Prísnejšie hodnotenie kotvenia ETICS alebo KZS (kontaktných zatepľovacích systémov)

Od 1. septembra 2015 platí prísnejší „normový“ predpis na zhotovovanie vonkajších – kontaktných tepelnoizolačných systémov KZS (angl. ETICS). Ide o revidovanú normu STN 73 2901: 2015. Táto má dopad aj na STN 73 0802/Z2: 2015, ktorá definuje podrobnosti navrhovania kontaktných zatepľovacích systémov, a aj o normu STN 73 2902:2013, ktorá rieši spôsob posudzovania kotvenia KZS.

Projektová dokumentácia, ktorá je prílohou
žiadosti na vydanie stavebného povolenia alebo povolenia na zásadnú obnovu existujúcej stavby a bude  podaná na stavebné úrady od 1. marca 2016, musí byť vypracovaná už podľa nových technických noriem.
Povoľované sú stavby v ultranízkoenergetickej úrovni výstavby. Na zabezpečenie tepelnej ochrany obvodového plášťa budov v úrovni ultranízkoenergetickej výstavby (aj pomocou zateplenia) sa musí dosiahnuť hodnota súčiniteľa prechodu tepla U ≤ 0,22. Splnenie sprísnených tepelno-technických požiadaviek bude potrebné, v závislosti od použitých stavebných materiálov tvoriacich obálku stavby a ich výpočtovej hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti λ, vo W/(m.K), dosiahnuť zabudovávaním tepelnoizolačnej vrstvy tepelného izolantu o hrúbke 120 až 180 mm. Zvýšenie hrúbky tepelnej izolácie ovplyvňuje návrh a zhotovenie ETICS aj z hľadiska pripevnenia týchto izolantov k povrchu stavebnej konštrukcie. V princípe sa tak sprísňujú aj požiadavky na kotvenie tepelného izolantu do obvodovej stavebnej konštrukcie.

Základné riešenia kotvenia
V prípade upevnenia ETICS na stavebnú konštrukciu sa vždy musia vziať do úvahy vlastnosti podkladu, do ktorého sa tepelnoizolačné dosky kotvia, z hľadiska pevnosti a súdržnosti. Tepelnoizolačné dosky sa k podkladu najskôr prilepia a po technologickej prestávke trvajúcej 24 hodín sa aj mechanicky pripevňujú – kotvia.
Najčastejšie používaným typom mechanických pripevňovacích prostriedkov sú rozperné kotvy. Pri ich výbere sa vychádza z podmienok a výsledkov skúšok konkrétnej skladby zatepľovacieho systému a konkrétnej kotvy. Skúšanie a overovanie systému ETICS podlieha európskemu predpisu ETAG 004 a skúšanie rozperných kotiev podľa európskeho predpisu ETAG 014.

Mechanické pripevnenie – kotvenie ETICS – sa navrhuje s ohľadom na účinky pôsobiacich zaťažení. Všeobecne sa uvažuje s hodnotami zaťaženia vetrom a účinkami objemových zmien v súvislosti s permanentnou zmenou klimatických podmienok – vonkajších teplôt a vlhkosti. Norma predpokladá, že  tepelná izolácia prenesie vlastnú hmotnosť ETICS šmykovou únosnosťou. Následne sa posúdia účinky vetra (hlavne sacej sily) a navrhne sa počet kotiev.
Obvykle to bolo 6 – 10 ks kotiev na m2, ľudovo povedané „hmoždiniek“. Počet kotiev na 1 m2 určuje kotevný plán, ktorý je povinnou súčasťou projektovej dokumentácie. Potrebný počet kotiev závisí okrem uvažovanej výpočtovej sily vetra v danom regióne, výšky a tvaru budovu, od druhu a stavu podkladu a od typu a kvality kotiev. „Kvalitu“ kotvy stanovuje jej výpočtová charakteristická únosnosť kotvy v ťahu v podklade a kvalita (tuhosť) tanierika. Pri každom objekte a v každom projekte sa pre potreby stanovenia aktuálnej charakteristickej únosnosti kotiev musí vykonať ťahová skúška. Túto môžu vykonávať len odborníci, väčšinou zástupcovia výrobcov kotiev pôsobiacich na Slovensku.

Sprísnením tepelno-technickej požiadavky však stúpajú nielen minimálne hrúbky tepelných izolácií, ale prihliada sa aj na kvalitnejšie a zdravšie kotvenie. Oveľa viac sa začína uvažovať aj o eliminácii účinkov tzv. bodových tepelných mostov, ktoré sú sprievodným znakom doterajších metód kotvenia tepelných izolantov. Kombinácia povrchovej montáže kotiev + natĺkacích kotiev + následné zatieranie tanierikov cementovou zmesou, je často viditeľné na zateplených fasádach ako „bodkovaná fasáda“. Ide o bodový tepelný most, ktorý je v týchto miestach viditeľný ako rozdielna povrchová teplota a vlhkosť, odlišná od teploty a vlhkosti povrchu zvyšnej plochy fasády. Okrem výrazného a trvalého estetického nedostatku dochádza v miestach bodových tepelných mostov k zrýchlenej degradácii súvrstvia zateplenia a následným poruchám ETICS.

Elegantným riešením, ako predchádzať problémom a následkom bodových tepelných mostov, je zapustená montáž kotiev.
Zmeny vyvolané sprísnenými tepelnoizolačnými požiadavkami na ETICS od 1. 1. 2016, spojené s nutnosťou uplatniť väčšie hrúbky tepelných izolácií v ETICS, menia aj pohľad na doterajšie spôsoby kotvenia. Je hriechom – pri použití výraznej hrúbky tepelnej izolácie, čoho cieľom je zníženie energetickej náročnosti budovy a úspora energií – použiť systém povrchového kotvenia s následným zatieraním tanierikov kotiev cementovou zmesou a dobrovoľné vyrábanie bodových tepelných mostov na povrchu novozateplenej fasády. Renomovaní výrobcovia kotiev už niekoľko rokov ponúkajú riešenia pre tzv. zapustenú montáž kotiev.
Zapustená montáž kotiev rieši veľa doterajších chýb pri realizácii prikotvenia tepelnoizolačných vrstiev systémov. Napríklad: pri povrchovej montáži sa používali zatĺkacie kotvy, ich rovinnosť na povrchu tepelnej izolácie bola vždy závislá od sily úderu od montážnika. Raz boli tanieriky príliš hlboko v tepelnom izolante a museli sa prekryť veľkou vrstvou stierky (tepelný most), inokedy vyčnievali nad povrchom, keď zasa cementová stierka ledva prekryla tanierik. Oba nedostatky spôsobovali poruchy, ktoré odstrániť je prakticky nemožné.

Veľmi dôležitý je estetický prínos, rovinnosť povrchu novej zateplenej fasády. Bez bodiek, bez tepelných mostov, bez porúch, bez predčasných  deštrukcií povrchu zateplenia. Cieľom je zdravá a funkčná zateplená fasáda a spokojný majiteľ domu. Viac na www.bek.sk.

Princíp zdravších riešení kotvenia formou zapustenej montáže.
- Kotvy sú zapustené cca 20 mm do tepelnej izolácie a zakryté tepelnoizolačným tanierikom.
- Kotvy sú teda 20 mm pod povrchom izolácie a rovinnosť fasády je ideálna.
- Sú zakryté tepelnoizolačným tanierikom, a preto sa nezatierajú cementovým materiálom.
- Získa sa tak maximálna eliminácia vzniku tepelného mosta.
- Zníženie prácnosti, pretože sa nemusí vykonávať niekoľko pracovných úkonov spojených so zatieraním kotiev.
- Pre tento typ montáže sa používajú len kotvy, ktoré sa skrutkujú (nie zatĺkacie), a tak nedochádza k deštrukcii podkladovej stavebnej konštrukcie.
- Skrutkovacie kotvy navyše „držia“ oveľa lepšie v podklade a aj preto ich stačí menší počet na m2.

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk