Slovenergookno má nové vedenie

Na výročnej členskej schôdzi združenia výrobcov okien v SR- Slovenergookno konanej dňa 31.5.2017 v Bratislave sa zišli štatutári členských organizácii združenia spolu s čestnými členmi, aby bilancovali uplynulý rok 2016 a stanovili si ciele pre rok 2017. Aby sa činnosť združenia pre nasledujúce obdobie zdynamizovala boli zvolené nové riadiace a kontrolné orgány združenia. Novým predsedom sa stal Ing. Daniel Holler.

holler

Prioritou činnosti v roku 2017 a v ďalšom volebnom období rokov 2017 až 2020 bude hľadanie možností rozšírenia členskej základne združenia o ďalších výrobcov výplní stavebných otvorov a konštrukcií, dodávateľov súvisiacich komponentov, technológií a materiálov na zabudovanie okien tak, aby združenie reprezentovalo prevažnú časť výrobcov otvorových výplní stavieb. Za týmto účelom bude snahou otvárať sa nielen výrobcom okien, ale aj niektorým predajcom a montážnym firmám ponúkajúcim nielen kvalitné okná, závesné steny a tieniacu techniku, ale svojou činnosťou vytvárajúcim korektné podnikateľské prostredie v SR. S pribúdajúcimi členmi bude úlohou nového výkonného výboru hľadať prostredníctvom členstva v platforme BPB ale aj ďalších stavovských organizácii, možnosti na odborné rokovania so štátnymi organizáciami a orgánmi verejnej správy, formulovať spoločné stanoviská vo vzťahoch k týmto orgánom s cieľom nápravy podnikateľského prostredia v SR. Kontakty na nové vedenie:

http://www.slovenergookno.sk/kontakty/

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk