Pripravujeme publikáciu: Progresívne systémy vykurovania

Prehľad oprávnených dodávateľov a montážnych spoločností pre získanie štátnej dotácie na TZB zariadenia využívajúce OZE

Neustále sa zvyšujúce nároky na komfort bývania sú spojené s výškou prevádzkových nákladov, ktoré reálne zaplatíme z našich príjmov. Chceli by sme ich čo najnižšie! Najviac platíme za teplo a prípravu teplej vody. Ako sa tieto platby dajú znižovať? Jedna z ciest je kvalitné zateplenie nášho bývania, aby sme eliminovali tepelné straty a druhá je vysoko úsporné TZB zariadenie (Technické Zariadenie Budovy), ktorým si teplo a teplú vodu pripravujeme.

Bez kvalitného a v automatickej prevádzke pracujúceho TZB by naše bývanie bolo nekomfortné a nevytváralo by očakávané „teplo rodinného krbu“. Normou vyžadované kvalitatívne zmeny v skladbách stavebných konštrukcií vyžadujú zmeny v konštrukčných riešeniach TZB zariadení, ktorými sa obydlia vykurujú, dodáva sa do nich čerstvý vzduch či teplá voda. Alternatív TZB zariadení a riešení pre dodávku tepla, teplej vody aj čistého vzduchu je veľmi veľa. Svedčí o tom aj počet zaregistrovaných technických výrobkov vo vládou dotovanom programe „ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM“, ktorý sa spustil ku koncu minulého roka.

Vládou dotovaný projekt – Zelená domácnostiam je zameraný na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach (OZE). Medzi dotované produkty patria kotly na biomasu, solárne kolektory, fotovoltické panely, tepelné čerpadlá a veterné turbíny.
Nárok na finančný bonus sa vzťahuje len na malé zariadenia s výkonom do 10 kW. Inštaláciou zariadenia na využívanie OZE v rodinnom dome (alebo v bytovom dome) sa rozumie dodávka a montáž všetkých komponentov niektorého zo systémov výroby energií, ktoré sú funkčne prepojené a umožňujú využívanie vyrobenej elektriny alebo tepla v rodinnom dome.

Pri inštalácii zariadení v bytových domoch (činžiakoch) tiež vzniká právo na podporu vyrobeného tepla a teplej vody či el. energie. Dodávatelia TZB zariadenia aj montážne spoločnosti sa však musia registrovať u SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra), ktorá koordinuje vydávanie dotačných poukážok. Zatiaľ je týchto zariadení zaregistrovaných viac ako 1500. Keď je tento systém či jeho prvky zaregistrovaný(é) v registri oprávnených zariadení a záujemca – občan vlastník RD či vlastníci bytov v BYTOVOM DOME si vyberie(ú) aj zaregistrovaného oprávneného zhotoviteľa (zatiaľ ich je 200 a ďalších 400 čaká na registráciu), vzniká nárok na vydanie dotačnej poukážky.

Aby si občania mohli vybrať z tohto množstva zariadení a zhotoviteľov, je potrebné, aby sa včas a zrozumiteľne oboznámili s ich ponukou a zhodnotili ich prínos pre svoje bývanie. Časopis Dom a Byt sa rozhodol, že spoločnostiam vyrábajúcim TZB zariadenia, ktoré majú právo na dotačný príspevok, ale aj oprávneným montážnym spoločnostiam poskytne informačný priestor formou PR prezentácií v špeciálnej prílohe marcového vydania DaB č. 3/2016 – tzv. „Conecové číslo“. Tu sa budú môcť čitatelia dozvedieť o výhodách a možnostiach konkrétnych zariadení pri úsporách. Tu sa záujemcovia dozvedia, aké typy zariadení výrobca či dodávateľ majú, a že na ne je aj možnosť čerpania štátnej dotácie. 

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor časopisu Dom a Byt

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk