Zmysel obnovy bytových domov

Pravidelná údržba a dokonale pripravený projekt znižovania energetickej náročnosti bytových domov sú nevyhnutné pre zodpovedné spravovanie svojho majetku – t.j. bytu v bytovom dome.

Súčasný stav a vek bytového fondu, postaveného najmä panelovou technológiou, ktorý sme si po zmene spoločenského systému mohli odkúpiť do osobného vlastníctva, dospeli do štádia, keď je už viac ako nutná komplexná obnova či rekonštrukcia bytových domov.

Bytové domy majú v prevažnej miere 40 a viac rokov a za celý čas im nebola poskytovaná systematická údržba. Prejavujú sa aj chyby vyplývajúce z chybných konštrukčných riešení. Celková regenerácia stavebných, ale aj technologických častí bytových domov je bezpodmienečnou podmienkou predĺženia ich životnosti.
Okrem odstránenia statických chýb, ktoré pri mnohých stavebných sústavách vážne ohrozujú životnosť konštrukčných prvkov, vzniká priestor aj pre odstránenie chronických porúch, ako je zatekajúca strecha, šírenie hluku, bezpečnosť na schodištiach, ale aj výmena 40-ročných výťahov.

Komplexná obnova bytového domu pozostáva zo zateplenia obvodového plášťa, zateplenia strechy s opravou či komplexnou výmenou hydroizolačného plášťa strechy, zateplenia technického podlažia a stropu zádveria, výmeny schodišťových okien, skvalitnenia vstupných priestorov do bytovky ako i z celkovej rekonštrukcie balkónov alebo lodžií. Vo väčšine bytových domov je súčasťou komplexnej obnovy aj výmena bytových okien, ktorá je  obvykle realizovaná pred samotným zateplením bytového domu vlastníkmi bytov.
Komplexná obnova by mala obsahovať aj výmenu vnútorných rozvodov TZB (vody, kanalizácie, plynu, vykurovania) a tiež vyriešenie dodatočného vetrania. Po výmene okien sa totiž prirodzená infiltrácia prakticky zlikvidovala, čo ešte zhoršila rekonštrukcia odsávačov pár z kuchýň, lebo svojpomocnou prestavbou bytových jadier sa často zastavilo odvetrávanie pár z varenia. Obdobné je to aj pri vetraní WC.
Aj výmena výťahov je prakticky nutnosť, nakoľko až 80 % z nich má už po životnosti. Pod pojmom „komplexná obnova bytovky“ treba teda rozumieť komplexnú modernizáciu všetkých stavebných a konštrukčných prvkov stavby s použitím lepších a modernejších technológií a materiálov.

Energetické prínosy sú základ
Pri riešení technológií použitých na obnovu je potrebné hľadať možnosti, ako usporiť energie, a tým znížiť platby za vykurovanie, ale aj prípravu teplej vody. Toto je ovplyvnené vysokou mierou úniku tepla cez plášte budov, aj straty tepla v tepelnotechnických rozvodoch sú však vysoké. Teplo uniká teda cez TZB zariadenia, pričom kvalitné, musíme však zdôrazniť komplexné zateplenie, dokáže ušetriť až 30 – 40 % nákladov na vykurovanie.

Komplexné zateplenie bytových domov nielen predlžuje životnosť bytových domov. V spojení s hydraulickým vyregulovaním systému vykurovania podstatne zefektívňuje vykurovanie bytových domov, čím sa znižujú náklady na bývanie. Okrem finančných a energetických úspor prináša takéto riešenie aj ďalšie výhody technického charakteru, ako je odstránenie plesní, zlepšenie tepelnej pohody, a tým aj zvýšenie kvality bývania.

Finančné úspory zo zníženia spotreby tepelnej energie sa dajú presunúť do fondu opráv a môžu tak pomôcť pri riešení foriem financovania komplexnej obnovy. Tu je „nepriateľom“ nedostatočná koordinovanosť obnovovacích prác bytových domov s centrálnymi tepelnými zdrojmi CTZ, ktoré (vďaka! legislatívnej ochrane podnikania v tepelnom hospodárstve?) obvykle „nezaznamenajú“ rýchle tempo zatepľovania bytoviek (CTZ sa „neprispôsobí“ zmenšenému odberu tepla, a teda neobnoví svoje technické zariadenie) a potom zvýšia fixnú čiastku ceny tepla, aby si udržali „plánovaný“ zisk z podnikania. Plánovaný a, žiaľ, aj „zaručený“ zisk CTZ je v súčasnosti zlou legislatívou zabezpečený, pričom majitelia bytov tak strácajú podstatnú časť možných finančných úspor. Aj tak je však komplexná obnova tepelnotechnického stavu bytoviek prínosom.

Čo získame zo zatepľovania bytových domov
 zníženie spotreby energie na vykurovanie
 zníženie emisií CO2 a iných skleníkových plynov
 eliminovanie zatekania cez obvodové plášte, strešné plášte a výplňové konštrukcie
 odstránenie hygienických nedostatkov (plesní)
 vytváranie podmienok tepelnej pohody v bytoch zvýšením vnútornej povrchovej teploty obvodových stien
 zamedzenie korózie výstuže v stykoch a paneloch
 zníženie vplyvu teplotného rozdielu pôsobiaceho na nosné konštrukcie (zníženie teplotného namáhania nosných konštrukcií)
 predĺženie životnosti budovy
 zlepšenie architektonického vzhľadu budovy
 zlepšenie zdravia obyvateľov

Obnova striech
Konštrukčné systémy hromadnej bytovej výstavby boli riešené s plochými strechami. Väčšina bytového fondu mala vrchnú hydroizolačnú časť realizovanú rôznymi typmi asfaltových lepeniek. Ich vek a aj materiál, z ktorého boli lepenky vyrábané, už spôsobujú ich havarijný stav. Obdobne je to aj v prípade tepelnotechnických vlastností tzv. druhého strešného plášťa tvoreného pórobetónovými panelmi, čo sa v lete prejavuje vysokými teplotami z letného prehrievania podstrešných bytov a v zime zvýšeným pocitom chladu, čo zasa spôsobujú vysoké tepelné straty cez druhý strešný plášť. O poruchách zo zatečenia by sa dala napísať aj vedecká práca.

Aby sa plochej streche prinavrátila jej tepelnotechnická, vodotesná a hydroizolačná funkcia, treba výber materiálov a riešení na jej obnovu konzultovať s odborníkmi. Stav strechy by mal posúdiť a odberom vzoriek zhodnotiť odborník, ktorý navrhne nielen vhodný systém opravy (generálnej či čiastočnej), ale aj vyberie kvalitné materiály a prípadne pomôže s voľbou realizačnej firmy.

Je potrebné 100%ne rešpektovať tvrdenie, že neexistuje univerzálne riešenie opravy strechy. Neexistuje totiž rovnaká skladba strešného plášťa, a tak sa jednou technológiou nedajú odstrániť poruchy na streche každého bytového domu. Bytové domy majú už 40 – 50 rokov.
Hydroizolačné vrstvy boli za toto obdobie „opravované“, presnejšie „lepené“, nespočetne ráz a je len málo domov, ktoré prešli generálnou opravou. Strechy sa vždy len prelepili (čiastočne či celoplošne) novou vrstvou lepenky. V akom stave sú „skryté“ vrstvy strešného plášťa, to sa bez podrobnej prehliadky kvalifikovaným odborníkom stanoviť nedá!

Na začiatku procesu zhodnotenia existujúceho stavu strechy je detailná obhliadka, pri ktorej sa zisťujú druh, množstvo bublín, prasklín, dĺžkových deformácií a umiestnenie prestupov stavebných prvkov. Ďalej sa zisťuje stav odvodňovacích vpustí, zisťuje sa napojenie hydroizolácie na atikové murivá, stav klampiarskych výrobkov, atď. Takisto sa posúdi samotný stav vrchnej a aj spodnej povlakovej krytiny.
Po vizuálnej kontrole kvality strechy sa pomocou STN presne stanovených počtov sond zistí vlhkosť v strešnom plášti a zistí sa tiež počet a zloženie jednotlivých vrstiev tvoriacich strešný plášť. Následne sa odtrhovou skúškou vyhodnotí únosnosť stavebného podkladu a stanoví sa najvhodnejší technologický spôsob opravy strechy. Toto je prípravná fáza opravy strešného plášťa.

Technológií na opravy striech je mnoho. Základom tvorby hydroizolačných vrstiev sú dve základné technológie.
O asfaltových hydroizolačných pásoch sme sa už zmieňovali. Tie sú dnes už realizované pásmi z modifikovaných asfaltov, ktoré majú vyššiu odolnosť proti poškodzovaniu a starnutiu od UV žiarenia zo slnka. Obvykle sa realizujú ako tzv. dvojvrstvové a môžu sa prilepiť na pôvodnú hydroizolačnú vrstvu alebo sa realizuje komplexná technológia GO, t.j. staré hydroizolačné vrstvy sa odstránia, položí sa nová dodatočná, spádovaná tepelnoizolačná vrstva (min. hrúbka podľa STN je cca 30 cm) a aplikuje sa nová dvoj­vrstvová hydroizolácia.

Druhou technológiou sú technológie s použitím mäkčených hydroizolačných fólií na báze PVC. Technológia pokládky je možná na starý hydroizolačný systém alebo na novú tepelnoizolačnú vrstvu. Najprv sa položí syntetická textília zabezpečujúca odvetrávanie starých vrstiev či nových vrstiev strechy. Potom sa položia vrchné vrstvy PVC fólií. Tieto sa ukotvia do podkladu a osadia sa odvetrávacie hlavice, aby sa pod fóliami nevytvárala para z difúzie vzduchu z obytných priestorov. Zliepanie pásov fólií sa realizuje horúcim vzduchom, a tak sa spoje stávajú vodotesné. Fólie ostávajú pružné aj pri teplotách – 20 °C. Taktiež overené životnosti fólií sú až 40 rokov. Povrch môže byť upravený rôzne. Existujú strechy len s fóliou alebo sa realizujú strechy označované ako zelené. Tieto strešné plášte sú extenzívne, kde nie je zeleň mohutná, alebo ako intenzívne s vegetačným krytom.

Existujú technológie s fúkanou penou alebo len náterom z bitúmenu. Tieto sú síce rýchlo aplikovateľné, avšak neriešia zlepšenie tepelnoizolačných vlastností. Preto musíme zdôrazniť odborný prístup k návrhu aj realizácii. U striech dvojnásobne platí, že pri komplexných opravách striech je rozhodujúca nielen kvalita výrobkov a ich dlhodobá funkčnosť a spoľahlivosť, ale aj precízna realizácia. Povrchné, dočasné odstránenie chýb strešnej krytiny sa totiž už po pár rokoch znova prejaví trhlinami, zatekaním a inými neduhmi, takže majitelia bytov pod strechou sa budú neustále sťažovať.
Problematiku rekonštrukcie strechy bytového domu treba riešiť komplexne. Komplexné systémové riešenia sú jediné správne riešenia.

Čo získame komplexnou obnovou strešného plášťa bytových domov
 zníženie spotreby energie na vykurovanie v podstrešných bytoch
 eliminovanie zatekania cez strešné plášte a klampiarske konštrukcie striech
 odstránenie hygienických nedostatkov (plesní) v podstrešných bytoch a schodištiach
 vytváranie podmienok tepelnej pohody v bytoch v zimnom období zvýšením vnútornej povrchovej teploty stropov v bytoch
 zlepšenie teplotnej bilancie v podstrešných bytoch v čase letných horúčav
 zateplením strešného plášťa sa získa zníženie degradácie konštrukcií strechy znížením vplyvu teplotného rozdielu pôsobiaceho na nosné strešné konštrukcie
 týmto sa získa predĺženie životnosti budovy a zlepšenie zdravia obyvateľov

Komplexná obnova TZB zariadení
Projektovaná aj faktická životnosť zvislých rozvodov vody, kanalizácie a plynu, označovaných ako inštalácie TZB, je na konci! Obdobne je to s odvetraním, pretože systémy sa vďaka svojpomocnému prestavovaniu bytových jadier buď prerušili, alebo zúžili, a tak sú v podstate nefunkčné. Následky tohto stavu sú veľmi nepriaznivé z pohľadu užívateľa bytu, lebo stúpa počet havárií. Havária pripojenia vane či vody alebo prasknutie rúry pripájajúcej WC má za následok vytopenie dolných susedov, čo je síce nepríjemné, ale menej nebezpečné, lebo sú aj život ohrozujúce situácie. Napríklad plynové stupačky sú v takom stave, že pri revíziách sa revízni technici boja vystaviť revízne správy, pretože prechody oceľových stupačiek cez zabetónované stropy, kde stavbári pred 30 či 40 rokmi nepoužili chráničky, sa môžu „zlomiť“ pri čo najmenšom zaťažení alebo náhodnom údere pri odstraňovaní poruchy kanalizácie a pod.
Problematika výmeny rozvodov je tretím najpálčivejším problémom panelových bytových domov (prvé je zateplenie, potom výmena okien), avšak len minimálna časť bytových domov sa pre výmenu TZB zariadení dosiaľ rozhodla. Príčinou sú „vysoké“ investičné vstupy.

Čo sa musí urobiť pri komplexnej obnove TZB?
 Rekonštrukcia rozvodov zdravotechniky (voda, kanalizácia, plyn).
 Rekonštrukcia rozvodov vzduchotechniky (vetracie potrubia, ventilátory).
 Rekonštrukcia rozvodov elektroinštalácie, rozvádzačov a bleskozvodu.
 Rekonštrukcia systému svietenia v spoločných priestoroch.
 Návrh a realizácia zabezpečovacích prvkov pre bytové domy (kamery, alarm, bezpečnostné svietenie).
 Návrh a realizácia prvkov domového dorozumievacieho systému (audio / video vrátnik).
 Rekonštrukcia vykurovania (rozvody, odovzdávacie stanice tepla, hydraulické vyregulovanie a termoregulácia).
 Výmena určených meradiel (vodomery) a ich plombovanie.

Ako zo zoznamu vidíte, komplexná obnova TZB si vyžaduje veľmi veľa špeciálnych remeselných prác s vysokou pridanou hodnotou. Pri obnove sa predpokladá, že sa použijú novodobé materiály a, žiaľ, musia sa uložiť do veľmi malého priestoru pôvodného inštalačného jadra. Toto má svoje úskalia a ďalším faktom je, že táto obnova sa musí uskutočniť za plnej prevádzky bytov.
Na práce pri výmene kanalizácie, teplej a studenej vody a novej plynovej stupačky je k dispozícii prakticky jeden deň. Tento časový limit je doslova šibeničný a spoločnosti, ktoré túto výmenu realizujú, musia byť majstri vo svojom odbore. Počas cca 10 hodín sa musí odstrániť staré potrubie a nainštalovať nové. Preto sa výberu materiálov, z ktorých sa bude takáto výmena realizovať, musí venovať nepredstaviteľná pozornosť. Rúry sa musia jednoducho spájať a musia byť vzducho- aj vodotesné. Nesmie sa používať otvorený oheň ani zapáchajúce lepidlá.
Ďalej si viacej povieme o výmene plynových potrubí. (O výmene kanalizácie a oboch druhov vôd prinášame na inom mieste samostatný príspevok. Taktiež o odstraňovaní azbestocementových kanalizačných stupačiek.)

O obnove plynových zariadení
Už v úvode tohto príspevku sme popisovali nebezpečie zo zanedbanej údržby plynových rozvodov. Každú obnovu plynových rozvodov treba dobre projekčne pripraviť, aby sa pri realizácii nemuselo príliš improvizovať. Po obnove sa musí vyhotoviť revízna správa, ináč plynári nezapoja plyn. Ak projekt niečo nerieši a pri realizácii sa takáto práca vykoná, tento improvizačný prvok sa pri revízii zistí. Nastávajú problémy s uvedením do prevádzky.
Najskôr vám objasníme či skôr predstavíme niekoľko zásad pre celkovú obnovu plynových rozvodov.

Vedenie nového plynového potrubia do domu musí spĺňať najmä tieto zásady:
 Hlavný uzáver plynu treba umiestniť mimo domu – v oplotení, v nike na fasáde, výnimočne pod terénom (so zemnou uzatváracou súpravou, ktorá musí byť označená a musí byť bezpečne dostupná).
 Plynomery jednotlivých spotrebiteľov sa musia nachádzať v spoločných priestoroch domu – na schodisku, v suteréne a pod.
 Ak sa predpokladá zmena nízkeho tlaku plynu vo verejnom distribučnom plynovode na stredný tlak alebo tento je už takto privádzaný do domu, treba rátať s priestorom pre regulátor tlaku. Možno ho umiestniť v uzatvárateľnom výklenku na fasáde alebo v oddelenej vetranej miestnosti v dome. Z neho je potom v dome rozvedený plynovými potrubiami k jednotlivým miestam odberu.
 Ak sa ležaté rozdeľovacie potrubie viedlo pod stropom suterénu, odporúča sa jeho trasu dodržať aj pri inštalácii nového rozvodného potrubia k miestam spotreby, teda k spotrebičom ako sú plynové sporáky či etážové vykurovacie kotly. Z tohto rozvodu sa vytvárajú stúpacie vedenia a spotrebný rozvod. Tento sa realizuje v miestach pôvodnej inštalačnej šachty.
 V inštalačnej šachte bytového jadra možno viesť nový plynovod, ak sa umožní prístup na kontrolu tesnosti dostatočne veľkými dvierkami v stene šachty a priestor novej šachty (po obnove bytového jadra s otvormi – mriežkami pri podlahe a pod stropom, ako to vyžaduje nový predpis) sa spojí s priestorom susednej miestnosti, napr. WC s núteným odvodom vzduchu, ktorú možno vetrať priamo.
Pôvodné bytové jadrá mali vetranie priestoru šachty vyriešené podľa predpisov (noriem) platných v čase ich výroby. Aj po obnove môže v inštalačnej šachte ostať plynomer, výnimka platí pre realizované typy panelových sústav! Obnova plynovodov sa realizuje z medených rúrok. Spojovanie potrubia zváraním je v horľavých bytových jadrách veľmi problematické, preto sa dnes často používajú potrubia s lisovanými spojmi.

O čerstvom vzduchu pre plynové
spotrebiče
V bytových domoch existujú dva druhy plynových spotrebičov.
Pre spotrebiče typu A (plynové sporáky) aj B (plynové vykurovacie kotly) sa musí zabezpečiť dostatočná výmena – prívod vzduchu aj pri zatvorených oknách alebo dverách.

Plynovými spotrebičmi sú v bytoch panelových domov zvyčajne iba kuchynské sporáky. Ide o spotrebiče typu A, ktoré odoberajú vzduch na spaľovanie z miestnosti, v ktorej sú umiestnené, a splodiny sa odvádzajú do tej istej miestnosti. Preto treba miestnosť posúdiť z hľadiska výmeny vzduchu. Po osadení nových okien môže byť z dôvodu ich veľkej tesnosti výmena vzduchu škárovou prievzdušnosťou veľmi obmedzená. Do kuchyne preto treba objednať taký typ okna, ktoré zabezpečí výmenu najmenej 20 m3/h vzduchu, aj keď je zatvorené.
Výmenu vzduchu v miestnosti so spotrebičom typu A možno zabezpečiť tiež mechanickým vetraním tzv. dvojťahovými digestormi do vonkajšieho prostredia. Spustenie spotrebiča, sporáku, potom závisí od prevádzky vetrania – prívod plynu sa otvorí, iba ak sa zapne digestor, ktorý prisáva čerstvý vzduch do miestnosti.

Spotrebiče typu B (pripojené na komín, napr. plynové kotly) sa nesmú umiestňovať v miestnostiach, kde je nútené podtlakové mechanické vetranie. Nie je vhodné ani prepájanie miestnosti s takým spotrebičom s vedľajšou miestnosťou, ktorá sa vetrá podtlakovo. Ideálne je, keď ku spotrebičom typu B privádzame vzduch pre horenie neuzatvárateľným otvorom spojeným s vonkajším prostredím (ventilačné šachty). Toto riešenie je však vhodné iba v prípade umiestnenia tohto spotrebiča v technickej miestnosti, kde prúdenie studeného vzduchu do priestoru v zimnom období neprekáža. Ak sa pri obnove domu zriaďuje nový komín, odporúča sa na plynové kotly použiť komín s prieduchmi na splodiny a prieduchom pre prívod vzduchu ku spotrebičom. Kotly typu C (turbo) – v takomto prípade nie sú požiadavky na objem a výmenu vzduchu v miestnosti, pretože tieto „turbo“ vývody sú prispôsobené na nasávanie vzduchu pre horenie.

Vyššie uvedené zásady ukazujú, že najdôležitejšou časťou komplexnej obnovy plynovodu je zabezpečenie projektovej dokumentácie. Projektová dokumentácia, ktorá vychádza z identifikácie stavu bytového domu a zohľadňuje jeho špecifiká, je základom pre obnovu. Realizáciu prác je potrebné zveriť spoločnosti, ktorá má na plynoinštalačné práce oprávnenie a dobré referencie.

O obnove vykurovacej sústavy
Táto problematika je najčastejšie diskutovanou témou spoločenstiev vlastníkov bytov či občanov, ktorí majú správcovskú organizáciu a nie sú ešte schopní sa združiť a správu svojho bytového domu si riadiť sami. Vykurovacia sústava je „daná na vždy“ samotným systémom bytového domu. Ideálne sú riešenia s etážovými vykurovaniami, tých je však málo. Takže centrálne zásobovanie prevažuje. Najzložitejšie vzťahy sú pri zásobovaní teplom a teplou vodou z CTZ. Tu sú vlastníci v „rukách“ CTZ a viesť „boj“ s tým, čo im CTZ účtujú, na to nemajú síl. Nepomohol ani štát, hoci sa novelizáciou zákona 182 o vlastníctve bytov o „čosi“ snažil, avšak najnovšia zmena zákonov ešte viac posilila postavenie CTZ (Pozri DaB 7- 8/2015, strany 57 – 59.) Dnes je zákonnou formou prakticky znemožnené bytovému domu sa odpojiť od CTZ aj vtedy, keby si chceli realizovať vo svojom majetku kotolňu, ktorá nevyprodukuje ani jeden dekagram spalín (tepelné čerpadlá vzduch voda), alebo by si teplú vodu chceli pripravovať solárnymi kolektormi. CTZ je účastník stavebného konania a ak CTZ povie nie, stavebné úrady nesmú povoliť výstavbu takejto kotolne v priestoroch bytového domu. Pritom vláda už avizovala pre budúci rok štátne dotácie na používanie obnoviteľných zdrojov tepelnej energie. Čudné?!
Aj novela zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti ešte viac skomplikovala situáciu vlastníkov bytov. Do zákona o energetickej efektívnosti sa koncom minulého roka dostali zmeny v § 11. Novinka ukladá vlastníkom „veľkých“ budov povinnosť udržiavať hydraulicky vyregulované rozvody teplej vody. To preto, aby sa šetrila tepelná energia v príprave teplej vody. V bytovkách „vraj“ odtečie veľa vody, než sa do kohútika dostane teplá voda o teplote 50 °C. Bytovky pritom majú na teplej vode nainštalované tzv. spiatočky, cez ktoré prúdi nespotrebovaná teplá voda späť do výmenníkovej stanice. Za jednu stupačku treba firme, čo „vyreguluje“ prietok teplej vody, zaplatiť cca 800 eur. Myslíme si, že toto je absolútne zbytočné. Nič sa na príprave teplej vody v bytoch neušetrí. Jedine meraním skutočnej spotreby! Zhrnuté, podčiarknuté. Zateplíte, vyregulujete vykurovací systém, včas znížite objednané množstvá tepla a myslíte si, že si znížite reálnu spotrebu tepla o 40 %? Dva roky určite neušetríte nič. CTZ vám to zákonnou formou ešte neumožní a potom vám to „spočíta“ cez zvýšené fixné výdavky. Na Slovensku je to tak.

Projekty sú potrebné pre výmenu výťahov aj obnovu el. zariadení
Samotná obnova výťahov, obnova rozvodov vykurovania a el. zariadení v spoločných priestoroch patrí do kategórie vyhradených technických zariadení, pre ktoré je potrebné veľmi precízne riešenie v podrobných projektoch. Tieto najprv zmapujú skutočný stav a až na tomto základe sa vyprojektuje realizačný projekt. Z popisovaného vychádza jeden fakt, a to, že komplexná obnova sa musí vždy zodpovedne pripraviť. Táto príprava je náročná na čas a keďže sa „vyjadrovačky“ dotknutých orgánov a inštitúcií nedajú urýchliť, musia si vlastníci bytov a správcovia tento fakt uvedomovať.
Zodpovedná a cieľavedomá príprava na komplexnú obnovu bytových domov sa však oplatí!!!

Redakcia
Snímky: archív redakcie

25 rokov skúseností
– My izoláciám rozumieme…

Otázka: Čo predurčuje fúkanú celulózovú tepelnú izoláciu CLIMATIZER PLUS pre použitie v moderných stavbách typu bungalov? Je to: 25 rokov skúseností, 20 rokov záruka, minimálna životnosť 50 rokov…

Zateplenie stropu novostavby typu bungalov
fúkanou tepelnou izoláciou CLIMATIZER PLUS je veľmi efektívna metóda, ako zamedziť úniku tepla cez strop a taktiež ako zabrániť prehrievaniu interiéru v letných horúčavách. Izolácia takýchto stropov je tiež veľmi obľúbená, pretože realizácia pre zákazníka je komfortná, pričom neobmedzuje priebeh ďalších stavebných činností.

Častým problémom spomínaných stavieb býva nedostatočné zateplenie stropných konštrukcií, nedôsledne položená rohož tepelnej izolácie alebo chýbajúca izolácia. Ide o stropné konštrukcie, ktoré vytvára tzv. zhlábaná väzníková konštrukcia, ktorú dnes skôr poznáme pod názvom styčníková či priehradová konštrukcia, ktorá je pomerne členitá.

Jeden z veľmi účinných prostriedkov, ako znížiť náklady na vykurovanie v zimnom období a zároveň zvýšiť komfort interiéru v lete, je systém fúkanej celulózovej izolácie CLIMATIZER PLUS.
CLIMATIZER PLUS je prírodná izolačná hmota z celulózy, ktorá sa nafúkava do striech, do stropov, podláh či podkroví. CLIMATIZER PLUS vykazuje výborné izolačné hodnoty nielen v zime, ale aj v lete – má veľmi dobrú odolnosť pri dlhodobých a intenzívnych mrazoch a zároveň vysokú odolnosť proti prehrievaniu sa konštrukcií, čo sa nedá povedať o „umelo“ vyrábaných izoláciách či už na báze peny alebo minerálnych vlákien. Jeho využitie vedie k úsporám energie, redukovaniu nákladov na vykurovanie, zníženiu vzniku emisií CO2, a tým i k zlepšeniu životného prostredia.

Izolačnú vrstvu CLIMATIZER PLUS je možné vytvoriť i na veľmi ťažko prístupných miestach, čím sa spoľahlivo zabráni vzniku škárovej prievzdušnosti. Okrem toho sa difúziám otvorený izolačný systém postará o príjemnú izbovú klímu, pretože vyrovnáva kolísanie vlhkosti – prispieva k zlepšeniu vlhkostného režimu.
Pri ukladaní tepelno-izolačných materiálov hrá ľudský faktor veľmi dôležitú úlohu. V prípade aplikácie celulózových vlákien prostredníctvom pneumatického plnenia, to znamená zafúkaním izolovaného prostredia, nie je potrebné primeriavať, zarezávať ani nejako inak upravovať izolačný materiál (ako je to napríklad pri kladení rohoží či doskovej tepelnej izolácie). Dôležitú úlohu hrá pri uložení CLIMATIZER-u PLUS aj možnosť túto izoláciu sanovať, odobrať, či prispôsobiť jej uloženie v stavbe aj po rokoch jej používania.

Tepelné izolácie fúkanou celulózovou tepelnou
izoláciou CLIMATIZER PLUS vykonávame už viac
ako dve desaťročia. Toto remeslo nie je o výpredaji – je o tom, že váš sused bol spokojný, a preto ste si aj vy vybrali tých pravých remeselníkov. V súčasnosti v rámci Slovenska sú zrealizované tisíce stavieb zateplených tepelnou izoláciou CLIMATIZER PLUS, ktoré sú
príkladom toho, že takto zateplené stavby slúžia
k spokojnosti desiatky rokov – riskovať pri zateplení
sa naozaj neoplatí…

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk