Tepelnoizolačné materiály – pod lupou ekológie

V posledných rokoch vzrástol záujem o životné prostredie, najmä v zvýšenej potrebe trvalo udržateľnej a zdravie nepoškodzujúcej výstavby budov. Pre stavebníctvo to znamená nutnosť presných informácií o vplyve stavebných materiálov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva.

Najspoľahlivejší spôsob, ako prezentovať tieto informácie, sa ukázalo posudzovanie stavebných materiálov v celej šírke svojho životného cyklu (LCA prístup). Tento prístup skúma procesy pri výrobe, používaní a likvidácii stavebného výrobku alebo systému – od kolísky po ukončenie životnosti. Tento spôsob posudzovania tak prechádza nad rámec používaných „stavebných príručiek“. Zodpovedajúce údaje o celej škále stavebných výrobkov sú k dispozícii, žiaľ, („zatiaľ“?) len pre malé množstvo stavebných výrobkov. Takémuto posudzovaniu sa nevyhol ani expandovaný polystyrén a výsledky posúdenia sú prekvapivé.

Všetko je inak
Organizácia ECO (Environmental Construction Products Organisation) v Bonne uverejnila celkom nedávno aktuálne environmentálne vyhlásenia o výrobkoch (EPD) pre stavebné výrobky podľa ISO 14025. Pod ekologickú lupu sa dostali tepelnoizolačné platne z expandovaného polystyrénu z 24 výrobných závodov z 13 krajín Európy. Rakúsko bolo veľmi silne zastúpené ekologickými údajmi od piatich výrobcov. Porovnanie polystyrénu s rozličnými alternatívnymi tepelnoizolačnými materiálmi prinieslo mimoriadne zaujímavé poznatky. Nové environmentálne vyhlásenia o výrobkoch postavili doterajší „rebríček“ tepelnoizolačných materiálov na hlavu – najlepšie hodnotenie sa „ušlo“ pre expandovaný polystyrén.

„Výsledok stavia na hlavu všetky doteraz zverejnené klasifikácie tepelnoizolačných materiálov a potvrdzuje, že opakované spochybňovanie ekologickej nezávadnosti polystyrénu nie je ničím podložené,“ uvádza Dr. Clemens Demacsek, konateľ Združenia na ochranu kvality poly­styrénu. Výroba tepelnoizolačných materiálov určených do kontaktných zatepľovacích systémov má jasného víťaza – expandovaný polystyrén v rebríčku hodnotenia jednoznačne predbehol minerálnu penu, kamennú vlnu a „ekologickú alternatívu“ drevené vlákna, a to nie len z hľadiska neobnoviteľnej primárnej energie, ale aj z hľadiska indexu ∆OI3, ktorý zohľadňuje aj potenciál skleníkového efektu a okysľovania.

Faktor 200: Expandovaný polystyrén je vysoko hospodárny z hľadiska energetickej hospodárnosti
Expandovaný polystyrén sa síce vyrába z ropy, ale na jeho výrobu sa spotrebuje mimoriadne málo tejto suroviny. Vysvetlenie je jednoduché – expandovaný polystyrén pozostáva z 98 % vzduchu a 2 % polystyrénu vytvárajúceho obalovú dutinkovú štruktúru. Na výrobu expandovaného polystyrénu sa spotrebuje len 0,1 % celkovej spotreby ropy. Jednoznačná je energetická amortizácia: pri tepelnej sanácii domu, postaveného v 70-tych rokoch, pomocou tepelnoizolačných platní z expandovaného polystyrénu sa celá primárna energia potrebná na výrobu platní vráti za 2 až 4 mesiace. Pri posudzovaní z hľadiska celej životnosti sa spotrebovaná primárna energia amortizuje až 200-násobne.

„S každým litrom ropy, z ktorého sa vyrobí polystyrén, možno ušetriť až 200 litrov ropy. Alebo ešte názornejšie: každý kubický meter polystyrénu ušetrí toľko energie, ktorá by stačila osobnému autu na prekonanie viac než 30.000 kilometrov,“ vysvetľuje výkonnosť polystyrénu v kontaktných zatepľovacích systémoch konateľ Združenia na ochranu kvality polystyrénu. „Z môjho pohľadu neexistuje zmysluplnejšie využitie ropy, ako použiť ju na výrobu polystyrénu.“
Spoločné aktivity združení EPS SR a EPS ČR sa taktiež zameriavajú na environmentálne zodpovednú politiku v súlade s európskymi požiadavkami.

Bližšie informácie nájdete na www.epssr.sk.

airpop® − NOVÝ NÁZOV PRE POLYSTYRÉN

Expandovaný polystyrén EPS je osvedčeným tepelno-izolačným materiálom a v priebehu uplynulých 50-tich rokov si získal na stavbách pevné miesto.

Vďaka nízkej objemovej hmotnosti, jednoduchej a bezpečnej manipulácii, šetrnosti k životnému prostrediu a požiarnej odolnosti patrí EPS v súčasnosti medzi najrozšírenejšie izolačné materiály. V každej krajine Európy sa tento materiál označuje iným názvom. Niekde sa dokonca používa aj niekoľko názvov. Výrobcovia a spracovatelia polystyrénu považovali za nevyhnutné prijať jednotný názov, pod ktorým by užívatelia poznali tento výrobok kdekoľvek v rámci jednotlivých krajín Európskej únie.
airpop® je teda jednotnou značkou pre expandovaný polystyrén (EPS) pre celú Európu, čím sa zavŕšila iniciatíva Európskej asociácie spracovateľov EPS. Miesto doteraz väčšinovo používanému anglosaskému termínu – Styropor (názov používaný od roku 1952), navrhla asociácia nový názov pre celú Európu, a to airpop®. Vychádzala pritom zo skutočností, že expandovaný polystyrén
je vlastne „inžiniersky“ obalený vzduch (98 %) polymérnym styrénom s obsahom len 2 % polyméru. Primárne perličky obsahujú 3 – 7 % pentánu, ktorý pri výrobe spôsobí 50-násobne zväčšenie objemu základného materiálu – perličiek, takže konečný produkt je „dobre obalený vzduch“. Materiál airpop® tak predstavuje rozumný spôsob technologického spracovania vzduchu. Produkty vyrobené z airpopu možno recyklovať až sedemkrát, čo má veľký efekt u výrobkov pre obaly. airpop® nie je teda len materiál pre stavebníctvo. Chráni deti i dospelých v ochranných helmách, krehký elektronický tovar, ale tiež potraviny, ako sú ryby, ovocie, zelenina aj hotové jedlá.

Podnetom k zmene bol prieskum
Známa marketingová agentúra Ogilvy vypracovala pre Európsku asociáciu spracovateľov EPS (združenie EUMEPS) štúdiu, ako zlepšiť imidž expandovaného polystyrénu v očiach Európanov. Prieskum sa realizoval v 25 členských štátoch Európskej únie. Výsledky boli zarážajúce. Na Slovensku uviedlo až 80 % respondentov, že nepočuli o materiále EPS ako o materiále aplikovanom v stavebníctve alebo ako o obalovom materiáli. Celkovo v EÚ to bolo až 91 %. Po oboznámení sa, že EPS je odborné označenie materiálu polystyrén – ľahčená hmota s uzavretými bunkami, ktorá sa vyrába predpenením perličiek a používa sa ako izolačný materiál v stavebníctve a na balenie krehkého tovaru, spoznali v SR tento produkt všetci respondenti. V rámci EÚ ho spoznalo 66 %. Výsledky prieskumu v jednotlivých krajinách preto viedli predstaviteľov združenia EUMEPS k schváleniu návrhu, zaviesť airpop® ako jednotnú značku pre polystyrén v krajinách Európskej únie.
Združenie EPS SR podpísalo v máji 2015 roku licenciu na používanie loga. Komunikačná kampaň na zlepšenie imidžu EPS sa tak môže spustiť aj na Slovensku.
Či sa tento názov udomácni aj u nás, nechceme predvídať.

Nové značenie a logo oficiálne potvrdené aj pre účely stavebných aplikácií.

Fraňa Mojtu 23, 949 01 Nitra
Tel.: 037 6518 911
E-mail: info@epssr.sk
www.epssr.sk

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk