Staré budovy – čo s nimi? Rekonštruovať, ale ako!?

Zatepľovanie je dnes už štandardný stavebný proces, ktorý nám znižuje straty tepla. Aby sme boli objektívni, musím povedať, zatepľovanie je z núdze cnosť – má výhodu, zlepší tepelnotechnickú vlastnosť konštrukcie, ale má aj nevýhody. Je prácne, vŕtaním sa poškodzuje pôvodný materiál a aj nová izolácia, zle sa osádzajú okná… Nič lepšie však nikto pre staré budovy nevymyslel…

Pri obnovách a rekonštrukciách nám teda vzniká otázka: Aké je správne uvažovanie o hrúbke zateplenia? Ukážeme si to na jednom príklade rekonštruovaného domu.

Rekonštrukcia na etapy
Z dvoch obrázkov stavebnej rekonštrukcie RD, ktoré sú súčasťou tejto mojej úvahy – poradne, sa dá vydedukovať, že história stavby tohto RD má korene v 60. rokoch minulého storočia, keď sa nosné obvodové steny RD murovali z plnej tehly s hrúbkou muriva 45 cm. Tento dom mal štvorcový pôdorys s „prilepenou“ verandou – vstupom. Po určitom čase dom už priestorovo nestačil, a tak sa k zadnej časti domu dostavali jedna či dve izby, kde nosné murivá tvorili 45 cm široké pórobetónové tvárnice zo Zemianskych Kostolian. Dom získal obdĺžnikový pôdorys. Bol využívaný 20 – 30 rokov a v tomto čase svojím materiálovým riešením dom „morálne zostarol“, potreboval teda obnovu.

Majitelia si predsavzali, že dom obnovia, ale keďže cena stavebných pozemkov je vysoká, rozhodli sa riešiť aj „druhé“ bývanie nadstavbou, aby dom získal funkciu dvojgeneračného domu. Majiteľ dal odstrániť vonkajšie omietky a zistil si tak statické možnosti pre nadstavbu. Projektant zistil, že steny domu sú kvalitne vymurované, dom má aj kvalitné dostatočne pevné základy (murivá nevykazujú žiadnu prasklinu), a tak nadstavbu odsúhlasil. Veniec domu sa upravil zosilením po celom obvode domu a vymurovala sa nadstavba. Treba povedať, že tá je z veľkorozmerových tehál o šírke muriva 35 cm. Ukončenie stien nadstavby je tiež stužujúcim železobetónovým vencom. Žiaľ, oba sú tepelne neochránené! To je jediná chyba tejto rekonštrukcie.

O zateplení tohto domu
V čase užívania domu stúpali nároky na zmenšovanie tepelných strát a kombinované typy murív majú rôzne tepelnoizolačné vlastnosti. Aby však rekonštruovaný dom, ktorý prechádza významnou obnovou, spĺňal požiadavky STN na malú spotrebu tepla (dnes platia požiadavky na Ultranízkoenergetický dom), tak sa musí zatepliť prízemie domu aj jeho nadstavba. Akou hrúbkou tepelného izolantu?

Dom by teda mal spĺňať požiadavku Ultranízkoenergetického domu, takže jeho maximálna tepelná strata pre vykurovanie môže byť na maximálnej! úrovni 40,7 kWh/m2/rok.Tepelné straty sa dejú cez steny a okná aj cez strop a strešnú konštrukciu. Okná sa javia, že sú správne vybraté a aj správne namontované, nakoľko sú osadené na hrane budúcej tepelnej izolácie zateplenia domu. Toto slúži ku cti majiteľa a aj stavbárov. Stavebná fyzika nám hovorí, že „najhoršie“ sú steny z plnej tehly. Pórobetónové a novodobé tehly majú porovnateľné vlastnosti v prechode tepla.

Steny domu posúdené z tepelnotechnického hľadiska
Novelizovaná tepelnotechnická
STN 73 0540-2/2012 vyžaduje odporúčaný tepelnoizolačný parameter u steny
U steny = 0,22 W/(m2.K), u strešného
plášťa U = 0,10 W/(m2.K), u okien a dverí je požiadavka U = 0,9 W/(m2K).
V pokračovaní príspevku posúdime teda jednotlivé druhy murovaných stien.
U muriva z plnej tehly šírky 45 cm sa dosiahne hodnota U steny = 1,4 W/(m2.K), čo je až sedemkrát horšie ako vyžaduje STN!
U muriva z pórobetónových tvárnic
šírky 45 cm sa dosiahne hodnota
U steny = 0,3 W/(m2.K), čo ešte stále nespĺňa požiadavku STN!
U muriva z veľkorozmerovej tehly hrúbky
35 cm sa dosiahne U steny = 0,4 W/(m2.K), čo tiež nespĺňa požiadavku STN!

Steny z pohľadu zvýšenia tepelnotechnických vlastností
Z vypočítaných údajov o tepelnotechnickej kvalite existujúcich murív je zrejmé, že dom by nedokázal spĺňať požiadavky na malé tepelné straty a musí sa zatepliť. Steny sa teda podrobia výpočtom o hrúbke zateplenia.
Najhoršie tepelnotechnické parametre sú u stien z plnej tehly. Toto je prvá požiadavka. Z pohľadu realizácie prác a hlavne z pohľadu konečnej architektúry domu sa zatepľovacie práce musia zrealizovať jednotnou hrúbkou tepelnej izolácie. Dom bude mať steny rovné a architektúra bude kompaktná. Náš výpočet tepelnotechnického posúdenia bude vizionársky! Nebudeme vypočítavať hrúbku tepelnej izolácie pre práve platnú normu! Prečo? O 4 roky budú platiť ešte prísnejšie požiadavky STN na tepelnotechnické vlastnosti. Prečo by sme nemohli byť „vizionári“? Môžeme a aj tak pri tepelnotechnických výpočtoch urobíme!

Úvaha o hrúbke zateplenia s dávkou vízie roku 2021
Od roku 2021 sa budú musieť stavať domy s takmer nulovou spotrebou energie (nZEB). Tieto majú mať veľmi malé straty tepla a to na úrovni 20,4 kWh/m2/rok, čo predstavuje až 50%né zníženie tepelných strát oproti normovým požiadavkám roku 2016. Ak toto vieme už dnes,  prečo by sme nemohli nainštalovať tepelný izolant takej hrúbky, ktorý bude radikálne šetriť teplo?! Uvedomte si – dom zateplíte dnes a ďalších 20 rokov budete musieť „akceptovať“ výšku tepelných strát, ktorú ste si „vy sami“ určili. Pritom ste mali resp. máte možnosť sami si určiť či zadefinovať, že tieto straty budú nižšie. Buďte preto odvážni, neváhajte a šetrite už dnes svoje terajšie i budúce prevádzkové náklady.

Výsledky „vizionárskeho“ posudzovania
Výpočet hrúbky tepelného izolantu urobíme preto na požiadavky nZEB. Na zateplenie vyberieme najkvalitnejší polystyrén s prímesou grafitu – polystyrén EPS NEO 70 (jeho farba je šedá). Pri výpočtoch použijeme dve hrúbky tepelnej izolácie z polystyrénu – 10 cm a 20 cm. Požiadavka STN na steny takýchto domov (nZEB) definuje, že obvodová stena musí dosiahnuť hodnotu U = 0,15 W/(m2.K). Nebudeme vás napínať – 10 cm hrúbka nesplní naše predpoklady, nakoľko stena z plnej tehly je veľmi „dobrý“ vodič tepla.
U muriva z plnej tehly šírky 45 cm sa dosiahne táto normová hodnota, ak sa murivo z plnej tehly zateplí
200 mm EPS NEO 70, U steny = 0,15 W/(m2.K). Vyhovuje teda STN!
U muriva z pórobetónových tvárnic šírky 45 cm + 200 EPS NEO 70 sa dosiahne hodnota U= 0,11 W/(m2.K). Je to lepšia hodnota, ako požaduje STN!
U muriva z tehloblokov šírky 35 cm + 200 EPS NEO 70 sa dosiahne hodnota U = 0,12 W/(m2.K), čo je tiež lepšia hodnota, ako požaduje STN!
Steny domu budú svojimi parametrami spĺňať požiadavky STN „bez väčších problémov“, pretože pri zateplení sa tepelnotechnicky „ošetrí“ aj spomínaný problém nezateplených ŽB stužujúcich vencov.
Ešte jedno odporúčanie pre majiteľa – strešnú konštrukciu tiež zateplite s víziou. Použite 340 až 410 mm tepelnej izolácie v strešnom plášti. Získate tak dom veľmi dobre tepelne izolovaný s malými prevádzkovými nákladmi za teplo.

Ing. Igor Niko
Snímky: redakcia

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk