Rádiová technológia Diaľkový odpočet dát bez vstupu do bytov

Na základe legislatívnych požiadaviek Európskej únie a Slovenskej republiky (v zmysle zákona č. 100/2014, ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike na základe transpozície Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti – ďalej len „smernica EED“), je definovaná povinnosť inštalovať pomerové rozdeľovače tepla alebo iné určené meradlá do konca roka 2016 vo všetkých bytových domoch, ktoré sú zásobované centrálnym zdrojom tepla a majú celkovú podlahovú plochu väčšiu ako 500 m2. Zároveň smernica požaduje pre majiteľov bytov aj sprístupnenie informácií o spotrebe energií v kratších časových intervaloch.

Rozpočítavanie nákladov na teplo iba podľa
plochy bytu bude o rok minulosťou. Pokiaľ plánujete inštaláciu alebo modernizáciu pomerových rozdeľovačov tepla, meračov tepla či vodomerov vo vašom bytovom dome, na mieste je otázka, aká technológia merania spotreby tepla na vykurovanie a vody je pre váš bytový dom z dlhodobého hľadiska najefektívnejšia.
Merače tepla umožňujú exaktné meranie spotreby tepla vo fyzikálnych jednotkách. Inštalujú sa priamo do potrubia vykurovacieho systému a pomocou dvoch senzorov merajú teplotu prietoku na vstupe a teplotu prietoku na spiatočke vykurovacieho okruhu budovy. Spotreba sa následne určí z výsledného rozdielu teplôt a množstva pretečenej vody. Tieto meradlá podliehajú pravidelnému metrologickému overeniu, s čím sú pre majiteľov bytov spojené ďalšie náklady.
V mnohých bytových domoch na Slovensku však nie je inštalácia meračov tepla technicky možná a nákladovo efektívna, a preto legislatíva umožňuje alternatívny spôsob merania spotreby tepla na vykurovanie pomocou pomerových rozdeľovačov tepla. Pomerový rozdeľovač tepla zaznamenáva teplotu vykurovacieho telesa, teplotu vzduchu v miestnosti a vyhodnocuje ich rozdiel. Na základe tohto rozdielu dochádza k načítaniu dielikov, ktoré sú podkladom pre výpočet spotrebnej zložky.

Rádiové technológie – jednoduchý a spoľahlivý prenos dát
Meranie spotreby tepla a vody prešlo radom inovácií. Odpočty zo samostatných  meračov, ktoré sa inštalovali do jednotlivých užívateľských jednotiek, si vyžadovali vstup do bytov, a tým sa rušilo súkromie ich obyvateľov. Neskôr sa začala využívať technológia diaľkových odpočtov dát  M-bus, ale ani tento systém zberu dát nebol z hľadiska náročnejšej inštalácie a správy systému ideálnym riešením. Čoraz viac sa začínajú používať technológie s využitím rádiových vĺn. Merače spotreby energií či bytové vodomery s integrovaným rádiovým modulom alebo predprípravou pre jeho doplnenie môžu byť kedykoľvek, podľa požiadavky užívateľov bytov, jednoducho integrované do rádiového systému.
Pokročilé rádiové systémy vykonávajú zber dát na princípe obojsmernej komunikácie. Rádiový modul je za bežnej prevádzky v pasívnom režime a vysielať začne až pri cielenej požiadavke. Prenos dát sa vykonáva štandardne jeden raz za deň, kedy sa stiahnú údaje zo všetkých rádiových prístrojov. Tým sa minimalizuje
zaťaženie domácnosti elektromagnetickým žiarením,
tzv. elektrosmogom.

Úspory vďaka informáciám
Ideálnym riešením pre bytové domy je diaľkový odpočet dát, založený na rádiovej technológii, s integráciou údajov na internetový portál. Údaje z pomerových rozdeľovačov tepla, meračov tepla či vodomerov sú odčítané automaticky a cez rádiovú sieť prenesené do systému rozpočítavania a na internetový portál. Vlastníci bytov ako aj správcovia tak môžu monitorovať svoju dennú spotrebu energií, kedykoľvek z pohodlia domova. V prípade potreby môžu okamžite regulovať svoje spotrebiteľské správanie, a tým znížiť výdaje na domácnosť.

Predstavujeme symphonic® 3
Nemecká spoločnosť ista je jednou z popredných spoločností v zvyšovaní energetickej efektívnosti v budovách. S produktmi a službami pomáha udržateľne šetriť energie, náklady a emisie CO2. Už vyše 100 rokov sa spoločnosť ista špecializuje na meranie a rozpočítavanie individuálnej spotreby energie a transparentnú vizualizáciu dát o spotrebe pre bytové domy a komerčné nehnuteľnosti. Ako základ využíva portfólio ultramoderných hardvérových komponentov – pomerové rozdeľovače tepla, vodomery, merače tepla ako aj príslušné inštalačné systémy.
Jeden z najvýkonnejších a najmodernejších rádiových systémov na trhu symphonic® 3 od spoločnosti ista tvorí komunikačný systém prístrojov na meranie energií a vody. Srdcom systému je zbernica dát
memonic® 3 radio net, ktorej úlohou je administrácia a riadenie rádiovej siete. Dokáže naraz obsluhovať až 1000 rádiových meracích zariadení
umiestnených v objekte.
Zbernica dát memonic® 3 radio net je výnimočná a úsporná vďaka veľkému rozsahu prijímania signálu. Postačuje jedna zbernica na štandardný bytový dom. Pomerové rozdeľovače tepla ako aj zbernica sa napájajú výlučne na lítiovú batériu so životnosťou
10 rokov, plus 2 roky rezerva. Aj tento údaj teda hovorí o efektivite použitia tohto systému získavania a sledovania dát, ktorá už dnes spĺňa požiadavky smernice o energetickej efektívnosti o poskytovaní informácií o spotrebe.
Viac informácií o rádiovom systéme nájdete na našej internetovej stránke

www.ista.sk.

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk