj veľkoplošná dlažba.
Spodná rohož TROBA – PLUS  je kapilárne pasívna drenáž na odvedenie priesakovej vody, ktorá môže vniknúť do konštrukcie vrstiev, tvoriacej povrchovú úpravu balkóna či terasy.
Vrchná rohož Schlüter DITRA – DRAIN je zasa drenážnou a separačnou, na ktorú sa pokladá tenkovrstvá lepiaca stierka pre pokládku dlažby. Táto rohož zaručí, že sa dosiahne celoplošné prevzdušnenie nalepenej dlažby, lepidlo teda vytvrdne všade pod každou dlaždicou a zároveň aj v budúcich obdobiach eliminuje, dá sa povedať, že až zneutralizuje, pnutia vo vnútri konštrukcie.
Ak sa pod tieto dve vrstvy rohoží položí tepelná izolácia, ktorá chráni ŽB dosku, jej pnutie – vektory rozťažnosti z tepelnej rozťažnosti materiálu sú minimalizované. Dá sa povedať, že betón statickej časti balkóna a terasy sa neohrieva a ak sa aj jeho teplota zvýši, systémové riešenie rohožami ho neustále ochladzuje a udržuje v prijateľných medziach.

Príklady konštrukčných riešení
Systémové riešenia však nie sú univerzálne. Musia byť špecifické podľa toho, akú časť stavby riešime. Z fotografií chybných riešení je vidieť, že konštrukcie balkónov a terás môžu byť zakryté, pod nimi môžu byť obytné aj neobytné priestory, atď… Kvalitu systémového riešenia  teda rozoznáte podľa počtu alternatív výberu pre typické konštrukcie. Čím viac ich existuje, tak aj dodávateľské stavebné spoločnosti majú šancu vykonať práce tak, aby boli dlhodobo bez chýb. My vám ukazujeme len 2 od Schlüter – jedna je pre voľný nezakrytý balkón a druhé riešenie je pre terasu, pod ktorou je obytný priestor.

Viac na: www.schlueter.cz.
Redakcia

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk