Prečo zatepľovať? – to už nie je otázka, ktorú treba „riešiť“!

Ako správne zatepľovať? – tak znie najdôležitejšia otázka!!!

Zateplením chránite obvodové steny pred ochladzovaním a v niektorých prípadoch až zamŕzaním prirodzene difundujúcej vlhkosti z interiéru, nachádzajúcej sa v póroch stavebných materiálov, z ktorých bola stavba postavená.

Zateplením sa sledujú dva ciele. Prvý je hygienický. Teplejšie steny vytvárajú kvalitnejšie obytné prostredie a klímu v príbytku. Druhým je úspora tepla, a tým pádom aj spotreby paliva na teplo. Táto úspora sa premieta aj do ekonomiky bývania, lebo sa znížia prevádzkové poplatky za teplo.

Ekonomický efekt zo zatepľovania je vďaka rôznym kampaniam akceptovaný… – ale?
Otázka, ktorá sa často rieši, je: Aká môže byť maximálna výška zníženia spotreby tepla. Udávajú sa rôzne čísla od 20 až po 80 %. Tieto čísla sú často „tiež odborníkmi“ spochybňované. Že úspora môže byť
75 % a viac, tak tomu často neverí nik. Ak sa však s nimi na túto tému začnete rozprávať, tak „títo odborníci“ tento údaj označujú ako reklamný, nepravdivý údaj, ktorý sa nedá dosiahnuť. Faktom však je, že takéto vysoké úspory v stratách tepla cez obal stavby sa dajú dosiahnuť iba pri veľmi kvalitnom tepelnotechnickom posudku, a teda správnej hrúbke zateplenia.

Kto tomuto môjmu tvrdeniu neverí, nech si otvorí http://www.spp.sk/sk/domacnosti/spp-radi-a-pomaha/inspirujte-sa/ a tam Slovenský plynárenský priemysel, na krásnom modelovom príklade domu, ktorý spáli ročne 3 800 m3 plynu, udáva, že po vykonaní „rekonštrukcie“ domu, keď sa dom zateplí len 8 cm poly­styrénu, sa ušetrí  až 2 000 m3 plynu, a to je až 48 % úspor len zateplením! Ak aj „plynári“ (ich biznisom je predaj čo najväčšieho množstva plynu) priznávajú zmysluplnosť zateplenia, asi by ste mali veriť, že pri správnej hrúbke zateplenia (8 cm je veľmi malá hrúbka zateplenia – nestačí ani pre nízkoenergetické domy) sa dajú docieliť veľmi vysoké úspory.

Aká hrúbka izolantu je správna
Už sme spomínali dva ciele zateplenia. Energetické a hygienické. Ktoré je dôležitejšie? Určite hygienické. Sústredíme preto vašu pozornosť na hygienické kritérium.

Na vnútorných stenách, aj v miestach stavebných detailov, nesmie skondenzovať interiérová vlhkosť a nesmú sa tvoriť plesne, ktoré potrebujú k svojmu životu vlhkosť. Ak je určitá časť steny slabo zaizolovaná, tak vlhkosť, ktorú interiérový vzduch vždy obsahuje, na tomto slabom mieste skondenzuje, navlhčí sa omietka a vznikne živná pôda pre rast plesní. Tá nám znehodnocuje kvalitu vzduchu (spóry) a aj stavebnú konštrukciu. Ukážeme si to na príklade.

Kritické miesto v každej obvodovej miestnosti je jej roh muriva steny otočený do exteriéru. V tomto mieste sa sústredí veľká vonkajšia obvodová plocha dvoch stien, ktoré tvoria plášť budovy – napr. u steny širokej 45 cm je vnútorný 1 cm dlhý roh ochladzovaný vonkajšou plochou muriva dlhou až 90 cm (45 + 45 cm)! U priamej steny je to len 1 cm vnútornej ochladzovanej plochy. Nízka povrchová teplota a prílišná vlhkosť tohto miesta zo strany interiéru spôsobuje premnoženie plesní na povrchu stien. Preto sa plesne najčastejšie nachádzajú v rohoch miestností! Ak použijete izolant nedostatočnej hrúbky, riskujete (aj po zateplení obvodového plášťa) tvorbu plesní na vnútornom povrchu stien a je jedno, ktorý druh tepelného izolantu ste použili.
Takže, zateplenie posudzujeme z hygienického hľadiska a následne z hľadiska energetického.

Výpočet z pohľadu energetického
Pri výpočtoch hrúbky tepelnej izolácie sa musia rešpektovať požiadavky pre dve charakteristické miesta stavebnej konštrukcie (fragment rovnej steny a riešenia zateplenia pri stavebných detailoch, napr. preklad nad oknom či stužujúci veniec).
Projektant v prvom rade posúdi tepelné straty cez rovnú stenu a následne posúdi niekoľko stavebných detailov, u ktorých navrhne hrúbku tepelnej izolácie. Môže sa stať, že dôjde k vypočítaniu rozdielnych hrúbok tepelného izolantu. Tu nastáva „problém“, aká či ktorá je „tá správna“ hrúbka?!
Riešenie a vysvetlenie je jednoduché. Po celej ploche stavebnej konštrukcie (stena aj detail) musí byť nainštalovaná minimálne taká hrúbka tepelného izolantu, ktorá zaručí, že nedôjde ku kondenzácii vnútorných pár z obytného priestoru v murive! Kritickým miestom je teda stavebný detail. Ten musí byť tepelne dobre izolovaný, aby nebol „studený“ a neumožňoval tvorbu plesní. Toto kritérium ovplyvní hrúbky tepelných izolácií aj u rovných stien.
Ak teda pri nadpraží u vchodových dverí či prekladu nad oknom alebo v rohu miestnosti musí byť hrúbka tepelnej izolácie 15 cm, tak by aj ostatná rovná stena mala mať 15 cm hrubý tepelný izolant. Je to jednoduchšie pri realizácii prác a zateplenie bude účinnejšie po celej ploche obalu stavby. Užívateľ – teda majiteľ domu týmto prístupom určite získa na vyššej úspore tepla.

Zapamätajte si
Spotreba tepelnej energie rodinného domu sa posudzuje podľa spotreby tepla v kWh/m2 obytnej plochy/rok.
 Staršie nezateplené domy majú spotrebu tepla v rozpätí
150 – 200 kWh/m2/rok. (Nevyhovujú z hygienického aj energetického hľadiska a musia sa kvalitne zatepliť.)
 Nízkoenergetické stavby majú spotrebu iba
50 kWh/m2/rok.
(Už nevyhovujú z po­hľadu spotreby tepelnej energie. Aj ony by sa
už mali zatepliť.)
 Ultranízkoenergetické stavby majú spotrebu tepla iba 40 kWh/m2.rok. (Mali by sa stavať od
1. 1. 2016.)
 nZEB – domy s takmer nulovou spotrebou môžu mať straty tepla max. 20,4 kWh/m2/rok.

V prípade správne navrhnutého a vykonaného zateplenia možno ušetriť až 2/3 bežne spotrebovanej tepelnej energie! Zatepľovanie stavieb je teda veľmi dobrou investíciou s vysokou mierou zníženia prevádzkových nákladov stavby a zhodnotenia peňazí vložených do väčších hrúbok tepelných izolácií.

Ing. Igor Niko
energetický audítor a súdny znalec v odbore Stavebná fyzika

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk