Pripojme sa! Chráňme vodné zdroje

Takto je pomenovaná komunikačná
kampaň Asociácie vodárenských spoločností (AVS). Všetkých 16 vodárenských spoločností združených v AVS jednotne verejnosť vyzýva na ochranu životného prostredia, predovšetkým spodných vôd, ale aj na zodpovednosť obyvateľstva v súvislosti s dodržiavaním legislatívy týkajúcej sa odvádzania odpadových vôd.

Ambíciou komunikačnej kampane je upozorniť majiteľov nehnuteľností na Slovensku, že najsprávnejšou ekologickou voľbou je pripojiť sa na vybudovanú verejnú kanalizáciu. Doteraz schválené individuálne systémy (žumpa, domová ČOV) majú zákonom obmedzenú platnosť. Kampaň zároveň obyvateľov obcí vyzýva, aby žumpami neohrozovali vodné zdroje a chránili životné prostredie pre ďalšie generácie. Viac na www.pripojmesa.sk.

Štát zákonom obyvateľov zaväzuje pripojiť sa, ak je v obci vybudovaná kanalizácia, čo je logické vzhľadom na vynaložené vysoké finančné náklady, investované do jej výstavby a smerované k zvýšeniu životnej úrovne obce, ale aj k ochrane spodných vôd a životného prostredia. Prax totiž ukázala, že realita slovenskej obce vo forme nepríjemného zápachu a zdevastovaného životného prostredia je spôsobená predovšetkým nezákonnými a neprofesionálnymi praktikami zneškodňovania odpadových vôd s koncovkou na poliach a v potokoch. Ak aj spomínaný individuálny systém – žumpa niekedy bola vodotesná, tak sa po čase z nej zákonite stáva pretekajúca nádoba ohrozujúca vodné zdroje. Množstvo dôkazov pre toto tvrdenie majú vodárenské spoločnosti aj v podobe výsledkov rozborov vôd v domových studniach.
Ďalší zdroj znečistenia prinášajú domové čistiarne. Napriek tomu, že reklamy predaja týchto produktov presviedčajú o ich modernosti a bezpečnosti hygienického zariadenia so sofistikovanou technológiou, skúsenosti preukazujú, že ich majitelia sa po istom čase prestávajú vyžívať v náročnej a pravidelnej prevádzke vlastnej čistiarne a zo špičkového zariadenia sa stáva zanedbaná, preplnená zapáchajúca žumpa. Okrem jednoznačného faktu, že možnosť pripojenia sa na verejnú kanalizáciu je nepomerne lacnejšia cesta, ako kupovať nákladnú vlastnú čistiareň, ide aj o jednoduchšie, bezpracné a tiež legálne riešenie odpadových vôd.

V čistiarňach odpadových vôd v profesionálnej správe vodárenských spoločností sa postupne odbúravajú všetky nečistoty tak, aby vodárne, spĺňajúc nesmierne prísne limity, mohli vypúšťať odpadové vody späť do prírody – do recipienta.

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk