Prvý modelový a úspešne skolaudovaný

Prvá stavebná sporiteľňa prináša na náš trh s finančnými produktmi neustále novinky. Jednou z nich je aj prvá realizácia podpory nájomného bývania formou dofinancovania výstavby nájomného bytového domu.

Nájomné bývanie v „bytovkách“ je segment bývania, ktorý na Slovensku chýba. Podpora tohto bývania sa rozbieha veľmi pomaly, a tak prvá lastovička z obce SELICE (naďaleko mesta Šaľa) je hodná publikovania.

PSS, a.s., bola oslovená dodávateľskou firmou, ktorá potrebovala pomôcť s dofinancovaním výstavby bytového domu. Sporiteľňu táto požiadavka zaujala. Hľadaním riešenia na financovanie nájomných bytov sa venuje už 10 rokov. Selice bola príležitosť vyskúšania si vhodného modelu podnikania v tomto segmente podpory bývania, kde je PSS, a.s., stále lídrom. Zámerom obce bolo získať nové nájomné – štarto­vacie byty, na ktoré by obec mohla získať prostriedky zo zvýhodneného štátneho úveru a dotácie od ŠFRB pre podporu výstavby sociálnych nájomných bytov. A práve prejavený záujem developera o výstavbu bytovky v Seliciach bol podnetom pre úspešnú realizáciu.

Bývanie pre mladých ľudí s nižšími príjmami bolo v obci veľmi žiadané, a tak sa v obecnom zastupiteľstve rozhodli pre využitie zámeru developera s cieľom kúpiť bytový dom, ktorý bude po všetkých stránkach vyhovovať kritériám financovania zo ŠFRB. Developer im preto v tomto zmysle podriadil návrh dispozície a rozlôh  jednotlivých bytov v predmetnom projekte.  A obec požiadala o úver a dotáciu na sociálne byty.  Úver na túto bytovku bude obec splácať predovšetkým z príjmov za nájomné z bytov.
Zaujímavé, však?
Developer potreboval na výstavbu prostriedky a oslovil PSS, a. s.

„Pre našu stavebnú sporiteľňu to bola zaujímavá výzva. Už v rokoch 1997 až 2002 sme financovali obciam výstavbu bytových domov, ale vtedy si od nás brali úver priamo mestá a obce a aj ho následne splatili. Táto „filozofia“ kombinovania a skladania finančných zdrojov nás skutočne zaujala, a preto sme sa do „riešenia a úverovania“ tohto modelu pustili,“ konštatuje vedúci odboru financovania právnických osôb v PSS, a. s., JUDr. Martin Rímeš.
„Chcem zdôrazniť, že celý projekt bol zrealizovaný vo veľmi krátkom čase – od rozhodnutia ho financovať až po kolaudáciu uplynul len necelý rok. Pozitívne tento proces ovplyvnila obec, ktorá mala enormný záujem o byty a má výborne nastavené aj plány rozvoja územia a služieb obyvateľom. Veľmi podrobne sme, samozrejme v súlade s opatreniami Národnej banky Slovenska aj našimi vnútornými predpismi, posúdili aj bonitu developera a jeho referencie. Vďaka súhre pozitívnych výstupov zo všetkých informácií a podmienok výstavby a kvalitnému projektu sa ho podarilo naozaj veľmi rýchlo začať financovať. Zabezpečenie úveru bolo štandardné – najmä financovanou nehnuteľnosťou. Úrokovú sadzbu pre tento typ úverov stanovuje PSS, a. s., vždy individuálne na základe komplexného posúdenia projektu aj developera. Výhodou financovania bolo aj postupné uvoľňovanie pro­striedkov na výstavbu podľa reálne prestavaných objemov, ktoré verifikoval poverený pracovník sporiteľne. Tento model postupného uvoľňovania prostriedkov ocenil aj developer, lebo mu to znížilo zaťaženie úrokmi a značne zefektívnilo samotný proces výstavby. Sme radi, že sa podarilo objekt načas dokončiť, úspešne skolaudovať a je to už len otázkou pár týždňov, aby sa po kolaudácii do neho mohli sťahovať prví nájomníci. Veríme, že sa takéto projekty začnú objavovať čoraz častejšie. Vnímame to nie len ako záujem našej sporiteľne, ale aj záujem obcí a miest a určite aj záujem štátu o takýto typ bývania. Rád by som ešte dodal, že každý takýto reálny projekt určite opäť radi podporíme, tak ako projekt v Seliciach,“ zhodnotil výstavbu nájomného domu v Seliciach Martin Rímeš.

Technické parametre stavby
Východiskom pre riešenie novostavby boli stavebno-technické danosti rovinatého pozemku s pripravenou infraštruktúrou pre výstavbu. Zámerom investora – obce bolo vybudovať bytový dom s trinástimi bytmi, z čoho sedem bolo navrhnutých ako 1-izbových a šesť 2-izbových bytov v štandarde obecného nájomného bývania.  Požiadavka klienta – obce bola, aby sa tento dom pripojil do obecnej komunikácie nekonfliktne.

Novostavbu tvorí 3-podlažný objekt, pravidelného obdĺžnikového pôdorysného tvaru. Stavba je zastrešená šikmou sedlovou strechou so sklonom 12°, čím sa získal nekonfliktný vizuálny vzhľad domu a celkom príjemne sa zakomponoval do existujúcej zelene – vysokých stromov, ktoré boli na pozemku. Zastavaná plocha pozemku novostavbou je 263,34 m2. Statická doprava je riešená dobudovaním spevnenej plochy s 18 novovybudovanými parkovacími státiami, plocha spevnených plôch je 454,57 m2. Tvar a orientácia pozemku k svetovým stranám boli určujúcimi faktormi pre vznik celkovej koncepcie a rozloženie jednotlivých bytových priestorov. Priestorová charakteristika bytového domu vytvára samostatný celok zástavby smerom od komunikácie. Dom je na ňu napojený samostatným chodníkom a parkovacie plochy zasa predĺžením miestnej komunikácie, čím sa vytvára vlastný mikropriestor okolia domu.

Objekt pozostáva z jedného základného hranolového objemu orientovaného pozdĺžne v smere sever – juh. Hlavný vstup do objektu je orientovaný z východnej strany na
1. nadzemnom podlaží. Orientácia objektu z hľadiska dispozícií bytov je východ – západ. Takmer každá bytová jednotka je takto orientovaná na dve svetové strany a má preslnenie cca 8 – 11 hodín. Túto informáciu neviem potvrdiť.

Stavebnotechnické riešenie
Založenie objektu sa realizovalo na základových pásoch. Šírka pásov je navrhnutá na 800 mm pod obvodové nosné múry a 1500 mm pod vnútorné nosné múry. Na základové pásy sa položili dve vrstvy debniacich tvaroviek šírky
300 mm. Betón základových pásov a výplň debniacich tvaroviek bol triedy C25/30. Tvarovky sú vyplnené betónom. Podkladný betón hrúbky 150 mm, vystužený sieťovinou typu KY 50 (rozmer oka siete 150/150 mm, priemer výstuže v oboch smeroch 8/8 mm). V mieste pod priečkami bola sieťovina umiestnená aj k hornému povrchu (eliminovali sa tak „šmykové“ praskliny. Podkladné betóny boli tiež z betónu triedy C25/30. Pod podkladný betón bol realizovaný štrkový vankúš hrúbky min. 150 mm, zhutnený na ID=0,7.

Energetický štítok
Hydroizolácia spodnej stavby bola realizovaná povlakovou hydroizolačnou fóliou Fatrafol s protiradónovou ochranou. Zvislý nosný systém objektu tvoria murované steny z keramických tvárnic firmy Heluz. Obvodové steny sú navrhnuté v hrúbke 300 mm z tvárnic Heluz. Vnútorné steny sú navrhnuté v hrúbke 250 mm z tvárnic Heluz AKU.
Sústava vnútorných a obvodových nosných stien zabezpečuje takto dokonalú protihlukovú ochranu od uličnej dopravy ako aj ochranu šírenia hluku medzi bytmi. Táto konštrukcia zaručí aj priestorovú tuhosť objektu.
Stropné konštrukcie sú riešené montovaným stropom Premaco hr. 200 mm. Balkónové dosky sú železobetónové dosky s prerušením tepelného mostu.
Strešná konštrukcia je navrhnutá ako priehradová drevená, sedlového tvaru. Konštrukciu tvoria drevené prvky spájané styčníkovými doskami. Hlavné vnútorné schodiská sú riešené ako monolitické železobetónové hrúbky 150 mm. Hydroizoláciu strešných plášťov tvorí oceľový poplastovaný tenkostenný plech na plnom doskovom záklope. Poistnú hydroizoláciu tvorí podstrešná difúzne otvorená fólia .
Tepelnú izoláciu obvodového plášťa tvoria tepelnoizolačné dosky z čadičovej vlny ISOVER TF PROFI hrúbky 100 mm. Tepelná izolácia podláh bola realizovaná podlahovou minerálnou izoláciou ISOVER, použitá taktiež kročajovou akustickou izoláciou ISOVER N.
Okná, balkónové dvere a zasklené steny sú plastové. Vchodové dvere do bytového domu a dvere v spoločných priestoroch realizované z hliníkových profilov Aluprof. Zasklenie riešené izolačným dvojsklom číre. Súčiniteľ prechodu tepla U okna = 1,2 W/m2.K. Vonkajšia povrchová úprava stien je riešená lepiacou maltou, celoplošne nanesenou vystuženou sklotextilnou mriežkou a tenkovrstvovou silikátovou omietkou (zrnitosť 2 mm). Vnútorné omietky keramických stien a priečok sú jednovrstvové vápennocementové. V kúpeľniach keramický obklad a sanita od firmy SIKO.
V kotolni sú dva plynové nástenné kondenzačné kotly Baxi Luna 3 Comfort HT 1.240 s výkonom jedného kotla 4,8 – 24,0 kW, zapojené do kaskády s celkovým max. výkonom kotolne 48 kW. Každý kotol má vlastný odvod spalín – koncentrickou rúrou 100/60 dĺžky 2900 mm, vyvedená 1000 mm nad strechu. Vykurovanie je radiátorové s termostatickými hlavicami.

Dom bol postavený veľmi rýchlo – za jeden rok a jeho energetický certifikát ho radí spotrebou energie do kategórie B.

Redakcia DaB
Snímky: Dodávateľ stavby DOMOV Slovakia

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk