Sú stavebné klince vhodným montážnym prostriedkom pre okná?

Otázka v nadpise tohto príspevku je orientovaná na použitie stavebných klincov (dĺžky až 15 cm) pri upevňovaní okien pomocou kovových montážnych spôn, ktoré sú priklincované k osteniu, ak je murivo stien zhotovené z dierovaných tehál. pOdobné otázky sú aj pri vymurovaní stien zo siporexových tvárnic…

Dopytujúci argumentujú, že o takomto spôsobe kotvenia okien sa v norme na montáž okien – STN 73 3134 s názvom „Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky, zhotovovanie a skúšanie“ s rokom vydania 2014 vraj nič nepíše.
Požiadali sme preto o stanovisko spoluautora „normy“ p. Ing. P. Panáčka, PhD., tajomníka združenia SLOVENERGOokno, a p. Ing. B. Barčíka zo spoločnosti ALLMEDIA, spol. s r.o., ktorá dodáva kotviace elementy pre montáž okien.

„Iste, norma nemôže, ale aj nemusí obsiahnuť a podrobne popísať všetky spôsoby kotvenia. V norme sú uvedené odporúčané spôsoby a typy kotiev, môžu byť však použité aj iné typy, musia však byť z pohľadu únosnosti navrhnuté projektantom! Pokiaľ to tak nie je, je použitie iných kotviacich prostriedkov, ako je uvedené v norme, hrubým porušením normy ako aj stavebného zákona, ktorý v § 43g ods.2 uvádza: „Ak sa na stavebné práce vzťahujú bezpečnostné alebo hygienické predpisy, technické normy, všeobecne zaužívané pracovné postupy a návody výrobcu stavebných výrobkov na spôsob použitia, stavebné práce sa musia vykonať v súlade s nimi.“

Stavebné klince sú určené na spájanie dreva
Nesmiete si klinec(klince) zamieňať s univerzálnym spojovacím prvkom. Spoj stavebných materiálov musí preniesť rôzne typy zaťažení (ťah, strih…), a preto sa musí spojovací prvok tvoriaci spojenie materiálov staticky posudzovať.
Prenášanie síl sa u klincovaných spojov deje trením medzi spájaným materiálom a povrchom telesa klinca. Z tohto dôvodu si musíte uvedomovať, že aj u spojenia dreva má klinec menej ako polovičnú únosnosť ako závrtná skrutka do dreva. Zároveň platí, že neexistujú exaktné informácie o pevnosti spájania stavebnostolárskych výrobkov (okná, dvere, zasklené steny) s tehliarskymi materiálmi pomocou stavebných klincov. Akú únosnosť môžeme očakávať od klinca „zabitého“ do horizontálnej medzery tehlových tvaroviek či do telesa dierovanej tehly?
Toto neoveroval žiadny skúšobný ústav, pretože pre upevňovanie okien do stavebného otvoru všetci výrobcovia profilov pre výrobu okien overovali iné kotviace elementy. Preto nevieme, ako sa bude klincový spoj správať po roku – dvoch pri častom otváraní okien alebo náporoch vetra. Môžeme len predpokladať, že sa „rozkýva“ a minimálne trecie plôšky v stienkach dutiniek nedokážu zaručiť pevné statické spojenie rámu okna a stavebného materiálu stien z tehál. Tradičný klinec však veľmi dobre poslúži ako pomocný a dočasný spo­jovací prostriedok na predbežnú fixáciu stavebných prvkov, ale neskôr (hneď, ako je to možné) je nutné ho nahradiť spoľahlivým spojovacím prvkom s garantovanou únosnosťou.

Vhodné spojovacie prvky
Nutnosť používania spoľahlivých a únosných spojovacích prvkov je daná  tým, že súčasné otvorové výplne (okná) sú podstatne väčších rozmerov. Z toho vyplývajúce zaťaženia od nich, hmotnosť veľkorozmerového izolačného trojskla, tlak a sanie vetra sú tu také vysoké, že tradičný klinec si tu už uplatnenie nenájde.
Na pripevnenie okien do spomínaných (tehla, pórobetón) stavebných materiálov sú odporúčané tvarové zámky – skrutky s rozperkami (hmoždinkami ) zabezpečujúcimi mechanické ukotvenie v dutinách stavebného materiálu, napr. dierovanej tehly alebo tzv. chemické kotvy. Tvarový zámok určený pre dutú tehlu tvorí skrutka s plastovou rozperkou, ktorá sa pri uťahovaní skrutky zdeformuje do strán (zauzľuje sa) a roznesie zaťaženie na väčšiu plochu (obr. 1).

Čo je chemická (lepená) kotva a ako sa aplikuje?
Lepené kotvy na rozdiel od mechanického kotvenia nie je možné okamžite zaťažiť, lebo musí prebehnúť chemické vytvrdnutie spojovacej hmoty. Ich prednosťou je skutočnosť, že zaťaženie prenášajú po celej dĺžke kotevnej skrutky vďaka priľnutiu lepidla k stenám vrtu – adhézii. Na splnenie tejto úlohy je priemer vŕtanej diery o niečo väčší ako priemer kotviacej skrutky alebo závitového puzdra a vzniknutá medzera sa vyplní chemickou zmesou, ktorá po vytvrdnutí zaistí dokonalé spojenie. Lepiaca hmota je zvyčajne dvojzložková (v plastových tubách alebo fóliách) a na jej vytlačenie je potrebná vhodná pištoľ.
Výhoda chemických kotiev je najmä v tom, že nevnášajú dodatočné napätie do základného materiálu, vďaka čomu sa dá kotva umiestniť bližšie k okraju prvku (hrana dotyku s KZS). Správne aplikované a umiestnené chemické kotvy spravidla dosahujú vyššie únosnosti ako kotvy mechanické. Okrem toho, že ich nemožno okamžite zaťažiť, tak medzi nevýhody patrí aj nutnosť odstránenia prachu z vyvŕtaných dier (kartáčovanie a vyfukovanie) a aj samotná realizácia, ktorá je o niečo prácnejšia (obr. 2). Lepené kotvy sa môžu aplikovať len v obmedzenom rozsahu + teplôt.

Upevnenie okien v tvárniciach z pórobetónu
Pre materiál, ako sú pórobetónové tvárnice, sú určené iné typy tvarových mechanických zámkov, ktoré sú schopné najprv sa rozoprieť o steny vrtu v plnom materiáli a potom sa v predpripravenom mieste začnú deformovať až vytvoria uzol.

Správne umiestnenie kotiev
Pred výberom spojovacieho materiálu je vhodné sa ubezpečiť, že kotva bude mať očakávanú únosnosť, ktorú má dodávateľ preverenú skúšaním a uvedenú v technickom osvedčení výrobcu. Táto podmienka vyplýva zo statického posúdenia a normového odporúčania rozmiestnenia odstupu kotiev po obvode rámu otvorovej výplne.

Redakcia
Snímky: redakcia, perokresby: Allmedia, s.r.o.
Literatúra použitá k spracovaniu príspevku:
1. Petráš Martin: Kotvenie do tehly a pórobetónu.
http://www.asb.sk, 2003;
2. Firemný katalóg TOX Dübel Technik,
GmbH, 2013;
3. Anon: Bezpečné a rýchle upevňovanie v moderných
stavebných materiáloch, Štýl bývania 3/2010;
4. Tůma Jan: Hmoždinky, moderní
upevňovací technika,
GRADA, 2003.

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk