Slovenská obchodná inšpekcia kontrolovala „oknárov“

Pracovníci SOI počas celoslovenskej akcie vykonali 104 kontrol predajných jednotiek „oknárskych“ spoločností, z čoho bolo 52 výrobcov a 52 distribútorov. Počas kontrol skontrolovali 225 druhov okien určených na predaj. Nedostatky boli zistené pri 85 druhoch okien, čo predstavuje 37,8 % z celkového počtu kontrolovaných okien. Rozsah nedostatkov približuje tabuľka, ktorú možno získať aj na stránkach SOI.

ZISTENÉ NEDOSTATKY        Počet druhov
Nevydané alebo nepredložené     54
vyhlásenie o parametroch
Chýbajúce označenie CE                5
Uvedenie výrobku na trh bez        8
posúdenia parametrov
Označenie výrobku (chýba,           7
nedostatočné, menené,
v cudzom jazyku)
Chýbajúci návod na použitie/      11
v inom ako štátnom jazyku

Pozn.: Na niektorých druhoch boli zistené súbežne viaceré nedostatky.

1 ob 9-8-16

Najzávažnejším zistením kontrolnej akcie bolo, že pri 8 druhoch okien výrobcovia uviedli a sprístupňovali na trh okná bez protokolov posúdenia parametrov okien. Pretože výsledky kontrolnej akcie preukázali neuspokojivú úroveň kontrolovaných subjektov v dodržiavaní platných právnych predpisov pri uvádzaní a sprístupňovaní okien na trh v SR (plnenie požiadaviek zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MDVRR SR.č. 162/2013 Z. z.(SOI bude pokračovať v kontrolách okien aj v nasledujúcom období.)

Zdroj: internetová stránka SOI

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk