Predstavujeme Petržalka City – Bývanie pre tretie tisícročie

Vďaka symbióze dizajnéra, architekta a investora s nadčasovým kreatívnym výhľadom bolo umožnené dizajnérom a architektom z ateliéru Bluhm Partner počas návrhu objektu 1. Etapy pre územie Petržalka City uplatniť riešenie, ktoré bude prvým krokom pre skvalitnenie urbanizácie a bývania v spomínanej lokalite mesta.

Realizovaná architektúra objektu a jeho okolia svojím rozsahom a kvalitou architektúry výrazne presiahne hranice Petržalky a prinesie inšpiráciu pre rozvoj urbanizácie obytných území a samotným obyvateľom objektu zvýšenú kvalitu bývania pre všetkých obyvateľov novobudovanej časti mesta.

Pri prejazde Petržalkou sa návštevníkom, ale aj obyvateľom vynorí otázka základného orientačného prvku tejto mestskej lokality. Kde je vlastne ťažisko (os), stred – srdce Petržalky?
Architekti, ktorí pracovali a pracujú na tomto projekte „novej časti Petržalky“, sa vyslovili takto:
„Mnohokrát sme sa ako architekti projektujúci objekty pre túto lokalitu mesta pokúšali odpovedať na túto otázku a vždy sa nám v odpovedi vynorilo miesto, na ktorom sa už nachádza nami navrhnutý a postavený polyfunkčný objekt Petržalka City. Lokalita, ktorej súčasťou je aj určitý úsek Chorvátskeho ramena prechádzajúceho po území Petržalky, sa postupom času zákonite vykreuje do spomínanej funkcie. Na tomto princípe je založené urbanistické riešenie a koncept tohto projektu. Bola to pre nás, a neustále je, výzva takýto hodnotný priestor navrhnúť spôsobom, ktorý harmonicky dotvorí a plnohodnotne začlení túto obytnú zónu do fungujúcej štruktúry s priamym prepojením na mestský park a Chorvátske rameno. Element vody sa okrem organického pôsobenia v rámci mestskej aglomerácie definoval do polohy miesta, ktoré spája ľudí a vytvára spoločenský, oddychový a rekreačno-športový život tohto mohutného mestského územia. Výstavba objektu, nie je to myšlienka vypovedaná na papieri, ale našťastie reálny stav, keď ľudia naozaj vo svojom voľnom čase prichádzajú na obidva brehy Chorvátskeho ramena za odpočinkom, prechádzkou…“
Architektúra objektu iba dotvára originalitu jedinečnej lokality, ktorá vytvára obytnú zónu na rozhraní oddychovej zóny a frekventovanej dopravnej osi v Petržalke. V tejto lokalite bude končiť predĺžená električková trať do Petržalky cez Starý most, v blízkosti je cestné napojenie na Most SNP a železničná stanica. Objekt má po celej dĺžke prízemia presklené polyfunkčné – obchodné priestory a priestory služieb obyvateľom domu, v ktorých sú zakomponované vstupy do bytov. Identifikáciu vstupov do objektu výrazne definuje membrána nad každým vstupom s originálnym prekrytím „plachtou a sťažňom“.
Orientáciou a dispozičným riešením bytov sme dosiahli variabilitu, ktorá umožňuje našim klientom naplno využiť výhody východnej, južnej, ale aj západnej resp. severnej fasády v rôznych ročných obdobiach a ani jedinému klientovi, resp. ani jedinému bytu nezacloní výhľad do zelenej zóny – srdca Petržalky s líniou vody Chorvátskeho ramena. S cieľom priblížiť obyvateľov západnej časti domu ešte viac k vode Chorvátskeho ramena a umožniť im priamy vizuálny kontakt s oddychovou zónou, boli z úrovne západnej fasády extrudované – vysunuté lodžie, tzv. „kukane”.
Na terase vysunutej lodžie si obyvateľ Petržalka City dokáže naozaj vychutnať rannú kávu s výhľadom na Chorvátske rameno a park, a to bez pôsobenia rušivej frekventovanej dopravy, ktorá je odklonená na sever od objektu. Nakoľko u vysunutých lodžií ide o originálny fasádny prvok, ktorý zaujme každého okoloidúceho, bol tento motív vysunutej lodžie pravidelne použitý na severnej fasáde domu a niekoľkokrát bol použitý aj z južnej strany domu.
Vo východnej časti objektu architektúra objektu akceleruje do asymetrických terás, ktoré svojou orientáciou otvárajú výhľady ponad líniu vody a zelene Chorvátskeho ramena a zároveň chránia terasy bytov od frekventovanej ulice zo severu. Výrazný architektonický prvok dvojitého nosného piliera prechádza cez všetky podlažia a priznáva tento dizajnový nosný prvok zároveň v rámci exteriéru na terase resp. interiéru.
Dynamiku miesta – GENIUS LOCI a charakter miesta vystihuje fasádny dynamický membránový systém, ktorý z vertikálnej polohy na západe prechádza plynule do horizontálneho prekrytia pešej oddychovej južnej zóny domu, kde sa polyfunkcia prízemia domu pretransformováva do zelených terás orientovaných k vode. Tento dynamický prvok tak vytvára vstupnú bránu do ambient parku Chorvátskeho ramena. Pri projekte sa teda v tomto dome myslelo aj na spoločenské žitie obyvateľov a návštevníkov polyfunkčných častí domu.
Južná strana okolia domu sa udržiavanou zeleňou verejných priestorov susediacich s domom otvára k „ozeleneniu“ betónového sídliska, ktoré ponúka priestor vodnej plochy a súvisiaceho pásu mestskej zelene pri Chorvátskom ramene. Práve túto orientáciu architekti Bluhm Partner využili a ponúkli originálne tvarovanie zvlnenej terénnej vlny vonkajšej zelene v blízkosti domu, aby sa tento verejný priestor stal súčasťou života v dome. Niektoré časti zelene sú prekryté originálne riešeným prekrytím. Takáto koncepcia tvorby verejnej zelene je bezpečná pre deti, zaujímavá aj pre večerný spoločenský život dospelých a jedinečná pre inšpiráciu v tvorbe zelene v okolí obytných súborov.

Tvoríme výnimočné projekty pre výnimočných klientov.

Bluhm Partner. Your Partner.
www.bluhmpartner.com
Denné fotografie – LUBO STACHO, Rasťo Polák
Nočné fotografie – PETER FABO

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk