Začala sa registrácia zhotoviteľov

SIEA otvorila registráciu zhotoviteľov v rámci projektu Zelená domácnostiam. Cieľom projektu Zelená domácnostiam je zabezpečiť finančnú podporu z fondou EU pre inštaláciu malých zariadení na využívanie OZE s určeným celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW pre budovu užívanú fyzickými osobami na bývanie.

Príspevok vo forme poukážky budú môcť domácnosti využiť len vtedy, ak im inštaláciu zariadenia zabezpečí oprávnený zhotoviteľ prostredníctvom odborne spôsobilých osôb podľa zákona.
Predmetom podpory inštalácie malých zariadení sú:
fotovoltické panely (výroba elektriny);
veterné turbíny (výroba elektriny);
slnečné kolektory (výroba tepla);
kotly na biomasu (výroba tepla);
tepelné čerpadlá (výroba tepla).

Konkrétny výrobný typ zariadenia, na ktorý je možné poskytnúť príspevok, musí byť uvedený v zozname oprávnených zariadení, ktorý vedie SIEA a výrobcovia či dovozcovia takýchto zariadení sa už museli registrovať. Už dnes SIEA eviduje viac ako 1400 registrovaných zariadení, ktoré spĺňajú požadované technické parametre ( pozri http://www.siea.sk/zelena_domacnostiam_aktuality/c-9468/siea-zverejnila-zoznam-prvych-opravnenych-zariadeni/).

Oprávneným zhotoviteľom – montážnikom týchto zariadení, môže byť fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je registrovaná v SR alebo členskom štáte EU. Odborná spôsobilosť sa preukazuje osvedčením pre inštalatérov. Získaniu osvedčenia predchádza odborná príprava a úspešné absolvovanie skúšky. Zoznamy odborne spôsobilých osôb registrovaných v SR zverejňuje v súčasnosti na internetovej stránke Ministerstvo hospodárstva SR. Podpora inštalácie zariadení bude možná do 31.12.2020. V prvej etape je k dispozícií 45 miliónov eur. Celkom bolo na tento účel v rámci operačného programu do roku 2020 vyčlenených 115 miliónov eur z európskych a štátnych zdrojov.

Podpora2

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Ing. František Orth
obchodný zástupca
0911 721 233
Mgr. Peter Jurovčák
obchodný zástupca
0903 210 551
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808

Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk